Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змістом підручника

Технологічна складова освітнього процесу

Основні структурні елементи технологічної складової були вже приведені в табл. 8.4. Вони являють собою інструментарій роботи викладача.

Педагогічна технологія в освітньому процесі - це сукупність психолого-педагогічних процедур, пов'язаних зі спеціальним підбором і компонуванням форм і методів навчання, методичних прийомів і засобів впливу на що навчаються в цілях їх освіти, навчання, виховання і розвитку , а також методів контролю, які при взаємодії технічних і людських ресурсів забезпечують досягнення гарантованого результату в засвоєнні учнями освітніх програм за фахом і формуванні необхідних особистісних і професійно-ділових якостей.

У педагогічній системі юридичної професійної освіти використовуються два види педагогічних технологій: традиційні та інтенсивні (інноваційні, активні), аналогічні в своїй основі з описаними в розділах 3 і 4.

Різновиди поширених в юридичних освітніх установах планових форм організації освітнього процесу (видів занять) представлені на рис. 8.3.

У кожної навчальної дисципліни важливо дотримати розумне співвідношення різноманітних форм навчання, щоб забезпечити виконання вимог держстандарту та кваліфікаційних характеристик в засвоєнні професійних освітніх програм.

Виховання навчаються технологічно здійснюється в процесі занять при будь-якій формі навчання і в кожній темі занять. Поряд з цим викладачі та інші категорії працівників освітніх установ ведуть виховну роботу зі студентами, курсантами, слухачами у позанавчальний час, використовуючи при цьому спеціально орієнтовані переважно на виховання публічні лекції, курсові та групові зборів навчаються; «круглі столи» за участю науковців, юристів, ветеранів правоохоронних органів; зустрічі з досвідченими практичними працівниками, діячами мистецтва, артистами театрів і кіноакторами, представниками державної влади і преси, літераторами та іншими видатними людьми; групові та індивідуальні пізнавальні бесіди та ін

Методи і засоби роботи викладача і учнів педагогічно грамотні і ефективні, якщо виконують не тільки навчальну функцію, а й освітню, виховну і розвиваючу. Це досягається умінням викладача так викладати матеріал на заняттях, щоб впливати не тільки на інтелект навчаються, а й на їх спонукання, почуття, волю та інші якості, не тільки передати певну суму знань, а й навчити їх думати, логічно мислити, грамотно вести дискусію з співрозмовником, розвивати професійне мислення, формувати певне ставлення до явищ, про які йде мова на занятті, спонукати до дій та ін Методи виконують також організуючу функцію, створюючи певний порядок проведення занять, і активизирующую, яка дозволяє викликати в учнів інтерес до теми, предмету, змісту роз'яснює викладачем матеріалу, тим самим мотивує кожного, хто навчається на сумлінне та продуктивне засвоєння матеріалу.

Рис. 8.3. Форми організації освітнього процесу

Існують різні класифікації методів навчання:

- за способом формування знань, навичок і умінь: словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія, «круглий стіл», диспут та ін.); наочні (показ, демонстрація та ілюстрація); практичні (вправи, лабораторні роботи, вирішення професійних завдань шляхом аналізу ситуацій, алгорітмізірованний метод, метод «мозкової атаки», самостійна робота, практична робота в органах та ін.);

- за характером взаємодії навчає з учнями: усний виклад (лекція, розповідь, пояснення); бесіда, обговорення, дискусія, «круглий стіл», диспут; показ, демонстрація , ілюстрація; вправи (індивідуальні та групові); ігровий метод, метод інсценування; метод «мозкової атаки» («психічного штурму»); самостійна робота (з літературою, вирішення юридичних завдань, виконання інших видів робіт);

- за ступенем активізації пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний метод; репродуктивний метод; проблемний метод; частково-пошуковий (евристичний) метод; частково-дослідний (експериментальний) метод;

- за логікою передачі та сприйняття інформації: дедуктивний метод, індуктивний метод;

- за видами контролю за навчанням: поточного контролю (індивідуальне опитування, рішення задач, самоконтроль, взаимопроверка та ін.); рубіжного контролю (контрольна робота, захист рефератів, курсових робіт, звіти по індивідуальних творчих завдань та ін.); підсумкового контролю (усна відповідь на заліках та іспитах, письмова залікова або екзаменаційна робота, доповіді, звіти, захист рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних робіт тощо); заключного контролю - державна атестація випускників (усний чи письмовий іспит, захист випускних кваліфікаційних робіт).

Методика формування у студентів професійних знань, навичок і умінь будується на основі положень дидактики з урахуванням специфіки професійної освіти. Методика формування знань дає бажаний результат, коли вона побудована на доступному, науково обгрунтованому викладі матеріалу з достатньою наочністю і вимагає від викладача гнучкого застосування форм і методів навчання, що відповідають цільової установці теми занять. При самостійному добуванні знань необхідного рівня навчається повинен вибрати раціональний метод (методи) самостійної роботи, який дозволить глибоко засвоїти програмний матеріал з мінімальною витратою часу.

Методика формування професійних навичок має враховувати психологічні і фізіологічні особливості навичок. Основним методом формування професійних навичок служить метод вправи (індивідуальний чи груповий). Обов'язковими умовами виступають інтерес і бажання навчаються оволодіти навичками.

Методика формування професійних умінь має багато спільного з формуванням навичок. Однак за своєю структурою більшість професійних умінь складніше навичок, а тому особлива увага приділяється відпрацюванню всіх елементів їх структури, послідовності і точності виконання.

Формування вміння не потребує доведення його до автоматизму, але важливі відпрацювання гнучкості та якісне виконання дії в різноманітних умовах.

В освітньому процесі застосовуються методи виховання: переконання, приклад, вправа, заохочення, змагання, критика, примус, покарання та ін З методів самовиховання найбільше застосування знаходять: самопереконання, самонавіювання, самопріученіе, самопоощреніе, самокритика , самопримушування, самонаказание.

Методичні прийоми - це психологічно правомірні і педагогічно орієнтовані способи короткочасних дій викладача та адекватні їм дії навчаються, що забезпечують досягнення цілей заняття.

Сукупність методичних прийомів «народжує» метод, а комплексне використання методів «надає життя» організаційним формам.

Засоби навчання - це слова і предмети, що впливають на органи чуття (зір, слух, дотик) навчаються, що полегшують усво е-ня навчального матеріалу.

В руках викладача педагогічні засоби - це той інструмент, за допомогою якого він вирішує стоять завдання. Найбільш поширені методичні прийоми і засоби представлені в табл. 8.7.

Невід'ємним компонентом педагогічної технології є наочність, застосовувана на заняттях у різних видах:

словесно-образна, образотворча, предметна і дієва. Ефективність застосування засобів наочності залежить від їх розмірів, кольоровості, структурування елементів (порядок і форма розташування інформації) на схемах, плакатах, кресленнях, в відеопосібники, динаміки їх подачі, синхронності озвучування і др.120.

Технічні засоби різних видів і призначення як елемент технологічної складової освітнього процесу не тільки дозволяють збагатити наочність; вони також використовуються для управління освітнім процесом, подачі основного навчального матеріалу. Це дозволяє практично відпрацьовувати багато професійні дії, наближати обстановку до реальної, здійснювати контроль і оцінку знань та ін У числі їх застосовуються: засоби візуальної інформації (діапозитивів або діафільмів, діапроектори, кодоскопи, кадропроектори, графопроектори, проекційні панелі на рідких кристалах та ін.); апаратура звукової інформації (магнітофони, мікрофони, диктофони, гучномовці, підсилювачі та ін.); автоматизовані установки (автоматизовані класи, комплекси ігор, тренажери та ін.); комп'ютерна техніка (персональні комп'ютери, локальні мережі, зовнішні інформаційні системи та ін.)

Велике значення у підвищенні ефективності освітнього процесу належить використанню інноваційних технологій. У своїй основі вони аналогічні описаним в розділі 3, але застосовуються з урахуванням специфіки віку навчаються, а також змісту предметних освітніх програм.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технологічна складова освітнього процесу "
 1. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  технологічних процесів, різних інструкцій, в тому числі правил поводження з побутовими приладами тощо). Теорія права глибоко вивчає проблему правових відносин як одну з ключових, реальних форм існування і дії права. Саме тому про правові відносини написано настільки багато наукових книг, підручників, статей, які присвячені різним сторонам змісту, елементів, видів правових
 2. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  технологічний (матеріально-технічний), науковий, пе-дагогіческой, освітній, управлінський, просторовий (навчально-аудиторний, лабораторний), метрологічний (квалиметрический) та інші потенціали. У даній моделі якість результату розглядається в одному ряду з іншими компонентами освітньої організації. Однак очевидно, що ці компоненти функціонують не заради самих себе, а
 3. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
  технологічно прогресивних і соціально орієнтованих. Так, відбулося абсолютне і відносне скорочення зайнятості в промисловості та будівництві, в науці і науковому обслуговуванні. Разом з тим зросла зайнятість в таких галузях, як торгівля і громадське харчування, збут і заготівлі, кредитування, фінанси і страхування. Інші джерела вказують на глибокі зміни структури зайнятості в
 4. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  технологічної бази. Поява перших агентств («Анкор», «Триза», «Контакт», «БЛМ-Консорт»), які відкривалися на базі організацій і союзів з працевлаштування громадян. Етап становлення, формування первинної інфраструктури ринку послуг з підбору персоналу (1995 - 1997 рр..) - Зростання числа рекрутингових агентств (більше 200 фірм). Це пов'язано з невеликим початковим капіталовкладенням в
 5. ТРАНСФОРМАЦІЇ концептуальне знання
  технологічним за своїм характером і поширюється як на процес дослідження, так і на процес передачі відомостей. У результаті знання стає все більш і більш операціональним, перекладним до деяких кількості інформації. Відповідно на-правління нових досліджень заздалегідь повинні підкорятися умові переводимости на мову машин. З'являється небезпечна тенденція відкидати в
 6. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ОСНОВІ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  технологічно орієнтованих варіантів повної середньої освіти на базі НУО та СПО; організації професійної підготовки в середній школі на базі ПТУ і загальноосвітньої підготовки в ПТУ на базі середньої школи. Вирішення цих проблем можливе шляхом створення об'єднань освітніх установ, що включають установи дошкільної, загальної, початкової та середньої професійної
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  технологічний характер. До цих завдань можуть бути віднесені наступні: Використання різноманітних технологій безотметочного навчання - безотметочное система навчання протягом усього початкової школи, навчання дітей самооцінювання, свобода вибору школами систем оцінки. Таблиця 2.5 Вибір педагогічних технологій Початкова школа Основна школа Старша школа Адаптивні технології
 8. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  технологічні прийоми переходу на безотметочное навчання в початковій школі. У школі використовується різний зміст портфоліо: роботи, які учні вважають кращими, результати тестів, перевірочних робіт, зразки образотворчого творчості, схеми індивідуальних і групових проектів, форми, зразки оформлення результатів проектів. Весь матеріал збирається в папки з прозорими файлами і
 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  технологічними процесами, формування дослідницької компетентності, поглиблення знань в обраних предметних областях. Розглянемо приклад взаємодії освітніх установ округу на основі створення методичного об'єднання округу, коли об'єднання узгодить і коригує перспективи спеціалізацій та введення освітніх програм кожним навчальним закладом з урахуванням
 10. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    технологічних прийомів. Вибір різних освітніх технологій дозволяє максимально індивідуалізувати процес навчання дитини. Отже, вивчення освітніх технологій також стає одним з найактуальніших напрямків самоосвіти вчителя. По-третє, сучасному стандарту освіти притаманна так звана функція гуманізації освіти, яка полягає в
 11. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
    технологічної реконструкції діючих підприємств, пов'язаної як із зниженням витрат і підвищенням якості продукції та послуг, так і зі зменшенням питомого споживання природних ресурсів і більш низьким рівнем освіти відходів та забруднення природи (тобто при техніко-екологічному прориві в економіці). Але цього не відбувається. Більш того, ступінь зносу всіх основних фондів сфери
 12. ВСТУП
    технологічним та світоглядним парадигм, що володіє потребою в самоосвіті, яка усвідомлює освіта як цінність. Методологічно досягненню цього сприяють освітні технології проектно-творчої моделі навчання. Ведуча домінанта організації та саморегуляції вчення при цьому - розвиток мотиваційно-сенс-вої сфери особистості; надзавдання викладання філософії -
 13. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
    технологічно опрацьований, щоб створити для учнів ситуацію, стимулюючу їх до спільної пошуково-пізнавальної діяльності. Учні повинні чітко уявляти собі, як можна використовувати отримані ними теоретичні результати на практиці. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в
 14. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
    технологічного інституту (КТІ), Волгоградської державної архітектурно-будівельної академії (ВГАСУ), Волгоградської державної сільськогосподарської академії (ВГСХА). Оскільки специфіка педагогічної науки полягає в опорі на масову діяльність педагогів, нове явище часто проходить масову апробацію на практиці, а вже потім отримує право на існування в теорії.
 15. 2.1. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі
    технологічна інструментування; теоретична (авторська) модель, в умовах якої окремими педагогами створюється і апробується в дослідно-експериментальній роботі власна ідея, система, методика, дієвість якої багато в чому визначена спрямованістю їх особи і їх світоглядом; інформаційна модель, в якій стрижнем виховання виступає навчальна інформація (І.Ю. Алексашина, О.Г.
 16. 7.3.Обученіе фахівців з соціальної роботи
    технологічних та інших знань, умінь та навичок у їх органічній єдності. Для забезпечення високої якості освіти в галузі соціальної роботи необхідно враховувати якість відбору абітурієнтів, професорсько-викладацького складу, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, наукового забезпечення змісту освіти, організації освітнього
 17. 4.2. Історичні форми суб'єктного конституювання порядку суспільства
    технологічної бази та способів відтворення. З іншого боку, такі форми повинні бути об'єктивними, відновлюючи умови бигтія суспільства. Отже, вони можуть не узгоджуватися з суб'єктивними уявленнями людей, не усвідомлювати ними у своїй цілісності і призначенні. Тим не менш, вони відображають логіку, загальну закономірність - зростання людської суб'єктивності і свободи при
 18. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    складові, кожна з яких включає в себе ряд самостійних компонентів (рис. 8.1). Науково-змістовна складова включає: - цілі та завдання освіти, навчання, виховання і розвитку учнів; - науково обгрунтований зміст освітнього процесу; - педагогічні принципи і правила утворення. Технологічна складова
© 2014-2022  ibib.ltd.ua