Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки

Педагогіку зазвичай визначають як науку про виховання підростаючих поколінь і дорослих людей - цілеспрямовану, спеціально організовану і безперервно проведену діяльність, що відповідає суспільним потребностям3. При цьому виховання розуміється в широкому сенсі, що включає багато елементів впливу на особистість з метою її формування та розвитку. Можна зустріти і більш розгорнуте визначення педагогіки як науки, що вивчає «особливу соціально і особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства» 4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що

педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в цілеспрямованому формуванні особистості або групи педагогічними засобами з метою засвоєння поколіннями людей накопиченого суспільством соціального досвіду та культури, що забезпечують результативність їх життєдіяльності. Це наука не тільки про освіту, школу, вчителя та учнів, а й про життя людей, їх соціалізації в сформованих суспільних відносинах.

Прийнято розрізняти об'єкт і предмет науки, при цьому під об'єктом розуміють певну сферу об'єктивної реальності, а під предметом - її аспекти, сторони. Об'єктом педагогіки виступає вивчення всіх сфер життя суспільства і держави, що роблять вплив на підготовку людини до виконання соціальних і професійних завдань, самореалізацію особистісного потенціалу, що сприяє в кінцевому рахунку процвітанню суспільства. Предмет педагогіки - це педагогічні реальності в суспільстві, які проявляються в закономірностях цієї підготовки, системі відносин, що складаються в діяльності по включенню людини в сферу суспільного життя, його соціалізаціі5.

Предмет педагогіки визначає її основну мету: розробка і створення таких умов життя, які сприяють активному формуванню у громадян високого рівня освіченості, вихованості, навчене ™, розвиненості, професіоналізму; прояву творчих здібностей, розкриттю особистісного потенціалу, зміцненню віри в свої сили і можливості, утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму, культури та права.

Це означає, що педагогіка затребувана скрізь, де реалізується освіта, виховання, навчання і розвиток людей, як у спеціалізованих освітніх установах, так і в процесі трудової діяльності, культурно-дозвільної та сімейного життя.

Педагогіка як галузь наукового знання перебуває в безпосередньому зв'язку з багатьма науками - вона використовує, з одного боку, дані цих наук, а з іншого - допомагає їм.

Як і будь-яка наука, педагогіка має свої філософські основи, методологію, теорію, методи, за допомогою яких виробляються рекомендації для практики. Вона розташовує різнобічним емпіричним матеріалом, на основі якого зроблені певні висновки, наукові узагальнення, виражені в законах, концепціях, принципах, поняттях, висунуті гіпотези і розроблений науковий прогноз її подальшого розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки "
 1. § 2. Проблемна ситуація
  предметна сторона проблемної ситуації, тоді як для того, щоб розумовий процес відбувався, потрібні якісь мотиви, які спонукають людину мислити. Саме мотив, потреба є рушійною силою, яка допомагає людині включатися в розумову діяльність. Отже, в проблемній ситуації, як її розуміє С.Л. Рубінштейн, виділяються три основні ознаки: невідоме, протиріччя і
 2. Методологія математики: проблеми інтелектуального розвитку
  предмет; місце математики в системі наук; співвідношення теоретичної та прикладної математики; внутрішню структуру науки; методи, застосовувані в дослідженні; філософські проблеми математики; істинність теоретичного знання; перспективи розвитку науки. Недооцінка методологічних проблем заважає формуванню наукового уявлення про основи, шляхи розвитку та перспективи математичних
 3. Список літератури 1.
  Предмет філософського пізнання: Про людське в людині. - М, 1991. 10. Агєєв В.С. Міжгруповое взаємодію. Соціально-психологічні проблеми. - М.: МГУ, 1990. 11. Алексашина І. Учитель і нові орієнтири освіти. - СПб., 1997. 12. Алтухов В. Філософія багатовимірного світу / / Суспільні науки і сучасність. 1992. № 1. 13. Алфьоров Ю.С., Осовский Є.Г. До питання про професіограмі
 4. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
  основним завданням педагогіки вищої школи відносяться: - педагогічне обгрунтування рекомендацій щодо визначення змісту вищої освіти; - розробка педагогічних основ підготовки фахівців у вищій школі в єдності їх освіти, виховання, навчання і розвитку; - дослідження особливостей процесів освіти, навчання, виховання, розвитку студентів у ВНЗ;
 5. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки
  основних задачах71: - здійсненні соціально-педагогічної оцінки (експертизи) діяльності держави, громадських організацій, рухів, партій, а також установ та колективів; - дослідженні впливів факторів середовища на зростаючу особистість, групу; - можливості використання факторів середовища в соціальному розвитку та вихованні людини, при вирішенні певних
 6. Учитель. Викладач. Вихователь.
  Предмета, завдань і категорій педагогіки; знання закономірностей розвитку та соціального формування особистості; розуміння сутності, мети, завдань, форм і методів виховання; знання основних закономірностей вікового анатомо-фізіологічного розвитку дітей, підлітків, юнаків; знання теоретичних і природно-наукових основ шкільної гігієни, принципів і шляхів гігієнічного виховання учнів;
 7. Педагогічна підготовленість фахівця з вищою освітою
  предмета педагогічної науки, системи її наукових розділів, галузей і їх значення для практики життя і діяльності людини; - знання основ методології педагогічної науки і методів, доступних до використання в житті та діяльності; - знання основних категорій педагогіки і розуміння охоплюють ними педагогічних явищ; - знання основних педагогічних
 8. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  предмет), 2) спосіб і 3) умови дії, які визначаються специфічними особливостями предмета дії. Залежно від того, який із структурних компонентів дії буде поставлений в проблемній ситуації як невідоме, можливі три досить загальних класу проблемних ситуацій. До I-го класу відносяться такі, в яких засвоюваним невідомим є мета (предмет) дії. В
 9. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  предмету нашої розмови, наявні в довідковій літературі тлумачення слова "питання", ми виділяємо наступні два його значення: 1) пропозиція або звернення, що вимагає відповіді або пояснення; 2) проблема, завдання, що вимагає рішення. Перше значення - це словесна формулювання думки, її мовна оболонка; друге притаманне інший зміст, що відображає якесь непо-1 Зуєв Ю.І. Логічна
 10. проблемного викладу
  предмети "," висувати головні думки і систематично, впорядковано розвивати їх "4." Головне в оповіданні вчителя полягає в тому, чи дивиться вчитель або лектор на свій предмет як на щось завершене ... або розробляє його як підлягає ще дослідженню, розгляду, встановленню. У першому випадку даються позитивні відповіді раніше, ніж були запропоновані питання, і звичайно раніше, ніж у
 11. евристичної розмови
  предметного, б) логічного, в) психологічного, г) синтаксичного характеру - широко висвітлений у спеціальній літературі - з філософії, логіки, психології, мовознавства, будучи обов'язковим компонентом бесіди як загальнопедагогічної категорії, і знайшов досить широке відображення в педагогічній літературі (див. главу III "Проблемне питання"). У чому полягає призначення питання в
 12. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  предмета (наприклад, розміри, форму, вагу, колір і т.д.) або явища і привести до наповнення образів у дитини. Другий тип - умозаключаем дослідження - використовує спостереження і додає до них досліди, що виявляють причинні зв'язки між явищами. Третій тип - узагальнююче дослідження - на основі спостережень і дослідів приводить дітей до розкриття закономірностей явища. Досвід застосування
 13. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення
 14. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  предметних знань і умінь. Як випливає з розуміння сутності педагогічної діагностики, вона виконує в процесі навчання важливі функції: для учня вона виконує функцію педагогічного супроводу, дозволяючи йому вибирати і вибудовувати свій освітній маршрут; для вчителя вона спрямована на виявлення труднощів учня всередині як предметної області, так і особистісного плану з
 15. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  предмету, необхідно знати багато програм. Навряд чи можливо скористатися доцільною в даних умовах педагогічною технологією, якщо не орієнтуватися в найрізноманітніших технологіях. Подібне знання, орієнтація у всьому спектрі навчальних програм, педагогічних технологій, методик педагогічної діагностики може бути досягнута шляхом самоосвіти. По-третє, умови
 16. Школа живої традиції
  предмети садибного побуту з пермських маєтків Дягілєва). У музеї представлена галерея картин пермських художників, присвячених Дягілєву. Музейні колекції займають меморіальну частину приміщень гімназії, а також вестибюлі і холи. У скляних вітринах розташовується колекція порцелянових ляльок за ескізами Л. Бакста художниці 0. Алексєєвої (С.-Петербург), дари гостей Будинки - Юрія Зорича (США), Нести
© 2014-2022  ibib.ltd.ua