Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

13.1. Правовоспітанность громадян та система факторів, що впливають на неї Правовоспітанность і правовоспітаніе населення

Як вже зазначалося в розділі 7, боротьба за законність і правопорядок - це боротьба за утвердження в житті країни і всього населення закону і законності, за їх схвалення і підтримку громадянами, за їх активну участь у цій роботі. Правове суспільство неможливе без високої правової культури населення, а сьогоднішня боротьба держави зі злочинністю - без її неухильного підвищення. Найважливішим компонентом цієї культури виступає правовоспітанность громадян, без якої неможливо їх правомірне поведінку. Правова вихованість громадянина - комплексне особистісне утворення, фокусирующее в собі найрізноманітніші його гідності. Спеціальне вираження вона знаходить у його:

- повазі до закону і законності, ставленні до них як вищим соціальним цінностям, нормам життя, що стверджують і захищає вищі загальнолюдські цінності; як до блага, без якого неможливо цивілізованим шляхом реалізувати себе, свої життєві плани; як до одного з надійніших способів вирішення виникаючих проблем; як до надійної силі, покликаної і здатною захищати права і свободи, захищати їх від злочинних посягань;

- сформованості правового ідеалу життя , особистості та соціально-правової ідентмфіцірованності з тією частиною населення, яка веде чесний, трудовий спосіб життя і принципово не допускає ніяких правопорушень з самоповаги і небажання бруднити свою совість негідними вчинками;

- правомірних цілях, планах, наміри в життя, діяльності, вчинках, діях при повній неприйнятність протиправних;

- потреби, бажання, звички постійно вести себе правомірно;

- постійному прагненні до вибору тільки правомірних способів і засобів задоволення своїх потреб, досягнення цілей, вирішення проблем;

- непохитною стійкості до криміногенним спокусам;

- прагненні до сприяння правоохоронним органам в усуненні причин і умов вчинення злочинів, реалізації принципу невідворотності покарання;

- прагненні до утримання інших від правопорушень і спонуканню їх до правомірної поведінки;

- активності в посильній участі в підтримці правопорядку на роботі, за місцем навчання або проживання.

Правова вихованість обумовлена знанням громадянином законів, необхідних для життя, роботи і поведінки в побуті, можливостей, порядку і правил юридичного захисту своїх прав та інтересів, звернення до правоохоронних органів та до юристів, знанням меж необхідної оборони та іншими юридично значимими знаннями й уміннями.

Кожен громадянин в процесі свого життя отримує в сім'ї, освітній установі, в середовищі своїх однолітків, при контактах з представниками правоохоронних органів, з книг, радіо-і телепередач, творів мистецтва та ін певне правовоспітаніе. Велика кількість різних факторів, супутніх його життя та що впливають на результат - його правовоспітанность, - настільки велике, неравнозначно, часто суперечливо, що питома вага стихійності і непередбачуваності виявляється досить великим, а результат недосконалим. Що були в соціалістичному суспільстві певна система правовоспітанія припинила своє існування на порозі 90-х років минулого століття, збільшилася кількість негативно позначаються на правовоспі-танності громадян, і особливо молодого покоління, стихійно діючих факторів. Це стало однією з причин погіршення стану законності та правопорядку в країні, зростання злочинності, труднощів, які долають економікою.

Тому одним з найважливіших завдань державного і стратегічного значення виступає створення нової, дієвої системи правовоспітанія всього населення, всіх його категорій, з використанням всіх доступних засобів і на базі науково-педагогічного та психологічного підходу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Правовоспітанность громадян та система факторів, що впливають на неї Правовоспітанность і правовоспітаніе населення "
 1. Пріоритетність виховання в правоохоронних органах
  Загальні та актуальні сьогодні положення педагогіки виховання в значній мірі відносяться і до роботи з співробітниками правоохоронних органів. Служба в них є особливим видом державної служби, виконання на професійній основі завдань щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності. Контроль за правомірним поведінкою громадян, забезпечення громадського порядку та
 2. правовиховної структура соціального середовища
  Займаючись правовоспітаніем, необхідно чітко уявляти, які конкретно соціально-педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють , а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за
 3. Організаційні основи
  Стаття 1 Конституції Російської Федерації проголошує Росію демократичною федеративною правовою державою, визначаючи його сутність і майбутнє. Постановка стратегічної, всеосяжної завдання створення в країні справді демократичної, правової держави і суспільства, де права, свободи, життя, майно громадян надійно захищені законом, де все вирішується за законом, де принцип
 4. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
  Як і всім педагогічним явищам, правовоспітанію притаманні свої причинно-наслідкові залежності - між педагогічними впливами та їх результатами. Найважливіша з них: виховує не тільки конкретна людина - вчитель чи вихователь - Але і повсякденне життя, і важливо, щоб їх впливу були зі узгоджені. Ця причинно-наслідковий залежність і інші найбільш важливі, що втілюють
 5. Напрями правовиховної роботи
  В історії нашої країни та інших країн накопичений - досвід підвищення правової культури та правовоспітанія населення роботою по низкою напрямків. В узагальненому вигляді вони виглядають так. Юридична освіта - напрям, що володіє найбільшими можливостями формування високої правової культури та правовоспітанія. В точному сенсі слова воно піддається реалізації лише при підготовці юристів-професіоналів.
 6. Методичні особливості правовоспітанія молоді
  Оскільки правове виховання - одна з частин загальної системи виховання молодого покоління, то тут зберігають свою силу його загальні принципи. Воно повинно грунтуватися на загальнолюдських моральних позиціях, гуманістичному підході до особистості, повазі до неї. Принцип цілісності та всебічності виховного процесу передбачає використання засобів і методів правовиховного впливу
 7. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  Правові відносини як форма суспільних відносин. Правові норми і правові відносини. Зміст і види правовідносин. Суб'єкти правовідносин та їх характеристика. Об'єкти правовідносини та їх характеристика. Юридичні факти. Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних
 8. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 9. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
  Зайнятість населення становить необхідну умову для його відтворення, так як від неї залежать рівень життя людей, витрати суспільства на підбір, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, їх працевлаштування, матеріальну підтримку безробітних. Зайнятість розкриває один з найважливіших аспектів соціального розвитку людини, пов'язаного із задоволенням його потреб у сфері
 10. Соціально-психологічні проблеми.
  На даний момент правомірно говорити про переважання у сучасного російського безробітного зовнішнього локусу контролю. Це означає, що, по-перше , більшість людей, що втратили роботу, схильні пояснювати це зовнішніми причинами, а не своєї власної неспроможністю. За даними дослідження, проведеного науково-дослідним відділом Російського Навчального Центру (керівник д. ф. н.
 11. § 2 . Види форм права
  а) Звичай як форма права У російській юридичній науці і практиці ця форма права неоднозначно оцінювалася дослідниками. Однією з основних є проблема співвідношення звичаю з іншими формами, в першу чергу - з нормативними правовими актами. Друга - свобода чи зв'язаність, производность звичаю від інших форм права. Слід виходити з того, що загальне визначення звичаю
 12. 2.2. Сутнісні характеристики взаємодій у системі соціальної роботи
  За своєю формою соціальна робота являє собою систему, головний компонент якої - людина, що є одночасно і суб'єктом, і об'єктом соціальної роботи. Соціальна робота - сложноорганізованная, самоорганізована, відкрита система, яка, як і інші живі системи, взаємодіє із зовнішнім середовищем і обмінюється з нею енергією, речовиною та інформацією. Завдяки взаємодіям у
 13. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  Альтруїзм - принцип життєвої орієнтації людини, заснований на турботі про благо інших людей, яке може їм сприйматися більш значущим, ніж власне благо. Аномія - стан суспільства, коли старі соціальні норми вже не діють, а нові ще не утвердилися як регуляторів поведінки (Е.Дюркгейм); неузгодженість між культурними цілями суспільства та соціально схвалюються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua