Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і др . Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Закономірності педагогічного процесу

Динамічний, розвивається педагогічний процес суперечливий і диалектичен. У ньому проявляються свої закони, закономірності та протиріччя. Останні виникають при невідповідності між застаріваючими педагогічними поглядами, помилковими рішеннями педагогічних ситуацій і новими розвиваються концепціями, методами і факторами освіти, виховання, навчання і розвитку учнів, між необхідними результатами процесу і реально досягаються, між об'єктивними закономірностями, за якими має будуватися процес, і тим , як він будується педагогом, керівником і навчаються. У діалектичному плані виявлення і вирішення протиріч - головна рушійна сила педагогічного процесу, його розвитку та вдосконалення.

Педагогічні протиріччя звичайно ділять на дві групи: зовнішні і внутрішні. Перші пов'язані з невідповідністю зовнішніх умов (соціальних, економічних, соціально-педагогічних, психологічних, матеріальних) та умов оптимальної побудови педагогічного процесу. Суб'єктивні суперечності виникають при невідповідності реально існуючих особистих якостей (освіченості, вихованості, навчене ™ і розвиненості) беруть участь у конкретному педагогічному процесі осіб необхідним - це їх відношення до процесу, ступінь активного і доцільного участі в ньому, що допускаються в ході його помилки.

Суб'єктивні суперечності виникають і в результаті відставання педагогічної теорії і практики від вимог часу, організації та керівництва процесом від нових об'єктивних вимог до підготовки освіченого, вихованого, навченого і розвиненого фахівця, професіонала. Своєчасне усвідомлення і вирішення всіх видів протиріч необхідно для підтримання та підвищення ефективності педагогічного процесу.

Педагогічний процес повинен організовуватися і з урахуванням психологічних закономірностей формування знань, навичок, умінь, звичок, здібностей, якостей у навчаються, а також соціально-психологічних впливів педагога, психології навчальної групи і більших груп і спільнот. Педагогічному процесу притаманні і свої педагогічні закономірності - причинно-наслідкові залежності між усіма елементами системи педагогічного процесу, факторами, що впливають на нього, і педагогічними результатами. У їх числі:

- багатофункціональність процесу;

- єдність виховання (самовиховання), навчання (самонавчання), розвитку (саморозвитку) і освіти (самоосвіти);

- відповідність педагогічних дій особливостям і характеру діяльності учнів, їх потребам, пізнавальним і фізичним можливостям, ступеня згуртованості та злагодженості групи.

Ця закономірність диктує необхідність приводити у відповідність педагогічну діяльність та зміст підготовки фахівців, враховувати особливості контингенту учнів, їх пізнавальні та емоційно-вольові можливості, забезпечувати відповідність життя і побуту завданням формування особистості;

- залежність побудови процесу поставленим цілям і завданням.

Облік закономірностей педагогічного процесу передбачає його науково-обгрунтовану технологію, тобто організаційно-методичний інструментарій - методи, форми, засоби, технологічні ланцюжки, а також кошти (навчальні та наочні посібники, різні прилади, апарати, комп'ютерні пристрої тощо), що використовуються для досягнення наміченого педагогічного результату. Педагогічна технологія перетворює педагогіку в більш «точну» науку, а педагогічну практику робить чітко організовуваним, керованим і результативним процесом.

Неодмінні елементи педагогічного процесу - контроль за його протіканням, регулювання та оцінка досягаються.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закономірності педагогічного процесу "
 1. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  закономірностей педагогічного процесу. Звертається увага на циклічний характер педагогічного процесу, проводиться характеристика основних етапів процесу: підготовчого, основного, заключного. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розглядається поняття педагогічного процесу як основна частина освіти. В основних розділах даного підручника термін «педагогічний процес»
 2. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба здійснювати? 8. Які функції педагогічного процесу? 9.
 3. Поняття вікової неосудності.
  Закономірностей порівняно пізно починають розбиратися в питаннях суспільного устрою, в поняттях моралі і моральності. Їх уявлення про те, що добре і що погано, носять досить примітивний поверхневий характер. У більшості випадків затримки психічного розвитку пов'язані з хронічними соматичними захворюваннями, струсами мозку, тривалими несприятливими умовами
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  закономірностям. При цьому самі освітньої організації розглядаються в загальному випадку як адаптивні системи оцінки та управління якістю освіти зі зворотним зв'язком і з усіма системологічного атрибутами, властивими функціональним системам. До основних атрибутів освітніх організацій віднесені мета (програма), структура, процес (алгоритм) і якість (ефективність)
 5. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  закономірністю ітеративного навчання в живих системах (людина, групи людей, тварини) і неживих системах (системи розпізнавання образів, імовірнісні автомати із змінною структурою, нейронні мережі та ін.) є уповільнено-асимптотичний характер кривих научения: вони монотонні, швидкість зміни критерію рівня научения з часом зменшується, а сама крива асимптотично прагне до
 6. 2.1. Написання педагогічного сценарію
  закономірностей і законів. У ході аналізу навчального матеріалу необхідно з'ясувати, чи доцільно вивчення даного матеріалу за допомогою ЕОМ; визначити, на якому рівні повинні бути засвоєні знання, сформовані вміння та навички, в якій послідовності необхідно вивчати даний матеріал. При виборі методів навчання необхідно вирішить два основні завдання: Визначити місце використання ППС в
 7. 3. Радянська література в області зарубіжного конституційного (державного) права
  закономірне повторення в основних рисах радянського досвіду. Він узагальнено (і спрощено) характеризувався терміном «народна демократія», яка вважалася другою (поряд з радянською) формою «диктатури пролетаріату». Слід, однак, зазначити, що вказаний підручник, а також видані на рубежі 50-х років інші роботи про ці країни (Д.Л. Златопольського, В.Ф. Котока, В.Є. Чиркін та ін.) містили
 8. § 2. Проблемна ситуація
  закономірностей процесів мислення, його початковий момент. Тому й розглянута вона нами буде спочатку як психологічна категорія. У середині 50-х років після тонких і переконливих експериментів С.Л. Рубінштейн у своїй класичній праці "Про мислення і шляхи його дослідження" 1 зробив наступний висновок: "Процес мислення бере свій початок в проблемній ситуації". Цей постулат викликав
 9. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  закономірності, ті чи інші теоретичні положення. Відповідно до цього А.М. Матюшкін характеризує даний клас проблемних ситуацій, як теоретичний. Найчастіше ці ситуації застосовуються при вивченні гуманітарних предметів. 15 Матюшкін О.М. Указ. раб. - С.37-47. До 2-го класу відносяться такі ситуації, в яких усваиваемое невідоме становить спосіб дії. Цей тип проблемних
 10. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  закономірностей або способів дії, які можуть або повинні бути розкриті на основі засвоєних знань і досягнутого рівня способів дії "10. Незважаючи на описані розбіжності , проблемне питання всіма авторами розглядається як особливий і ведучий елемент проблемного навчання. У сьогоднішніх уявленнях поняття "проблемне питання" і "проблема" співвідносяться як форма і зміст:
 11. проблемного викладу
  закономірності. - М., 1980. 8. Махмутов М.І. Сучасний урок та шляхи його організації. - М., 1975. 9. Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. - М., 1984. 10. Якиманская І.С. Знання і мислення школяра. - М., 1985. 11. Ярошевський М.Г., Зоріна Л. Історія науки і шкільне навчання. - М., 1978. 12. Дорно І.В. Проблемне навчання в школі. - М., 1984. 13. Мочалова Н.М. Методи
 12. евристичної розмови
  закономірностей в досліджуваному матеріалі, вона сприяє проникненню в його сутність, допомагає знаходити в досліджуваному матеріалі причинно-наслідкові зв'язки, обгрунтовувати свої судження, спростовувати помилкові думки, критично підходити до фактів. Евристична бесіда розвиває високу активність і свідомість учнів, формує пізнавальну самостійність високих рівнів. Особливу
 13. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  закономірностей явища. Досвід застосування дослідницького методу в навчанні, як він був описаний С.Т. Шацьким, співзвучний сучасним ідеям проблемного навчання. Слід зазначити, що в першій третині XX століття дослідницький метод застосовувався насамперед у навчанні природознавства (біології, фізики, хімії і т. д.), так як спостереження, досвід, експеримент - органічні прийоми його вивчення.
 14. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  закономірностей в навчанні і вихованні, педагогічних методів і технологій. При читанні лекцій студентам необхідно показувати велику різноманітність існуючих підходів, тенденцій і моделей у педагогічній практиці, це дасть їм можливість розставляти акценти відповідно до власних уявлень і самостійно вибирати. Дана спроба дозволить студентам активізувати свій рівень
 15. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  закономірностях, принципах, методах і формах навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності. Виділяються такі професійні функції педагога: гностична, конструктивна, організаторська,
 16. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  закономірності виховання і їх психолого-педагогічні основи. Провідне значення в розвитку особистості надається активності самої особистості, розкриваються механізми її стимулювання. Великий розділ присвячений теоретичним і методичним основам виховання, причому розглянуті як загальні методи і засоби виховання, так і конкретні методи формування різних аспектів особистості. С.А . Смирнов.
 17. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів
 18. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  закономірності. ЗБИРАННЯ - несамостійні твору; робота, складена шляхом запозичення і не містить власних узагальнень або інтерпретацій. КОНТЕКСТ - тісний зв'язок, з'єднання. концентризму В НАВЧАННІ - принцип розташування навчального матеріалу в програмах і підручниках, що характеризується повторюваністю питань і тем курсу з більш глибоким їх освітленням на кожній новій
 19. Лекція 1 ВСТУПНА
  закономірним і неминучим був той результат реформ, з яким зіткнулися радянські громадяни до 1991; яка при цьому роль об'єктивних і суб'єктивних обставин. За зазначеними вище причин з історії СРСР важко виділити російський аспект, проте зробити це, на наш погляд, можна. Йдеться про вивчення протиріччя між потребами демократизації і децентралізації державного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua