Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення

Основними структурними елементами системи методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах.

Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу складає методика навчання - особлива область педагогічної науки. Основними завданнями методичної роботи є:

- визначення предмета навчання, з'ясування цілей і завдань, що підлягають реалізації в процесі викладання;

- підвищення якості методичної підготовки викладачів і працівників навчального відділу ;

- обгрунтування змісту навчальних дисциплін (визначення, чому вчити);

- вдосконалення форм і методів навчання (пошук відповіді на питання: як вчити);

- виявлення та аналіз факторів, що сприяють інтенсифікації освітнього процесу та умов його оптимізації;

- проведення досліджень з визначення вмісту приватних методик викладання окремих дисциплін, а також формування в учнів професійно-ділових якостей, передбачених кваліфікаційною характеристикою фахівця;

- вдосконалення методів індивідуалізації навчання на основі широкого використання комп'ютерної техніки в педагогічному процесі та впровадження дистанційного навчання;

- розширення масштабів самостійної роботи студентів , курсантів і слухачів з оволодіння знаннями, навичками і вміннями;

- розробка навчально-методичних матеріалів для проведення різних видів занять;

- методична підготовка викладачів та керівного складу навчального закладу;

- узагальнення та поширення передового досвіду організації методичної роботи в освітній установі.

Зміст методичної роботи включає науково-методичну та навчально-методичну роботу (табл. 8.8).

Основними формами методичної роботи в навчальному закладі є:

- засідання методичної ради навчального закладу;

- науково-методичні конференції;

- науково-методичні семінари;

- лекції та доповіді з методики навчання і виховання;

- методичні збори професорсько-викладацького та керівного складу;

- наукові дослідження в навчальному закладі з методичної роботи;

- розробка приватних методик викладання навчальних дисциплін;

- засідання ради факультету;

- методичні міжкафедральні (межціклових) наради;

- засідання кафедр, циклів;

- засідання предметних методичних секцій (комісій);

Таблиця 8.8

Види методичної роботи

- інструкторсько-методичні, показні, відкриті та пробні заняття викладачів в масштабі навчального закладу , кафедри, циклу;

- контрольні відвідування занять викладачів керівниками навчального закладу, кафедр, циклів, предметних методичних комісій та професорами;

- взаємні відвідування занять викладачами кафедри, циклу по однопрофільних дисциплін;

- написання методичних і навчальних посібників, розробок, рекомендацій та інших матеріалів щодо вдосконалення навчально-методичної та науково-методичної роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової, кримінально-правової
 2. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від позднелатінского «organize» - «повідомляю стрункий вигляд», «влаштовую») - об'єд-нання індивідів в єдине ціле для спільної дії. Міжнародний стандарт ІСО 9000-2000 визначає організацію як групу працівників і необ-хідних засобів з розподілом
 3. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  системологічного (функціонально-системологічного) підхід до управління якістю освіти та її оцінці розвивається в дослідженнях А.А. Аветісова. Відповідно до його концепції, процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими динамічними процесами, котрі підпорядковуються загальним закономірностям. При цьому самі освітньої організації
 4. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  системний. Доведено, що вищий навчальний заклад, будучи освітньою організацією, відповідає основним властивостям системи: цілеспрямованості (цілі у сфері якості), складності (безліч структурних підрозділів і складність їх взаємозв'язку), подільності (освітня, науково-дослідна, навчально-методична, господарська діяльності) , цілісності (спрямованість дій
 5. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  систему освіти. Нині комплексна і глибока модернізація системи освіти є імперативом освітньої політики Росії, її головним стратегічним напрямком . Разом з тим очевидно, що жодна реформа в освіті неможлива без учителя, без щирого прийняття ним ідеології і стратегії перетворень і активної діяльності щодо їх втілення в життя. В
 6. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  системи знаків (умовних позначень), таблиці, діаграми, графіка, малюнка, схеми, звуковий (відео-) інформації і їх поєднання. Питання спрямовані на виявлення та оцінку: 1) конкретних знань, 2) груп умінь і навичок (у тому числі вміння співвідносити розглянуту ситуацію з власним життєвим (дослідним) досвідом; 3) відношення суб'єкта до самій задачі і способу її вирішення. Зміст
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  системний програміст + фахівець в галузі інформаційних технологій + лаборант, який готує роздаткові матеріали та підтримуючий в робочому стані необхідні технічні засоби) . Критеріями відбору технологій виступають: інтерактивність, діяльнісний характер, спрямованість на підтримку індивідуального розвитку дитини, надання йому необхідного простору свободи для
 8. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  системи, за рамки переважно замкнутої шкільної системи освіти. Тому в якості варіанту вдосконалення процесу навчання можуть розглядатися: модульна організація, яка дозволяє здійснити проектування процесу навчання як системи тимчасових модулів, специфічних на різних ступенях навчання; складання динамічного розкладу, що дозволяє оптимізувати
 9. ВЗАЄМОДІЯ В ВІДКРИТОЇ ШКОЛІ
  системи безперервного (протягом усього життя людини) освіти, що забезпечує кожному індивіду умови для вільного розвитку її освітніх, інтелектуальних і діяльнісних можливостей протягом усього життя. Відкриття освітнього закладу соціуму можливо при реалізації комплексу практичних заходів в декількох напрямках: - відкриття освітнього закладу
 10. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  системи корпоративного освіти; делегування повноважень; розробка системи заохочень педагогічних ініціатив. Вчителі присвоюють нові цінності освіти і вчаться їх реалізовувати у своїй професійно-педагогічної діяльності через нові функції в результаті реалізації двох стратегій: інноваційна діяльність з актуальних напрямів розвитку вітчизняного
 11. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  системи установок адекватно мінливої ситуації. Рефлексивна діяльність дозволяє педагогу не тільки усвідомити свою професійну діяльність, але і здійснити перехід з позиції «реагування» в позицію «самоорганізації». Він повинен вчитися себе вчити: визначати межі свого знання (незнання) і самому знаходити умови для подолання власних обмежень у педагогічній
 12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Система роботи викладача. 24. Лекція як процес спілкування зі студентською аудиторією. 25. Загальна і приватна методики лекційного курсу з філософії; місце і значення кожної теми у вивченні курсу в цілому. 26. Види лекцій та їх особливості. 27. Місце і роль семінару в процесі викладання філософії. 28. Підготовка до проведення семінарських занять у курсі філософії; види семінарів.
 13. Концептуальні ідеї щодо вдосконалення викладання соціально-гуманітарних дисциплін
  системи та ієрархії цінностей. Сьогодні з'явився новий напрям у дослідженні світу цінностей - конструктивна аксіологія. Вона намагається відповісти на питання про причини зміни не тільки оцінок і норм, а й ідеалів, тобто найбільш стійкого вищого класу цінностей, а також прогнозувати появу нових ідеалів, які розкривають сенс людської діяльності. Діяльність людини різноманітна
 14. Розвиток креативного мислення на уроках російської мови і читання у дітей початкового шкільного віку
  системи граматичних завдань з російської мови та читання, яка передбачає використання в роботі двох підходів у навчанні-логічного та асоціативно-образного; - розвиток фонематичного слуху та інтуїтивного мислення у молодших школярів; - формування у дітей зв'язного грамотної мови; - розширення їх словникового запасу; - створення та підтримка творчої атмосфери в класі,
 15. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  система занять, в яких послідовно здійснюється реалізація навчально-виховних завдань. Якщо функції системи знаходять своє вираження в її цілях, то, в кінцевому рахунку, в основу комплексу занять були покладені цілі, адекватні структурі формованого властивості особистості. У зв'язку з цим систему занять слід розглядати як послідовність, розстановку, поєднання її частин
 16. БІБЛІОГРАФІЯ 1.
  Систем. - М.: Изд-во Московського ун-ту, 1971. 16. Бабаєв Ю. Якість підготовки фахівців в умовах переходу до ринку. / / Вища освіта в Росії № 4, 1996 - С. 82-84. 17. Бабанський Ю. К. Як оптимізувати процес навчання. - М.: Знание, 1978. 18. Балаєв А. А. Активні методи навчання. - М.: Профиздат, 1986. 19. Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методичне
 17. 2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
  системи відносин до світу. Приймаючи дану точку зору, хотілося б особливо підкреслити, що представленість себе в життєдіяльності інших людей, складова одне з центральних напрямків розвитку індивіда, можлива і бажана для кожної людини. Оскільки кожен індивід має можливість стати суб'єктом ідеальної представленості своєї індивідуальності в інших людях, особливого аналізу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua