Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

правовиховної структура соціального середовища

Займаючись правовоспітаніем, необхідно чітко уявляти, які конкретно соціально-педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють, а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за результати правовиховних впливів не може бути вільний ніхто - ні законодавець, ні виконавча влада, ні керівники, ні фінансисти, ні господарники, ні батьки, ні освітні установи, ні громадяни, небайдужі до долі країни і народу, а вже тим більше ні юристи. Правовоспітаніе має відбуватися на всіх ділянках, в кожен момент, а від відповідальності за нього не вільний ніхто.

За особливостями своєї природи все правовиховної фактори соціального середовища діляться на дві групи:

- власне педагогічні - особливості функціонування різних педагогічних систем;

- педагогічно значущі - не є педагогічними за своєю природою, вони проте позначаються на правовоспітаніі всіх громадян.

За якісними особливостям виділяються громадські, правові, криміногенні і кримінальні чинники, які включають компоненти, що ставляться до федерального, регіонального, місцевого та груповому рівнях.

До основних громадським чинникам соціально-економічної природи, які мають педагогічну значущість, належать:

- стан економіки;

- рівень життя населення ;

- історичні, культурні, етнічні, національні, релігійні й інші особливості населення, його побуту, суспільної свідомості, способу життя, моралі, традицій, звичаїв, звичок, соціальних орієнтації;

- ставлення населення до відбувається в країні процесам і змінам;

- соціальна справедливість у суспільстві;

- рівень моральності в суспільстві;

- діяльність органів федеральної та місцевої влади, їх соціальна орієнтованість, народність політики, молодіжна політика, авторитет і підтримка населенням;

- морально-психологічний клімат у країні і на місцях, панівні суспільні думки , переконання, настрої, інтереси, трудовий настрій, уявлення про перспективи життя, соціальні устремління, бажання, надії, соціальний оптимізм;

- стан здоров'я населення та система надання йому медичної допомоги;

- соціальна диференціація населення, основні соціальні групи його, їх взаємини, уявлення про справедливість придбання майна і багатств економічною елітою суспільства;

- діяльність засобів масової інформації - періодичної преси, радіо, телебачення;

- способи проведення дозвілля, поширеність пияцтва, алкоголізму, наркоманії, СНІДу;

- тендерні відносини (відносини статей), міцність сім'ї. Є й суспільні фактори педагогічної природи. Це вся педагогічна система в суспільстві та її складові (див. розділ 6). Провідну роль у ній відіграє система освіти - дошкільної, шкільної, професійної, післявузівської, професійно-службової підготовки, самоосвіти. Її внесок у фундамент правомірної поведінки громадян виражається у формуванні їхньої освіченості, громадянської, моральної та трудової вихованості, загальної розвиненості. Однак жодна будівля не побудовано, якщо є фундамент, але немає даху. Система освіти зобов'язана вносити внесок і в правову культуру молоді та дорослих громадян, забезпечувати їх правову вихованість, але робиться для цього зараз недостатньо. Фрагменти правової культури включаються в обов'язкові мінімуми основного та середньої (повної) загальної освіти, в освітні стандарти вищої професійної освіти, розробляються і впроваджуються правові Навчальні дисципліни (чому сприяє діяльність Російського фонду правових реформ за програмою «Правова освіта»), проявляється ініціатива на місцях по вдосконаленню правової підготовки учнів (особливо повчальний досвід школи № 34 м. Брянська, директор школи Н.С. Коваленко). І все ж робиться недостатньо, не в повній відповідності з труднощами і вимогами глобальних соціально-економічних перетворень в країні і чимало допускається упущень.

Відчувається очевидний розрив між новим демократичним законодавством і належним рівнем правової культури молоді та всіх громадян. Право так і не утвердилося в якості самостійного шкільного предмета в базисному навчальному плані, немає системи підготовки та перепідготовки вчителів з правових дісціплінам215, викладання права недостатньо зв'язується з правовоспітаніем. Навіть у федеральних правових документах (постановах, планах, директивах та інших документах уряду і Міністерства освіти) з питань модернізації освіти до 2010 р., вдосконалення виховання школярів і студентів питань правової культури і правовоспітанія майже не приділяється уваги.

Одна з закономірностей функціонування соціальних систем проявляється в тому, що особливості, притаманні всьому суспільству, позначаються на особливостях входять до нього спільнот людей більш дрібного масштабу - соціальних груп (регіональних, професійних, вікових, етнічних та ін .), колективів, малих груп і мікрогруп. Тому вплив педагогічно значущих суспільних факторів федерального рівня носить домінуючий характер, що задає умови правовоспітанія в спільнотах, групах і колективах. Більш того, цей вплив зараз різко зросло. Радіо, телебачення увійшло в повсякденне життя громадян, в кожен будинок і квартиру і разом з ними все, що відбувається в державі, стало неодмінною частиною середовища кожного члена суспільства, задає його настрою, думки, спонукання. Це значно підвищує роль що відбувається на федеральному, державному рівні та відповідальність його структур за реальну правовоспітанность населення, за стан і характер правовоспітивающего впливу перерахованих вище факторів. Якщо в них багато недоліків, то на місцях важко добитися серйозного успіху в правовиховної роботи з громадянами. > - Правові соціально-педагогічні фактори пов'язані з цілеспрямованою діяльністю органів влади, різних організацій, підприємств, приватних структур та громадських формувань щодо зміцнення законності та правопорядку. До них відносяться:

- стан законодавства, його відповідність реальному рівню законності, правопорядку, злочинності в країні і підготовленості всіх категорій населення жити в умовах демократичних свобод;

- рівень злочинності в країні, розвиток нових видів злочинів (організована злочинність, корупція, хабарництво, здирництво, рекет, викрадення людей, торгівля людьми та їх органами, бандитизм, замовні вбивства і пр.);

- зрощення бізнесу із злочинністю;

- рівень правової культури у суспільстві;

- ступінь поінформованості громадян про нове законодавство;

- реальна забезпеченість прав громадян ;

- реальна захищеність громадян від злочинних посягань;

- реальне дотримання законів органами державного і місцевого управління, установами, підприємствами, фірмами, за місцем проживання;

- забезпечення безпечного та справедливого правосуддя, захищеність суддів, прокурорів, адвокатів, свідків, потерпілих від тиску криміналу, поява судів присяжних;

- громадська думка громадян з питань досконалості законодавства і справедливості кримінальних покарань, особливо за видами злочинів, що мають суспільний резонанс (шахрайство у великих розмірах, незаконне привласнення власності, що мала в минулому загальнонародний характер, корупція, вбивства, захоплення заручників, тероризм тощо);

- громадську думку з питань амністій, дострокового звільнення засуджених за небезпечні та особливо небезпечні злочини;

- ступінь зусиль, організованості та успішності діяльності всіх органів і структур щодо зміцнення правопорядку, законності, захист прав, свобод та майна громадян , реалізації принципу невідворотності покарання;

- освітлення правових питань у періодичній пресі, на радіо, телебаченні, правова грамотність населення;

- розвиненість і ефективність зв'язків правоохоронних органів з громадськістю ;

- громадська думка про ефективність діяльності правоохоронних органів, про людей, що працюють в них, їх чесності або корумпованості; імідж і авторитет професії співробітника;

- віра громадян у можливість зустріти людське ставлення, розуміння і захист від правопорушників у працівників правоохоронних органів;

- активність громадян та громадських формувань в помо-Щи правоохоронним органам та ін

У комплексі правових чинників діють і свої юридико-педа-гогіческіе фактори, орієнтовані на підвищення рівня правової культури, правовоспітаніе:

- наявність і ефективність системи організованого і ефективного правового виховання громадян (у тому числі - правового всеобучу, педагогічно цілеспрямованої правової пропаганди та ін.);

- існування в структурах влади, установах, на підприємствах, за місцем проживання спеціальних органів, підрозділів, груп і фахівців, професійно здійснюють юриди-ко-педагогічну роботу;

- здійснення в трудових колективах виховної роботи щодо зміцнення дисципліни та відповідального ставлення до справи. суворе виконання зобов'язань;

- педагогічна ефективність всіх напрямків роботи з профілактики правопорушень і злочинів, особливо серед неповнолітніх;

- педагогічна ефективність системи виконання покарань та постпенітенціарной роботи;

- педагогічно компетентне управління правоохоронними органами;

- педагогічна компетентність всіх осіб, що у юри-дико-педагогічної роботи, зокрема професійно-педагогічна підготовленість фахівців органів внутрішніх справ, чия діяльність має педагогічний аспект і педагогічну функцію;

- спрямованість і ефективність реалізації педагогічної функції всіма фахівцями правоохоронних органів при вирішенні професійних завдань;

- рівень вихованості, професійної майстерності, освіченості і розвиненості співробітників правоохоронних органів, згуртованості і виховує характер морально-психологічної атмосфери і взаємин у їх колективах;

- педагогічна підготовленість працівників кадрових апаратів, відділів професійної підготовки правоохоронних міністерств, відомств, органів, викладацького та адміністративного складу юридичних освітніх установ, працівників прес-центрів і служб із зв'язків з громадськістю, керівників занять зі службової підготовки та ін Помітно підсилює цей фактор наявність у відповідних підрозділах осіб з основним і післявузівську юридико-педагогічною освітою.

Доречно підкреслити в якості негативного обставини те, що поняття «правовоспітаніе населення» поступово йде з лексикону співробітників правоохоронних органів в період революційних соціальних змін у Росії. Необхідно подолати застояне думку про те, що «... на тлі розгорнувся на російських просторах кримінологічного кошмару говорити про якесь вихованні ... стало якось, м'яко кажучи, незручно »216.

Розглянуті фактори соціального середовища в комплексі, групами і порізно більшою чи меншою мірою стають частиною способу життя кожної людини, вносячи в її атмосферу, в свідомість правову складову - безперервно «звучну правову ноту». Що реально представляють ці фактори, наскільки вони соціально і педагогічно досконалі - такі й їх правовиховної вплив і ефект. На жаль, вплив їх чималої частини в сучасний період життя російського суспільства аж ніяк не позитивно, а деякі недоліки роблять їх криміногенними (див. § 14.1).

Негативний вплив на правовоспітаніе надають і кримінальні фактори, притаманна кримінальному середовищі субкультура поведінки, виховання, спосіб життя і дій. Про масштаби цього впливу свідчать і дані досліджень ВНДІ МВС РФ: у перші роки XXI в. більше двох третин російського населення відчувають страх перед злочинністю і ставлять її на першу сходинку в ієрархії загроз безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " правовиховна структура соціального середовища "
 1. Специфіка правовиховних впливів соціального середовища
  правовиховної вплив. Сила соціально-педагогічних впливів середовища на людину - в їх реалістичності, наочності, переконливості, значущості, повсякденності, безперервності, широті, нерідко - невідворотності. З безпосередній повсякденній діяльності (своєї і оточуючих) людина сама отримує для себе уроки у моральному і правовому плане213. Реальності життя
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
    структурі російського суспільства. Дослідники по-різному відповідають на питання, що таке козацтво (стан, національність, народ, етнос або один зі станів російського народу), а також питання про причини його появи. Однією з головних причин його виникнення є втеча селян, холопів, посадських людей і представників інших груп населення з центру Росії у зв'язку з посиленням феодального
 3. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    структури. Нерідко практикувався і самосуд або прямий наказ про розстріл. Приміром, генерал П. Н. Врангель згадував, як він створював стрілецький полк у своїй дивізії з узятих в полон червоноармійців: «Виділивши з їхнього середовища весь начальницький елемент аж до відокремлених командирів, в числі 370 осіб, я наказав їх тут же розстріляти. Іншим було видано зброю ». Картини червоного терору
 4. Явище організованої злочинності.
    структуру, які отримують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. 12 У конвенції ООН 2000 дається поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з
 5. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
    структурі кримінальної організації, що дає доступ до матеріальних і інших благ. Механізм ідентифікації заснований на використанні фундаментальної людської потреби в приналежності до якого-небудь спільноті, в причетності до її цілям, нормам, ідеалам. Даний механізм є одним з найбільш потужних і притаманний злочинним організаціям, що мають тривалу історію. Це потужний механізм
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
    структур, протидіючих організованої злочинності і тероризму, створення умов для їх ефективної діяльності; залучення державних органів у межах їх компетенції до діяльності з попередження протиправних діянь; розширення взаємовигідного міжнародного співробітництва у правоохоронній сфері, в першу чергу з державами - учасниками Співдружності Незалежних
 7. Висновок
    структури на всіх рівнях державного управління, засоби масової інформації; Російська оргзлочинність придбала транснаціональний характер, впевнено вийшла «на світову арену» і закріпила там свої позиції. Існують досить грунтовні передумови виходу її в число майбутніх лідерів серед найбільших кримінальних асоціацій злочинного світу західних країн, з можливим підпорядкуванням їх
 8. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
    структурами, в тому числі і армією, виникли і зважилися в багатьох економічно розвинених державах. Як показує світовий досвід у країнах з різним соціальним та економічним ладом, політичне керівництво силовими структурами здійснюють цивільні особи. Якими б різними не були національні традиції таких країн як США, Франція, Німеччина, Індія чи Японія на чолі військового відомства в
 9. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    структурі органів державної влади створюється система спеціальних (правоохоронних) органів, яким з метою забезпечення успішної реалізації цієї функції сприяють різні громадські формування. На початку 1990-х рр.. намітилася негативна тенденція зниження активності громадських об'єднань в охороні громадського порядку. З метою активізації цієї роботи Постановою Ради
 10. Г. Об'єкти патентування
    структурною формулою. Індивідуальні сполуки з невстановленою структурою, зокрема антибіотики, а також об'єкти генної інженерії характеризуються їх фізико-хімічними та іншими властивостями (у тому числі способом їх отримання), що дозволяють їх ідентифікувати. Для характеристики композицій (сплави, кераміка, суміші будь-якого призначення і т. П.) Використовуються, зокрема, такі ознаки
 11. 1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
    структур. Профспілки, їх органи та організації в своїх діях залежні тільки від закону (якщо, звичайно, не враховувати конкретних умов, в яких діє дана організація, в кожний певний момент певним чином впливають на її можливості досягти якихось результатів у процесі переговорів з органами представницької та виконавчої влади, адміністрацій підприємств,
 12. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    структур, що існували в первісному суспільстві, у тому числі на етапі його переходу в раннеклассовиє суспільства, а також при функціонуванні ранньокласових товариств, то при вивченні походження права основна увага повинна приділятися регулятивним засадам в життя цих товариств. Що і як визначало і забезпечувало поведінку людини та її різних об'єднань: громад, кланів і т.д.? Чи завжди
 13. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    структурної організації суспільства, форма правління, національно-територіальний (національно-державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави припускає вивчення не тільки його статики, але і його динаміки, тобто того, як цей соціальний інститут живе, діє, змінюється, розвивається, як виконує своє соціальне призначення. Теорія
 14. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
    структура політичної системи. Види політичних систем. Держава та інші елементи політичної системи. Держава і партії. «Партійне» державу. Держава і профспілки. Держава і церква. Держава і самоврядування. Попередні глави були присвячені характеристикам власне держави як соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в державно
 15. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності. Насамперед кілька попередньо котельної зауважень. Сучасна теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і
 16. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    структурно, територіально) організовує-вано суспільство, як і чому воно існує в державних формах, які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно-сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому
 17. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    структура », але вже права в дії, права - в динаміці. Загальна характеристика суб'єктного права переконливо показує, що це право, по суті, є не що інше, як міра зовнішньої свободи одного суб'єкта по відношенню до іншого суб'єкта. Тому-то суб'єктивна юридичний обов'язок - це також не що інше, як необхідне (належне) поведінка, міра цієї поведінки, яка задовольнить інтерес
 18. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    структур або навіть особистим свавіллям. Закони і цієї ситуації з'являються як результат тиску тих чи інших зацікавлених політичних еліт, економічних корпорацій, лобістів. Лобізм - це дуже поширене явище і правотворческом процесі, часом легалізоване (у деяких країнах діють закони про лобіювання), часом не легалізоване. Зміст цього явища -
 19. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    структури, посадові особи, які мають владні повноваження. Громадянин право не застосовує, хоча в деяких випадках наділяється правомочностями активно перешкоджати протиправної поведінки іншої особи. Наприклад, в ситуації так званої необхідної оборони, коли під безпосередньою загрозою опиняється життя, здоров'я обороняється особи, його близьких. Але, як правило, застосовують право
 20. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    правовиховної діяльності. Насамперед, це виховання поваги до Конституції і іншим законам. Звичайно, критичні підходи та зауваження допустимі, а підчас і бажані навіть у цій сфері. Однак повагу до Конституції, її знання, вміння користуватися стоять на першому місці. Так само як і повагу до інших законів. Повага до суду - ось що загальнолюдська практика і практика багатьох суспільств
© 2014-2022  ibib.ltd.ua