Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)

Педагогічне рішення являє собою пошук і вибір шляхів для досягнення потрібного педагогічного результату.

Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над причинами їх. У чому суть проблеми, де може знаходитися причина, що треба робити? Відповідаючи на ці питання, він починає пильно аналізувати проблему, вдаючись до її аналізу.

Не всі педагогічні рішення передує педагогічний аналіз, проведений у повному обсязі описаних вище прийомів і правил. Але він повинен бути таким для прийняття важливих, відповідальних, масштабних і розрахованих на довготривалу дію рішень. Більш того, найбільш важливі повинні грунтуватися на аналізі, що носить характер наукового дослідження, з дотриманням усіх строгих вимог до нього (див. главу 1).

Педагогічний аналіз при підготовці рішення - не обов'язково одноосібний акт фахівця, вчителя, викладача, керівника.

При підготовці багатьох рішень слід з вихователь вими цілями залучати й навчаються, членів колективу. Крім того, це має і психологічний сенс: беруть участь у підготовці рішення починають сприймати рішення як своє, а не примусово нав'язане їм «згори», а тому з більшою сумлінністю проводять його в життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату) "
 1. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  виділення резерву навчального часу з метою забезпечення гарантованої педагогічної допомоги у разі неуспішності школяра, викликаної нераціональною організацією освітнього процесу або його особистісними проблемами; забезпечення спеціальної підготовки вчителів до роботи в логіці здоров'язберігаючих навчання. Модульне навчання відомо вже досить давно. Його активно використовують в
 2. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  виділені базові компетентності, що сприяють розвантаженню навчального плану. Таким чином, на щаблі початкової освіти, наприклад, можуть бути виділені наступні напрямки пошукової діяльності та самоосвіти вчителя: технології особистісно-орієнтованої освіти; технології педагогічної підтримки дитини в освіті; здоров'язберігаючих технології; інноваційні технології в
 3. Поняття вікової неосудності.
  Педагогічного підходу, поширення в середовищі неповнолітніх недорозвинення сенсорних органів і т.п. - Всі ці обставини можуть сприяти появі у дитини відставання у психічному розвитку. Недолік уваги з боку батьків і педагогів, цілеспрямованого навчає і виховує впливу, можливостей "тренаж" належного соціальної поведінки в ситуації вибору,
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  виділення нових ранньо-дружинної організації, го-порті державної адміністрації. Городище V-VII століть з язичницькими святилищами, слов'ян-ськими житлами-напівземлянками обростає поселеннями общинників-хліборобів і поступово перетворюється на місто-держава - багатий і багатолюдний слов'янський торгово-ремісничий, воєн-ний, управлінський центр. Паралельні процеси «міської революції» -
 5. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  виділення таких сфер, як шлюбно-сімейна, трудова, обрядово-культова, політична, економічна та інших, має корисне значення. Особливе місце займає при цьому проблема регулювання майнових відносин, власності - громадської, державної, груповий, сімейної, приватної, особистої, інтелектуальної власності. У сфері соціального регулювання вирішується і таке завдання, як
 6. ГЛОСАРІЙ
  виділення «місця хаосу» в системі цілей, системі управління ресурсами («10% бюджету співробітник має право витрачати за своїм розсудом на розробки, що представляються йому найбільш перспективними »), і т.п. Метод (від грецького - шлях дослідження, наприклад, науковий метод, що включає етапи спостереження, аналізу та синтезу) - спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; або ж
 7. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  виділення шкіл в управлінні; процесний; системний; програмно-цільовий; ситуаційний. Розглянемо головні ідеї та суть кожного з підходів. Зміст першого підходу - виділення шкіл в управлінні представляють чотири концепції управління: школа наукового управління; адміністративна школа; школа психології і людських відносин; школа науки управління. Школу наукового управління являють
 8. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  виділенні тих загальних припущень, гіпотез і т.д., які використовуються у відомих і повинні бути використані в будь-яких математичних моделях ІН. Цікавлять нас системи живої природи є великими і складними, як з точки зору числа складових їх елементів, так і з точки зору різноманіття зв'язків між ними [19, 28, 29, 45]. У технічних системах і моделях живих систем дослідник
 9. 2.2. Основні умови угод про примирної процедури
  виділення трьох значень терміну "договір": договір-угода (що представляє собою підставу виникнення цивільних правовідносин), договір-правовідношення (тобто саме договірне правовідношення, підставою якого є договір-угода) і договір-документ (в якому волевиявлення сторін знайшло своє закріплення). При цьому, як підкреслює В.В. Витрянский, "коли говорять про зміст договору в
 10. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  виділення в якості підстави досягнутого учнями рівня розвитку та інтелектуальних можливостей дитини : це дозволяє враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів і тим самим сприяти їх розвитку. Облік індивідуальних можливостей допомагає аналізувати умови виникнення і вирішення проблемних ситуацій. Не менш важливий для педагогічної практики і
 11. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  виділення процедури цілепокладання; зіставлення даних навчального й життєвого досвіду школярів. Ознайомлення учнів з висуванням гіпотез включає: спонукання їх до висловлення припущень про результати майбутнього спостереження або експерименту та обов'язкове акцентування їх уваги на факті такого висловлювання; звернення до історії науки ; використання аналогії; аналіз відомого їм з
 12. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  виділених факторів дозволила об'єднати їх у групи. Перша група чинників, пов'язана з особистістю школяра, передбачає орієнтацію процесу навчання на самостійність школярів, що дозволяє їм оволодіти необхідними в інформаційному суспільстві вміннями та навичками і відчувати себе більш впевненими в умовах невизначеності. Друга група чинників, пов'язана з особистістю вчителя,
 13. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  виділені школярами самостійно з наданої інформації. Завдання для вирішення формулюються на основі описів сюжетів, фактів, ситуацій, даних у різних джерелах. Первинний аналіз, критика, інтерпретація ведуть до трансформації навчального тексту за допомогою обміну учнів думками, оцінки з особистісних позицій - власного досвіду, ціннісних орієнтацій і пр. На наступному етапі
 14. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  виділення учня як «суб'єкта, визнання його основною цінністю всього освітнього процесу »,« носія особливого культурного світу, істотно іншого, ніж світ дорослих »; зміна типу відносин між учнями і повчальним, перехід до співпраці, взаємодопомоги, визнання« ціннісно-смислового рівності дорослого і дитини »; виявлення, максимальне використання і структурування
 15. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  педагогічної діагностики, вона виконує в процесі навчання важливі функції: для учня вона виконує функцію педагогічного супроводу, дозволяючи йому вибирати і вибудовувати свій освітній маршрут; для вчителя вона спрямована на виявлення труднощів учня всередині як предметної області, так і особистісного плану з метою надання допомоги у подоланні виявлених труднощів.
 16. Методологія математики: проблеми інтелектуального розвитку
  виділеному в чистому вигляді. Предмет науки не збігається з її об'єктом, він не тотожний об'єктивної реальності, а є її відтворенням у свідомості пізнає суб'єкта, теоретичною моделлю реальних речей, їх властивостей і зв'язків. Таким чином, предмет дослідження - відображення сутності і закономірностей об'єкта пізнання в теоретичних поняттях, його теоретичне осмислення. Власне, предметом
 17. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  виділення і оволодіння новими способами міркувань; формування здатності переносити освоєння способи роботи на інші сфери діяльності. Список літератури 1. Навчальні стандарти шкіл Росії. Книга 2. Математика. Природно наукові дисципліни / За ред. В.С. Леднева, Н.Д. Нікандрова, М.Н. Лазутова. М. : ТЦ Сфера, 1998. 2. Анферова Л.П., Зубкова Т.А. Теорія чисел. Навчальний посібник з
 18. 1.1. ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
  виділено п'ять схем професійної діяльності: «Людина-Природа», «Людина-Техніка», «Людина-Знак», «Людина-Образ», «Людина-Людина». Менеджер як член трудового колективу і потенційний керівник, безсумнівно, виявляється включеним в систему типу «Людина-Людина». Е. А. Климов зазначає, що людині даної професійної схеми властиві: 1) уміння керувати, вчити,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua