Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змістом підручника

Організаційна складова освітнього процесу

Вона характеризується діяльністю постійного змінного складу освітнього закладу і покликана вирішувати організаційні сприяють нормальному протіканню та інтенсифікації педагогічного процесу. Її основними компонентами є:

- діяльність керівників освітніх установ та їх підрозділів - організаторів педагогічного процесу;

- діяльність викладачів, провідних навчально-виховний процес та виступають його ключовою фігурою ;

- діяльність навчаються, мотивованих на отримання обраної ними професії;

- аудиторний фонд та його матеріально-технічне оснащення сучасним обладнанням;

- наукове планування педагогічного процесу;

- інформаційне забезпечення і обслуговування освітнього процесу (бібліотечне, матеріально-технічне, енергетичне, фінансове, побутове та ін.)

Керівниками навчального закладу є начальник (ректор), його заступники (проректори) і керівництво навчального відділу, а до числа керівників підрозділів відносяться: начальники (декани) факультетів та курсів, начальники (завідувачі) кафедр і циклів , начальники відділів і служб та ін Кожен з них в межах своїх функціональних обов'язків, визначених у статуті навчального закладу, бере участь в організації педагогічного процесу, чим сприяє досягненню високого кінцевого результату в навчанні, вихованні та розвитку майбутніх юристів. В основі організації педагогічного процесу лежить практичне виконання керівниками всіх рівнів федеральних законів, державних і відомчих нормативних актів.

Викладачі, виконуючи соціальне замовлення держави на підготовку фахівців різних освітніх рівнів, повинні відповідати пропонованим до них вимогам. Головне з них - бути особистістю і професіоналом.

Сучасне юридичну освіту покликане забезпечити першість професійного виховання, відповідального державну політику в галузі освіти, де провідним принципом проголошений «гуманістичний характер освіти». Важливий і професіоналізм викладача. Він визначається двома рівноцінними складовими:

- професійною компетентністю - глибокими знаннями свого предмета в поєднанні з широким науковим кругозором;

- психолого-педагогічної підготовленістю - високою педагогічною культурою викладача, складовими якої є: педагогічна спрямованість особистості викладача, педагогічні здібності, педагогічну майстерність, культура і психотехніка особистої праці.

Діяльність навчаються визначається вимогами, що пред'являються до студентів, курсантам і слухачам як майбутнім професіоналам-особистостям, концентровано вираженими у кваліфікаційній характеристиці.

Аудиторний фонд навчального закладу та його матеріально-технічне оснащення сучасним обладнанням створюються відповідно до табеля положенности. Кожен лекційний зал, аудиторія, лабораторія (кабінет) повинні відповідати своєму основному освітньому призначенням, санітарно-гігієнічним нормам, а обладнання робочих місць - забезпечувати комфортні умови навчаються для навчання та самостійної роботи.

Усі навчальні приміщення, спеціальні кабінети і лабораторії в першу чергу повинні бути оснащені сучасними технічними засобами різного призначення.

Наукове планування та інформаційне забезпечення педагогічного процесу в освітніх установах полягає в плануванні навчально-виховного процесу, розробці документів, що регламентують нормальне функціонування освітньої установи.

В якості основних завдань планування виступають:

- визначення змісту і оптимального обсягу необхідних знань, навичок, умінь, якостей особистості та професіонала (спеціаліста), які повинні придбати навчаються під час навчання в освітній установі;

- визначення змісту кожної навчальної дисципліни з відображенням його в навчальних програмах і розподіл за формами навчання (видами занять) в їх тематичних планах;

- розробка навчально-методичних матеріалів викладачами кафедр і циклів для проведення різних видів занять з учнями.

Інформаційне забезпечення педагогічного процесу та його обслуговування в юридичних навчальних закладах покликане здійснюватися по всіх циклах навчальних дисциплін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційна складова освітнього процесу "
 1. Результати участі студентів в безперервній виробничій практиці
  організаційну складову освітнього процесу? Проаналізуйте їх і поясніть, якою мірою вони інтенсифікують педагогічний процес. 14. Якими компонентами характеризується управлінська складова освітнього процесу і як вони впливають на його оптимізацію? 15. Якими структурними елементами характеризується система методичного забезпечення педагогічного
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  організаційного розколу з весни 1917 року. У наявності був розрив між ідеологією і політикою цих партій, їх діяльність просто не відповідала заданому народом темпу революційних перетворень. Правда, деякі історики (О. Волобуєв, Г. Іоффе) вважають, що «демократія мала свій шанс» - буквально напередодні Жовтневого перевороту передпарламент прийняв рішення про негайне укладення миру.
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Організаційні заходи Введення кримінальної відповідальності за членство у злочинній організації та участь у злочинній підприємстві. Згідно з актом CCE, під злочинним підприємством розуміється фізична особа, товариство, корпорація, асоціація або інша юридична особа, а також будь-яке об'єднання або група фізичних осіб, фактично пов'язаних один з одним, хоча і не утворили укупі
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  організаційні, соціальні проблеми, пов'язані з новими проривами інфор-мотузці і в інфраструктурі, і в змісті різних сфер людської життєдіяльності. Словом, поділ влади дозволяє, по-перше, більш якісно вирішувати покладені на ка-ждую з влади завдання, по-друге, запобігати зловживання владою, яке стає досить імовірним при монополізмі влади, а
 5. Глава п'ятнадцята . ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  організаційно оформлене колективне утворення. До фізичних осіб належать громадяни (в деяких монархіях - піддані), особи без громадянства, іноземні громадяни. До організацій насамперед належать юридичні особи, деякі інші колективні освіти, сама держава в цілому (воно може виступати і у вигляді юридичної особи в деяких майнових правовідносинах).
 6. Випробувальний термін.
  Організаційні - тут набагато більше, ніж можлива конкуренція. Ясно уявляйте, що Вам потрібно, щоб не влаштуватися на роботу, від якої незабаром доведеться відмовитися і, значить, все почати з початку! По-перше, з'ясуйте верхню і нижню гра-ніцу заробітку за фахом в обраному районі. По-друге, дізнайтеся рівень освіти і стаж роботи для бажаної посади. По-третє, коло
 7. введення
  організаційної структури, інтенсивна самоізоляція співробітників і підрозділів, дефіцит кваліфікованих фахівців-розробників, нестача фінансових коштів і знань в області теорії управління якістю та недооцінка практичної віддачі від впровадження систем менеджменту якості. Крім того, як показує практика, впровадження стандартів ІСО є складним, трудомістким і тривалим під
 8. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  організаційної системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від позднелатінского «organize» - «повідомляю стрункий вигляд», «влаштовую») - об'єд-нання індивідів в єдине ціле для спільної дії. Міжнародний стандарт ІСО 9000-2000 визначає організацію як групу працівників і необ-хідних коштів з
 9. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  організаційних, методичних, наукових, кадрових , управлінських та інших зусиль і ресурсів. При цьому в інтересах досягнення високого рівня якості функціонування та результатів освітнього процесу, що відповідає кращим зразкам і відповідним стандартам, на основі наукових принципів і закономірностей і з урахуванням різноманітних чинників і умов відбувається залучення потенціалу всіх
 10. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  організаційних результатів поставленим цілям, тим більше очевидна інституціональна ефективність, тим більше ймовірно отримання або підтвердження акредитації університетом. Процес акредитації в цьому випадку може розглядатися, як спроба домогтися бажаних результатів, а управління якістю при цьому - як отримання інформації, що дозволяє визначити, де необхідні поліпшення. Таким
 11. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  організаційної структури управління якістю освітньої організації (призначення представника керівництва з якості, формування відділу управління якістю, створення Координаційної Ради з якості); визначення відповідальних осіб (уповноважених з якості) кожного структурного підрозділу; навчання з питань якості, зокрема формування систем менеджменту якості,
 12. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  організаційно-управлінськими технологіями, слабкою орієнтацією на задоволення запитів споживачів, що незначними знаннями чи неправильним впровадженням методологія і технологій сучасного менеджменту якості; проблема розвитку високих технологій, насамперед, інформаційних та інноваційної діяльності, усугубляющая попередню проблему; ця проблема багато в чому пов'язана з
 13. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  організаційний, що включає в себе як продукти минулого управлінської праці (рішення, об'єктивувалися в стабільній посадовий структурі, адміністративному розпорядку), так і систему стихійно сформованих правил і норм відносин у колективі. Оптимальне співвідношення цих компонентів передбачає їх інтеграцію на основі використання можливостей та врахування кордонів кожного з них, зняття можливих
 14. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  організаційне консультування, можливість за плату ознайомитися з базою даних кандидатів). З осені 1999 р. компанії знову почали активно набирати персонал, і до 2000 р. ринок послуг зріс удвічі. В даний час, російський ринок рекрутменту налічує від 500 до 800 кадрових агентств, з яких 300 розташовуються в Москві, 100 у Санкт-Петербурзі. Найбільш повним джерелом з даними про
 15. Проблема молодіжної зайнятості та шляхи її вирішення за допомогою програми «Трамплін» (на прикладі Кемеровського міського центру зайнятості населення).
  Організаційно-правовими формами підприємницької діяльності, а надалі отримують додаткові консультації у процесі розробки своїх бізнес-планів. Програми навчання молоді ефективним навичкам поведінки на ринку праці та основ підприємницької діяльності здійснюються безкоштовно і відкриті новим
 16. 4.0ктябрь 1917 (питання методології)
  організаційного розколу з весни 1917 року. У наявності був розрив між ідеологією і політикою цих партій, їх діяльність просто не відповідала заданому народом темпу революційних перетворень. Правда, деякі історики (О. Волобуєв, Г. Іоффе) вважають, що «демократія мала свій шанс» - буквально напередодні Жовтневого перевороту передпарламент прийняв рішення про негайне укладення миру.
 17. Евристичної розмови
  організаційно-підготовчий; б) виконавський. Сутність організаційно-підготовчого етапу полягає в тому, що кожного разу, виходячи з конкретної дидактичної мети конкретного уроку, вчитель проводить логіко-теоретичний аналіз навчального матеріалу, щоб з'ясувати, чи дозволяє цей матеріал застосувати евристичну бесіду. Виконавський етап починається з постановки шуканого: 1)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua