Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Контроль педагогічного процесу

В освітніх установах передбачені такі види контролю: організаційний контроль за ходом освітнього процесу; педагогічний контроль діяльності кафедр , циклів і викладачів; контроль (перевірка) успішності та оцінка знань учнів.

Організаційний контроль здійснюється представниками вищих органів (установ), керівництвом і адміністрацією навчального закладу. Він передбачає не тільки перевірку документації в навчальному відділі, на кафедрах, циклах і інших підрозділах, на основі якої будується педагогічний процес, а й контроль самого процесу занять: методику їх проведення та результативність, якість роботи професорсько-викладацького складу та інших посадових осіб освітнього закладу .

Педагогічний контроль діяльності кафедр, циклів і викладачів проводиться: керівництвом навчального закладу, факультетів та провідними професорами, а також представниками вищих органів за заздалегідь складеним графіком (на семестр або помісячно). Це гласний контроль. Його мета - виявити стан кафедри, циклу і підготовленість кожного викладача по предмету (на що він здатний). Кафедральний (циклової) контроль за роботою викладачів ведуть керівники кафедр, циклів, професора.

Його мета - перевірити постійну готовність викладачів до занять. Взаємний контроль ведуть самі викладачі у формі взаємних відвідувань, з метою обміну досвідом викладання навчальної дисципліни та методикою проведення окремих видів занять.

Контроль (перевірка) і оцінка успішності учнів переслідують мети - виявити і оцінити рівні знань програмного матеріалу по темі (предмету); встановити ступінь розвитку в учнів особистісних і професійно-ділових якостей; виявити і оцінити вміння використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; встановити ступінь психологічної стійкості при вирішенні завдань у складних (екстремальних) умовах. Цей контроль повинен проводитися викладачами так, щоб реалізовувалися функції: діагностична, навчальна, виховна, розвиваюча і стимулююча.

Перевірка та оцінка успішності учнів здійснюються шляхом організації поточного, рубіжного, підсумкового та заключного контролю. Поточний контроль може проводитися регулярно на всіх видах групових занять; він дає можливість викладачеві отримувати оперативну інформацію про поточну успішність. Рубіжний контроль проводиться з кожної дисципліни (її розділів) через певні відрізки часу.

Його призначення - перевірити рівні засвоєння програмного матеріалу в обсязі розділу, дисципліни, за певний відрізок часу. Підсумковий контроль традиційно проводиться наприкінці кожного семестру і при переведенні учнів з курсу на курс (в процесі екзаменаційних сесій). Його мета - перевірити глибину знань учнів з предметів (їх розділах). При вивченні навчальних дисциплін методом «занурення» 121 заліки та іспити доцільно проводити відразу після закінчення вивчення предмета. Заключний контроль проводиться як державна атестація у формі усного або письмового іспиту, а також захисту випускних кваліфікаційних робіт перед спеціальною державною атестаційною комісією. При цьому виноситься остаточна оцінка результатами підготовленості випускників навчального закладу, ступінь виконання державного замовлення на підготовку фахівців даними освітньою установою. Цей вид контролю є своєрідною перевіркою і оцінкою роботи всього педагогічного колективу освітньої установи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контроль педагогічного процесу "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  контроль педагогічного процесу» і «педагогічний контроль»? 10. Як зробити, щоб контроль за педагогічним процесом надавав виховує і навчальне вплив на контрольованих? 11. Спираючись на ваші уявлення і знання, визначте, що таке «педагогічна технологія». Бібліографічний список Автоматизовані системи навчання на базі ЕОМ. - М., 1992.
 2. Управлінська складова освітнього процесу
  контроль педагогічного процесу в освітньому закладі та його підрозділах. Управління в освітній установі здійснюється на двох рівнях: - перший пов'язаний з діяльністю керівництва та адміністрації освітнього закладу; - другий виражений у взаємодії викладачів з учнями в процесі занять і в позааудиторний час. Для обох
 3. Поняття вікової неосудності.
  Контрольності. Уміння керувати своєю поведінкою тісно пов'язане з розумінням внутрішніх зв'язків і відносин, що існують в навколишньому світі, так як їх осягнення дозволяє знаходити правильні шляхи досягнення цілей. У пізнавальній діяльності підлітків змінюється, зокрема, співвідношення між абстрактним, теоретичним і конкретно-образним; відбувається перебудова особистості в цілому, що
 4. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  контролю з метою прийняття оперативних управлінських рішень, спрямованих на коригування або якнайшвидшу ліквідацію наявних недоліків. Тому для подолання труднощів і вузьких місць в управлінні освітніми організаціями представляється необхідним: здійснення організаційно-економічної реформи системи освіти як стрижня всіх пропонованих перетворень, розробка та
 5. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  контролю, аналізу та оцінки) згідно зі сформованими цілями, нормами і доктриною освіти. При цьому управління якістю освіти розуміється в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі це управління ставленням адекватності доктрини освіти, соціального інституту освіти, освітніх стандартів і соціальних норм якості імперативів і логіці суспільного розвитку в
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  контролем, ліцензуванням, державною акредитацією, порівнянням різних вищих навчальних закладів, розподілом фінансових ресурсів і наданням впливу на університети. Система управління якістю вищої освіти, прийнята в тих країнах, де, по суті, органів державного управління вищою освітою (в європейському сенсі) немає. У цьому випадку переважає процес самооцінки
 7. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
  контролював органи держбезпеки. У його веденні знаходився весь репресивно-каральний апарат. Партійний апарат опинився під контролем Хрущова, хоча посада генерального або першого секретаря була скасована. Міністерство закордонних справ очолив Молотов, він увійшов до Президії (Політбюро) ЦК КПРС. Хрущов домігся повернення до Москви з Уральського військового округу Г. Жукова. Усередині
 8. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  контролюють реалізацію законодавства про квоти, через нестачу грошових коштів і персоналу не в змозі здійснювати ефективний контроль виконання квоти. Крім того, роботодавці можуть виконати квоту за умови досить високої трудової активності самих інвалідів. Разом з тим, з приводу прагнення до зайнятості самих інвалідів існують найрізноманітніші оцінки й думки.
 9. 1.1. Поняття ІТ і їх класифікація
  контролю за результатами засвоєння MS Excel 4 Технології хра-нения, пошуку і сортування дан-них Архівне зберігання великих обсягів інформації (текстової, числової, графічної, аудіо і відео) з можливістю її передачі, створення Інформаційним моделей, автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності, ав-томатізація процесів інфор-маційно-методичного забезпечення, організаційного
 10. 1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
  контролю і самоконтролю досягнутих результатів навчання; - на етапі корекції і самого процесу навчання, і його результатів шляхом вдосконалення дозування навчального матеріалу, його класифікації, систематизації і т. п . Але в той же час необхідно враховувати, що використання ІТ в навчанні може викликати і ряд негативних ефектів, пов'язаних з тривалістю перебування учнів за екраном дисплея.
 11. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  контролю організації навчальної діяльності; розробка педагогічних програмних засобів (1111С) різного призначення; розробка методичних та дидактичних матеріалів; розробка web-сайтів навчального призначення; організація інтелектуального дозвілля учнів. У навчальному процесі початкової школи всі перераховані напрями використання ІТ в тій чи іншій мірі мають місце. Найбільш широко
© 2014-2022  ibib.ltd.ua