Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Діалектична теорія - методологічна основа педагогіки

Методологія - вчення про принципи і методи пізнання і перетворення дійсності. У сучасній науці звичайно виділяють такі рівні методологіі27: 1)

рівень філософської методології: загальні закони матеріального світу, дія яких проявляється у всіх областях (діалектика, теорія пізнання, логіка); 2)

рівень методології загальнонаукових принципів дослідження, сфера дії яких поширюється на широкий спектр наук; 3)

рівень конкретно-наукової методології, до якого відносяться специфічні закони, досліджувані конкретними науками, у тому числі педагогікою; 4)

рівень методик і технік дослідження педагогічної дейвітельності28.

Світоглядна функція методології виражається в загальному підході до явищ дійсності, теоретико-пізнавальної спрямованості процесу пізнання педагогічної реальності. Вона реалізується завдяки опорі на закони матеріалістичної діалектики, на основі чого учасники педагогічного процесу визначаться мети своєї діяльності, знаходять оптимальні шляхи і засоби їх досягнення, передбачають результати. Педагогічні явища закономірно розглядаються в єдності протилежностей, їх вирішення в процесі накопичення кількісних змін, що переходять у якісні, більш високі за своїм рівнем і досконалі за змістом, із збереженням того позитивного, що досягнуто на минулих етапах розвитку. У цьому і полягає діалектика педагогічних явищ і процесів. Розуміючи її, учасники педагогічного процесу прагнуть не допустити конфліктних ситуацій у вирішенні протиріч, такого переходу кількості в "повое якість, коли по суті відбувається топтання на місці, зайнятої, а то і втрата досягнутого; заперечення старого без використання корисного, прогресивного, необхідного.

Так забезпечується єдність діяльності суб'єкта та об'єкта педагогічного процесу, їх співпраця, яка інтенсифікує розвиток особистості останнього. Ці положення обумовлюють загальнонаукові методологічні принципи підходу до педагогічних явищ:

- об'єктивності - розгляду та оцінки педагогічних явищ без домислів і упереджень, зведення до мінімуму суб'єктивізму;

- єдності теорії і практики - неодмінною опори педагогічних узагальнень, висновків, теоретичних поглядів на репрезентативний емпіричний матеріал, наукові факти;

- пізнаваності - прагнення до пізнання педагогічної реальності і віри в її пізнання і вдосконалення;

- детермінізму - вивчення будь педагогічного явища як причинно-слідчого;

- історизму - в оцінці того чи іншого педагогічного явища виходячи з конкретно-історичній ситуації, в якій воно відбувалося, і тих етапів, які воно пройшло у своєму розвитку;

- розвитку - підходу до педагогічних явищ як знаходяться в безперервному зміну. Не можна абсолютизувати досягнутий рівень розвитку будь-якого педагогічного явища, процесу, потрібно розглядати його як один з рубежів безперервного руху вперед;

- всебічності - обов'язкового охоплення вивчення основних сторін досліджуваного предмета (явища), без якого неможливо прийти до об'єктивних правильних висновків, оцінками. Без цього неминучі похибки, помилки, спотворення;

- творчого підходу - безперервного пошуку нових, нетрадиційних рішень.

Слідуючи цим принципам, вивчаються пріоритетні методологічні проблеми педагогіки:

- закони виховання, освіти, навчання, розвитку та самовдосконалення особистості;

- предмет і принципи педагогіки в системі безперервної освіти;

- діалектика взаємозв'язку педагогічного процесу в школі, вузі з соціальним середовищем, формами суспільної свідомості;

- формування і розвиток особистості учня як суб'єкта та об'єкта педагогічного процесу;

- соціально-педагогічні протиріччя - джерело розвитку особистості і педагогічного процесу;

- діалектика взаємозв'язку національного і загальнолюдського у вихованні людини;

- філософські, соціальні, психологічні та педагогічні основи формування змісту та обгрунтування методів виховання та освіти;

- діалектика соціального і біологічного, цілеспрямованого і стихійного в розвитку особистості;

- діалектика загального, особливого, індивідуального і логіки педагогічного мислення.

Ці великі проблеми містять в собі багато приватні питання, які потребують спеціального дослідження: співвідношення і взаємодія особистого та суспільного інтересу; моральні догми релігії та духовні пріоритети педагогіки; становлення і розвиток системи безперервної освіти; особливості молоді, людей зрілого та похилого віку та ін

Теоретико-пізнавальна функція методології реалізується в циклі пізнання: наукові факти - модель - гіпотеза - слідства - експериментальна перевірка наслідків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " діалектична теорія - методологічна основа педагогіки "
 1. Методологія математики: проблеми інтелектуального розвитку
  діалектичній єдності, аналіз для того і проводиться, щоб синтезувати отримані знання. Особливого розгляду вимагає співвідношення таких методів, як індукція - дедукція. Індукція - це загальнонауковий метод пізнання, заснований на міркуваннях від приватних, одиничних тверджень до спільного висновку. Існують повна і неповна індукції. Повна: якщо справедливо міркування для кожного елемента
 2. § 3. Визначення поняття складу злочину
  діалектичну єдність цих сторін. Виходячи з цього, при визначенні поняття складу більш правильним було б говорити не про сукупність ознак, а про їх єдність. Різниця в поглядах на зазначену проблему пояснюється в ряді випадків одностороннім тлумаченням складу лише з точки зору правового змісту без розкриття соціальної сутності, а також правильного співвідношення категорій загального і
 3. Список використаної літератури
  теорія соціалістичного права. Свердловськ , 1964. Вип. 2. Алексєєв С.С. Односторонні угоди в механізмі цивільно-правового регулювання / / Збірник наукових праць. Свердловськ, 1970. Вип. 13. Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. Свердловськ, 1972. Т. 1 . Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 1982. Т. II. Ананьєва Ж. Про класифікацію цивільних правовідносин / / Учений. зап. Тартуського ун-та. Тарту,
 4. Глава друга . ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  діалектичний підхід до розвитку первісного суспільства, твердження про взаємозв'язку становлення класового суспільства і держави, тому ця теорія може бути названа і класової теорією походження держави. Вірним є положення про політичну, структурної (апаратної) , територіальної характеристиці держави, про внутрішні об'єктивних факторах виникнення держави та ряд інших.
 5. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  діалектичному процесі становлення міст-держав, класів право стає способом здійснення функцій міста-держави. З розшаруванням раннеземледельческого суспільства, розвитком класового суспільства, виникненням приватної власності, товарно-грошових відносин право отримує чіткий класовий характер, тобто починає служити економічним та іншим інтересам певних соціальних
 6. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  діалектичний і історичний матеріалізм », написаному Сталіним, була дана фактично офіційна періодизація світової історії.« Історії відомо, - писав Сталін у властивому йому лапідарному стилі, - п'ять основних типів виробничих відносин: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний ». І хоча сам Сталін термін« формація »тут не вживає,
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  діалектичної логіки, яка протистоїть звичайної формальної логіки, просто не існує. Це ... звичайне раціональне мислення, яке взялося міркувати про досить складні матерії »(с.50-51). Мабуть, нова парадигма в методології суспільних наук, крім усього іншого, або буде включати діалектику як приватний метод синергетики, і то лише для деяких областей, або взагалі замінить її
 8. список літератури
  теорія, методологія, практика: Матеріали Все-ріс. наук.-практ. конф. (грудень 2003). Саранськ: Тип. «Крас. Окт.», 2004. С. 23 - 28. Злобін Е.В., Самодуров В.А. Впровадження процесів виконання коригувальних та попереджувальних дій і процесу постійного поліпшення в системі менеджменту якості Тамбовського державного технічного університету / / Метрологія, стандартизація, сертифікація та
 9. ТРАНСФОРМАЦІЇ концептуальне знання
  діалектичного силогізму і виступає його посилкою . До другої половини XIX століття питання про те, яким чином знання вкорінене в культурі, не ставилося. Справа обмежувалося тими уявленнями про концептуалізації як формі інтелектуальної діяльності, які склалися у філософії Нового часу, коли зародилася і набрала чинності ідея пізнавальної активності людини. У XVIII -XIX століттях розробка
 10. ВСТУП
  теорія пізнання, логіка, культурологія, педагогіка і психологія, етика, естетика і т. п.); між суспільною формою реалізації професійно- педагогічної діяльності та індивідуальною формою її привласнення студентом. До того ж нерідко доводиться стикатися із заниженою самооцінкою студентом своїх можливостей і здібностей в якості майбутнього викладача філософії і навіть з негативним
 11. Концептуальні ідеї щодо вдосконалення викладання соціально-гуманітарних дисциплін
  теорія людини. Людина - один з основних об'єктів (і суб'єкт) філософського і, в цілому, гуманітарного пізнання. У сучасній антропології одним з центральних є питання про сутність людини. У найзагальнішому вигляді можна позначити три підходу до розуміння сутності людини. Людина це істота: біосоціальна, біосоціодуховное, биосоциодуховнокосмическое (мікрокосм). Спільним у всіх цих
 12. БІБЛІОГРАФІЯ 1.
  теорія. - Таллінн, 1989 . - 103 с. 44. Душков Б. А. Структурно-психологічний аналіз трудової діяльності. Хрестоматія з інженерної психології. - М., 1990. - 197 с. 45. Душков Б. А., Ломов Б. Ф., Рубахін В . Ю. Основи інженерної психології. - М.: Вища. школа, 1986. - 448 с. 46. Душков Б. А., Ломов Б. Ф., Смирнов Б. А. Хрестоматія з інженерної психології. М.: Вища. школа, 1996. -
 13. Класична німецька філософія.
  діалектична. Його перша робота "Думки про істинну оцінку живих сил" (1746) була присвячена спростуванню досить поширеною в XVIII в. концепції, згідно з якою рух все-ціле повідомляється предмету ззовні. Як писав Кант, його завдання полягало в тому, щоб "знайти те, що пов'язує між собою в систему великі ланки Всесвіту у всій її нескінченності; показати, як з початкового
 14. Список літератури 1.
  Теорія соціальної самоорганізації. - СПб, 1999. 70. Ведіняпіна В. А. Суб'єкт - Я як педагогічна проблема: Дисс. ... докт. пед. наук. - СПб., 1998. 71. Веккер Л.М. Психічні процеси. Суб'єкт. Переживання. Дія. Свідомість. Т.3. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1981. 72. Величковський Б.М. Сучасна когнітивна психологія. - М., 1982. 73. Вернадський В.І. Наукова думка як планетарне явище. -
 15. 4.1. Філософські, психологічні та соціологічні підстави теорії соціальної роботи
  діалектичному підході до дійсності, який вбирає в себе безліч поглядів на людину, середовище її життєдіяльності і на можливість надання йому допомоги і підтримки. Це означає включення у вивчення процесов соціальної роботи теоретичних положень педагогічних, екологічних, економічних та багатьох інших наук. Завдання Поверніться до розділу 2.1. і приведіть докази того,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua