Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Функції держави

Опції держави є напрями діяльності держави, відповідні головним завданням певного історичного етапу, що проявляють його

51

Тема 4. Сутність держави

сутність і дають йому тим самим певну соціально-політичну характеристику. Функціями держави є тільки основні напрямки його діяльності, що виражають сутність і соціальне призначення, цілі й завдання держави з управління суспільством у властивих йому формах і властивими йому методами.

На думку А. Денісова1, термін «функція держави» в теорії держави застосовується для характеристики:

1) змісту різноманітної діяльності держави;

2) правової форми діяльності органів держави, наприклад, законодавчої (функція законодавство-вання), виконавчої (функція управління) або судової діяльності (функція правосуддя);

3) повноважень (компетенції) окремих органів держави.

Зовнішні і внутрішні функції держави класифікуються виходячи з характеру і специфіки тих відносин, на які вони впливають. Таким чином, функції держави можна класифікувати за основними сферами суспільного життя. Кожна держава, незалежно від умов, в яких протікає його діяльність, здійснює власне-політичні, економічні та ідеологічні функції.

Оскільки головні завдання держави, обумовлені економічною основою і соціальною структурою суспільства, не залежать від суб'єктивного розсуду державної влади, остільки і основні напрями діяльності держави носять постійний, об'єктивний характер. Основний напрямок діяльності держави здійснюється протягом усього історичного періоду, в умовах якої вирішується дана головне завдання. Отже, значення поняття «функція держави» полягає в тому, що, охоплюючи вузлове, кардинальне напрямок здійснення державної влади, ця категорія, перш за все, служить виявленню соціальної ролі держави. У зв'язку з тим, що ця роль проявляється як у внутрішніх, так і в міжнародних відносинах, основні функції держави поділяються на внутрішні і зовнішні. Перші показують, яка роль государ-

1 Денисов А. Сутність і форми держави. - М., 1960. - С. 65.

52

Опції держави

ства в життя даного суспільства, друга - яка його роль у взаєминах з іншими державами.

Можна виділити такі найбільш суттєві ознаки функцій держави:

1. Функція держави - це не будь-яке, а саме основне, головний напрямок його діяльності, без якого держава на даному історичному етапі або протягом усього свого існування обійтися не може. Це стійка, що склалася предметна діяльність держави в тій чи іншій сфері: в економіці, політиці, охороні природи та ін

2. У функціях предметно виражається саме глибинне і стійке в державі - його сутність. Тому через функції можна пізнати сутність держави, його багатосторонні зв'язки з суспільством.

3. Виконуючи свої функції, держава тим самим вирішує поставлені перед ним завдання з управління суспільством, а його діяльність набуває практичну спрямованість.

4. Функції держави - поняття управлінське. Вони конкретизують цілі державного управління на кожному історичному етапі розвитку суспільства.

5. Реалізуються функції у певних (переважно правових) формах і особливими, притаманними державної влади, методами.

Класифікація функцій держави

Існує безліч підстав (критеріїв) класифікацій функцій держави. Їх намагаються поділяти на такі види:

Залежно від тривалості їх існування - на 1) постійні і 2) тимчасові.

Залежно від соціальної значущості: 1) виражають переважно інтереси правлячих класів, шарів і груп, або 2) представляють, що конкретизують в собі інтереси всього суспільства.

Від сфер їх «додатки» та здійснення: 1) політичні, 2) ідеологічні, 3) соціальні, 4) економічні.

Залежно від форм їх реалізації: 1) правотворчі, 2) правоохоронні, 3) правозастосовні.

53

Тема 4. Сутність держави

Класифікація функцій держави проводиться також на підставі територіального масштабу, в межах якого вони реалізуються. У федеративній державі - це функції федерації і суб'єктів. В унітарній державі - це функції, що здійснюються на території єдиного, лише в адміністративно-територіальному плані розділеного на регіони держави. У конфедерації - це координуючі функції всього співтовариства (союзу) держав і функції, які реалізуються на території кожного з учасників цього союзу держав.

Традиційним є розподіл функцій на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні функції являють собою основні напрямки різноманітної діяльності держави, обумовлені необхідністю вирішення поставлених перед ним внутрішніх завдань.

Внутрішні функції. Свої завдання держава здійснює в трьох сферах суспільного життя: економіці, політиці, духовному житті (ідеологія, суспільна психологія, культура, мораль тощо). Відповідно до цього можна виділити наступні основні внутрішні функції держави:

а) в області політичної - функцію захисту конституційного ладу;

б) в області економічної - функцію регулювання майнових відносин і господарської діяльності;

в) в області духовної - формування ідеологічних основ держави.

Держава здійснює наступні заходи:

- регулювання і програмування розвитку окремих галузей національної економіки;

- дослідження з прогнозування науково-технічного прогресу та економічного розвитку країни, з широким застосуванням системного підходу та економіко-математичних методів;

- створення і безперервна модернізація державного апарату, котрий відає проблемами економічного характеру;

- контроль за відповідністю державного і недержавного секторів економіки;

51

Опції держави

- активний вплив на темпи оновлення основного капіталу, на норму накопичення та структурні зрушення в економіці;

- виступ механізму державної влади в ролі основного організатора і замовника наукових досліджень.

До числа внутрішніх функцій відносяться: охорона права власності; встановлення і охорона правопорядку в суспільстві; охорона прав і свобод громадян; функція забезпечення народовладдя; культурно-виховна функція; природоохоронна (екологічна); функція фінансового контролю та інші функції, що визначаються природою даної держави, його формою.

Зовнішні функції держави являють собою основні напрямки діяльності держави, безпосередньо пов'язані з вирішенням поставлених перед ним на міжнародній арені завдань і цілей. Ці функції залежать від політичного режиму, типу держави, від етапів розвитку одного і того ж держави, від складається в світі обстановки, від характеру взаємин між державами.

Цілі і завдання, а разом з ними і деякі функції держави вирішальною мірою залежать від соціально-класової суті і змісту, його соціально-класової зумовленості, а також значною мірою-від його ідеологічної зумовленості.

Так, вплив ідеологічної та політичної установки особливо яскраво простежувалося в цілях, завданнях і, відповідно, зовнішніх функціях Радянської держави. Серед них виділялися такі функції, як взаємодопомога і тісну співпрацю з державами світової системи соціалізму, функція підтримки національно-визвольних рухів та співпраці з країнами, що розвиваються.

Сучасна політика Росії висуває і здійснює такі зовнішні функції: інтеграція Росії у світову економіку; підтримання світового порядку; функція зовнішньоекономічного співробітництва та широкого залучення іноземних інвестицій; функція спільного вирішення з іншими державами глобальних енергетичних, економічних, демографічних та інших проблем сучасності.

55

Тема 4. Сутність держави

Зупинимося детальніше на деяких внутрішніх функціях.

Економічна функція відображає роль держави в галузі господарювання:

- структурна перебудова російської економіки;

- переважна підтримка стратегічних, високо конкурентних на світовому ринку і соціально-значущих для Росії виробництв;

- демонополізація виробництва;

- цілеспрямована інвестиційна політика;

- відстоювання інтересів російських компаній на внутрішньому і зовнішньому ринку;

- реформа економічного механізму аграрного сектора;

- призупинення спаду виробництва;

- формування сучасної системи розрахунків.

Соціальна функція виникає з статті 7 Конституції Росії, в якій записано: «Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини».

Зміст даної функції різноманітне:

- в державі охороняється працю і здоров'я людей;

- встановлюється гарантований мінімальний розмір оплати праці;

- забезпечується державна підтримка сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та людей похилого віку;

- розвивається система соціальних служб;

- встановлюються державні пенсії.

Соціальна функція держави спрямована на пом'якшення і подолання таких явищ, як бідність, поглиблення нерівності і зростання безробіття, вона повинна сприяти стабілізації рівня життя населення та більш рівномірному розподілу тягаря економічних труднощів між різними групами населення.

В державності того чи іншого суспільства зберігається спадковість функцій, але одночасно діє і механізм поновлення функцій. На появу нових функцій впливають самоорганізаційні, суб'єктивні і навіть випадкові процеси, а не тільки та чи інша сте

56

Опції держави

пень залежності від зміни основних ознак, насамперед форми держави.

Найменш мінливе і найбільш стабільно загальносоціальне зміст функцій держави те, яке формується для вирішення основних соціальних, політичних, в тому числі геополітичних, економічних та інших завдань, які зачіпають інтереси всього суспільства на тривалому історичному шляху його життєдіяльності. Основні загальносоціальні функції забезпечують існування, благополуччя, а часом і виживання самого суспільства. Саме в цьому сенсі державна організація суспільства набуває велику соціальну цінність.

Вже ранні міста-держави беруть на себе загальнозначущі соціальні функції і, перш за все, функцію забезпечення виконує економіки (землеробство, скотарство, металургія, кераміка тощо).

Общесоциальное зміст функцій, яке зберігалося протягом всієї історії державності, надавало велику національну цінність державі, хоча часом набувало і химерні форми.

Наприклад, до такого загальносоціального змістом у деяких народів відносилося: підтримання мореплавання, морської торгівлі (острівні держави), захист і відтворення рибних ресурсів (деякі північні і тихоокеанські країни). А у інших народів саме збереження своєї мовної самобутності ставало об'єктивно загальсоціальним змістом діяльності держави, незалежно від того, який тип це держава являло собою або в яких формах пристрої існувало і функціонувало.

Основи існування деяких народів в конкретних умовах проживання на певній території, з певними географічними, кліматичними та іншими характеристиками переростали в «вічні питання», у вічний предмет державної діяльності.

 Саме вони наповнювали загальносоціальні функції конкретним змістом, який доводилося реалізовувати-вать протягом століть, на будь-якому етапі державності, щоб забезпечити життєдіяльність і виживання того чи іншого суспільства, народу. 

 57 

 Тема 4. Сутність держави 

 До загальсоціальним функцій відносяться забезпечення безпеки, ліквідація наслідків стихійних лих та екологічних катастроф, реалізація соціальних програм підтримки охорони здоров'я, соціального забезпечення непрацездатних, захист прав і свобод громадян. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Функції держави"
 1. 1. Адміністративне право
    функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері
 2. Петро Великий
    функцій держави та народу. Держава, на думку слов'янофілів, володіє «повнотою зовнішньої влади». Воно може приймати політичні закони, але не повинна втручатися у внутрішню, духовне життя народу. Російський народ представлявся слов'янофілами аполітичним, які прагнуть не до влади, а до самовдосконалення. «Свобода дій і закону - царю, свобода думки і слова - народу», - писав з цього
 3. 46. Компетенція та функції уряду.
    функціями, конструюючи його як якийсь консультативний орган при главі держави. Фактичне становище правитель-ства в зарубіжних країнах не може бути абсолютно точно визначено, оскільки межі здійснення владних функцій органом, який є головним інструментом здійснення влади, досить рухливі і мінливі. У системі вищих органів влади зарубіжної держави уряд
 4. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
    функції держави реалізуючи закони та підзаконні акти органів вищого рівня. Наявність компетенції - предмет ведення, права, обов'язки та територіальні межі діяльності кожного органу закріплюються в штатному розкладі. Самостійність (відносна), автономія, тобто кожен орган виконавчої влади в праві в межах повноважень приймати рішення. Предметність. Для органу
 5. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
    функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним структурним підрозділом (одиницею) пов'язаний коло
 6. 6. Функції держави, внутрішні та зовнішні
    функціонування економіки країни в оптимальному режимі. У тоталітарних державах - командні методи - планово-розподільна економіка. У демократичних, з ринковою економікою, - методи непрямого впливу. Фінансова - емісія (випуск цінних паперів, грошей), впорядкування грошового обігу на території держави. Соціальна - держава зобов'язана забезпечити своїм громадянам
 7. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
    функцій держави. Недоліки правосвідомості: Правовий нігілізм - негативне ставлення до права, заперечення його соціальної цінності, усвідомлений вибір неправомірної поведінки Правовий фетишизм - перебільшення, абсолютизація ролі і значення правового регулювання в житті суспільства Правовий інфантилізм - недооцінка ролі права, слабке знання права і незріле відношення до нього як явищу далекому і
 8. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
    функції, що характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільного життя. Пізнавальна функція виражається в поясненні явищ і процесів суспільного життя суспільства. ТГП не тільки вивчає в громадському вигляді державно-правову надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів.
 9. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
    функції держави. Ознаки: - це ієрархічна система; - цілісна система; - це система, що має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. - Це динамічна і реально діюча система. Структура МГ: - державні органи - апарат примусу і апарат управління; - держави, установи, організації. - Організації та фінансові средвтва. Апарат держави
 10. 83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
    функцій держави. Ознаки: - формується державою або безпосередньо народом; - має спеціальні функції; - володіє державними повноваженнями; - видає нормативні та індивідуальні акти; - складається з службовців; - має необхідну матеріальну базу; - має організаційну структуру. Класифікація органів держави: 1) за способом освіти: - виборні (представницький
© 2014-2022  ibib.ltd.ua