Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Види форм права

а) Звичай як форма права

У російській юридичній науці і практиці ця форма права неоднозначно оцінювалася дослідниками. Однією з основних є проблема співвідношення звичаю з іншими формами, в першу чергу - з нормативними правовими актами. Друга - свобода чи зв'язаність, производность звичаю від інших форм права.

Слід виходити з того, що загальне визначення звичаю значно вже спеціально-юридичного сенсу цього слова.

Звичай займав чільне місце в регулюванні відносин у додержавному суспільстві. У такому найширшому сенсі звичаї послужили джерелом усього нормативного регулювання. В умовах державного порядку управління суспільними відносинами роль звичаю значно зменшилася за рахунок появи і розвитку інших форм права. Однак заяви про те, що в сучасному світі звичай - незатребувана форма права, застаріла, що програє по визначеності та іншими критеріями нормативним правовим актам, виявилися безпідставними. Ми бачимо прямо протилежну тенденцію - посилення ролі звичаїв, особливо у сфері цивільно-правових, трудових і сімейних відносин.

Традиційно, під звичаєм розуміють сформоване правило поведінки, яке існує і застосовується тривалий час і виступає регулятором суспільних відносин. Однак далеко не всі звичаї стають правовими і, відповідно, формою права. Норми суспільства, що стали звичайними, можуть реалізовуватися в моральних, релігійних, корпоративних та інших відносинах. У цих відносинах не беруть участь органи державної влади. Тобто ряд звичаїв не отримує ніякої оцінки з боку держави і вони функціонують автономно.

85

Тема 7. Джерела (форми) права

Частина звичайних норм індиферентна державі. Деякі з них державна влада оцінила як шкідливі, соціально небезпечні і встановила в нормативних актах санкції за їх реалізацію. Так, традиційно під загрозою покарання заборонена кровна помста і деякі інші звичаї. Таким чином, має місце негативна оцінка звичаїв державною владою.

Звичаї стали джерелами інших форм права, при цьому в процесі правотворчості вони повністю або частково закріпилися в статтях нормативних правових актів, прецедентах, договорах. Вважаємо, що при подібному поглинанні звичай поступається місцем відповідними формами вдачі.

Правовим звичаєм як формою права є лише ті норми, керуватися якими дозволено в інших джерелах. У правовій системі Російської Федерації ця модель здійснюється шляхом включення бланкетну норму в статті нормативних правових актів, тобто норм, які дозволяють в тій чи іншій ситуації користуватися звичаєм.

У науковій літературі відбувався суперечка про те, чи можна вважати мовчання законодавця дозволом на використання звичаїв. Ми вважаємо, що дозвіл має мати словесну форму і бути закріплено в нормативному акті. Доказом цієї тези є чинне законодавство Російської Федерації. Так, наприклад, ст. 19 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлено, що громадянин діє у правовідносинах «під своїм ім'ям, що включає прізвище та власне ім'я, а також по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю».

Сфера застосування звичаю в Росії традиційно була не дуже велика. Цивільне законодавство різних історичних періодів закріплювало дану форму права. При цьому деяким змінам піддавалася сутність цієї форми права і сфера її застосування.

Дореволюційна доктрина в інтерпретації Г.Ф. Шер-шеневіча виходила з того, що «звичайним правом називають норми, які встановлюються самою середовищем шляхом постійного, одноманітного дотримання правил поведінки» 1.

'Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права, СПб, 1914. С. 44.

86

Види форм права

Русское правознавство розрізняло такі поняття як звичайне право, заведений порядок та обряди. Сучасне законодавство і наука повертаються саме до цієї традиції.

Г.Ф. Шершеневич так описував співвідношення зазначених понять: «Тоді як звичайне право є норма об'єктивного права, заведений порядок є заповнення звичайної картини відносин, з якої виводиться суб'єктивне право. Встановлюючи свої відносини в кожному конкретному випадку, люди не визначають їх повністю, виходячи з припущення само собою зрозумілого. Так, наприклад, при наймі квартири не домовляються, чи повинен квартирант приносити плату домохазяїну або домогосподар повинен приходити за нею, - вся справа у заведеному порядку. Наприклад, даний страхувальник, при настанні терміну внеску премії, ніколи сам не приносив її, а чекав страхового агента. Картина може представитися ширше. У даному страховому товаристві за преміями завжди надсилають агента. Ще ширше - росіяни страхові товариства звичайно не чекають страхувальників, а ще до терміну посилають їм через агентів заготовлені розписки »1.

Слід розрізняти правову норму, що міститься у звичаї, і норму заведеного порядку. Заведений порядок не утримуючі: ит обов'язкових норм, він описує «як звичайно буває, хоча не виключається можливість влаштувати відносини й інакше» 2. Слід зазначити, що сучасна арбітражна практика в чималому ступені враховує і досвід відносини сторін, і сформовані форми ділового співробітництва.

Звичай і заведений порядок відрізняються їх співвідношенням з моральністю. Звичаям, як і актам законодавства, моральність презюміруется.

Заведений порядок, який є заповненням договору, підкоряється правилу, згідно з яким заборонені договори, що суперечать моральності (благочинию).

Різною була і продовжує залишатися юридична сила звичаю і заведеного порядку. Відрізняються обов'язки

Там же. С. 46. Там же. С. 46.

87

Тема 7. Джерела (форми) права

суду та права сторін у разі застосування звичайного права і заведеного порядку.

В силу того, що суду має бути відомо позитивне право своєї країни, а також, враховуючи ту обставину, що звичайне право становить форму права, суд зобов'язаний сам по собі застосувати звичайне право, не чекаючи посилання до нього сторін. Традиційність цього підходу підтверджується словами Г.Ф. Шершеневича: «Застосування звичайного права, відомого суду, повинно мати місце навіть проти волі сторін, байдуже - чи знають вони про його існування чи ні. Навпаки, застосування правил заведеного порядку може бути допущене тільки з відсилання сторін і при засвідченому знанні його або про нього, тому що в іншому випадку він не може вважатися мовчазним доповненням їх волі »1.

Російське законодавство вкрай рідко прямо взаємодіє з неписаним правом у своїх текстах. Однак від цього проблема не стає простіше, а її рішення-очевидніше. Швидше навпаки, що склалося гордовите ставлення до інших, крім нормативного правового акта, формам права, відсутність їх глибокого теоретичного аналізу протягом часу загострило проблеми. Не останню роль в цьому питанні зіграла позиція радянської ідеології про повне зведенні форм права до законів, видаваним державною владою. Однак, незважаючи на складності буття звичаю, і радянське, і сучасне російське право не змогли повністю витіснити дану форму права.

Торжество неписаного права знову знайшло закріплення в Цивільному кодексі РФ. Концептуальною видається стаття 5 ГК РФ, закріпивши звичай ділового обороту як форму права. Ця конструкція повинна володіти такими ознаками:

1) же не бути передбаченої законом;

2) не суперечити договором;

3) не суперечити законодавству;

4) може мати письмове або усне закріплення;

5) сфера застосування звичаїв ділового обороту - підприємницька діяльність.

1 Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського вдачі. - С. 51.

88

Види форм права

Ознаки цієї форми права дозволяють ідентифікувати її як заведений порядок чи ділове звичку з урахуванням особливостей сфери застосування. Це визначає місце даного джерела права як доповнення волі сторін договору. Саме з цього розуміння складається судова практика з використанням даної форми права.

На завершення запропонуємо визначення розглянутої форми права.

Звичаєм називається правило поведінки, що склалося внаслідок його застосування протягом тривалого часу. Повторюваність певної поведінки протягом тривалого часу призводить до утворення уявлень про його обов'язковості.

Узагальнимо ознаки звичаю як форми права:

- тривале фактичне здійснення певного правила поведінки;

- визначеність правила поведінки, його оформлений- ність;

- не протиріччя нормативним правовим актам;

- дія по відношенню до нормативних правових актів субсидиарно, за прямим дозволом або вказівкою;

- розумність звичаю, його відповідність обЕЛественному поданням про пристойний, здоровому, гідному і т.п.;

- визнання правила поведінки формою права з боку держави, здійснене в прийнятому для даної країни порядку.

Звичайна право являє собою сукупність норм, які склалися в суспільстві і тривало застосовуються в якій-небудь сфері суспільних відносин. Умовою застосування звичайного права є дозвіл на цю діяльність в нормах законодавства.

Звичай ділового обороту - це сукупність правил поведінки, що склалися у підприємницькій діяльності, не закріплені ні в нормативному правовому акті, ні в договорі, і не суперечать їм. Умовою застосування цієї форми права є обопільна обізнаність сторін про відповідний звичаї і вказівка в диспозитивної нормі законодавства на правомочність сторін, використовувати в конкретних відносинах звичай ділового обороту.

89

Тема 7. Джерела (форми) права

б) Судовий прецедент. Судова практика

Судовий прецедент як форма права традиційно діє в країнах англо-саксонської правової системи (наприклад, у Великобританії). Інші типи правових систем не визнають таку форму права, або вона діє в тіні інших форм і не займає скільки-небудь значного місця в правовій системі. Визначення і правила судового прецеденту формулюються, як правило, саме для англо-санксонскіх країн.

Судовий прецедент (лат. precedents, precedentis - що йде попереду, що передує) - це рішення суду (іншого державного органу) по конкретній справі, обов'язкове при вирішенні аналогічних справ у подальшому цим же судом або судами, рівними або нижчестоящими по відношенню до нього.

При визнанні судового прецеденту формою права судовим органам дається правотворча функція, вони отримують можливість створювати нові норми права.

Правила утворення та функціонування даної форми права ми розглянемо на прикладі класичної країни прецедентного права - Англії.

Система прецедентів різноманітна. Прецеденти поділяють на обов'язкові та переконують за ступенем їх обов'язковості. Обов'язкові прецеденти створюються високими судами - Верховним судом і Палатою лордів. Судові прецеденти вищих судів (рішення Палати лордів) обов'язкові для судів нижчої ланки; судова інстанція не може відмовитися від створеного нею прецеденту, який може бути змінений або скасований тільки вищою інстанцією або парламентським актом. До 1966 р. Палата лордів вважалася пов'язаної своїми прецедентами, але з цього часу вона звільнилася від своїх рішень і може не дотримуватися їх. Апеляційний суд зобов'язаний дотримуватися рішення Палати лордів і свої власні, а його рішення обов'язкові для всіх нижчих судів і для нього самого. Високий суд пов'язаний прецедентами обох вищих інстанцій. Рішення Високого суду обов'язкові для нижчих судів і зазвичай використовуються як керівництво різними відділеннями Високого суду або Судом корони. Судді Високого суду самостійні і незалежні

90

Види форм права

Сіми у прийнятті рішень. Окружні та магістральні суди зобов'язані додержуватися прецедентів всіх вищих інстанцій.

 Для функціонування системи судових прецедентів важливий спосіб ознайомлення з ними, їх збори і передача. Опублікування є визнанням прецеденту. Неприпустимо цитування неопублікованих рішень Палати лордів без її попереднього дозволу. Публікуються не всі судові рішення і, отже, не всі вони стають прецедентами. Так, публікується 75% рішень Палати лордів, 25% - Апеляційного суду, 10% - Високого суду, і тільки вони є прецедентами. Найбільш часто використовуються наступні збірники судових рішень: Law Reports, All England Law Reports, Weekly Law Reports. 

 Велике значення для судового прецеденту має його виклад, його місце в судовому рішенні. 

 Судді в англійських судах викладають рішення у вільній, рассуждающей манері. Обов'язковою в судовому рішенні є лише та його частина, яка називається rato deidendi. Це принцип, що лежить в основі рішення. Саме таким принципом і слідуватимуть в майбутньому. 

 Іншою частиною судового рішення є попутно сказане (oditer dicta), тобто «умовивід, або засноване на факті, існування якого не було предметом розгляду суду, або хоча і засноване на встановлених за фактом справах, але не складових суті рішення» 1. 

 Судовий прецедент визнається формами права в таких державах як Канада, Індія, Нова Зеландія, США, Північна Ірландія та ін 

 Прецеденти класифікуються за різними підставами. Залежно від галузі права вони діляться на процесуальні і матеріальні. Процесуальні (формальні) складаються в діях і рішеннях, що закріплюють дотримання тих чи інших обрядів (форм) процесу і правил внутрішнього розпорядку та діловодства судів. 

 1 Проблеми загальної теорії права і держави / За заг. ред. B.C. Нерсесянца. - М., 1999. С. 270. 

 91 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 Матеріальні ж прецеденти виражаються у формі судових рішень. 

 Рішення судів в сучасних державах, що не відносяться до англо-саксонської правової системи, не визнаються формами права, рівними законом або звичаєм. Суд у таких системах не чинить право, а застосовує вже існуюче в інших формах до приватних фактами життя.

 Найбільш близький до прецеденту механізм заповнення пробілу в праві шляхом аналогії. І разом з тим це не прецедент у його класичному вигляді. По-перше, суд і тут керується нормами вже наявного, чинного права, по-друге, шукає аналогії в праві, в його дух і цілі. Суди можуть наслідувати рішенням інших судів, але не в силу обов'язковості як норм при прецедентному праві, а в силу їх доцільності, розумності, справедливості. 

 Тим не менше, і в романо-германських, і в інших типах правових систем питання про роль судових актів продовжує бути гострим. Звернемося до російського досвіду. Ні царська Росія, ні Радянська держава ніколи не мали в своєму законодавстві та доктрині такого джерела права, як судовий прецедент. Але це тільки офіційна чи нормативна сторона. Проте, судові рішення, безсумнівно, надавали і надають сьогодні певний вплив на правову систему. У науковій літературі багаторазово обговорювалося питання про правову природу актів судової влади, ступеня їх впливу на правову систему. 

 Розглянемо поняття судова практика як найбільш близьке прецеденту. Судова практика - це, з одного боку, вид судової діяльності по застосуванню правових норм, який пов'язаний з виробленням певних правовідносин на основі розкриття змісту і змісту застосовуваних норм, а в необхідних випадках - і їх конкретизації і деталізації. З іншого боку - це сукупність правоположеній. Таким чином, судова практика - це та сторона застосування правових норм, яка пов'язана з утворенням в процесі цього застосування будь-якого усталеного положення, що конкретизує правову норму, сукупність аналогічних рішень по аналогічних справах, своєрідна форма правозастосовчої діяльності. 

 92 

 Види форм права 

 Такий підхід до судової практики характерний для тих держав, в яких судові органи не мають правотворчої функції, де не визнаний офіційно судовий прецедент. У державах такого типу, в тому числі і в Російській Федерації, судова практика, не породжуючи обов'язкових норм, надає певний вплив як на діяльність власне судової системи, так і на правову систему в цілому. 

 Виділяють дві форми вираження судової практики: 

 1) у керівних роз'ясненнях, які дають Пленум Верховного Суду РФ і Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ з питань застосування законодавства при розгляді конкретних справ; 

 2) у принципових рішеннях по конкретних справах судів різних рівнів, які називаються прецедентом тлумачення. 

 Обидві ці форми надають певний вплив на функціонування механізму правового регулювання. Так, керівні роз'яснення вищих судових органів обов'язкові для судів. Відповідно, вони надають вплив на всіх учасників процесу: громадян і юридичних осіб. Це їх властивість дає можливість припускати, що вони є прецедентами. Проте їх виникнення і дія не прецедентного характеру. Бажання визнати керівні роз'яснення формами права призвело б до прирівнювання цих актів з нормативними правовими актами, що також представляється неможливим. Нормативні правові акти - результат правотворчості, тобто діяльності компетентних органів госудгфственной влади. Правотворческая функція повинна бути відповідним чином законодавчо закріплена за судовими органами. Відсутність у російському праві офіційного визнання роз'яснень, як втім, і інших судових актів, нормативними актами не дає нам можливості вважати їх формою права. 

 Таким чином, російська правова система не містить прямого визнання актів судових органів формами права. Єдиний законний шлях впливу судової влади на форми права - це участь у законодавчому процесі. Вищий Арбітражний Суд РФ, Верховний Суд 

 93 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 РФ і Конституційний Суд РФ мають правом вносити до Державної Думи Федеральних Зборів проекти законів з предметів свого ведення. Ми бачимо цей процес наступним чином. Судові органи, виявляючи прогалини в законодавстві, узагальнюють у пленумах ці прогалини і виробляють рекомендації щодо їх подолання, оформляють свої висновки відповідним проектом закону. 

 Сказане про роль судової практики потребує уточнення з урахуванням особливостей Конституційного Суду РФ. Виявляючи прогалину в праві, Конституційний Суд РФ може витлумачити Конституцію. Цей акт офіційного тлумачення може містити відсутні правові норми, виходячи з закріпленої в законі волі законодавця. Найважливіше право Конституційного Суду РФ - визнавати акти нечинними внаслідок їх невідповідності Конституції РФ. Саме ця діяльність часто оцінюється як «негативне» правотворчість, тобто Конституційний Суд РФ не має права створювати нові правові норми, але у нього є право скасовувати їх. 

 в) Нормативні правові акти 

 Нормативний правовий акт - це письмовий документ, прийнятий уповноваженою суб'єктом права (державним органом, органом місцевого самоврядування, інститутами прямої демократії), що має офіційний характер і обов'язкову силу, що виражає владні веління і спрямований на регулювання суспільних відносин. 

 Ознаки нормативного правового акта: 

 1. Це письмовий документ, що має внутрішню структуру, що відповідає правилам законодавчої техніки. Правовий акт відрізняється мовою, використанням спеціальних термінів, наявністю встановлених реквізитів (дата, номер, найменування і т.п.). 

 2. Правовий акт видається уповноваженими суб'єктами. Їх правомочність на видання актів встановлюється конституцією, законами, іншими актами. Кожному суб'єкту надана певна форма (форми) акта, в яку він втілює свої приписи (наприклад, Президент РФ створює тільки укази і розпорядження). 

 94 

 Види форм права 

 3. Правовий акт видається суб'єктами в межах їх компетенції, яка встановлена у відповідних юридичних нормах. Так, компетенція органів державної влади різних рівнів в загальних рисах визначена в статтях 71, 72 і 73 Конституції РФ. 

 4. Правовий акт виражає волю певної соціальної спільності. У ньому закріплюється мета і завдання, на вирішення яких він спрямований. У ньому виражені соціальні інтереси. 

 5. Правовий акт входить в єдину систему законодавства, здійснюючи правове регулювання відповідно до єдиними цілями і завданнями правового регулювання. 

 6. Акт призначений для регулювання суспільних відносин. Це досягається різними способами і методами, шляхом заборон, зобов'язування і дозволений, з використанням різних юридичних засобів. 

 Нормативність є найважливішою ознакою нормативних правових актів. Це основне властивість для права в цілому, тому що саме через нього реалізується соціальна цінність права, його регулятивні властивості. 

 Нормативність висловлює загальність змісту і дії акта, який закріплює порядок: відносин, що діє як завгодно довго в часі. 

 Юридична сила нормативного правового акта виражається: 

 1) в обов'язковому відповідно кожного акту принципам і нормам Конституції РФ; 

 2) у суворій відповідності встановленої Конституцією РФ і законами офіційної класифікації актів; 

 3) у визнанні співпідпорядкованості між видами актів - конституція, закон, указ і т.д. Саме в такій послідовності убуває юридична сила кожного названого акта та збільшується поле обов'язковості для нього інших актів; 

 4) у встановленні ієрархічної співпідпорядкованості актів державних органів, що займають більш високе місце і більш низьке місце в системі органів влади; 

 5) у визначенні підстав і рамок прийняття того чи іншого акта, його основного змісту. Формули «на ос 

 95 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 новании та на виконання закону »,« відповідно до указу, постановою »і т.п. висловлюють цю правову зв'язок; 

 6) у визнанні правового акта, що ігнорує встановлені юридичні залежності, що порушує законність і втрачає юридичну силу. 

 Види нормативних правових актів 

 В системі нормативних правових актів будь-якої держави особливе місце займає конституція. Особливість конституції полягає в тому, що в ній закріплюється баланс соціальних інтересів, формулюються основні положення, які повинні служити консолідації суспільства. Конституція - це акт, який має вищу юридичну силу і регулює основи організації держави і суспільства, а також основи взаємовідносини держави і громадянина. Конституція має установчим характером. Це її властивість проявляється в тому, що її приписи виступають в якості першооснови, визначають зміст абсолютно всіх інших нормативних правових актів держави. 

 Особливість конституції зумовлюється також тим, що вона створюється особливим суб'єктом - народом, який в демократичній державі є єдиним джерелом влади і носієм суверенітету. Саме народ має право приймати конституцію і за допомогою її засновувати ті основи суспільного і державного устрою, які він вибирає. 

 Крім юридичної сутності конституція має і соціально-політичну сутність. Це проявляється в тому, що конституція демократичної держави - підсумок соціального компромісу. Вона відображає соціальну злагоду представників різних політичних інтересів. 

 Конституція має політичний зміст. У ній закріплюється форма державного устрою, система органів державної влади, основи взаємовідносин між громадянами і державою, між елементами політичної системи. 

 Звернемося до системи законів. Закон - це основний правовий акт, що видається законодавчим (представницьким) органом або приймається шляхом народного го 

 96 

 Види форм права 

 1 Відомості Верховної Ради України. 1998. № 10. Ст. 1146. 

 4 Правознавство 

 лосованія для регулювання найважливіших суспільних відносин. 

 Ознаки закону: 

 а) являє собою нормативне вираження волі народу в результаті узгодження різних соціальних інтересів; 

 б) приймається законодавчими (представницькими) органами або приймається шляхом референдуму - всенародного голосування; 

 в) регулює найбільш важливі суспільні відносини, забезпечує упорядкований розвиток всіх сфер життя суспільства; 

 г) має найбільшої юридичну чинність серед інших правових актів; 

 д) приймається в результаті законодавчого процесу в особливому процесуальному порядку; 

 е) характеризується найбільшою стабільністю і тривалістю існування, дії. 

 Закони в Російській Федерації діляться на дві групи: закони, прийняті на федеральному рівні і закони суб'єктів Російської Федерації. На федеральному рівні приймаються наступні види законів: федеральні конституційні закони, звичайні федеральні закони, кодекси, основи, закони Російської Федерації, федеральні закони про ратифікацію міжнародних договорів. 

 Особливе місце в системі законів займає закон Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації. Це особливий акт, що має і змістовні, і процедурні відмінності. Даному виду актів присвячений Федеральний закон «Про порядок прийняття і вступу в силу поправок до Конституції Російської Феде-рації» 1. Відзначимо особливості порядку прийняття даного акту. Коло осіб та органів, які мають право вносити такого роду акти у Державну Думу, набагато вужче, ніж для інших законів. Законом РФ можна вносити поправки тільки до глав 3-8 Конституції Росії. Особливістю дан- 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 ного закону є процедура його схвалення суб'єктами Російської Федерації. Прийнята поправка підлягає внесенню в текст Конституції Президентом РФ. Президент РФ у місячний термін з дня набрання чинності законом про поправку здійснює офіційне опублікування Конституції РФ з внесеними до неї поправками, а також із зазначенням дати набрання чинності відповідних поправок. 

 Розглянемо федеральні конституційні закони. Дані закони приймаються для регулювання найбільш важливих суспільних відносин, прямо зазначених у Конституції Росії. Значну групу федеральних конституційних законів складають акти про статус найважливіших державних інститутів і органів. Це закони про Уряді, про Уповноваженого з прав людини, про Конституційний Суд РФ і деякі інші. Наступний різновид конституційних законів регулює державно-правові стану. Наприклад, закон про умови і порядок введення надзвичайного і військового стану на території Російської Федерації. 

 За допомогою федеральних конституційних законів може змінюватися складу Російської Федерації, регламентуватися прийняття у Федерацію нових суб'єктів та вирішення інших питань федеративного будівництва. 

 Федеральні конституційні закони, відповідно до ст. 76 Конституції Росії, мають верховенство над федеральними законами. 

 Конституційні закони приймаються в особливому порядку. Прийняття конституційних законів вимагає кваліфікованої більшості: не менше трьох чвертей від загальної кількості членів Ради Федерації і не менше двох третин голосів від загального числа депутатів Державної Думи. 

 Найбільш численну групу законів складають федеральні закони. Ці акти неоднакові за своїм змістом, обсягом та предметів правового регулювання, по соотношет-ro з іншими нормативними актами. 

 Різновидом федеральних законів є кодекс. На латині кодекс означає книга. Кодекс - це систематизований звід актів, правил і норм, який одноманітно регулює сферу суспільних відносин. 

 98 

 Види форм права 

 Кодекс виступає як основний законодавчий акт у тій чи іншій сфері, з ним знаходяться у своєрідному співвідношенні інші акти даної галузі права, законодавства. Норми кодексу є пріоритетними при регулюванні суспільних відносин нормами актів своїй галузі. Наприклад, Цивільний кодекс РФ має вищу юридичну силу в системі цивільно-правових актів. Кодекси відрізняються складною структурою, складаються з частин, розділів, глав, статей і пунктів.

 Їм притаманний великий обсяг, масштабність регулювання. 

 Кодифікації підлягають галузі права, віднесені до виключного відання Російської Федерації (цивільне, кримінальне право та ін.), рідше кодекси видаються з предметів спільного ведення (адміністративне, трудове право). 

 Прийняття основ законодавства, основ, основних принципів зумовлено федеративної природою Російської держави, наявністю двох правових систем, поділом предметів відання. З питань, що становлять предмет спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів, створюються особливі акти. Їх мета - з одного боку - забезпечити федеративний регулювання, з іншого-допустити у встановлених рамках правотворчість суб'єктів Федерації. Найменування актів такого роду містять такі звороти: «загальні принципи», «основи». Наприклад, Федеральний закон «Про основи державної служби Російській Федерації». 

 Федеральні закони про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів Російської Федерації приймаються відповідно до ст. 106 Конституції Росії. Ці закони відрізняються своїм найменуванням, процедурою прийняття. Допомогою прийняття цих законів вони включаються у вітчизняну правову систему. Тексти міжнародних договорів у формі законів публікуються в Бюлетені міжнародних договорів. Відповідно до п. 4 ст. 15 Конституції Росії, ратифіковані міжнародні договори мають пріоритет над внутрішнім законодавством. Таким чином, документ, що є за формою федеральним законом, має верховенство над іншими актами такого ж роду. 

 4 ** 

 99 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 Закони суб'єктів Російської Федерації будуть розглянуті нами в системі нормативних актів суб'єкта Федерації. 

 Система підзаконних актів досить різноманітна і численна. 

 Розглянемо деякі з них. Найбільшою юридичною силою в системі підзаконних нормативних правових актів володіють укази Президента Російської Федерації. Вони видаються з питань компетенції глави держави, які встановлені главою 4 Конституції Росії. 'Укази Президента РФ обов'язкові на території всієї країни. Укази Президента РФ не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і федеральним законам. Акти Президента РФ можуть бути нормативними та ненормативними. Їх відмінність полягає в ступені визначеності їх адресата, персоніфікованості. Нормативні укази адресовані невизначеному колу осіб. Ненормативні акти (укази і розпорядження) можуть бути продемонстровані на прикладі указів з кадрових питань. Вони являють собою акти правозастосовні, так як створені відповідно до законного повноваженням і адресовані конкретним людям. 

 Постанови Уряду Російської Федерації видаються на підставі Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента РФ. Вони обов'язкові для виконання на всій території Російської Федерації. Вони можуть бути скасовані Президентом РФ в тому випадку, якщо вони суперечать Конституції Росії, федеральним законам і указам Президента РФ (ст. 115 Конституції РФ). 

 Виконання постанов Уряду РФ забезпечується в межах предметів ведення і повноважень Російської Федерації і спільного ведення Федерації і суб'єктів. У межах цих повноважень органи виконавчої влади Федерації і суб'єктів утворюють єдину систему. 

 Акти федеральних органів виконавчої влади 

 видаються всіма повноважними органами: міністерствами, державними комітетами, федеральними службами, інспекціями, надзорами та іншими відомствами. 

 100 

 Види форм права 

 Всі федеральні органи виконавчої влади видають нормативні правові акти, що діють у межах внутрішньовідомчих відносин для органів, посадових осіб і службовців даного органу. Вони можуть видавати акти, обов'язкові для громадян і організацій, не підпорядкованих даному відомству. Такі акти називаються наказами, інструкціями, положеннями. 

 Всі акти федеральних органів виконавчої влади, що зачіпають права і законні інтереси громадян, підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції Російської Федерації. Умовою їх дії є офіційне опублікування. Це вимога встановлена ч. 3 ст. 15 Конституції Росії. 

 Система законодавства суб'єктів Російської Федерації, насамперед, характеризується наявністю конституцій і статутів, які є установчими актами суб'єктів Федерації. Ці акти закріплюють формування органів державної влади суб'єкта, порядок проведення виборів, основні форми взаємодії з місцевим самоврядуванням. Конституції і статути повинні відповідати федеральної Конституції і законам. 

 Закон суб'єкта Російської Федерації - нормативний правовий акт, що приймається законодавчим (представницьким) органом суб'єкта Російської Федерації відповідно до Конституції РФ і федеральними законами, конституцією або статутом суб'єкта Російської Федерації і регулюючий основні питання державного, економічного та соціального розвитку, що знаходяться у віданні суб'єкта Федерації . Закони суб'єктів Російської Федерації можуть створюватися також з предметів спільного ведення. Такого роду акти повинні відповідати федеральним законам у даній сфері. Наприклад, на федеральному рівні прийнятий Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації». На підставі даного закону і відповідно до нього більшість суб'єктів Федерації прийняли свої акти, зокрема, Закон Рязанської області «Про місцеве самоврядування в Рязанській області». Основна сфера регулювання даних актів - предмети ведення суб'єктів Федерації. 

 101 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 Поряд із законами суб'єктів Федерації президенти республік, глави адміністрацій країв, областей, автономних округів та автономної області, мери міст федерального значення, а також органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації видають укази, постанови, накази, положення, інструкції інші нормативні правові акти. Ці акти видаються в межах і формах, встановлених для відповідних органів. 

 Акти органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції також створюють нормативні правові акти. Їх прикладами можуть бути рішення, розпорядження, накази муніципалітетів, рад тощо органів. Найбільшою юридичною силою в даній системі мають статути муніципальних утворень. Акти муніципальних органів і посадових осіб місцевого самоврядування встановлюють обов'язкові норми права для населення відповідних територій. Цими актами встановлюється статус органів та посадових осіб, порядок їх формування, повноваження, порядок управління муніципальної власністю, правила громадського порядку та інші норми місцевого значення. 

 г) Договір як форма права 

 Договір, як юридична конструкція використовується в правовій системі широко й різноманітно. Так, існує федеративний договір, цивільно-правові, трудові, шлюбні та інші договори. Не всі ці договори являють собою форму права. Слід відокремлювати договори ненормативні та нормативні. Перший різновид представлена такими договорами, як цивільно-правові, шлюбні, трудові та інші, які поширюють свою дію на певний, персоніфікований коло осіб. Ці договори не є формами права. 

 Формою права є лише нормативні договори, які представляють собою угоду двох і більше сторін, в результаті якого встановлюються, змінюються або скасовуються норми права. Основна характеристика нормативного договору як форми права полягає в тому, що він являє собою добровільне во-102 

 Види форм права 

 леіз'явленіе сторін. На відміну від нормативного акта, який є актом одностороннього волевиявлення, договір передбачає елемент добровільності у прийнятті на себе обов'язки слідувати встановленим правовим нормам. 

 Велика роль договору як джерела права в конституційному та міжнародному праві. Слід зазначити, що союзи держав також утворюються на договірній основі. Так, наприклад, конфедерації і федерації є найчастіше результатом угод, які встановлюють новий порядок, і, отже, мають значення форми права. Такого роду договори називають установчими. 

 Так, наприклад, нормативне значення має включений до Конституції Російської Федерації Федеративний договір. Він був підписаний 31 березня 1992 повноважними представниками Російської Федерації і суб'єктів Федерації. 

 Формами права можуть бути різні угоди як різновиду договору. У Російській Федерації в сучасних умовах значно зростає роль угод у регламентації різних сторін суспільного і державного життя. Так, багато сфер відносин між краями, областями і входять до них автономіями регулюються саме угодами. 

 Велика роль договорів у регулюванні міжнародних відносин. Міжнародний договір - це безперечно виражене угоду між двома або кількома державами щодо встановлення, зміни або припинення їх прав та обов'язків. Договори можуть бути нормативними (наприклад, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї; Договір про Співдружність Незалежних Держав). 

 Міжнародні договори класифікуються за різними підставами і діляться на: двосторонні і багатосторонні; політичні, економічні договори і договори зі спеціальних питань. Кожен з них містить в собі загальні правила поведінки і виступає як результат узгодження воль суб'єктів - учасників того чи іншого договору. У ряді держав, включаючи Росію, міжнародні договори, в яких вони беруть участь, розглядаються як складова частина правової системи. 

 103 

 Тема 7. Джерела (форми) права 

 д) Інші види форм права 

 Ідеї та доктрини за певних умов можуть набувати статусу форми права, а джерелом права вони є перманентно. Думки провідних вчених-юристів у більшості правових систем не утворюють право у власному розумінні слова. Однак у формуванні моделі правового регулювання значення наукових робіт у галузі права завжди було досить велике. Законодавець часто враховує ті тенденції, які фіксувалися в доктрині. У романо-германської правової сім'ї основні принципи права були вироблені саме в університетських стінах. Роль доктрини у вдосконаленні законодавства, у створенні правових понять і в методології тлумачення законів надзвичайно велика. 

 Водночас історії розвитку права відомі випадки, коли юридична доктрина сприймається як безпосереднє джерело права. Так, в англомовних країнах судді нерідко обгрунтовують свої рішення посиланнями на праці англійських учених. Мусульманське право взагалі засноване на принципі авторитету. У зв'язку з цим укладення древніх юристів, знавців ісламу, мають офіційне юридичне значення. Обширні склепіння правил загальнообов'язкового поведінки, почерпнутих з праць видатних юристів, відомі індуському праву. 

 Джерелом права в окремих країнах виступають склепіння релігійних правил, юридична сила яких може перевершувати силу офіційних актів, що видаються державними органами. У всіх рабовласницьких і феодальних державах роль релігії була велика, вона надавала істотний вплив на право тієї чи іншої країни. В даний час у цьому аспекті йдеться, насамперед, про шаріат - зведенні норм мусульманського права. Релігійні тексти як джерела права найбільш характерні для мусульманського права, в цілому має релігійну основу. 

 Принципи права найчастіше являють собою різновид юридичних норм. Ці норми прямо не регулюють суспільні відносини, вони - основа для норм-правил поведінки. У правозастосовчій практиці іноді виникають ситуації, коли необхідно юридичне 104 

 Види форм права 

 105 

 вирішення проблеми, але при цьому відповідні норми права, на яких було б засноване дане рішення, не можна виявити ні в одному з розглянутих вище джерел права. Тоді справа може бути дозволено на основі принципів права - загальних почав права. 

 Поряд з доктриною та принципами права можна говорити ще про одне джерело права - про правосвідомості. Правосвідомість виступає юридичною основою судової та адміністративної практики в революційні епохи, коли скасоване законодавство ліквідованого ладу ще не замінили новим. Така ситуація склалася після 1917 року в Росії, коли суди і органи керувалися переважно революційною правосвідомістю і совістю. 

 Контрольні питання 

 - Як співвідносяться поняття джерела і форми права? 

 - Які види джерел права Ви знаєте? 

 - У чому своєрідність звичаю як форми права? 

 - Яка юридична природа рішень судових органів в Російській Федерації? 

 - Чи існує в Росії прецедент як форма права? 

 - Які відмінні ознаки нормативного правового акту? 

 Правові системи світу в своєму розвитку підпорядковувалися певним закономірностям: 

 - Ускладнення процесу взаємодії факторів, що впливають на еволюцію правових систем; 

 - Наступність розвитку правових систем; 

 - Загальний прогрес правових систем окремих країн, що включає в себе їх уніфікацію та вдосконалення відповідно до потреб суспільства і держави. 

 Національні правові системи володіють певними ознаками, на підставі яких їх можна розподілити з правових сім'ям. Такими властивостями можуть бути джерела права, структура права, а також різні уявлення про місце і роль права в житті того чи іншого суспільства і держави, юридична техніка, засади та принципи побудови права (політичні, філософські, релігійні). 

 Термін «правова сім'я» використовується для позначення сукупності правових систем, що володіють подібними ознаками. 

 У зв'язку з тим, що єдиних критеріїв виділення правових сімейств немає, існує безліч класифікацій правових систем. Розглянемо деякі з них. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Види форм права"
 1. 2. Види форм права
    форма права У російській юридичній науці і практиці ця форма права неоднозначно оцінювалася дослідниками. Однією з основних є проблема співвідношення звичаю з іншими формами, в першу чергу - з нормативними правовими актами. Друга - свобода чи зв'язаність, производность звичаю від інших форм права. Слід виходити з того, що загальне визначення звичаю значно
 2. 6. Інші види форм права
    форми права, а джерелом права вони є перманентно. Думки провідних вчених-юристів у більшості правових систем не утворюють право у власному розумінні слова. Однак у формуванні моделі правового регулювання значення наукових робіт у галузі права завжди було досить велике. Законодавець часто враховує ті тенденції, які фіксувалися в доктрині. У романо-германської правової сім'ї
 3. § 1. Визначення форм і джерел права
    форма) права ». Однак це своєрідна умовність - нетождественное рівність. Тобто, з одного боку, нерівність понять очевидно, з іншого - формулювання існує, використовується. Образно цей двоєдиний термін BC Нерсесянц назвав «джентльменським угоді-ням» 1. Сенс і призначення цієї угоди можна розуміти таким чином. Термін «джерело права» має тривалу історію, він
 4. 22. Адміністративні звернення громадян: основні види звернень.
    формою контролю за законністю діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод громадян. Питання практичної реалізації права на звернення врегульовані Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. Забезпечуючи громадянам України можливості на звернення. Закон деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи їм право
 5. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
    форм, кожна відрізняється від іншої. Функція управління визначає зміст управлінської діяльності. Форма є засобом реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів - призначення чи обрання осіб на посади, атестації, семінари. Одна і таж форма управлінської діяльності служить засобом реалізації багатьох або всіх управлінських функцій. Прийняття правових актів
 6. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
    форм власності. До органів позавідомчого контролю належать контрольно-ревізійна служба та державні інспекції: податкова, у справах захисту прав споживачів, з контролю за цінами, за вивозом матеріальних цінностей, за станом ядерної та радіаційної безпеки, за дотриманням стандартів, державні пожежна, автомобільна, екологічна інспекції та ін До спеціалізованих
 7. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
    форма правління показує, хто ширяє в державі, то політичний режим - яким чином державне правління реалізується на практиці. Головний критерій класифікації політичних режимів - реальність прав і свобод людини в державі. Демократичний режим - державна влада виражає волю більшості населення при обов'язковому визнання і захисту прав меншин. Права і свободи не
 8. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
    форм суспільної свідомості. Людина пропускає крізь свою свідомість навколишнє середовище, таким чином формується так звана суб'єктивна реальність - відображення об'єктивного світу в свідомості людини. Обидві реальності - і об'єктивна і суб'єктивна - існують реально. Суб'єктивне уявлення людей про реальний світ - лише відблиск реального світу. Один і той же предмет або явище в
 9. 88. Податкова політика сучасної держави.
    види податків затверджуються центральною владою. Якщо ж місцевим органом дозволяється встановлювати податки, то в такому випадку центральна влада контролює їх ставки і
 10. Введення.
    види злочинних організацій, їх принципи організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки. Розглянуто, в основних рисах, типова структура злочинної організації, і її особливості. Зроблена спроба виявити економічні причини організованості кримінальної діяльності Дани статистичні дані по організованій і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua