Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ

Дошкільні заклади - педагогічні установи, призначені для виховання дітей раннього (від 2 місяців до 3 років) і дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку, турбота про емоційний благополуччя кожної дитини. Дошкільні заклади здійснюють підготовку дітей до життя і навчання в школі в тісній взаємодії з сім'єю, будуючи свою діяльність на принципах спадкоємності і взаємодії. У Росії склалася і функціонує струнка система дошкільних закладів, які в останні роки стали об'єднуватися разом зі шкільними освітніми установами в навчально-виховні комплекси.

Існує чотири типи дитячих дошкільних установ: ясла, ясла-сад, дитячий садок, школа-дитячий садок. Останній тип був створений кілька років тому і функціонує в основному в сільській місцевості. Дитячі заклади мають кілька профілів: загального призначення, санаторні для ослаблених і часто хворіючих дітей, а також установи спеціального призначення для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку.

Кількість груп в дитячому закладі варіює від 1-2 (малокомплектний дитячий садок) до 12 і більше, тривалість перебування в них дітей коливається від 10,5 до 14 год, але існують дитячі установи, що працюють і цілодобово. Крім державних є муніципальні та приватні дошкільні установи.

Численні дослідження демонструють, що діти, які відвідують дошкільні установи, краще адаптуються в школі і домагаються кращих результатів у порівнянні зі своїми однолітками, не які отримали відповідної підготовки.

Розвиток системи суспільного дошкільного виховання обумовлено низкою факторів. В історичному аспекті це загальний рівень розвитку виробництва, ступінь добробуту суспільства, в теоретичному - дошкільне виховання багато в чому залежить від рівня розвитку педагогічної науки і її галузі - дошкільної педагогіки. Культурний аспект включає рівень спеціалізації суспільства, диференціацію соціальних ролей, відкритість до нововведень та ін Всі ці фактори суттєво впливають на ставлення суспільства до проблем дитинства і, відповідно, на практику дошкільного виховання.

Керує педагогічною діяльністю дошкільного закладу Рада освітян. Він вибирає програму виховання і навчання з комплексу варіативних програм, уточнює методи, напрямки в роботі з дітьми і т.

п.

Підготовка кадрів для дошкільних установ ведеться в педагогічних вузах і училищах, програми яких однакові для різних категорій працівників. І, як правило, вони недостатньо враховують специфіку національних, економічних та інших умов. Основна увага приділяється навчанню методиці проведення занять, організації трудової діяльності дітей і т.п.

В цілому стан системи дошкільної освіти та виховання в останнє десятиліття свідчить про необхідність її принципового оновлення. Його ключовими позиціями, на думку педагогів і психологів дитинства, мають стати: охорона і зміцнення здоров'я дітей, гуманізація цілей і принципів освітньої та виховної роботи, розкріпачення життя дітей та вихователів, забезпечення наступності між усіма сферами соціального становлення дитини, радикальна зміна характеру підготовки педагогічних кадрів , порядку фінансування і системи управління. Багато в чому ефективність їх вирішення залежатиме від рекомендацій, що розробляються дошкільної педагогікою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ "
 1. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
  соціальних груп і класів, національних особливостей освітньої системи, психолого-педагогічних чинників. Розкрито особливості системи освіти в США, Японії, ряді інших країн. Інформація про структуру освітньої системи в Росії не наводиться. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розкрито принципи освітньої політики РФ,
 2. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  соціальних і психологічних факторів, спільне впливав-ня яких може як посилити, так і послабити її або залишити на колишньому рівні. Серйозний вплив на рівень стомлюваності учнів протягом навчального дня має чергування уроків різного змісту і різних типів. Два уроки одного предмета або навіть уроки двох близьких предметів швидше викличуть стомлення, ніж ті ж уроки, але розділення
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  соціально-економічні тенденції розвитку регіону , 2) це дозволяє розвивати сильні сторони окремих освітніх установ без шкоди інтересам дітей та інших освітніх установ; 3) це реальний шлях побудови освітніх установ як відкритих систем, готових до взаємодії, співпраці та інтеграції з іншими установами. Охарактеризуємо взаємодія
 4. правовиховної структура соціального середовища
  соціально-педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють, а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за результати правовиховних впливів не може бути вільний ніхто - ні
 5. ДОДАТОК
  соціально-значущих подіях. З'ясовується, що випробуваний бере активну участь у матеріально-побутової стороні життя родини: так, влітку збирав з іншими підлітками ягоди, продавав їх, віддаючи половину грошей матері; доглядає за худобою, і т.д. При дослідженні ціннісних орієнтирів виявляється некритичне запозичення низки "дорослих" категорій: наприклад, призводить пояснення того, що називається
 6. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  соціального інституту освіти , освітніх стандартів і соціальних норм якості імперативів і логіці суспільного розвитку в соціоприродне, космопланетарного, національно-етнічному та соціально-економічному вимірах. У вузькому сенсі під управлінням якістю освіти мається на увазі управління якістю підготовки учнів (майбутніх фахівців). Розроблена Н.А. Селезньової
 7. опікунської ради ЯК МЕХАНІЗМ державно-громадського управління
  соціальний феномен виникло і розвивалося разом із суспільством. Кожній епосі, кожному періоду розвитку суспільства відповідав адекватний тип піклування, предметом якого була соціальна сфера, а критерієм розвитку - міра реальної участі громадян в управлінні суспільством. Піклування - це своєрідний освітній проект, який кожна школа задумує і реалізує по-своєму.
 8. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  соціальних практик і соціальних компетенцій старшокласників; - педагоги не володіють технологіями роботи з юнацьким віком; - вчителі не готові вести різнорівневі та інтегровані курси; - педагоги не готові до організації «професійних проб» для старшокласників; - відсутні педагогічні позиції в моделі старшої школи, що забезпечують реалізацію індивідуальних
 9. Школа живої традиції
  соціальної реалізації різноманітних культурних продуктів, сконцентрованих в гімназії. Гімназія як культурно-освітній холдинг реалізує власні соціокультурні програми: загальноосвітні (надаються гімназією, як і будь-який інший школою), профільні програми з поглибленого вивчення предметів гуманітарного циклу, дистантное освіту, мережева школа, додаткове
 10. 2.1. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі
  соціально-економічного та соціокультурного походження, а й сама детермінує ці обставини. Ця система характеризується метою, змістом, структурованими навчальними програмами і планами і розглядається в трьох вимірах: соціальний масштаб, ступінь освіти, профіль освіти. Системоутворюючою (або змістотворних) складової освітньої системи є мета
 11. 2.1. Простір соціальної роботи
  соціальної діяльності рух людського буття може набувати щодо статичні форми у вигляді координації людей і їх дій. Стійкі сукупності соціальних зв'язків, спрямовані на організацію взаємодій людей з метою задоволення їх потреб, описують за допомогою поняття «соціальний простір». У соціальному просторі реалізується соціальне життя, воно
 12. 2.3. Цільові та нормативні підстави взаємодій у соціальній роботі
  соціальній роботі, як і в інших соціальних системах, схильні регулювання як з боку вибору засобів і способів дії, так і з боку мети, на яку вони спрямовані. Регулювання засобів, що використовуються для досягнення мети, пов'язано з нормами діяльності, а регулювання самих цілей - з її цінностями. Взаємодії є сутністю соціальної роботи з позиції це-
 13. 4.1. Філософські, психологічні та соціологічні підстави теорії соціальної роботи
  соціальної роботи обумовлює специфіку її теорії, яка полягає в комплексному, многомерно-діалектичному підході до дійсності, який вбирає в себе безліч поглядів на людину, середовище її життєдіяльності та на можливість надання йому допомоги і підтримки. Це означає включення у вивчення процесов соціальної роботи теоретичних положень педагогічних, екологічних,
 14. Система основних понять (категорій) педагогіки
  соціальних структурах має свою специфіку. Так, наприклад, у вищій школі ця специфіка полягає в безпосередньому зв'язку педагогічного процесу з державними інтересами, соціальним замовленням; особливостях завдань і змісту підготовки фахівців, функціональних обов'язків посадових осіб навчального закладу. Взаємозв'язок і взаємозумовленість усіх компонентів процесу забезпечується
 15. Педагогіка і практика
  соціальної педагогіки, особливо в роботі з молоддю. Серед недержавних наукових установ та об'єднань вчених найбільш значима робота Академії педагогічних і соціальних наук (АПСН). Функціонування педагогічної науки забезпечується також за допомогою управління, здійснюваного органами, передбаченими Статутами та Положеннями наукових установ; інформаційного забезпечення,
 16. 3.1. Педагогічна система і її основні елементи Поняття і сутність педагогічної системи
  соціальної системи, її елементом - підсистемою, а тому сприймає і відображає в собі характерні соціальні, історичні та інші специфічні особливості цієї системи та суспільства, в якому вона реалізується. Весь історичний шлях, пройдений педагогічною теорією і практикою, був, по суті, процесом становлення, формування, розквіту і зміни застарілих систем новими, відмінними
 17. Основні елементи педагогічної системи
  соціальне замовлення і в своїй основі задані суспільством. Інакше кажучи, керівник, педагог не вільні у виборі кінцевих педагогічних результатів і різнобічно розвивають особистість школяра, студента, слухача, працівника, громадянина, готують до життя в суспільстві. Системна педагогічна діяльність сприяє здійсненню соціальної спадкоємності поколінь, реалізації можливостей людей в
 18. Управління педагогічним процесом
  соціально-педагогічних відносин; - забезпечення систематичного, інтенсивного функціонування педагогічного процесу; - підвищення рівня професійного та педагогічної майстерності керівників, педагогів; - активізація самовдосконалення навчаються та самоврядування своєю поведінкою. Виходячи з цього змісту, повсякденними управлінськими завданнями
 19. 4.3. Педагогічний аналіз
  соціально-педагогічні впливу середовища? Позитивна відповідь означає, що існує педагогічна проблема, в якій треба розібратися і вирішити її. Правило розробки гіпотези проблеми та її рішення. Розмірковуючи над проблемою, що зазнає труднощі, треба спробувати припустити, якими конкретно педагогічними причинами вони мо жуть бути обумовлені: лежачими в сфері освіти, навчання,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua