Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

15.1. Педагогічне забезпечення діяльності співробітників Федеральної служби безпеки Відмінні риси діяльності співробітників ФСБ

Загальновизнано, що професійні вимоги до особистості фахівця - а отже системі його освіти, виховання і навчання, визначаються змістом та особливостями професійної діяльності, характером розв'язуваних при цьому завдань, а також умовами її здійснення. Тому проблему педагогічного забезпечення діяльності співробітників Федеральної служби безпеки слід вирішувати, враховуючи характер професійної діяльності та умови її здійснення.

Аналіз змісту професійних завдань, що вирішуються співробітниками органів Федеральної служби безпеки, дає підставу зробити висновок про основні відмінних рисах цієї діяльності.

1. Діяльність співробітників ФСБ спрямована на досягнення особливого результату. У найзагальнішому вигляді можна виділити кілька можливих його варіантів: забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави; збереження територіальної цілісності, національної незалежності і суверенітету країни; боротьба з тероризмом, шпигунством, іншими злочинними посяганнями, віднесеними до компетенції Федеральної служби безпеки; запобігання техногенним або екогенний катастроф, подолання наслідків стихійних лих, забезпечення нормальної роботи інфраструктури життєзабезпечення населення, а також складних технічних пристроїв, збій в нормальному функціонуванні яких може призвести до надзвичайних подій, і т.д.

Велика державна, соціально-політична, економічна, морально-етична значимість результатів діяльності органів ФСБ визначають її загальногромадянський, а часом і загальнолюдський пафос, ставлячи її в один ряд з найбільш благородними видами людської діяльності, формують високий імідж фахівців у цій галузі і позитивну думку про їх діяльність.

На створення, підготовку, технічне та кадрове забезпечення підрозділів ФСБ виділяються значні матеріальні засоби, а співробітники цих служб є, як правило, одними з високооплачуваних державних службовців. Існують спеціальні державні та громадські нагороди і відзнаки для найбільш заслужених співробітників. Висока значимість результатів діяльності виступає її провідної відмінною рисою.

2. Діяльність співробітників ФСБ здійснюється як професійне, інтелектуальне, інформаційне, технічне, психологічне і фізичне протиборство суб'єкта з об'єктом. Співробітникові доводиться вживати спеціальні дії з випереджувальним припиненню загроз і дій противника, психологічного тиску, негативних функціональних станів і створювати максимальні труднощі, що виключають можливість досягнення ним своїх цілей. Протидія є і в інших видах правоохоронної діяльності, але тут воно носить більш безкомпромісний, рішучий, як правило, завуальований, різноманітний по використовуваних засобів і небезпечний характер.

3. Ще однією характерною рисою є складність об'єктів діяльності, що володіють специфічними ознаками (спеціальна підготовленість агентів іноземних розвідок, особлива державна значимість об'єктів, що знаходяться у віданні ФСБ, витончені дії злочинців-професіоналів і т.п.)

4 . Відмінною рисою діяльності співробітників ФСБ - наявність професійних перешкод, від яких виходить реальна загроза їх життю і здоров'ю (виконання оперативно-бойових завдань тощо).

5. Для роботи в таких умовах співробітнику ФСБ потрібно максимальна напруга розумових і фізичних сил, постійна активність, ініціатива, наполегливість, комплекс особливих професійних і педагогічних характеристик (загальна та спеціальна освіченість, вихованість, навченість, інтелектуальна і фізична розвиненість, загальна і педагогічна культура та ін.). Тільки високий рівень розвитку особистих якостей і професіоналізму може забезпечити йому переважне перевагу над об'єктом інтересу, досягнення поставленої мети і забезпечення своєї безпеки.

Об'єктом діяльності співробітників ФСБ можуть виступати: 1) людина (група людей), що має особливий соціальний статус (співробітник спецслужб зарубіжних країн, член злочинного угрупування кримінальної або екстремістської спрямованості, злочинець, терорист, потерпілий, потерпілий, порушник державного кордону, ув'язнений і т.д.);

2) технологічні процеси, явища географічної чи соціального середовища, предмети, що представляють особливу матеріальну цінність;

3) транспортний засіб, механізм, технічний пристрій.

Людина, який виступає в ролі об'єкта діяльності співробітників, має:

- специфічні індивідуально-психологічні та соціально-типологічні характеристики (асоціальна спрямованість особистості, ворожість, фанатизм, змінене психічне або фізичний стан, деформованість ціннісних орієнтації, негативний життєвий досвід, садизм, жорстокість, специфічні знання та навички тощо);

- спеціальне оснащення (зброя, технічні пристосування, підручні засоби, призначені або пристосовані для вчинення задуманого, та ін.)

Як об'єкт діяльності можуть також виступати події, явища, стану соціальної або географічного середовища, предмети, які становлять велику наукову, історичну, матеріальну, інформаційну цінність, транспортні засоби та технічні пристосування. У цьому випадку об'єкт володіє особливими (конфіденційними) якостями, наприклад відомостями, що становлять державну чи службову таємницю (аномальні, позаштатні), характеристиками, що представляють небезпеку для життя чи здоров'я людей, тварин, що приводять до загибелі людей і великих економічних втрат (ВВ, ОВ, радіоізотопи та ін.), до екологічних катастроф (висока температура повітря, підвищений фон радіоактивного випромінювання, зараження отруйними речовинами, інфекційне зараження грунту, водойм, тварин, що призвело до епідемії чи епізоотії, землетрус, повінь, пожежі, тайфуни, відмова технічних засобів захисту чи засобів управління та ін.)

У свою чергу суб'єкт діяльності має ряд характерних особливостей. Діяльність може здійснюватися моносуб'ектом або полісуб'ектом. У першому випадку в ролі суб'єкта виступає один професіонал (співробітник Федеральної служби безпеки), у другому - диада (людина - людина, людина - оператор і машина або технічне пристосування), мала група або соціум. Полісуб'екти являють собою різні системи, які умовно можна розділити на три групи: система «людина - людина», система «людина - машина», система «людина - середовище».

Особливими характеристиками суб'єкта, зумовленими характером професійної діяльності та умовами, в яких вона здійснюється, виступають: соціальна спрямованість особистості; високий рівень соціальної відповідальності, соціальна активність і вихованість, освіченість і культура; соціально-психологічна надійність, висока завадостійкість, навченість, професіоналізм; розвинене почуття самозбереження; комунікативні здібності та ін

Група, полісуб'ект, в свою чергу, повинна бути навчена, підготовлена до злагодженої груповій роботі з використанням табельної та спеціального - часом унікального спорядження (технічні пристосування, транспортні засоби, інструменти, зброя, спецзасоби, захисні засоби тощо), що дозволяє максимально убезпечити фахівців від негативних впливів оточення або забезпечити фізичне і психологічне перевага над об'єктом у процесі протиборства.

Вьщеленіе характерних рис діяльності фахівців ФСБ дозволяє описати її психолого-педагогічну структуру (див. рис. 15.1). Вона має дві сторони: зовнішню (виконавчу) і внутрішню (психологічну) 275. Зовнішня сторона діяльності являє собою систему видів діяльності, які можна умовно розділити на шість груп: орієнтовно-пошукову, аналітико-прог-тичного, технологічну, регуляторно-спонукальну, захисну і кооперативну.

Рис. 15.1. Модель діяльності співробітника ФСБ

Орієнтовно-пошукова діяльність співробітника ФСБ являє собою найважливіший компонент, має яскраво виражену ис-слідчо-практичну спрямованість, складається з системи спеціальних алгорітмізірованних прийомів і дій (часом закріплених як автоматизованих умінь і звичок), що дозволяють йому постійно отримувати всю необхідну інформацію, яка допомагає адекватно оцінювати стан об'єкта, обстановку на місці події.

Аналітично-прогностична діяльність включає дії та операції з аналізу одержуваної інформації, порівнянні її з наявною базою даних, накопиченим досвідом вирішення подібних професійних завдань, планування найбільш ефективних шляхів досягнення поставленої мети. Специфіка полягає в яскраво вираженій прогностичної спрямованості цього виду діяльності. Співробітник повинен вміти передбачати тенденції у розвитку процесів, подій, мати розвиненими креативними та аналітичними здібностями.

Технологічна діяльність включає великий набір професійних способів, прийомів, дій, операцій і спрямована на організацію та здійснення самого процесу активної діяльності щодо забезпечення державної безпеки.

Регуляторна-спонукальна діяльність є допоміжною, безпосередньо не спрямованої на досягнення поставленої мети, але створює необхідні передумови для успішного вирішення професійних завдань. Вона являє собою систему дій, прийомів, способів розвитку та підтримки необхідного рівня професійної підготовленості до діяльності протягом необхідного періоду, адаптації до нових умов діяльності, а також компенсації, реабілітації та реадаптації співробітників органів Федеральної служби безпеки після виконання роботи.

Захисна діяльність є допоміжною і спрямована на створення необхідних умов для забезпечення безпеки суб'єкта, його колег (а часто і об'єктів цієї діяльності), збереження їх життя, здоров'я, здібності до професійної роботи в подальшому.

Кооперативна діяльність також забезпечує. Вона полягає в тому, що при досягненні спільної мети кожен виконавець вирішує своє завдання деколи автономно. Проте від успіху кожного залежить ефективність колективної праці, а часом і безпеку колег. Службова діяльність співробітника Федеральної служби безпеки частіше протікає у формі індивідуальної праці або роботи у складі малих груп. Однак залученість в цю діяльність фахівців різних професій, чітке розмежування їхніх функціональних обов'язків і трудових ролей зумовлює потребу в чіткій координації та узгодженості спільних дій. Кооперативна діяльність базується на розвинених комунікативних уміннях співробітників, володінні ними відповідними технологіями і етикою.

Крім перерахованих видів діяльності зовнішня сторона характеризується і іншими ознаками: динамічністю, многофакторностью і багатомірністю проявів різних складових в часі, просторі, стану протиборства суб'єктів і об'єктів, їх змагальністю, протиборство здійснюється людьми із застосуванням найдосконаліших і витончених пристосувань, пристроїв, які у ролі засобів протиборства в руках цих людей. Перемагає в протиборстві той співробітник, який професійно краще підготовлений, навчений, має перевагу в інформаційному, технічному, інтелектуальному, психологічному, фізичному відношенні. Його дилетантизм в кінцевому підсумку обертається для органів Федеральної служби безпеки - а часом і держави - непоправних втратою.

Таким чином, професійна діяльність співробітника ФСБ специфічна. Вона передбачає високий рівень навченості, розвиненості і освіченості, наявність у нього високого рівня професійно-педагогічної майстерності, володіння сучасними технологіями діяльності в умовах протиборства. Найбільш високі вимоги пред'являються до рівня духовно-морального розвитку співробітника. Духовна зрілість виступає системоутворюючим фактором, що сприяє подоланню співробітником критичних життєвих і професійних ситуацій.

Всі ці вимоги обумовлюють специфіку комплексу педагогічних заходів з підготовки співробітників, які передбачають:

- професійну спрямованість освіти, навчання, виховання і розвиток особистості контррозвідника;

- вивчення спеціальних дисциплін, що визначають досягнення високого рівня професіоналізму, правової культури;

- оволодіння сучасними освітніми технологіями, що дають можливість вирішувати професійні завдання оптимальними способами;

- формування і розвиток інтелектуальних, емоційних і вольових якостей, що дозволяють досягати вершин професійної майстерності, загальної та педагогічної культури та інші компоненти.

Робота в комплексі цих складових охоплює основний зміст і методи педагогічного забезпечення діяльності співробітників Федеральної служби безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15.1. Педагогічне забезпечення діяльності співробітників Федеральної служби безпеки Відмінні риси діяльності співробітників ФСБ "
 1. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
    педагогічно вдосконалюючись. Її основними завданнями є: - створення умов для широкого професійно-особистісного розвитку особистості студентів як сучасних юристів. Принциповими в цих умовах виступали гуманітарні ідеї права, уявлення про право як соціальне благо, а не каре, про головної функції правоохоронних органів - функції соціального обслуговування, про роботу
 2. Методичні принципи і методи
    педагогічними впливами, впливами і результатами. Під методами виховання розуміється сукупність способів, засобів і прийомів однорідного педагогічного впливу на співробітників, що ведуть до досягнення певного педагогічного результата141. Засоби виховання - все те, за допомогою чого здійснюється вплив (слово, факти, приклади, документи, фотографії, дії тощо). Прийоми
 3. Правовиховна структура соціального середовища
    педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють, а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за результати правовиховних впливів не може бути вільний ніхто - ні законодавець, ні
 4. Специфіка вимог до особистості та діяльності митника
    педагогічної, наукової та іншої творчої; - поєднувати службу з виконанням обов'язків депутата будь-якого законодавчого органу влади та місцевого самоврядування; - займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб; складатися членом органу управління комерційної організації, за винятком випадків, передбачених законом; - бути повіреним або
 5. Виникнення професійного поліцейського освіти
    педагогічних та інших факторів у різних країнах складалися різні педагогічні моделі399 систем поліцейського освіти (в Європі це російська, французька, німецька та британська). У різних європейських країнах зустрічається і симбіоз різних моделей, включаючи американську (Словенія, Хорватія, Угорщина, Туреччина та ін.) Якщо до кінця 80-х років XX в. соціалістичні країни і країни народної
 6. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається в поведінці громадян та
 7. 41. Конституційно-правові основи статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ
    забезпечення, на користування житловим приміщенням, власність житлового будинку та іншого майна, на освіту, користування досягненнями культури. Нарівні з громадянами Російської Федерації іноземним громадянам гарантується свобода совісті, недоторканність особи і житла. Вони можуть укладати і розривати шлюби з громадянами Російської Федерації та іншими особами. Іноземні громадяни в Російській
 8. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    забезпеченням безпеки ». Передбачалося «розірвати комітет на частини», які, перебуваючи у прямому підпорядкування главі держави, врівноважували б один одного, конкурували один з другом29. Другий напрямок - децентралізація, або вертикальна дезінтеграція, надання повної самостійності республіканським органам безпеки в поєднанні з головним чином координуючої роботою
 9. § 2. Органи дізнання
    забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожен який учинив злочин був підданий справедливому покаранню і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений. В даний час до органів дізнання відносяться: - міліція; - командири військових частин, з'єднань і
 10. § 2. Служба судових приставів Міністерства юстиції РФ
    забезпечення дотримання порядку в судових засіданнях, виконання судових рішенні. Служба судових приставів покликана замінити нині поки діючих при районних судах судових виконавців, чия робота в умовах різкого збільшення обсягу судової діяльності та, відповідно, судових рішень, а також протидії їх виконанню виявилася малоефективною. Служба судових приставів
 11. § 3. Служба виконання покарань
    забезпечення правопорядку і законності в установах, що виконують покарання, слідчих ізоляторах, безпеки персоналу, посадових осіб та громадян, які перебувають на території цих установ, що утримуються в них засуджених, обвинувачених і підозрюваних, а також охорони об'єктів кримінально-виконавчої системи; організація залучення до праці засуджених на власних виробництвах установ,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua