Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічний процес в юридичному освітній установі

Педагогічний процес (його синоніми: освітній, навчально-виховний) являє собою спеціально організовану, керовану, взаімообуслоатенную діяльність викладачів і навчаються, спрямовану на формування духовної, професійної і фізично розвиненої л ічность випускника освітнього закладу та підготовку його кваліфікованим фахівцем заданого образователями ьного рівня.

Його структура в своїй основі схожа (див. гл. 2, 3) з класичною структурою педагогічної системи та процесу, але має і свою специфіку (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Структура педагогічного процесу

(О - навчання. В - виховання)

До особливостей юридико-педагогічного освітнього процесу відносяться:

а) поєднання широких освітніх і виховних цілей з завданнями професійної підготовки фахівців конкретної кваліфікації (професії) у системі правоохоронної діяльності;

б) своєрідність об'єкта навчання: вікові, соціальні, педагогічні, психологічні, фізіологічні та інші особливості студентів, курсантів і слухачів порівняно зі школярами;

в) особливості процесу навчання:

- поєднання теоретичного навчання з практичною спрямованістю у підготовці фахівців;

- різноманіття цільових форм і ефективних методів для навчання майбутніх фахівців;

- надання більшої відповідальності і самостійності навчаються в оволодінні програмним матеріалом за рахунок розширення методу самостійної роботи та виконання творчих індивідуальних завдань;

- своєрідність перевірки та оцінки успішності учнів (переважне наявність двох видів контролю: рубіжного та підсумкового);

г) особливості виховного процесу:

- своєрідність соціального середовища: 18-21 рік - молодь (юнацький вік), 22-35 років - середній вік (перший період); для кожної з цих категорій людей характерні свої домагання і різна суспільна активність;

- потреба у використанні особливих форм і методів професійного виховання, які найкращим чином сприймаються учнями;

- гнучке поєднання виховної ролі колективу на основі його самоврядування з диференційованим, індивідуальним підходом до особистості кожного воспитуемого;

- грамотне використання допомоги і підтримки різних організацій і громадських формувань для підвищення ефективності та якості виховної роботи в навчальних колективах та освітній установі в цілому;

- переважання дедуктивного методу передачі інформації над індуктивним.

Поряд з цим для вузів характерно обов'язкове поєднання навчально-виховної роботи з навчально-і науково-дослідної роботами слухачів (УИРС та НДРС), що сприяють розвитку професійного мислення у майбутніх фахівців з вищою освітою і формуванню навичок дослідницької діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічний процес в юридичному освітньому закладі "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  педагогічній науці виділені риси цього утворення: якість, випереджаючий характер, доступність, розширення джерел освіти і поля освітнього вибору, варіативність способів побудови індивідуального освітнього маршруту та ін У цих умовах з'являється необхідність і можливість взаємодії освітніх установ. Шляхи взаємодії освітніх установ
 2. опікунської ради ЯК МЕХАНІЗМ державно-громадського управління
  педагогічним новоутворенням і одним з елементів системи громадського управління, однак так було не завжди. Система піклування набула широкого поширення в Росії ще в кінці XIX - початку ХХ століття. Піклувальник гімназії виділявся з числа дворян або інших «іменитих і благонадійних громадян і здійснював спостереження за станом навчального закладу. Не володіючи правом давати
 3. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  педагогічних, соціально-правових, соціально-реабілітаційних, інформаційних та інших соціальних послуг. Соціальне партнерство - конструктивна взаємодія організацій, соціальних груп та індивідів для погодженого вирішення загальних соціальних проблем. Соціальне страхування - система соціально-економічних відносин, заснованих на відшкодуванні матеріальних втрат, викликаних
 4. ПЕРЕДМОВА
  педагогічного знання - юридичної педагогіки. Практично відсутні видані масовим тиражем посібники та підручники з ней1. Наявні підручники під назвою «Педагогіка» орієнтовані на студентів педагогічних вузів і підготовку їх в якості вчителів, на роботу з дітьми та реально є підручниками з шкільної педагогіки. Природно, що вони мало придатні для підготовки фахівців
 5. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  педагогічні властивості особистості - вихованість, навченість, освіченість і розвиненість - відрізняються у педагога-професіонала, особливим розвитком і постають як педагогічної освіти, педагогічна вихованість, педагогічна навченість і педагогічна розвиненість. Педагогічна освіченість у своєму професійному вираженні характеризується широким баченням в соціальному
 6. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
  педагогічної дійсністю не однакові, а тому і вимоги до професійно-педагогічної підготовленості їх різні. За цією ознакою виділяються три групи видів правоохоронної діяльності, які об'єктивно вимагають від співробітників різної професійно-педагогічної підготовленості. Перша група являє собою різновид справжньої педагогічної діяльності,
 7. Спеціальна (частная94) методологія юридичної педагогіки
  педагогічних фактів, закономірностей і механізмів, властивих правовій сфері суспільства і відносяться до предмету досліджень юридичної педагогіки. Основні і своєрідні юридико-педагогічні закономірності та їх сукупності знаходять відображення у спеціальних наукових принципах юридичної педагогіки. Принцип педагогічної предметності визначає необхідність при вирішенні проблем
 8. Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток
  педагогічні чинники, зумовлені відмінністю освітніх установ країни. Сучасна система юридичної освіти та основні напрями її модернізації Соціальне замовлення держави на підготовку юристів різних освітніх рівнів і вимоги, пропоновані суспільством до се-™ е юридичної освіти, зумовили появу протиріччі, властивих сьогодні даної
 9. Відбір кандидатів на навчання
  педагогічного і психологічного відбору 4. Висновок мандатної комісії з усім кандидатам, які пройшли поетапно професійної відбір. За даними мандатної комісії відібрані кандидати зараховуються студентами (курсантами, слухачами) освітнього
 10. Професійні вимоги до якості підготовки юристів
  педагогічним якостями цивілізованої людини, громадянина, професіонала, фахівця, до основним з яких відносяться: - освіченість: розуміння наукової картини світу і закономірностей природи, суспільства, життя і діяльності людини, його розвитку та поведінки; наукове знання про самореалізацію людини в житті, її здоровому способі та особистих можливостях; потреба в безперервному
 11. Професійне виховання навчаються в юридичних освітніх установах
  педагогічну мету у формуванні особистості висловив П.Ф. Каптерев: Якщо реальні людські відносини не визначаються моральним кодексом, то він втрачає всяке значення в дійсності і перетворюється на ряд абстрактних благочестивих побажань, не стикаються з життям і справжніми людськими відносинами. За знаннями істини цих відносин слід її осуществленіе112. Про значення
 12. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
  педагогічна система - певна сукупність взаємопов'язаних інваріантних елементів, необхідних для створення організованого цілеспрямованого і керованого педагогічного процесу, що забезпечує формування особистості та професіоналізму випускника відповідно до змісту кваліфікаційної характеристики. Сутність і макроструктура педагогічної системи Керуючись
 13. Науково-змістовна складова педагогічного процесу
  педагогічної думки і практики, всієї системи російської освіти. Ці та інші концептуальні положення реалізуються у відомчих освітніх установах, що здійснюють професійну підготовку юристів різних освітніх рівнів. Важливе місце тут відводиться цілям, змісту, принципам і правилам освіти, виховання, навчання і розвитку. Цілі
 14. Технологічна складова освітнього процесу
  педагогічних процедур, пов'язаних зі спеціальним підбором і компонуванням форм і методів навчання, методичних прийомів і засобів впливу на що навчаються в цілях їх освіти, навчання , виховання і розвитку, а також методів контролю, які при взаємодії технічних і людських ресурсів забезпечують досягнення гарантованого результату в засвоєнні учнями освітніх
 15. Організаційна складова освітнього процесу
  педагогічного процесу. Її основними компонентами є: - діяльність керівників освітніх установ та їх підрозділів - організаторів педагогічного процесу; - діяльність викладачів, провідних навчально-виховний процес та виступають його ключовою фігурою; - діяльність навчаються, мотивованих на отримання обраної ними професії; -
 16. Управлінська складова освітнього процесу
  педагогічного процесу в освітніх установах початкової, середньої та вищої юридичної освіти. В якості таких умов виступають: - стиль управління педагогічним процесом у навчальному закладі та його підрозділах; - наукова організація праці постійного і змінного складу; - контроль педагогічного процесу в освітньому закладі та його
 17. Методична робота на кафедрі, циклі
  педагогічним колективом, покликаним вирішувати навчально-виховні завдання в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Вони ж виступають і центрами методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є: - пошук шляхів підвищення наукового, теоретичного, професійного та методичного рівня проведення
 18. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  педагогічному процесі є урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9. Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх професійних навчальних закладів становлять інтерес: уроки-лекції, уроки рішення «ключових завдань», уроки-консультації та залікові уроки. Для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua