Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття форми держави

Форми держави піддавалися вивченню вже в давнину. За мневгію філософів Греції, Риму та країн Сходу, питання про класифікацію державних форм є одним з найважливіших у науці. Відмінною особливістю навчань про форми держави цього періоду є те, що філософи, як правило, не бачили відмінності між сутністю і формою держави, до форми зводили саму природу державної влади.

У період середньовіччя в навчаннях про форми держави, так чи інакше, обгрунтовувався божественний джерело політичної влади. Мислителі (Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо та ін.) в своїх політичних навчаннях прагнули обгрунтовувати форми держави, виходячи не з волі бога, а з діяльності людського розуму. У їх теоріях викривалась несправедливість влади тиранів, розроблялися форми держави, найкращим чином відповідні принципам природного права.

Так, Ш. Монтеск'є, поділяв форми держави на республіку (основою влади є чеснота, рівність), монархію (основою влади є честь), аристократію (принципом влади є поміркованість). Він вважав, що форми держави залежать від розмірів території, клімату країни та інших властивостей географічного середовища. Ідеальною Ш. Монтеск'є вважав конституційну монархію англійського образца1.

Ж.-Ж. Руссо вважав, що вища суверенна влада в державі належить тільки народу, який може передати виконання цієї влади різним особам і органам2.

'Див Ш. Монтеск'є. Вибрані твори. М., 1955.

2 Див Ж. Ж. Руссо. Про суспільний договір. М., 1938. стр. 56.

61

Тема 5. Форми держави

'Див Г.Ф. Шершеневич. Загальна теорія права. М., 1912. С. 262. -Див. Н.М. Коркунов. Лекції ио загальної теорії права. СПб., 1907. С. 257.

Ж.-Ж. Руссо розрізняв політичні форми залежно від того, кому народ передавав виконавчу владу: якщо одній особі, то в цьому випадку мається монархія, якщо невеликому колу осіб - аристократія, якщо всі особи здійснюють владу - демократія. Монархію, аристократію і демократію Ж.-Ж. Руссо вважав простими і ідеальними формами, тобто такими, які існують як виняток. У реальній дійсності існує змішання зазначених принципів правління.

Теорії форм держави XIX століття виходили з того, що основним критерієм при обгрунтуванні поняття «форма держави» є правове становище вищих органів державної влади.

Так, російський юрист Г.Ф. Шершеневич вважав, що питання про форму держави є питання про те, «хто є органом влади, або, інакше, хто ті особи, чия воля підпорядкувала собі волю всіх осіб, що живуть в межах даної території» 1.

Так само розумів природу форми держави і Н.М. Кор-кунів. Він писав: «За формою устрою всі держави можуть бути розділені, як це визнається здавна, на монархії і республіки, але їх відмінність не в числі правлячих осіб, а в їх юридичному становищі» 2.

Юристи кінця XIX - початку XX століття висували і поняття форми державного устрою, в яке вони включали будова держави, організацію його території, взаємозв'язок між які входять у склад держави територіальними, адміністративними, національними та іншими одиницями. У зв'язку з цим в понятті форми держави були виділені: форми правління (організація верховної, суверенної влади) і форми державних сполук. Обидва ці поняття вживалися як тотожні формі держави, хоча перевага віддавалася форми правління.

40-50 роки XX століття відзначені зростанням інтересу до проблеми форми держави. Наведемо деякі з запропонованих у цей період визначень.

62

Поняття форми держави

Так, в 1949 р. М.А. Архарів писав: «Під формою держави у власному розумінні слова розуміється форма правління. У широкому сенсі слова вона включає в себе і форму державного устрою. Під нею ми розуміємо характер і спосіб взаємин між частинами держави і цілим, між центральними і місцевими органами влади »1.

Традиційний погляд на загальне поняття форми держави виражений А.І. Денисовим наступним чином: «Під формою держави розуміється в широкому сенсі образ правління і державного устрою, а у вузькому сенсі - тільки форма держави» 2.

На його думку, кожна держава має форму правління і форма державного устрою. За А.І. Денисову, форми правління - система вищих органів державної влади, спосіб їх утворення і взаємини, ступінь участі громадян в управлінні державними справами.

Форма державного устрою - структура держави і взаємозв'язок його вищих та центральних органів з органами складових частин держави (наприклад, штатів, республік, адміністративних областей, департаментів, округів).

Інша точка зору полягала в тому, що під формою держави розуміють організацію політичної влади в державі, взяту в єдності її трьох основних елементів (або сторін): форми правління, форми державного устрою і політичного режиму.

Найбільш спірним питанням загального поняття форми держави є проблема політичного режиму, так як саме цей елемент з'явився пізніше (в XX столітті) і не всі фахівці визнають його наявність. У необхідності виділення поняття політичного режиму в загальному вченні про форму держави переконують факти реального життя. Вже в історичному минулому виникали такі державні форми, для розуміння специфіки яких було недостатньо охарактеризувати їх форму правління

'Див Теорія держави і права. М., 1949. С. 148.

2См. Л.І. Денисов. Сутність і форми держави. М., 1960. С. 13.

63

Тема 5. Форми держави

або форму державного устрою, наприклад, деспотія або тиранія. Специфічні особливості цих форм полягали не тільки в тому, що вони були монархіями, а, головним чином, - в особливих способах здійснення монархічної влади. Відповідні терміни «деспотія», «тиранія» вживаються для характеристики особливого режиму політичної влади в країні.

Г.Н. Манов в роботі «Про поняття форми держави» висунув точку зору, згідно з якою політичний режим являє собою не одну зі сторін форми держави, а є тотожним поняттю форми держави в цілому. На його думку, форма правління і форма державного устрою виступають в якості складових частин політичного режиму. Однак така широка трактування поняття політичного режиму применшує значення інших 2-х елементів.

Деякі автори висувають точку зору, згідно з якою політичний режим являє собою внутрішню форму держави, а форма правління і форма державного устрою - його зовнішню форму1.

Можна в цьому зв'язку відзначити, що політичний режим, характеризуючи форму певної класової диктатури з точки зору стану демократії, пронизує всю структуру державної організації, виступає як би внутрішньою стороною цієї організації. Таким чином, політичний режим дійсно містить в собі ознаки внутрішньої форми держави.

Підводячи підсумок наведеними дискусіям, відзначимо, що під формою держави слід розуміти організацію державної влади, що охоплює форму правління, форму державного устрою і політичний режим.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття форми держави "
 1. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  Форма держави - це державно - правова конструкція, що складається з трьох елементів: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 1) Форма правління - це організація, порядок утворення та взаємодії вищих органів державної влади. Монархія - це така форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає
 2. 1. Поняття форми держави
  Ознаки держави, спочатку виражені в його передумовах, в ході історичного процесу розвиваються у форму держави. Форма держави - це її устрій, що виражається в характері політичних взаємин між людьми, між людьми і державою, між державою і людьми в процесі управління ними, в способах організації вищих органів державної влади і в
 3. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 6. 1. Національний характер
  До недавнього часу в історичній, філософській і взагалі в гуманітарній науці проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 10. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  Запитання Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражного процесу. Нормативні акти Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24.07.02 / / Російська газета від 27.07.02. ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua