Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Теорія і технологія поетапного формування дій

Магістральним шляхом підвищення ефективності педагогічного процесу сьогодні є розумових інтенсифікація та оптимізація діяльності суб'єкт-об'єктів педагогічних систем і процесів. На це націлені практично всі нові та перспективні концепції та технологіі41.

Концепція поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.) виділяє в будь-якій дії орієнтовну, виконавчу і контрольно-коректувальну частини. При орієнтуванні створюється загальна модель виконання розучуваного дії, обставин, в яких воно виконується, план його виконання, форма контролю та способи корекції виконання. Так розробляється орієнтовна основа дії, що забезпечує правильність його виконання.

Далі реалізується засвоєння досліджуваного дії. Воно здійснюється в кілька етапів: перший - етап мотивації; другий - складання схеми орієнтовної основи і її розуміння; третій - формування дії в матеріалізованих вигляді, у виконанні всіх його операцій; четвертий - формування дії як внешнеречевой, за допомогою промовляння його операцій; п'ятий - формування дії у внутрішній мові, думках, про себе, внаслідок чого дія швидко узагальнюється, скорочується; шостий - формування дії в згорнутому вигляді, коли воно автоматизується. У цьому процесі відбувається інтеріоризація усваиваемого дії, тобто поетапний перехід зовнішньої діяльності у внутрішній розумовий план. Ця концепція націлена в першу чергу на навчання розумовим діям, особливо в початкових класах середньої школи, а також відпрацювання практичних дій, прищеплення навичок поведінки. Оскільки процес засвоєння дії регламентований етапами, з'являється можливість легко контролювати і вдосконалювати його.

Слід зауважити, що у навчанні дорослих (студентів, осіб з вищою освітою тощо) деякі з етапів формування розумових дій (зокрема, матеріальний і громкоречевой) можуть бути пропущені, особливо коли в розучують дії в якості блоків представлені раніше засвоєні дії. Важливий також облік професійних інтересів дорослих, їх знань і досвіду.

Программированное і модульне навчання

Концепція поетапного формування розумових - дій лягла в основу розробки цих двох технологій (методів) навчання.

Програмоване навчання передбачає таку організацію навчання, коли навчається не може зробити чергового «кроку» в засвоєнні, що не опанувавши попереднім. Для цього навчальний матеріал розчленовується на смислові порції («кроки», «кадри», «дози»), що розташовуються в певній послідовності і складові алгоритм, програму. Людина, перш ніж перейти до наступної дозі знань, підтверджує правильність засвоєння попередньої дози (рішення задачі, виконання прийому, дії). Якщо допущені помилки, вони своєчасно виправляються, що дає навчається, можливість йти далі за програмою. Таким чином, забезпечується контроль за ходом навчання, діями кожного фахівця, студента, школяра. В основу програмованого навчання (його називають ще програмованим методом) покладено два вимоги: перехід від контролю до самоконтролю і переклад педагогічної системи на самонавчання людини. Воно особливо ефективно у вивченні фактичного матеріалу і повторюваних операцій, що мають чіткі формули, алгоритми дій. Головне завдання програмировать навчання - формування навичок, міцних знань і умінь за допомогою технічних засобів.

Технологія програмованого навчання досить розроблена і застосовується вже кілька десятиліть. Це спосіб, розрахований на ефективне управління і організацію процесу навчання, що передбачає індивідуальне, а отже, самостійне, активне вивчення навчального матеріалу за спеціально розробленими програмами при керівної ролі педагога і постійного зворотного зв'язку.

Технологія методу програмованого навчання передбачає пред'явлення навчаються логічно дозованого навчального матеріалу, послідовне його освоєння в індивідуальному темпі роботи, постійний самоконтроль успішності навчання, періодичну перевірку з боку керівника, педагога. Темп опрацювання програм залежить не тільки від розуміння та засвоєння, а й від наполегливості, самостійності та інших якостей навчається.

Основним методичним матеріалом є програма, яка розробляється у двох видах: спеціального посібники (програмований підручник, картки-завдання) або закільцьованих кадрів на плівці, закладених в навчальні машини, технічні пристрої. Залежно від цього програмоване навчання визначається як машинне безмашинное.

Програми класифікуються за характером вирішуваних навчальних завдань (навчальні, інформаційні та контролюючі) і за способом програмування (лінійні, розгалужені і комбіновані). Кожна програма специфічна. Так, навчальна програма містить навчальну інформацію і набір практичних завдань, методичні рекомендації, що допомагають засвоїти цю інформацію, питання і завдання для контролю і самоперевірки, елементи корекції ходу роботи, а контролююча містить тільки елементи контролю, перевірок результатів.

Програмоване навчання виправдовує себе в тих розділах навчальних дисциплін, де потрібна алгоритмизация і структуризація процесу навчання (практичні заняття). Воно ефективно, коли поєднується з іншими методами, використовується різноманітний арсенал технічних засобів, у тому числі і комп'ютерна техніка. У той же час слід враховувати невисокий розвиваючий ефект методу: ніяка програма не може бути змістовнішим думки керівника, його живої мови і професійно вчинених дій.

На відміну від програмованого навчання на цілісний підхід до побудови педагогічного процесу претендує теорія і технологія модульного навчання (від лат. «Modulus» - функціональний вузол). Його автори (Н.Д. Нікандров, П. Юцкявічене та ін.) бачать сутність у тому, що навчається отримує можливість самостійно працювати за індивідуальною навчальною програмою, що має чітку мету дій, банк інформації і методичне керівництво при варіюванні функції керівника, педагога від інформаційно -контролюючої до консультативно-координуючої.

Зміст матеріалу в даному виді навчання подається в завершених самостійних комплексах - модулях навчального матеріалу, що забезпечують фундаментальність і повноту знань і умінь, їх спрямованість на теоретичну і практичну діяльність особистості. У модульному навчанні заздалегідь програмуються послідовність вивчення матеріалу, основні знання, навички, вміння, якими необхідно опанувати, рівень засвоєння і контроль якості засвоєння.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія і технологія поетапного формування дій "
 1. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  теорія права рушила в бік диференціації проблем об'єктивного в праві. Посилилися і уявлення про суб'єктивному в праві. Дійсно, об'єктивному в праві протистоїть суб'єктивне і праві, ко-гда результати право-творчого процесу не відповідають суспільним потребам, виявляються підсумком свавілля владних структур або навіть особистим свавіллям. Закони і цієї ситуації з'являються як
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  технологію юридичної рівності суб'єктів правовідносин треба розвивати вже в стінах училища, впроваджувати в навчальні програми. Таким чином, результати анкетування тих, хто завтра буде основою армії, показують необхідність реформи військового законодавства, його демократизації та «юридичного врівноваження» прав і обов'язків сторін та їх кореспонденції. Таким чином, аналіз анкетування
 3. § 1. Поняття юридичної особи
  теорія персоніфікованого (цільового) майна ". Її прихильники вважали головною функцією юридичної особи об'єднання різних майн в єдиний комплекс і управління цим майновим комплексом. Значить, відокремлене майно є реальною основою юридичної особи, його законодавець і персоніфікує, наділяючи власника майна правами юридичної особи. У п'ятдесяті і наступні
 4. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має на меті отримання і систе-матизацію об'єктивних знань про дійсність , володіє складною
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  теорія походження держави має і сучас-менное переломлення. Формується нині новий глобальний екологічна криза також вимагає відповідної реакції людства, в тому числі нової перебудови соціальної та господарської організа-ції життя суспільства. І така перебудова, по суті, вже почалася: нова роль міжнародних органі-зацій - насамперед Ради Безпеки, в цілому ООН поява
 6. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  теорія також йде від попередньої методологічної вульгаризації і догматизації, враховує нові проблеми, але разом з тим зберігає і те позитивне, що було напрацьовано в цій галузі на попередньому етапі. Цінним виявилося насамперед саме поняття функції держави, її зміст і значення як однієї з важливих харак-теристик діяльної сторони держави. Дійсно, функціональний підхід
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Насамперед тому, що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких
 8. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  теорія права. Справа в тому, що поряд з нормами права (соціальними правилами поведінки), які втілює, містить нормативно-правовий акт, існують і норми, що не мають правового (соціального) характеру і значення, проте вони також втілені, закріплені в письмовій та іншої документальній формі. Наприклад, в інструкціях, в яких визначаються правила поводження з електротехнікою, з побутовими
 9. Розділ двадцять другий. Громадянське суспільство і правова держава
  теорія сказати про долю предмета своїх наукових інтересів, ніж, так би мовити «серце заспокоїться »? Звичайно, ця відповідь не повинен бути просто результатом ворожінь, ні на чому реальному незаснованим, не повинен бути він і продуктом кабінетних конструкцій. Про громадянське суспільство в російського політичного життя нині говорять багато хто, не дуже уявляючи собі що це таке. Зрозуміло, такий стан
 10. ГЛОСАРІЙ
  теорія цінностей; дослідження узагальнених стійких уявлень: про бажаних матеріальних і духовних благах; про прагнення досягти більш високого соціального становища в суспільстві. Ассессмент-центр - це такий метод оцінки, який грунтується на спостереженні спеціально навчених ассессоров (оцінювачів) за поведінкою оцінюваних співробітників в реальних робочих ситуаціях або при виконанні ними
 11. 3.4. Формування комплексної інформаційної системи
  технології. І, нарешті, дотримання єдиної технології експлуатації та обслуговування системи. Крім цих ключових вимог, є ще цілий ряд загальних технічних вимог для будь-якої інформаційної системи: швидкодія, тобто досить малий час реакції системи (одиниці секунд) при введенні, пошуку і обробці інформації; надійний захист від несанкціонованого доступу до даних і реєстрація
 12. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  теорія оптимізації навчально-виховного процесу Ю.К. Бабанського, заснована на системному підході, виходить з того, що освітній процес став настільки багатофакторним і багатоплановим, що приватними, автономними заходами істотно підвищити його якість неможливо. Вона являє собою втілення багатьох ідей, що відносяться до різних підходів теорії управління соціальними системами. Серед
 13. список літератури
  теорія, методологія, практика: Матеріали Все-рос. наук.-практ. конф. (грудень 2003). Саранськ: Тип. «Крас. Окт.», 2004. С. 23 - 28. Злобін Е.В., Самодуров В.А. Впровадження процесів виконання коригувальних та попереджувальних дій і процесу постійного поліпшення в системі менеджменту якості Тамбовського державного технічного університету / / Метрологія, стандартизація, сертифікація та
 14. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  технологію прийняття рішень. За своїм завданням (цілям) система управління зайнятістю є сукупність організаційних структур і механізмів (методів, засобів) управління, що забезпечує зайнятість населення. Виходячи з цього, структура системи управління зайнятістю включає служби зайнятості (органи, підрозділи та організації) усіх рівнів, що регулюють зайнятість населення та здійснюють
 15. 1.2.1. Ринок праці та проблема зайнятості робочої сили в РФ
    теорія доводить, що на ринку праці продається і купується саме праця, що заробітна плата є плата за працю (і називається це оплатою праці). Прихильники третьої точки зору вважають ринок праці ресурсним ринком. В якості основних суб'єктів купівлі-продажу виступають роботодавець - покупець праці, а також юридично вільний і юридично захищений власник - продавець ресурсу праці.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua