Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змістом підручника

Управлінська складова освітнього процесу

Її характеризують умови, що сприяють оптимізації педагогічного процесу в освітніх установах початкової, середньої та вищої юридичної освіти. В якості таких умов виступають:

- стиль управління педагогічним процесом у навчальному закладі та його підрозділах;

- наукова організація праці постійного і змінного складу;

- контроль педагогічного процесу в освітньому закладі та його підрозділах.

Управління в освітній установі здійснюється на двох рівнях:

- перший пов'язаний з діяльністю керівництва та адміністрації освітнього закладу;

- другий виражений у взаємодії викладачів з учнями в процесі занять і в позааудиторний час.

Для обох рівнів оптимальним є особливий стиль, який не може бути розпорядчим, владним, тим більше авторитарним. Це може бути тільки педагогічний стиль, що характеризується гуманністю, демократизмом, орієнтованістю на комплексне вирішення педагогічних завдань освіти, виховання, навчання і розвитку учнів і всіх працівників освітньої установи; тактовністю, розумінням людей, прагненням допомогти і сприяти їм у встановленні контакту і взаєморозуміння, витекти за собою, а не примушувати нескінченно, тримаючи їх у страху перед покаранням.

Приклад такого стилю повинен показувати начальник (ректор) освітнього закладу, бо його стиль - приклад для всіх. Керівникам, що призначається з практичної роботи в правоохоронних органах, треба пам'ятати про необхідність оволодіння таким стилем. Особливо важливий педагогічний стиль в роботі викладачів, які своїми діями і впливом на навчаються безпосередньо вносять вклад у підвищення освіченості, навченості, вихованості і розвиненості студентів, курсантів, слухачів.

Взаємовідносини з учнями, побудовані на принципах педагогічного співробітництва та партнерства, дозволяють реалізувати особистісно-орієнтовану концепцію роботи в навчальних колективах. Це є надійною умовою створення в освітньому закладі та його підрозділах здорового морально-психологічного клімату.

Наукова організація праці (НОТ) постійного і змінного складу в освітній установі є однією з умов оптимізації педагогічного процесу. Вона припускає:

- підвищення продуктивності праці особового складу навчального закладу шляхом його впорядкування і нормування;

- раціональну організацію багатогранної діяльності постійного і змінного складу навчального закладу;

- ефективне використання бюджету часу та матеріально-технічних засобів;

- створення сприятливих умов для роботи керівного, допоміжного і-викладацького складу (естетика і гігієна праці, нормалізація режиму робочого дня, своєчасна і гідна оплата праці, організація відпочинку, побуту і т.

п.) та забезпечення системи заходів для ефективного навчання, виховання та розвитку студентів, курсантів і слухачів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Управлінська складова освітнього процесу "
 1. Результати участі студентів в безперервній виробничій практиці
  управлінська складова освітнього процесу і як вони впливають на його оптимізацію? 15. Якими структурними елементами характеризується система методичного забезпечення педагогічного процесу? Визначте їх цілі, завдання і зміст. 16. Яке призначення і структура приватної методики викладання навчальної дисципліни? 17. У чому полягає технологія підготовки
 2. 5. Оточення І. В. Сталіна
  управлінської піраміди будь-якими засобами, за допомогою будь-яких доктрин. Творчість і самобутність все активніше витіснялися охоронним догматизмом. Людина ідеї безнадійно йшов в минуле, на зміну йому все впевненіше висувався слуга ідеї. Втім, і сама ідея невпізнанно змінилася. У результаті негативних процесів у верхніх ешелонах влади були відкинуті розумні рекомендації та висновки
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  управлінські укази готуються членами уряду, вони ж виконують ці укази, якщо президент надає їм юридичну силу. Крім проблеми поділу влади сучасний етап розвитку державності характеризується ще і принципово новими рисами й особливостями, властивими вже XX століттю. Так, величезний розмах отримала інформатизація людства в планетарному масштабі. Засоби
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  управлінських та інших методик, вторгаються нині в сферу права. Але тут порятунок тільки в одному-в розумінні реального правового буття і властивих тільки йому закономірностей. І вже ніяк не «правил гри»! Тепер про випадковості як складової частини предмета теорії права. Тут справа йде набагато складніше, ніж з закономірностями. Здавалося б, яке діло науці до того, що може або не може відбутися,
 5. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  управлінських, організаційних зв'язків, утворених для ведення господарської (комерційної), некомерційною, іншої діяльності, для досягнення цілей, окреслених у статуті, установчому договорі. Далі юридична особа - це організація, яка має відокремлене майно, що має, як правило, поточні та розрахункові рахунки в банках, здатна використовувати своє майно, грошові кошти
 6. введення
  управлінська діяльність освітньої організації як організаційної системи; проаналізовано методи, підходи і принципи до управління якістю; вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі. У другому розділі «Основи формування системи менеджменту якості» розкрито основні поняття і принципи систем менеджменту якості, їх структура і
 7. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  управлінських задач по діяльності ВНЗ можна представити у вигляді об'ємної піраміди. Її рівні - це тимчасові групи завдань, а вертикальні шари - це функціональні області управління. В якості рівнів управління виділяються: концептуальні рішення, стратегічні завдання управління, тактичні завдання управління, оперативне управління. Концептуальні завдання управління включають вироблення
 8. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  управлінські впливи, що виробляються самою організацією. Цей же оператор містить ряд параметрів, що позначають зовнішні впливи, що задають (нормативи): цілі функціонування організації; невідомі фактори; вихідні параметри організації, що характеризують якість її функціонування. Узагальнена модель системи оцінки якості освіти, наприклад, групи студентів по одній з дисциплін,
 9. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  управлінських структур. Експертний Комітет регулярно збирає інформацію про діяльність вищих навчальних закладів і щорічно направляє Президентові звіт про свою роботу і про стан справ у сфері вищої школи. Важливо те, що у Франції результати університетських перевірок і оцінок широко публікуються і дають можливість не тільки державі, а й суспільству судити про академічному рівні того чи іншого
 10. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  управлінська); підвищення іміджу організації, що виражається у відповідальності учнів (різних рівнів) і викладачів за результати своєї роботи; зростання довіри споживачів до випускників організації; формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в регіоні, поліпшення економічного становища співробітників всіх рівнів; реорганізації системи управління
 11. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  управлінськими технологіями, слабкою орієнтацією на задоволення запитів споживачів, що незначними знаннями чи неправильним впровадженням ме- тодологіі і технологій сучасного менеджменту якості; проблема розвитку високих технологій, насамперед, інформаційних та інноваційної діяльності, усугубляющая попередню проблему; ця проблема багато в чому пов'язана з
 12. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  управлінської праці (рішення, об'єктивувалися в стабільній посадовий структурі, адміністративному розпорядку), так і систему стихійно сформованих правил і норм відносин у колективі. Оптимальне співвідношення цих компонентів передбачає їх інтеграцію на основі використання можливостей та врахування кордонів кожного з них, зняття можливих протиріч. Щоб ефективно управляти зайнятістю, треба
 13. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  управлінської ланки. Головна відмінність цього пошуку - закриття вакансій фахівців, вже затребуваних ринком і не обертаються самі в компанії в пошуку роботи. Суть роботи полягає в прямому пошуку топ - менеджерів, шляхом виходу на відомих у відповідних колах висококваліфікованих фахівців і звернення до них з пропозицією про зміну місця роботи. Найбільш поширеним і
 14. 5.Окруженіе І. У. З Таліна
  управлінської піраміди будь-якими засобами, за допомогою будь-яких доктрин. Творчість і самобутність все активніше витіснялися охоронним догматизмом. Людина ідеї безнадійно йшов в минуле, на зміну йому все впевненіше висувався слуга ідеї. Втім, і сама ідея невпізнанно змінилася. У результаті негативних процесів у верхніх ешелонах влади були відкинуті розумні рекомендації та висновки
 15. 5.4. Галузі російського права (коротка характеристика)
  управлінських (наприклад, з керівництва виробництвом), так і майнових відносин (щодо встановлення порядку оплати роботи та ін.) Це обумовлює використання трудовим правом елементів різних методів, властивих адміністративним та майнових відносин. Основне джерело трудового права - ТК. - Право соціального забезпечення - галузь, яка регулює відносини, пов'язані з
 16. ТРАНСФОРМАЦІЇ концептуальне знання
  управлінської цінності, а виключно для чогось ще, і насамперед - щоб наповнити повідомлення, що циркулюють у суспільстві, легко кодируемой інформацією. Саме таке знання робить істотний вплив на владні структури суспільства. Така ситуація особливо сприятлива для позитивного знання. І воно дійсно бурхливо розвивається в XIX-XX століттях, постійно з'ясовуючи з філософією
 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  управлінських кадрів (звичай), що організують навчально-дослідну діяльність навчаються . У відповідності з конкретними умовами і можливостями програма може бути адаптована або видозмінена. Програма підвищення кваліфікації будується виходячи з проблем конкретного вчителя, з опорою на його ініціативу. Обов'язковою умовою підвищення кваліфікації вчителя на робочому місці є
 18. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  управлінський, освітній або виховний);-яку систему (наприклад , систему різнорівневих домашніх завдань, систему діагностики) і т. д. Таблиця 4.4 Візитна картка методичної теми Прізвище, ім'я, по батькові Проблема, яку я намагаюся вирішити в процесі роботи над методичною темою Для вирішення цієї проблеми я буду розробляти Моя методична тема буде називатися
© 2014-2022  ibib.ltd.ua