Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Поняття про форми виховного-взаімодействія342

Форми виховної взаємодії складають основу планів виховної роботи в ІУ, в яких відображаються різні заходи, спрямовані на реалізацію процесу перевиховання .

Форми виховної взаємодії - це способи організації спільних зусиль окремих вихователів, колективів вихователів, засуджених, груп і спільнот засуджених у вирішенні завдань перевиховання засуджених. У пенітенціарній педагогіці найбільш поширеною є класифікація форм виховної взаємодії по об'єкту педагогічної взаємодії: окрема особистість - індивідуальна форма, група - групова спільність засуджених - масова форма.

При цьому в якості суб'єкта може виступати окремий вихователь, колектив або група співробітників або члени самодіяльних організацій або груп засуджених. Вміле використання і поєднання всіх форм виховної взаємодії дозволяє суб'єкту виховання займати провідне місце в системі педагогічних відносин, нівелювати специфічний вплив неформальних спільнот засуджених з негативною спрямованістю, максимально використовувати соціально-психологічні закономірності взаємного впливу людей.
Саме у формах виховної взаємодії найбільше виражена специфіка різних виховних систем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про форми виховного-взаімодействія342 "
 1. 54. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
  Реалізація права в більшості випадків відбувається без участі держави, його органів. Громадяни та організації добровільно, без примусу, за взаємною згодою вступають у правові відносини, в рамках яких використовують суб'єктивні права, виконують обов'язки і додержуються встановлені законом заборони. Разом з тим у деяких типових ситуаціях виникає необхідність державного
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  Соціальні норми первісного суспільства. Регулятивна роль міфів, обрядів, ритуалів. Перехід від мононорм присвоює економіки до правових і моральних норм виробляє економіки. Закономірності виникнення права. Його ознаки. Функції права в ранньокласових суспільствах. Общесоциальное і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 5. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  Сутність права. Общесоциальное і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права.
 6. § 2. Функції держави
  Опції держави є напрями діяльності держави, відповідні головним завданням певного історичного етапу, що проявляють його 51 Тема 4. Сутність держави сутність і дають йому тим самим певну соціально-політичну характеристику. Функціями держави є тільки основні напрямки його діяльності, що виражають сутність і соціальне
 7. 1. Поняття і соціальна функція
  Якщо законодавча влада і виконавча влада покладаються конституціями на один-два вищих державних органи (відповідно на главу держави та / або парламент, на главу держави та / або уряд), то з судовою владою справа йде значно складніше. Вона покладена на всю сукупність судових органів від самих низових до верховних. Кожен із судових органів, незалежно від
 8. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Наводиться чотири визначення педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 10. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Під самоосвітою традиційно розуміють здійснювану людиною пізнавальну діяльність, яка: по-перше, здійснюється добровільно, тобто з доброї волі самої людини, по-друге, управляється самою людиною, по-третє, необхідна для вдосконалення яких-небудь якостей людини або придбання навичок, і сама людина це усвідомлює. Що набуває людина в результаті
 11. Від автора
  Ч ітателю цієї статті може стати в нагоді коротка історична довідка. Філіппіни? країна, де спроби освоєння норм і процедур західної демократії налічують не одне десятиліття. Вжиті ще при американському колоніальному режимі (перша половина ХХ ст.), Вони тривали і після проголошення незалежності (1946 р.). При цьому ні для кого не становило секрету, що реальна влада
 12. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  І.М. Власова, вчитель математики-е--Q-В природно-науковій освіті намітилася чітка тенденція його гуманізації. Математична освіта несе в собі потужний гуманітарний потенціал, що дозволяє вирішувати світоглядні, естетичні, моральні завдання виховання особистості гімназиста. Можна виділити два аспекти реалізації гуманітарної спрямованості навчального процесу: гуманітарну
 13. Освітня програма "Технологія художньої творчості"
  О.В. Ігнатьєва, Є.В. Отставнову, вчителі культурології-Q-Основна мета здійснюваної в Росії реформи освіти полягає в його гуманізації. Технологія художньої творчості, маючи своїм предметом вираження гуманітарного знання і розглядаючи розвиток світової історії через призму сукупного духовного досвіду, покликана зіграти одну з ключових ролей у реалізації цієї мети. Справжня
 14. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  Для здійснення процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів у контексті реальної ситуації взаємодії ми вибрали 4 експериментальні, в кількості 120 чоловік, взявши в якості контрольних дані масового досвіду. В результаті діагностичного дослідження було виявлено, що більшість студентів, а саме - 49,2%, характеризувалися интуитив-
 15. Політична організація суспільства.
  Політика є концентроване вираження економіки, іншими словами - це сфера діяльності, пов'язана з відносинами між державами, класами, націями та іншими соціальними групами. Ядром такої діяльності, як показує історичний досвід, є проблема завоювання і використання державного-кої влади. Політична організація суспільства - це система інститутів, установ і
 16. 7.3.Обученіе фахівців з соціальної роботи
  Професійна діяльність у галузі соціальної роботи включає в себе педагогічну складову, яка реалізується через систему освітньої підготовки. Освіта належить до фундаментальних цінностей сучасного глобального суспільства, орієнтованого на соціальний і культурний розвиток людини, відповідність його освітньо-професійного рівня потребам
 17. 1.3. Від механізму до суб'єкта: розвиток форм саморегулювання «колективних організмів»
  Як бишо відзначено, регулювання є органічною властивістю бигтія будь-яких інформаційно організованих систем, живих і соціальниж. Це пов'язано з тим, що самі ці системи-організми можуть адаптуватися до середовища через інформаційний обмін, лише зберігаючи властивий цим організмам внутрішній порядок, також підтримуваний через внутрішнє регулювання. Організм і середовище - це відповідність один
 18. 4.3. Суб'єктний потенціал технологнзацні соціального
  Однією з умов відродження нашого суспільства, його національно цивільного та історичного самовизначення є відновлення суб'єктно вираженою цілісності Росії, яка втратила колишню соціалістично-суб'єктну орієнтацію і не створила сучасну. Незважаючи на те, що всеоб-щность суб'єкта складається об'єктивно і лише побічно, поверхнево усвідомлюється сучасниками, в силу процесу
 19. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  Серія не випадково була відкрита з публікації курсу російського громадянського права Д. І. Мейєра, а зараз триває справжнім виданням праць професора Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Веніаміна Петровича Грибанова. Справа в тому, що свого часу саме професор В. П. Грибанов, що чудово знав російську дореволюційну юридичну літературу, переконливо довів своїм
© 2014-2022  ibib.ltd.ua