Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Типологія держав

Тип держави відображає історично змінюється сутність держави, дозволяє охарактеризувати держави кожної даної історичної епохи і виявити діалектику загального і особливого в різних і навіть протилежних державах. Тип держави варіюється залежно від того, в яких конкретно-історичних умовах і в рамках якої історичної епохи він проявляється.

В історії суспільно-політичної і правової думки неодноразово робилися спроби виявити суттєві риси держав з метою їх типологізації.

В основу типології держав можуть бути покладені різні підстави: справедливість державного устрою, циклічність його розвитку, особливості політичного режиму і ряд інших підстав, основні класи та їх ставлення до засобів виробництва. Відзначимо деякі з підходів до типології держав: формація-ційний і цивілізаційний.

Формаційний підхід заснований на понятті суспільно-економічної формації, під якою розуміється історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва. Визначення типу держави в даному підході рівнозначне встановленню того, який клас панує в даному суспільстві або в даній країні. Крім того, принципове значення має основний засіб виробництва, право власності на яке робило ту чи іншу соціальну групу панівною. За формационному критерієм виділяються такі типи держав: рабовласницька, феодальна, буржуазна і соціалістична. Розглянемо основні характеристики названих держав.

58

Типологія держав

Економічну основу рабовласницької держави складали виробничі відносини, при яких об'єктами власності рабовласників були не тільки засоби виробництва, але і працівники виробництва - раби.

Раб вважався річчю. У рабовласницьких державах існували групи вільних, але економічно залежних людей - дрібні ремісники, селяни. Їх права були сильно обмежені законами.

Основними функціями рабовласницького держави є охорона приватної власності, придушення опору рабів та інших пригноблених груп. Зовнішні функції: оборона, мирні зв'язку, завоювання і поневолення інших народів, управління завойованими територіями.

Більшість країн світу пройшло стадію феодальної держави. Основним засобом виробництва в даному типі є земля, у зв'язку зі ставленням до якої суспільство поділялося на власників цієї цінності - поміщиків та осіб, що не мають власності на землю - селян. Кріпосний селянин феодальної держави, перебував також і в особистій залежності від феодала. Даний спосіб виробництва був ефективніше рабовласницького, так як в ньому у селянина була деяка зацікавленість у результатах своєї праці - після виплати ренти частина продукції залишалася йому. Існувало три види ренти: відробіткова, натуральна і грошова. Роль церкви у феодальній державі дуже велика, нерідко світська і релігійна влади об'єднувалися.

Внутрішні функції даної держави були спрямовані на підтримку феодальної власності на землю, експлуатації селян, придушення їх опору. Зовнішні функції були спрямовані на встановлення і підтримання економічних зв'язків, а також на захоплення нових територій.

Буржуазна держава характеризується наступними ознаками: панування капіталістичної власності, наявність класу буржуазії, що володіє переважною частиною засобів виробництва і класу пролетаріату, що живе найманою працею. Сучасні підходи до поділу суспільства капіталістичної держави виділяють три класи: вищий, середній і нижчий.

Домінуючі

59

Тема 4. Сутність держави

60

щее положення займає вищий клас, він визначає внутрішню і зовнішню політику, суть держави.

Соціалістична держава, на відміну від усіх інших типів не виникає еволюційним шляхом. Воно завжди результат революції. Принципове значення має диктатура пролетаріату, яка представляє собою класовий союз між пролетаріатом і іншими непролетарськими шарами трудящих. Економічну основу соціалістичної держави становить державна власність на засоби виробництва.

Цивілізаційний підхід являє собою типол-гізація, побудовану з урахуванням багатоукладності економічного базису, складності соціального складу кожного періоду, культурно-історичних особливостей. Основу цього підходу складають взаємини людини і державної влади. Відповідно з цивілізацією-онним підходом виділяють такі типи держав як демократичні і антидемократичні.

Можливі й інші підходи до типології держав. Наприклад, держави можна ділити на експлуататорські і неексплуататорской, а також пропонувати інші типи.

Контрольні питання

- У чому Ви бачите призначення держави?

- Які з функцій держави Ви вважаєте найбільш важливими?

- З яких підставах можна класифікувати функції держави?

- Чи існує залежність між сутністю держави та її функціями?

- Як Ви вважаєте, чи є підстави для відмирання держави як способу організації публічної влади?

- Яка з типологій держави підтримується Вами?

- Що служить джерелом зміни типів держав?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Типологія держав "
 1. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Типологія держави. Теорія права - питання, що зачіпають таке явище, як право: поняття, сутність, норми, форми, система, тлумачення, реалізація та застосування права. Правове регулювання, правотворчість, правосвідомість і правова культура, правопорушення, законність і правопорядок і т.д. Також можливе виявлення структури ТГП з таких підстав: 1) Залежно від методу і 2)
 2. 30. Критерії періодизації держави і права
  типології держав з цивілізаційної точки зору найбільший інтерес представляє класифікація цивілізацій і відповідних державно-політичних інститутів за рівнем їх організації на на первинні та вторинні. Держави в первинних і вторинних цивілізаціях різко відрізняються один від одного за своїм місцем у суспільстві, виконуваної ролі, соціальної природі. Первинні цивілізації приймають
 3. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Типології держави: формаційний і цивілізаційний. Донедавна формаційний підхід зізнавався у нас як єдино можливого і наукового, оскільки висловлював марксистське ставлення до питання про тип держави. Суть його в тому, що з'ясування типу держави грунтується на розумінні історії як природно-історичного процесу зміни суспільно-економічних формацій, кожної
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  типології держави. Рішення того й іншого питання у вітчизняній теорії держави раніше традиційно спиралося на марксистське вчення про суспільно-економічних формаціях, тобто на формаційний підхід. Відповідно до марксистськими положеннями про формаційному підході класова сутність держави, як і інших соціальних інститутів, в кінцевому рахунку визначається економічним чинником,
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких визнаються руху під проводом Ст. Разіна та Є. Пугачова, які характеризуються широким розмахом і охопленням великих районів
 6. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  типології давньоруських поселень. В даний час археологічні дані дозволили вченим на новому рівні з урахуванням усіх джерел знову звернутися до проблеми визначення міста взагалі та давньоруського міста зокрема. Найбільшу увагу приділив їй А.В. Куза, який спробував у своїх робіт співвіднести наявні в історичній науці визначення з археологічними даними, виявити і обгрунтувати
 7. 1.Економіка і соціальна структура
  типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські
 8. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем: 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія). -Романська (Франція, Бельгія, Люксембург)-германська (Австрія, Швейцарія) 2) англо-американська (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія)-англійське загальне право (Англія)
 9. 62 . Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
  Державою. Правомірна поведінка завжди включає два моменти: - інформаційний, тобто обізнаність громадянина про свої юридичні права і обов'язки. Важливо не тільки наявність розвинутого юридичного механізму захисту права на доступ до правової інформації, а й активне практичне використання його громадянами; - поведінковий, тобто уявлення про законні способи здійснення своїх
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  типологією для реалізації трудових відносин різних категорій військовослужбовців. Всередині кожної форми, виходячи з розряду військовослужбовця, має бути проведене додаткове (вторинне) структурування договору. Необхідно окремо зупинитися на юридичному вирішенні питань захисту конституційних, соціальних прав військовослужбовців. Говорячи про те, що права військовослужбовців теоретично обумовлені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua