Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА СЬОМА. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА


Поняття і структура політичної системи. Види політичних систем. Держава та інші елементи політичної системи. Держава і партії. «Партійне» державу. Держава і профспілки. Держава і церква. Держава і самоврядування.
Попередні глави були присвячені характеристикам власне держави як соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в державно організонанном суспільстві формуються і діють і інші соціальні інститути: політичні партії, професійні спілки та інші громадські організації, різні політичні рухи і т.д.
Тому виникає питання: а чому ж ці соціальні інститути, які також надають вплив на життєдіяльність суспільства, відрізняються від держави, що у них спільного, як вони взаємодіють між собою. Крім того, виникає і проблема співвідношення різних соціальних інститутів у суспільстві - хто, наприклад, ефективніше може вирішувати ті чи інші конкретні економічні, політичні, соціальні завдання, чию «продуктивну» міць у конкретної історичної обстановці має і може задіяти суспільство, щоб забезпечувати свою життєво важливу стабільність, або, навпаки, реформаторські або навіть революційні зміни.
Держава чи партії, держава чи громадські організації? Це питання постійно виникає у суспільному житті. Наприклад, чи повинна бути основною функцією держави захист прав і свобод громадян, забезпечення їх безпеки, або це функція громадських організацій і рухів, або і тих і інших? Чи повинна держава втручатися в економіку, регулювати її чи це «робота» ринкових структур, у тому числі підприємницьких, фінансових груп, спілок? Як співвідносяться державна політика у сфері культури, науки, освіти і діяльність відпо-чих фондів, культурних організацій, союзів вчених, інженерів і т.п.? Всі ці питання і виводи-дять теорію держави на проблему політичної системи та її елементів.
У такому методологи-зації підході реалізується і то визначення предмета теорії держави і права, яке було обо-значилися в самій першому розділі: предметом вивчення та пояснення є не тільки держава і право, а й органічно пов'язані з ними політичні та інші явища і процеси.
Крім того, порівняння, зіставлення держави та інших соціальних інститутів суспільства також дозволяє краще пізнати державу як політичну організацію суспільства, яскравіше виявляє саме політичне життя-ську суть держави та державної влади, специфіку структурної (апаратної) організації держави і структур інших громадських утворень, реалізуючи таким чином інституційної ний підхід до політичної системи.
Ось чому невелика глава про місце і роль держави в політичній системі суспільства є дуже важливою і логічно обгрунтованою в сучасній тео-рії держави. І розкриття цієї теми, як і попередніх тим, треба починати з поняття політич-ської системи суспільства, а для цього треба Насамперед поміркувати над тим, яка взагалі структу-ра суспільства.
Ця структура може бути представлена у вигляді різних взаємодіючих сис-тем: політичної, соціальної, економічної, ідеологічної, правової та деяких інших. Ці системи складаються і існують об'єктивно. Вони являють органічне об'єднання відмінності-них соціальних елементів, які взаємопов'язані, мають певний характер цих взаємозв'язків, їх діяльність визначається цілями, завданнями та іншими критеріями життя суспільства. До цих елементів там, утворюючим різні суспільні системи, належать соціальні інститути (держава, пар-тії, церква тощо), культурні пласти (ідеологічні, релігійні течії, традиції, мова і т.д.), економічні організації (підприємства, установи, органи економічного управління тощо), правові встановлення (норми, правові інститути, законодавство тощо). Саме в різних, але об'єктивно обумовлених поєднаннях ці елементи і структурують суспільство на системи, а теоретична думка виділяє і вивчає ці системи: політичні, соціальні, правові, економічні і т.д.
Зрозуміло, системна організація суспільства не є єдиною. Суспільство - нескінченно складне утворення. Можна, наприклад, виділити і структури суспільства, що формуються не за системним критеріями, а за іншим, наприклад за критерієм співвідношення індивіда (особистості) і колективу. Можна виділити економічний базис і надбудову (ці поняття добре відомі з попереднього, марксистсько-ленінського етапу вітчизняного суспільствознавства); соціальний простір (поле) і інформаційний простір і т.п. Але системна організація виявляється однією з найважливіших структур суспільства і дозволяє з найбільшою повнотою розібратися в багатьох сторонах життя суспільства, в тому числі у співвідношеннях держави з іншими політичними елементами суспільства.
Теорія держави для цієї мети і виділяє насамперед політичну систему суспільства, розглядає елементи, які входять до неї, характер їх зв'язків.
Під політичною системою суспільства розуміється система державних і недержавних соціальних інститутів, що здійснюють певні політичні функції. Ці соціальні інститути - держава, партії, профспілки та інші організації та рухи, які беруть участь у сфері суспільного життя, де ядром є завоювання, утримування і використання влади. Саме влада і відносини з її приводу характеризують політичні функції різних соціальних інсти-Тутов, є системо-утворюючими чинниками, що формують, утворюють політичну сис-тему.
У цій сфері суспільного життя - завоювання, утримування, використання влади - виявляються відносини класів, інших соціальних груп, націй. Суспільні відносини тут якраз і виникають з приводу влади і органічно пов'язаних з владою інших соціальних цінностей суверенітету, свободи особи, самоврядування. Ці суспільні відносини проявляються не самі по собі, а через організацію та діяльність різних громадських утворень - від держави до молодіжних рухів, від партій до організацій самоврядування, які і утворюють в сукупності політичну систему.
Сфера життя суспільства - влада, суверенітет, свобода особистості - зачіпає інтереси безлічі людей і стає політичною сферою. Саме тут взяті в комплексі відносини великих груп людей з приводу завоювання, утримання і використання влади, суверенітету (державного, економічного, національного), забезпечення свободи особистості (прав і свобод людини і громадянина), організації самоврядування тощо породжують то якість життя суспільства, яке іменується політичним, саме тут розміщується та суспільна кухня, де вариться страва, яке називається політикою.
Політика починається там, де ті чи інші громадські утворення, їх дії і рішення, тобто та чи інша діяльність держави, партій, інших організацій, зачіпають життєві інтереси безлічі людей.
Політика, політичні організації, політична система, політичні функції - все це в сучасній теорії держави поняття, які в тому чи іншому ракурсі характеризують відносини держави, класів, партій, націй, інших соціальних інститутів з приводу завоювання , утримання і використання влади в суспільстві, з приводу інших, органічно пов'язаних з владою соціальних цінностей.
Поняття та інші аспекти політичної системи широко розроблялися в марксистсько-ленінської теорії суспільства і тісно пов'язувалися з класової структурою суспільства і сутністю держави, із завоюванням, організацією та функціонуванням державної влади.
Ці уявлення про політичну систему також використовувалися на попередньому етапі для апологетической характеристики соціалістичної політичної системи. Вона оголошувалася справді демократичної, і стверджувалося, що таке її властивість було обумовлено пануванням ра-бочего класу, виражало інтереси більшості народу, всіх трудящих, керівництвом коммуни-стической партії.
На марксистсько-ленінському етапі вітчизняного суспільствознавства державі в політичній системі відводилася роль головного знаряддя побудови соціалізму і комунізму, а комуністичної партії - керівника, ідеолога освіти та розвитку політичної системи соціалізму. Всі інші елементи політичної системи оголошувалися «приводними пасами» державного механізму.
У такому контексті на цьому етапі вітчизняного суспільствознавства поряд з політичною системою виділялися соціальна система - класова структура суспільства (робітники, селяни, інтелігенція), економічна система (соціалістична власність, планове народне господарство), що отримало навіть конституційне закріплення.
Сучасна теорія держави також приділяє велику увагу політичній системі суспільства, але не прив'язує її жорстко до тієї чи іншої суспільно-економічної формації, до класової сутності суспільства, а розглядає її соціологічно як об'єктивно складається єдність різних соціальних інститутів , взаємних зв'язків певного характеру.
Фактори, що задають той чи інший характер політичній системі суспільства, що формують ті чи інші її види, також виявляються не стільки класовими, скільки соціологічно багатоплановими. Серед них не тільки організація державної влади, не тільки власне політичні утворення - партії, політичні рухи та інші громадські організації, їх боротьба за владу, за використання у своїх цілях інститутів держави, в тому числі армії, поліції, органів управління, засобів масової інформації та т.п., але й інші, більш глибокі пласти цих факторів.
До них відносяться потреба в найбільш ефективної організації економічного життя суспільства, його стабільності, вигідному співпрацю і партнерство з іншими державами, забезпеченні інтелектуального потенціалу суспільства, розумному співвідношенні інтересів індивіда і колективу, дотриманні і поєднанні культурних та інших інтересів етнічних меншин і національної більшості і т.п.
А для політичних систем багатьох суспільств, як показує історичний досвід, актуальним системоутворюючим фактором стає стратегія виживання в умовах глобальних екологічного, демографічного, сировинного та інших криз. Розгляд цих факторів дозволяє по-новому сформулювати і характеристики політичних систем, а не тільки прив'язувати їх до суспільно-економічної формації, до використання влади для збереження суспільного ладу, до класової сутності суспільства.
Соціологічне розгляд політичних систем дійсно дозволяє обгрунтовано відмовитися від догматичного і обмежено формаційного їх опису і пояснення.
Сучасні соціологічні теорії у цьому зв'язку формулюють інші концепції, розглядають інші умови, що визначають характер тих чи інших політичних систем, і перш за все виділяють наявність системоутворюючою соціального середовища, в якій виявляються індивідуальні (особистісні) і колективістські початку життя суспільства, утворюються політичні системи. Прихильники цих концепцій виходять з того, що людство за всю свою історію створило всього кілька типів соціальних середовищ, що лежать в основі власне політичних систем, що визначають їх базові характеристики.
Так, можна виділити той стан суспільства, ту соціальну середу, при яких результати праці свідомо розподіляються особливим шаром державно організованих людей - розподільниками (у широкому сенсі слова). Це чинів-ники, які організовують виробництво, роботи, послуги, встановлюють ціни, розміри оплати праці. Вони - розподільники - ведуть облік і розподіл результатів праці, здійснюють контроль за цим розподілом. Розподільники самі беруть чи суспільство встановлює їм певне відшкодування їхньої праці. Розподільник стає розпорядником, виступає від імені держави. Власність в такому середовищі, як правило, існує в державній, громадській формі. Допускається особиста власність, а приватна власність обмежується або викорінюється. Добробут розподільника-розпорядника в подібному суспільстві залежить від його місця в системі розподілу, від його положення в різних організаційних владних структурах: правлячій еліті, номенклатурі, бюрократії. Важливо відзначити, що, як правило, конкретне місце конкретної людини в системі управління, розподілу залежить насамперед від династичних, кланових, національних, родинних чи політичних зв'язків.
 Такий стан соціального середовища призводить до нестабільності, викликає невдоволення, а часом і протести тих, хто обділений розподілом і становищем у цій системі. Ця система таїть у собі грона соціальних потрясінь і конфліктів, які деформують зрештою суспільства розподільного типу. Бо в них закладений ще один соціальний порок - уравнительность. Вона стає в них панівною ідеологією і вбиває будь-яку мотивацію до праці. Ніякі форми підхльостування до праці - драконівські закони, соціалістичні змагання, рабовласництво в різних формах, аж до ГУЛАГу, сакральні ритуали - не можуть тривалий час забезпечити існування соціального середовища розподільного типу. Вона несправедлива, а у своїй фінальній стадії характеризується жахливими формами бюрократичної влади (панування розподільників), свавіллям, корупції, моральним виродженням.
 Політичні системи, що виникають у такій соціальній середовищі, характеризуються гиперболизацией ролі держави, її апарату. Державна влада тоталітарно втручається в економічне життя суспільства, його членів, навіть в їх особисте життя. Інакомислення, в яких би теоретичних і організаційних формах воно не виникало, пригнічується, формуються державна ідеологія, релігія, культура, освіта, наука. Як правило, сучасні політичні системи в такій соціальній середовищі характеризуються тим, що при владі перебуває одна панівна партія, всі інші громадські організації (профспілки, культур-ні союзи, молодіжні, жіночі, навіть дитячі організації) виступають провідниками дер-ної політики. Політичні системи таких товариств стають, як правило, закритими, всіляко утруднений обмін ідеями, людьми, із зовнішнім світом.
 Політична система в такому середовищі має своїм призначенням стабілізацію, консервацію суспільного життя. Вона спирається на соціальне утриманство, політичну терпимість народу. Панують тут бюрократія, чиновництво, політична еліта, номенклатура, що прикриваються вельми часто демагогією про захист інтересів тру-дящихся, народу. Ця демагогія стверджує і примат колективізму над індивідуалізмом, над особисто-стю, її правами і свободами. Соціальне утриманство стає моральним змістом та-ких товариств, і політична система «працює» на його забезпечення та збереження, в тому числі шляхом експлуатації працівників і самих різних формах (ГУЛАГ, встановлення меж оплати праці, вве-дением трудових повинностей і т.п.).
 В історії такі політичні системи виникали в деяких суспільствах «азіатського способу виробництва», в соціалістичних суспільствах сталінського типу, в деяких інших суспільствах. Для таких систем стає характерним культ вождя, харизматичного лідера. Стабільність таких політичних систем підтримується насильством, примусом, політичним розшуком, терором, а часом і геноцидом по відношенню до свого народу, агресією, експансією по відношенню до сусідніх народів, державам.
 Другий тип соціальної середовища, що формує інші політичні системи, базується не на розподільній, а на ринковій товарно-грошовій основі економічного життя суспільства, на практиці та ідеології вільного підприємництва. Гроші як загальний еквівалент порівняння результатів праці, перетворення продуктів в товари - ось глибинна економічна суть цього середовища. Але й становище людини в такому суспільстві, в його політичному житті визначається майновим станом, підприємливістю, активністю, багатством, капіталом. Звичайно, це майнове становище може бути засноване не на трудовій діяльності, а придбано «неправедним шляхом», наприклад шляхом розкрадань. Тому і ця середу також виявляється несправедливою, має небезпеку соціальними потрясіннями, містить протиріччя, конфлікти. Однак вона більш ефективна, більш стійка, ніж розподільна середу, історично більш поширена.
 Політичні системи в такому середовищі характеризуються роллю держави як організатора умов для ринкової, в тому числі соціально орієнтованої, економіки. Держава забезпечує права і свободи громадян, їх безпеку, їх власність. Воно має на меті організувати соціальну захищеність незаможних верств, більш справедливий розподіл доходів, податків. Партії в такій системі прагнуть до завоювання влади шляхом участі у виборчих кампаніях, у виборах на демократичній основі. Правові форми стають головним інструментом досягнення політич-ських цілей.
 Індивід, її права і свободи, її законні інтереси мають в такій системі пріоритет над правами колективу - будь то народ, нація, організація і т.д. Власність, і насамперед приватна, охороняється державою.
 Різнодумство як одна з форм ідеологічного плюра-лизма характеризує цю політичну систему, де інформаційні права громадян, свобода слова стають важливим чинником політичного життя, економічної, соціальної та культурної діяльності. Словом, політична система, заснована на ринковій товарно-грошової середовищі, - це, по су-ществу, ліберально-демократична модель суспільного розвитку, що отримала особливе поширення странение в останній третині XX століття.
 Ліберально-демократичні політичні системи, як правило, є відкритими: обмін ідеями, знаннями, товарами, людьми, інвестиціями стає їх характерною рисою. У цих системах судова масть, правові встановлення набувають визна-ляющее значення. Державна влада діє в організаційно-правових формах. Взаімоот-носіння держави, партій, профспілок та інших організацій в таких політичних системах забезпечуються, як правило, конституційним регулюванням. Політичні системи реалізують не тільки і не стільки класові інтереси, скільки загальносоціальні інтереси, суспільно значущі функції. Однак і ці системи існують в конфліктних, суперечливих станах: соціальне, майнове розшарування в них може досягати високого рівня і вести до соціальної напруги, вибуху.
 Нарешті, існує ще одна організація соціального середовища - змішана, та, що в XX столітті розквітла під назвою конвергенції. Ця середу також породжує своєрідні політичні системи, в яких плюралізм сусідить з реліктами політичної нетерпимості, заклики до оновлення, реформам супроводжуються спробами реставрації старих порядків, колишньої політичної системи.
 Конвергенціонние політичні системи володіють істотним недоліком - вони нестабільні, суперечливі, еволюціонують, як правило, в інші системи. Наприклад, в нинішньої російської дійсності зберігається те, що можна охарактеризувати як «пережитки соціалізму» у свідомості людей. Зберігається і неготовність багатьох людей піти від звичного соціального утриманства характерного для тоталітарного розподільного суспільства сталінського типу. І разом з тим виникає правова підтримка приватної власності (приватизація), розвиток підприємництва-подібне змішання якраз характерно для конвергенціонних систем.
 Конвергенціонние політичні системи виникають, як поки «. Жне історичний досвід, тоді, коли відбуваються великі переходи від однієї соціального середовища до іншої.
 Наприклад, своєрідний державний капіталізм (НЕП) і відповідне йому нестійка конвергенціонная політична система виникли в 20-х роках XX століття в Росії, а потім еволюціонували в розподільний суспільство сталінського типу. Перехід від розподільної соціального середовища до ринкової економіки в 80-х роках XX століття в Росії також призвів до появи конвергенціонной політичної системи, що еволюціонує поступово хоча і з величезними труднощами і суперечностями, в напрямку ліберально-демократичної моделі.
 Для конвергенціонних політичних систем є характерним змішання багатьох політичних інститутів різного призначення та змісту: проголошення свободи праці, пересувань і місця проживання та збереження поліцейської «пропісочной» системи громадян, збереження поліцейського розшуку і декларування прав і свобод людини, інституційне за-кріплення принципу поділу влади і систематичне підминання однієї влади іншою, идеоло-гический плюралізм і державна монополія на телерадіомовлення і т.п.
 Словом, конвер-генціонние політичні системи не така вже рідкість в історії політичної організації гро-ва, і роль держави, його функції в таких системах також досить істотні, різноманітні.
 Держава в таких системах або прагне до їх консервації, що, втім, як правило, біс-перспективно, або забезпечує еволюцію системи в історично обумовлену іншу форму.
 Таким чином, можна виділити різні види політичних систем і формують їх гли-бінние соціологічні чинники, насамперед середу, об'єднуючу способи соціально-економічного і політичного життя суспільства та його духовного стану, традиції, менталітет. Класова характеристика суспільства в такій концепції не визнається основоположною, хоча не можна ігнорувати її роль у процесах формування та функціонування політичних систем.
 За характером тієї чи іншої соціальної середовища, в якій виникають політичні системи, можна виді-лити тоталітарні і ліберально-демократичні політичні системи. Можливі й інші, більш-менш чітко окреслені системи, в тому числі змішані. Залежно від різних конкретно-історичних обставин вони можуть набувати і додаткові характеристики, особливості. Так, націоналістичні, шовіністичні, расистські ідеології породжують фашистські політичні системи - різновид тоталітарних систем.
 За характером взаємодії виділяють відкриті і закриті політичні системи. Відомі в історії та вождистські, культові політичні системи, де вся організація політичної влади, всі соціальні інститути функціонують в режимі обслуговування вождя (фюрера, генерального секретаря), виконання його волі і бажань. Слід зазначити, що політичні системи реалізують ті чи інші політичні режими, тобто методи і способи здійснення державної влади, і органічно тому пов'язані з політичними режимами. Більш докладно політичні системи вивчаються політологією. У рамках же теорії держави основна увага приділяється лише деяким аспектам політичних систем.
 І в цьому зв'язку треба розглянути питання про взаємодію держави і партій. Дійсно, в політичній системі велику роль відіграють політичні партії - важливі соціальні інститути політичного життя суспільства.
 Політична партія - це, як правило, вельми формалізована політична організація зі своєю структурою (керівні органи, регіональні відділення, рядові члени), що виражає інтереси тих чи інших суспільних класів, соціальних верств, груп, що об'єднує найбільш ак-тивних їх представників, що ставить, як правило, своїм завданням завоювання політичної влади для здійснення певної програми, соціальних, економічних, політичних перетворень, досягнення якихось цілей та ідеалів.
 Поява таких громадських організацій, як партії, яв-ляется об'єктивним процесом, який дозволяє виявляти спільні інтереси різних груп, фор-стимулювати їх, перетворювати в правові вимоги, домагатися їх здійснення. Держава - це якраз той соціальний інститут, де партійні інтереси, цілі, ідеали можуть виступати як громадські інтереси, забезпечуватися владної підтримкою, супроводжуватися механізмами їх реалізації. Тому держава і виступає найважливішим і дуже цінним об'єктом політичної боротьби, визначає участь партій у завоюванні державної влади.
 Розрізняють парламентські партії, що ставлять метою завоювання влади демократичним шляхом, участю у парламентській діяльності, і партії, які ставлять завданням насильницькі перетворення суспільного ладу, насильницьке захоплення влади.
 Організація та діяльність різних партій в історичному ракурсі виявляються досить різноманітними. Ще більш різноманітне і їх взаємодія з державою, її інститутами.
 По участі в справах держави можна розрізняти не тільки парламентські, а й правлячі партії, які вже отримали і здійснюють владу. Партія здійснює владу головним чином через «своїх людей», своїх членів, яких вона розставляє на найважливіші державні пости. Так, з 1927 року в СРСР діяв принцип номенклатури: на всі найважливіші державні посади призначалися особи, яких обирав і призначав (давав згоду на призначення) Центральний Комітет Комуністичної партії. Відповідно на пости в обласних, районних структурах керівників призначали обкоми, райкоми партії.
 У деяких суспільствах тривалий час незалежно від партійного впливу формується і функціонує апарат міністерств, інших органів управління, але керівники цих міністерств, інших органів управління призначаються за партійною приналежністю, залежно від того, яка парламентська партія прийшла до влади. В інших суспільствах відбувається повальна зміна складу апарату держави, якщо до влади приходить інша партія. У крайніх випадках взаємодія партії і держави призводить до такої політичної системи, яка може бути визначена як «партійна держава»: функціонує одна панівна партія, її ідеологія стає державною ідеологією, відбувається зрощування партії і державного апарату. Керівник партії перетворюється на фактичного главу держави, найважливіші рішення приймаються в партійних структурах і лише оформляються державними інститутами. У «партійному державі» всі інші громадські організації також підпадають під партійний контроль і політична система стає тоталітарною системою.
 Антиподом політичної системи типу «партійної держави» є багатопартійні, плюралістичні політичні системи, де найважливіші державні рішення приймаються демократично: зіставленням думок, їх обгрунтуванням, лобіюванням в законних рамках, - словом, за допомогою нормальної парла-ментської процедури.
 У цих системах держава свої відносини з парламентськими партіями будує, як правило, за такою схемою: сформовані як правові вимоги домагання тих чи інших класів, соціальних груп стають предметом розгляду в ході законодавчого процес-са при дотриманні політичних, правових норм і процедур.
 Поряд з політичними партіями треба виділяти і політичні, національні рухи як елементи політичної системи. Це ме-неї формалізовані громадські утворення, різні фронти, союзи, собори, інші організа-ції. Політичні, національні, культурні рухи, як правило, не мають членства, структура їх розмита. Часто політичні та інші суспільні рухи не мають і формальних регіональ-них відділень, від їх імені виступають лише керівні органи (організаційні комітети, президії тощо).
 Відносини держави та політичних, національних, культурних рухів багатопланові. Там, наприклад, де здійснюється департизація і деідеологізація державних органів, цілі і завдання політичних рухів сприймаються апаратом держави не організаційно, що не інституційно, а через складну систему ідеологічного впливу. Але в деяких державно організованих суспільствах членство в тій чи іншій партії, участь у тому чи іншому політичному русі аж ніяк не служить перешкодою для державної служби, а іноді, навпаки, служить підставою для зарахування на службу.
 Не менш складні в рамках політичної системи існують і відносини держави з профспілковими та іншими громадськими організаціями.
 Професійні спілки з'явилися на певному етапі історичного розвитку як організації, що виражають і захищають інтереси певних категорій працівників. Виросли з середньовічних цехових організацій ремісників, в даний час профспілки представляють потужну економічну і політичну силу. Історія взаємин держави і професійних спілок також драматична і багатопланова.
 Політичні системи деяких товариств включали або відторгали професійні спілки, надавали їм різне значення.
 Діапазон тут великий: на різних етапах державності профспілки то вступали у відносини співпраці, навіть партнерства з державою, то виступали по відношенню до держави протиборчим, руйнівним елементом.
 Розрізняють незалежні, вільні профспілки та профспілки офіційні, підтримувані державою, яка в деяких політичних системах навіть передавало офіційні-альних профспілкам законотворчі функції та сфері трудових відносин (наприклад, такими функціями володів Всесоюзний центральна рада професійних спілок - ВЦРПС - в колишньому Союзі РСР).
 У конвергенціонних політичних системах, особливо характерних для переходу від розподільчої до ринкової соціальному середовищі, діяльність профспілок надає цим системам своєрідні анархо-синдикалистские властивості. У таких системах ті чи інші профспілкові організації виступають від імені своїх членів (як правило, працюють в окремій галузі виробництва: шахтарів, енергетиків, нафтовиків і т.д.) і стають потужним пресом впливу на уряд для підвищення рівня оплати праці, умов праці та побуту, отримання пільг, більш активної участі в політичному житті і т.п. Загрози страйків, економічні та політичні вимоги супроводжують діяльність профспілок, змушуючи державу поперемінно задовольняти вимоги в то одних, то інших груп трудящих, що руйнує в кінцевому рахунку єдиний економічний простір, веде до інфляції, спаду виробництва та іншим лихам.
 Можливо, що й взагалі, як це не сумно, перетворення політичної системи розбраті-ділильного типу в систему соціально-ринкового типу лежить через етап так званого анархо-синдикалістського стану суспільства.
 В історії політичних систем особняком стоїть питання про співвідношення держави і церкви. Історія знає теократичні і світські держави, войовничо-атеїстичні і конфесійно-плюралістичні, відповідно і різні політичні системи.
 Різноманіття конкретно-історичних релігійно-духовних станів суспільства дозволяє в рамках теорії держави сформулювати лише кілька загальних, але важливих висновків, необхідних для розуміння взаємодії держави і церкви в рамках політичної системи.
 Як правило, політичні системи більшості товариств, особливо на сучасному етапі, виключили формально церква зі свого складу, відбулося відділення держави від церкви. Цей принцип закріплювався конституційно, держава формально не втручалася в справи церкви, а церква, маючи перед собою благородну мету морально-релігійного, духовного виховання, а вельми часто і відродження суспільства, не втручалася в державне життя, в політику. У таких взаєминах реалізується принцип свободи совісті, Віросповідні свободи, секуляризації політики та автономії релігії.
 Однак так відбувалося лише у нормально функціонуючих ліберально-демократичних політичних системах.
 У тоталітарно-розподільних політичних системах формальні покривала невтручання приховували фактичне втручання держави у справи церкви, спроби контролю за священнослужителями, гоніння на них, репресії. Такі політичні системи намагалися використовувати церкву для своїх цілей. Войовничо-атеїстичні системи, в свою чергу, намагалися застосувати й застосовували відкрите примус для насильницького руйнування релігійних систем, зміни духовної, побутової, обрядової життя суспільства, руйнування культових споруд.
 А в суспільствах, де гос-подствовалі деякі релігійні системи, наприклад іслам, навпаки, релігійні організації надавали і надають вплив на функціонування державних інститутів, задають і оп-ределяют соціальні цілі і смисли громадської, політичного життя, виступають фактично важ-ним інститутом політичної системи .
 У цих суспільствах взаємовідносини держави і релі-гійних утворень вельми суперечливі: від повного підпорядкування державних інститутів ре-лігіозние правилам і вимогам до періодичних гострих конфліктів держави і так називає-мих фундаменталістських налаштованих членів суспільства.
 Не слід також забувати, що в багатьох суспільствах церква виступає інститутом національного самозбереження, навіть виживання народу.
 В цілому, звичайно ж, церква в багатьох суспільствах, як правило, - це все ж практично і фак-тично важливий елемент політичної системи суспільства, хоча в ліберально-демократичних систе-мах такий стан відкрито не визнається, а конституційно навіть відкидається. (Наприклад, ч. 2 ст. 14 Конституції України говорить: «Релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом». Стаття 1 Білля про права США говорить: «Конгрес не повинен видавати жодного закону, що відноситься до встановлення релігії або забороняє вільне сповідання оной ... ».) Разом з тим і в таких системах окремі політичні контакти між державою і церквою в конкретно-історичній обстановці є дуже інтенсивними і значущими.
 Теократичні тенденції (втручання церкви в політичне життя суспільства, викорис-ня державних каналів для поширення своїх віровчень, наприклад, через засоби масо-вої інформації, спроби нав'язати суспільству релігійно-регламентаційні норми і т.д.), по мне-нію Е.Н . Салигіна, стають досить поширеними в сучасній державності, що по-загально не дозволяє вважати теократію віджилої формою взаємовідносин держави і церкви.
 Теократія в певних державно-правових ситуаціях виступають противагою техно-кратії, коли інтересам науково-технічного прогресу приносять у жертву багато духовні цінності.
 Нарешті, питання про взаємини держави та органів самоврядування, самоорганізації суспільства.
 Такі органи виникають для вирішення так званих місцевих справ: побутового та комунального пристрою, обрядової духовного життя. Це різні поради, муніципалітети, сходи, збори, клуби, батьківські комітети і т.п. До таких органів самоврядування, самоорганізації відносяться і трудові колективи, їх різні керівні органи. Питома вага органів самоврядування, самоорганізації в політичній системі суспільства дуже великий. Наприклад, трудові колективи та деяких суспільствах наділялися спеціальними політичними функціями висунення кандидата в депутати представницьких органів влади, їх участю у виборчих кампаніях.
 Органи самоврядування відіграють велику роль в наймасовіших, «низових» політичних структурах суспільства.
 Чи представляють органи самоврядування самий глибинний шар органів державної влади або це окремі від держави, але взаємодіють з ним специфічні організації управління справами суспільства - це питання постійно виникає практично в кожному суспільстві і вирішується по-різному.
 Зокрема. Конституція Російської Федерації відокремлює місцеве самоврядування від органів державної влади і передає йому самостійне вирішення питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. А здійснюється місцеве самоврядування громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування.
 Отже, політична система суспільства являє органічну єдність держави та інших соціальних елементів, об'єктивно маю-щих різні політичні функції, але об'єднуються навколо цілей та ідеалів, які панують у даному суспільстві, навколо головного - завоювання, утримання і використання влади і пов'язаних з нею цінностей.
 Політична система забезпечує проведення внутрішньої і зовнішньої політики, формує, виражає і захищає інтереси класів, соціальних груп. Її характер (тип, види) визна-виділяється головним чином тим соціальним середовищем, в якій виникає і функціонує політична система.
 Разом з тим політична система може володіти різними додатковими характеристиками, особливостями залежно від конкретної історичної обстановки, духовного життя суспільства, національних традицій, психології, менталітету.
 До її складу можуть входити як формально, так і фактично соціальні інститути, що володіють прямо або побічно певними політичними функціями або не мають таких, але за своєю суспільної ролі формують соціальні цілі і ідеали життя суспільства, які перетворюються потім у конкретні політичні функції.
 У політичну систему держава в цілому входить як політичне, структурний, територіальне утворення суспільства, а не тільки якими-небудь окремими його органами. Держава - дійсно найважливіший елемент політичної системи суспільства, але свої функції виконує у взаємодії з іншими соціальними інститутами: партіями, профспілками, іншими громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.
 Політичні системи мають динамічний характер, еволюціонують, перебудовуються, але виникають об'єктивно, тому що об'єктивно виникає необхідність завоювання влади, її організації, утримання і використання в інтересах тих чи інших соціальних сил, всього суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА"
 1. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В. Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» І «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    глава так і називається «Чому революція була неминуча?» Спроба перегляду цього давно доведеного історичною наукою основного положення навряд чи коли-небудь вдасться. Російська та інші народи Росії занадто довго жили в умовах несвободи. Це перешкодило розвитку почуття громадянської відповідальності, яке могло б утримати робітників і селян від спокуси «зруйнувати весь світ насильства», а
 3. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    державну владу між класами і соціальними групами всередині однієї країни. Коротше, громадянська війна - це збройна боротьба за владу в країні між двома частинами народу. Громадянські війни, на відміну від звичайних (міждержавних), характеризуються особливою непримиренністю і нещадністю, в них особливо велика роль соціально-психологічних мотивів, віри борються в правоту своєї справи,
 4. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
    глава, присвячена регламентації правового становища громадянина. У конституції Іспанії - це глава II «Права і свободи», в констатує-ції Італійської Республіки - ч. 1 «Права та обов'язки
 5. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
    глава держа-ви не можуть мати однакові полномо-чіямі. Головним знаряддям фашистської диктатури може бути лише один з цих вищих органів державної влади. Парламент при фашизмі або скасовується (Італія після стабілізації фашистського режиму), або вироджується в чисто декоративний орган, позбавлений будь-яких рис, властивих парламентам демократичних держав (Німеччина,
 6. Явище організованої злочинності.
    сьомий і десятий (Див.: Там же. С. 115-116). 27 Про початок процесу такого захоплення в одному з великих російських регіонів - в Примор'ї, - ще в 1994 році відверто говорив в інтерв'ю кореспондентам АіФ (1994. № 24. Див також: Известия. 1996. 13 серпня) кримінальний авторитет з Хабаровська Володимир податей (кличка «Пудель»); близький знайомий В'ячеслава Іванькова («Япончика»), затриманого в
 7. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
    сьомих, необхідно проводити апробацію вироблених програм на окремих частинах і тільки після отримання та аналізу результатів впроваджувати їх в усі структури ЗС РФ. Науковість повинна виражатися в «неспішності» реформи, тобто її проведення не повинно навіть тимчасово погіршувати обороноздатність країни. Вона повинна проводитися у всіх військах тільки після відпрацювання на окремих частинах, округах, театрах
 8. Висновок
    держави неможливо без урахування інтересів всіх соціальних груп, інститутів громадянського суспільства. Багато провідні політики нашої держави ясно усвідомили, що реформа без глибокої соціальної опрацювання неможлива. Глава адміністрації Хабаровського краю Ішаєв В.І., виступаючи перед співробітниками і студентами Хабаровського державного технічного університету, зазначив, що необхідно внести
 9. § 2. Класифікація об'єктів злочину
    сьомому - злочини проти громадського спокою; в восьмому - делікти проти релігії. Вкажемо також і на позицію авторів, які виступають за необхідність виділ-ня ще більшого числа видів злочинних посягань за даним критерієм і ще меншою мірою враховують принцип єдності підстави розподілу: "При підрозділі кримінальних правопорушень на групи по відмінності об'єктів або предметів
 10. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    глава 10 ЦК. За будь-яких обставин держава може вважатися беруть участь у цивільному обороті безпосередньо лише тоді, коли в законодавстві міститься повноваження якого органу держави вчинити дію від імені держави, тим самим зв'язавши його. Від імені держави в цивільному обороті можуть виступати як представницькі, так і виконавчі органи Російської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua