Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM , та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

категоріальний-понятійний апарат

Кожна область наукового знання поряд із загальними категоріями і поняттями має і свої, за якими варто досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія.

Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д. Лазукін запропонована його классіфікація96.

1. Системні категорії, що характеризують основні (провідні) елементи педагогічної реальності в правовій системі: педагогічний підхід до правової дійсності, юридико-педагогічна дійсність, юридико-педагогічна підсистема правової сфери суспільства, система соціально-педагогічних факторів (власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти, педагогічна підсистема управління в правоохоронних органах, педагогічна система юридичної освіти, системи правового виховання, навчання, розвитку, педагогічна система професійної підготовки, система спеціальних методологічних принципів юридико-педагогічного дослідження та ін

2. Категорії елементів юридико-педагогічних систем забезпечення правоохоронної діяльності: педагогічні цілі, педагогічні завдання, юридико-педагогічні факти, закономірності та механізми, педагогічні чинники, педагогічні умови, педагогічні засоби, педагогічні прийоми, педагогічні правила, критерії ефективності педагогічної діяльності, результати педагогічної діяльності, педагогічні результати, педагогічні впливи, педагогічні впливу, педагогічні наслідки, правова соціалізація та ін;

3. Приватні педагогічні категорії, застосовувані в характеристиці окремих питань педагогічного забезпечення правоохоронної діяльності: правова освіченість, правова навченість, правова вихованість, правова розвиненість, професійно-педагогічна підготовка, педагогічне забезпечення, педагогічний супровід, правові знання, правові навички, правові вміння, правосвідомість, правові переконання , правопослушное (правомірне) поведінка, правовоспітаніе, праве перевиховання, методи правовиховного впливу, правове переконання, вправа у виконанні правових норм, правовий примус (покарання) і ін

Принаймні проведення та розгортання юридико-педагогічних досліджень категоріально-понятійний апарат юридичної педагогіки, безсумнівно, буде збагачуватися як за кількістю, так і за змістом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " категоріально-понятійний апарат "
 1. ВСТУП
  категоріально-понятійним апаратом; - читання спеціальної філософської літератури, оригінальних філософських текстів; - навички філософського діалогу, філософського дискурсу в цілому; - особистісна потреба в філософствуванні як способі міропо-стижения і світорозуміння; - незалежне толерантне мислення як світоглядно-діяльнісна цінність; - можлива реалізація
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  категоріальному рівні, стати тео-ської та методологічною основою юридичної науки в цілому. Поставлений Д. Остіном питання про співвідношення теорії права з галузевими науками - що не тільки питання про методологію, використанні галузевими науками базових понять і способів дослідження, це взагалі питання про існування теорії права. Чи потрібна вона взагалі, якщо є й успішно розвиваються
 3. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  категоріальний апарат для віддзеркалення розвитку духовного досвіду людини, в якому йому відкриваються вищі сутності - божественне благо, істина, краса. Творчість софістів і Сократа поклало початок новому етапу осмислення духовної реальності, коли на зміну її ант-ропоморфізаціі приходить антропологізація, що перетворилася на загальну тенденцію розвитку філософської думки. Передумовою
 4. ФІЛОСОФСЬКИЙ СИМВОЛИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ СУЩНОСТИ ДУХОВНОСТІ
  категоріальний апарат, або оголошують духовність ірраціональної, незбагненною і зовсім не піддається дослідженню. Духовна антропологія також виходить з того, що духовні явища і духовний досвід виражаються лише в образах і символах, наповнених інтуїтивно осягаються сенсом, що тільки символічно-подібна форма в змозі передати сутність вчення про дух і духовності, що не
 5. ДОДАТОК № 6
  категоріальних структур, критеріїв оцінок, принципів і т.п. Результати дослідження показали також, що кардинальним умовою ефективного прийняття практичних рішень є пошук учителем підстав, які визначають побудову даних и аіііаііій lft Сіпілі fin вігі до учшкШйрйІІШІ Іі (ПЧ ™ агі «гпііЬ № іі!, РіїПІ До нецшіічн ^ 'Я нвТі-Іітгр ^ тіігшн іштчіші іїкзічмнн я-ійСЛІ ЖСГ ®. Г if.>. -
 6. Теорія «історичних типів суспільства» Н.И.Бухарина
  категоріальний апарат: кожен «історичний тип суспільства »Бухарін розглядав як органічну єдність« способу виробництва »і« способу подання », пов'язаних один з одним морфологічним спорідненістю, спільним« стилем ». Так організаційна теорія стала проміжним, сполучною ланкою між історико-ма-теріалістіческой теорією Маркса і Енгельса і морфологією культур Шпенглера; не відмовляючись від
 7. Дошкільна педагогіка
  категоріальний апарат загальної педагогіки. Її основними завданнями виступають: дослідження історичних тенденцій розвитку поглядів на дошкільне дитинство і дошкільну педагогіку; вивчення зарубіжного досвіду дошкільного навчання і виховання; розробка дидактичних основ підготовки дитини до навчання в школі в різні періоди дошкільного дитинства; дослідження педагогічних закономірностей
 8. Основні завдання юридичної педагогіки
  категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної, правозастосовної і правоисполнительной діяльностей, створення адекватних юридико-педагогічних теорій з їх диференціацією за основними напрямками юридико-педагогічної роботи; - теоретична і прикладна розробка багатоступінчастої і розгорнутої
 9. Поняття і ознаки організованої економічної злочинності.
  понятійному і методологічному апараті правової науки не знаходили адекватного відображення новітні тенденції кримінальної практики. Проте вже в 60 - х роках XIX століття один з провідних французьких дослідників цієї проблематики М. Патен в роботі "Загальна частина кримінального права і кримінальне законодавство у сфері бізнесу" (1861 р.) зазначав, що дані питання настільки твердо проклали шлях у науку,
 10. Поняття вікової неосудності.
  категоріальний оцінки та аналізу ситуацій, подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і реальних діях. Головним показником психічного розвитку підлітка є рівень його свідомості і самосвідомості. Свідомість забезпечує можливість уявного побудови, моделювання майбутніх дій і передбачення їх результатів. По мірі
 11. Поняття гарантій депутатської діяльності та їх ознаки.
  понятійного апарату, тому що окреме поняття може бути осмислений тільки через включення його в вже сформовану систему уявлень, слід враховувати дві обставини. По-перше, і в загальній теорії права питання про поняття гарантій не можна вважати вирішеним остаточно, тому що існуючі визначення не відображають ні сутності гарантій, ні їх відмінності від інших правових категорій. По- другий,
 12. Список використаної літератури
  понятійного апарату наук цивільного та цивільного процесуального права. Ярославль, 1987. Варул П.А. До проблеми охоронних цивільних правовідносин / / Проблеми вдосконалення законодавства про захист суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 1988. Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.; Л "1948. Вільнянський С.І. Лекції по радянському цивільному праву.
 13. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  понятійним апаратом, теоретичним обгрунтуванням закріплених у законі норм права, правилами їх тлумачення і застосування. Тим самим закладається міцний науковий фундамент майбутньої спеціальності студента. У завдання навчального курсу цивільного права входить не тільки ознайомлення студентів з вмістом цивільно-правової галузі і науки цивільного права, а й прищеплення студентам навичок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua