Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Управлінсько-педагогічні принципи

Соціальний, системний і закономірний характер управління вимагає побудови його з повним урахуванням об'єктивно-суб'єктивних залежностей . Найбільш важливі з них знаходять відображення в управлінсько-педагогічних принципах - найбільш загальних рекомендаціях з реалізації педагогічної функції. Серед них можна виділити дві групи: організаційно-управлінські та технологічно-управлінські.

До групи організаційно-управлінських педагогічних принципів управління відносяться наступні.

1. Соціально-педагогічний принцип управління. Закони і властивості суспільства виступають як системні закони будь-якої його соціальної структури, як вищі по відношенню до законів, принципам і методам організації життя і діяльності правоохоронного органу. Вони вимагають підпорядкованості побудови організації, форм і методів їх функціонування цих системних законам та соціальної необхідності. Тому й управління не може бути зрозумілим і стати ефективним поза соціального контексту. Пріоритет соціальних цілей і цінностей, постановка людини в центр його організації і процесів - безумовні і незаперечні положення для кожного, хто займається управлінським працею, кому довірені люди і інтереси суспільства на конкретній ділянці роботи. У правоохоронному органі, призначеному для соціального обслуговування життя суспільства та його громадян шляхом зміцнення законності та правопорядку в суспільстві, управління в найвищому ступені має здійснюватися в руслі соціального контексту. Цей пріоритет особливо очевидний в сучасній Росії, і, вирушаючи від нього, слід вирішувати і педагогічні аспекти управління. Педагогіка управління повинна повторювати педагогіку всього суспільства і його спрямованість у майбутнє. У житті органу внутрішніх справ, в управлінні, як сонце у краплі води, мають втілюватися ідеали гуманізму, демократії, культури, цивілізованості, моральності, духовності, загальнолюдських цінностей, діловитості.

Служба в правоохоронних органах, маючи головною метою служіння суспільству і його громадянам, потрібна і самим співробітникам, вона повинна забезпечувати їх власне життя, сприяти реачізаціі особистих планів, особистісного росту, викликати почуття самоповаги і самоствердження. Забезпечення цього, орієнтація на людину в усіх її проявах - не тільки мета, а й найважливіша умова ефективного функціонування правоохоронного органу.

2. Принцип двоєдиної мети управління. Відомо, що соціальні системи завжди працювали і працюють краще, якщо люди в них вирішують завдання не по примусу, не зі страху перед покаранням, а з бажанням, в силу власних переконань, почуття обов'язку і розуміння відповідальності. Простіше і легше примусити; для цього не потрібно ніякого управлінської майстерності. Управління в правоохоронних органах, особливо зараз, зобов'язана мати двоєдину мету. Суспільство і самі люди зацікавлені в тому, щоб управління приносило не тільки правоохоронний результат, а й духовну, людську «прибуток», зокрема у вигляді кращих проявів вихованості та професіоналізму співробітниками, розвитку та самоствердження, службової сумлінності та відповідальності, зміцнення законності при вирішенні правоохоронних завдань. У цьому одна з найважливіших призначень педагогічної функції.

Підхід до організації управління з позицій двоєдиної мети зміцнює і підвищує його ефективність. Управління, орієнтоване на двоєдину мету, при правильній реалізації знімає протистояння «верхів» і «низів», духовно зближує їх, зміцнює всю систему «зсередини», «знизу», сприяє розвитку управлінського співробітництва, єднання цілей та інтересів начальників і підлеглих, підвищенню ділової цілеспрямованості, дій в дусі колективізму і взаємодопомоги.

Побудова управління, що забезпечує досягнення двоєдиної мети, створення надійної педагогічної підсистеми в колективі правоохоронного органу - не мрія, а реальність. Воно досяжно за певних педагогічних умовах ефективного управління:

- начальник, командир внутрішніх військ реалізує свою педагогічну функцію успішно, відповідно до принципів громадського, державного управління;

- система управління враховує наявність педагогічних факторів і їх вплив на ефективність управління і вирішення завдань, що стоять перед правоохоронним органом;

- в правоохоронному органі створена ефективна педагогічна підсистема управління, що об'єднує, що бере під контроль і спеціально вдосконалять всю сукупність педагогічних факторів, існуючих у внутрішньому контурі управління;

- досягнуті оптимальні характеристики вищого рівня сформованості педагогічної підсистеми, виражені в тому, що:

а) співробітники виховані, розвинені, професійно навчені і утворені, є колектив, що володіє властивістю педагогічно виховує колективу (тобто самоврядного, гуманного, демократичного, який навчає, розвиваючого своїх членів, сприяє підвищенню їх професійної освіченості та успішної діяльності);

б) створені і функціонують системи виховання, службової підготовки;

в) створена і функціонує підсистема професійно-педагогічного забезпечення вирішення професійних завдань особовим складом;

г) керівники володіють всіма необхідними їм педагогічними властивостями, реалізують успішно свою педагогічну функцію і двоєдину мету управління.

3. Принцип єдності систем виховання, професійної підготовки, самовдосконалення співробітників (самовиховання, самонавчання, саморозвитку, самоосвіти) і професійної (правоохоронної) діяльності. Специфіка традиційних педагогічних систем при управлінні полягає в тому, що вони функціонують в практичній організації, завантаженої вирішенням своїх професійних завдань, а не в спеціальному освітньому закладі.

Тому головне завдання систем виховання, професійної підготовки та самовдосконалення - не заважати, а обслуговувати, забезпечувати вирішення таких завдань. Витрати сил, коштів і часу на роботу цих систем виправдані, якщо вони не формальні, а продуктивні і є відчутний практичний результат.

4. Принцип педагогічного єдності управління системою виховання, навчання, самовдосконалення, організаційних умов побуту і здійснюваної співробітниками правоохоронної діяльності. Специфіка педагогічної функції управління полягає в тому, що вона не обмежується створенням спеціалізованих систем виховання і навчання. Педагогічні зміни в особистості співробітників (їх навчене ™, вихованості, розвиненості і освіченості) відбуваються і під педагогічним та соціально-педагогічним впливом управлінської діяльності керівника, особистої правоохоронної діяльності, організаційних умов у правоохоронному органі, побуту (умов і факторів, характерних для життєдіяльності співробітника в вільний час, поза правоохоронного органу). Ці впливи приводять в дію механізм научения - неусвідомленого накопичення співробітниками знань, освоєння дій, навичок, виникнення звичок, цінностей і норм поведінки в особистому досвіді професійної життєдіяльності. Важливо подолати стихійність, неусвідомленість, непідконтрольність всіх цих впливів, забезпечити педагогічно конструктивне накопичення досвіду, не допустити суперечностей у впливах управління, умов служби, розбіжностей між словами, закликами, правовими нормами і реаліями професійної життєдіяльності співробітників. Ніякі вказівки і заклики на заняттях і виховних заходах до справедливості, ввічливості, увазі, чуйності, законності та ін у роботі з громадянами не дадуть результату, якщо співробітник практично стикається з їх антиподами при особистих контактах з керівником, колегами, представниками інших органів влади, у вирішенні побутових питань.

Ефективна реалізація педагогічної функції у внутрішньому контурі управління (в роботі з персоналом, організації його професійної діяльності та особистого життя) виступає вирішальним фактором педагогічно грамотного вирішення проблем у зовнішньому - зміцненні законності та правопорядку, у роботі з населенням на території, що обслуговується. Прояви ж педагогічно і психологічно неписьменних дій особового складу завжди мають причини, пов'язані з недоліками внутрішнього контуру управління.

Група технологічно-управлінських педагогічних принципів розкриває основні методичні напрями педагогічної роботи в ході управління правоохоронним органом.

1. Принцип особистій приблизно керівника - пріоритетний методичний принцип управління. Особистий приклад вимогливості до себе, у ставленні до службі і своїх обов'язків, дотриманні правових, культурних і моральних норм, в спілкуванні, справедливому, гуманному і професійно грамотному користуванні наданою владою при вирішенні різних проблем і питань, що виникають у співробітників і громадян, у позаслужбовий поведінці та ін - кращий і універсальний спосіб управління і педагогічного впливу на людей. Без його реалізації вся організаційно-правова основа роботи правоохоронного органу, будь вона навіть ідеальною, руйнується, а весь комплекс спеціальних виховних, навчальних і розвиваючих заходів втрачає педагогічну дієвість, стаючи формальним.

2. Принцип гуманності управління. Він обумовлений не тільки тим, ТО) будь-яке управління - це управління людьми, а й тим, що воно у всіх своїх видах, формах, рішеннях, методах, способах і пр. повинно бути людяним, заснованим на повазі прав і особистої гідності співробітників і громадян , обліку потреб співробітників, розумінні їх інтересів і труднощів, підтримки та ін Суть демократичного управління не в тому, щоб примушувати кожного співробітника трудитися, а в тому, щоб створювати в правоохоронному органі такі умови, які спонукали б кожного до сумлінної роботи.

Управління, побудоване за схемою ієрархічно організованою піраміди, раціонально, але водночас і суперечливо. Диференціація завдань, прав, обов'язків, відповідальності, різне винагороду за працю членів організації, що знаходяться на різних рівнях її ієрархії, - глибока, об'єктивна причина їх педагогічних відмінностей і проявів, різного ставлення до загальних цілей, обов'язку, інтересам, внутрішніх напружень людського характеру (аж до протистояння «верхів» і «низів») і пасивності в нижній половині піраміди. Управління правоохоронним органом по необхідності досить імперативно, а тому проблема гуманізації управління, виражена у використанні всіх можливостей для спонукання співробітників до людськи і професійно гідній поведінці в ньому при здійсненні правоохоронної діяльності особливо важлива. Пріоритет гуманних начал, використання виховують, розвиваючих та інших прославляють людини управлінсько-педагогічних технологій - НЕ благе побажання кабінетних і не знають життя теоретиків, а державний підхід, справді діловий, єдино здатний принести високі результати і відповідає рівню сучасної цивілізації. Це не виключає необхідності в певних умовах проявляти тверде, вольове, беззаперечна управління.

3. Принцип педагогічно цілеспрямованого управління колективом і через колектив. Управління, діяльність окремих посадових осіб і фахівців не можуть бути оптимізовані в відриві від оптимізації системи сполучних і системоутворюючих зв'язків і механізмів саморегуляції їх поведінки і взаємодії. Для нормального функціонування всього правоохоронного органу необхідно, щоб не тільки окремі фахівці та посадові особи були належним чином підготовлені, але й колектив був згуртований, вихований, навчений, став силою, регулюючої і вдосконалює поведінку своїх членів.

Якщо співробітники є однодумцями, які прагнуть до єдиної мети, всім і кожному хочеться трудитися сумлінно, не підводити колег, підтримувати спільні зусилля за рішенням стоять завдань зміцнення законності та правопорядку на території, що обслуговується.

Створення колективу істотно змінює взаємовідносини та впливу по вертикалі управління. «Піраміда» управління по-справжньому міцна і функціонує ефективно, якщо в ній є зустрічні і зливаються воєдино прагнення, бажання, зусилля людей, які виходять не тільки зверху - від керівника, але і знизу - від рядових співробітників, коли вона міцна в кожному елементі, стоїть на міцному фундаменті (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Управлінська піраміда

Р - перший керівник; ЗР - заступник керівника; РП - керівники підрозділів, служб

Відповідальність керівника правоохоронного органу велика, йому дано великі права, але його управлінська діяльність не може зводитися до зосередження управління в одних руках. Це не ефективно в чисто діловому плані, не відповідає соціальної сутності управління, інтересам суспільства і непедагогічно. Педагогічно компетентно управляти - означає включати в управління:

а) усіх посадових осіб, чиї функціональні обов'язки передбачають вирішення управлінських завдань в певних рамках;

б) громадські формування, створювані спеціально для допомоги керівнику та іншим посадовим особам у вдосконаленні якоїсь сфери життя правоохоронного органу; в) окремих рядових працівників (для допомоги керівнику в якихось питаннях управління, при підготовці рішень, обговоренні варіантів і способів його виконання та ін.) Треба створювати таку систему управління, в якій кожна ланка могло б проявляти ініціативу і зацікавленість у вирішенні спільних, довготривалих завдань. По суті, доцільно створення системного управлінського комплексу, основу якого складає згуртований і дружний колектив, що вносить в управління елементи саморегуляції поведінки своїх членів. Такий підхід до організації управління підвищує його ефективність, знімає напруженість відносин «верхів» і «низів», Духовно зближує їх, сприяє розвитку управлінського співробітництва, дій в дусі єдиної відповідальності, обов'язку і колективізму. Він перетворює особовий склад на активного співучасника встановлення організаційного порядку і досягнення цілей, що стоять перед правоохоронним органом.

 4. Принцип педагогічної технологічності (педагогизации) повсякденній управлінській діяльності, правоохоронної діяльності та організаційної середовища в правоохоронному органі. Помилково вельми поширене уявлення, що навчати і виховувати особовий склад треба і можна тільки на спеціально організованих заходах. Великий потенціал педагогічного впливу закладений в повсякденних особливостях усього життя правоохоронного органу та поточного управління нею. Сила його підвищується і у зв'язку з безперервністю їх, на відміну від спеціальних виховних та навчальних заходів, що проводяться епізодично. Особам, що здійснюють управління, треба використовувати всі можливості педагогічного впливу на співробітників, робити це постійно і вміло. 

 Практично немає «чисто» адміністративних, управлінських, соціологічних, педагогічних та інших методів управління. Кожен може бути віднесений до одного з них лише по переважним ознаками. Наприклад, інструктаж чергової зміни залишиться переважно службовим заходом, якщо керівник дотримується лише службових правил. Але він може стати і педагогічним дією, якщо проводить його бачить прихований педагогічний потенціал і вміло використовує його. Навіть найкращий педагогічний метод нічого не дасть, якщо використовує його не може педагогічно-технологічно реалізувати його на практиці. Важливо: угледіти можливість педагогічного впливу в даний час і в даному місці, визначити особливості досягнення певного педагогічного результату, поставити перед собою завдання його досягнення, продумати і обрати способи його досягнення (ефективні виховують, навчальні та розвиваючі прийоми), продумати порядок використання, реалізувати намічене , цілеспрямовано прагнучи до досягнення бажаного педагогічного результату. 

 Значна частина поточного управління витрачається на індивідуальні контакти керівника з підлеглими, в яких створюються унікальні умови для адресних, систематичних та ефективних педагогічних впливів на кожного. Люди різні, і спроби впливати на їх життя і діяльність тільки, скажімо, адміністративними методами приречені на невдачу. Вони не просто об'єкти, а й суб'єкти самоврядування, бо їх поведінка, незважаючи на управлінські впливи, багато в чому залежить від індивідуальних особливостей власної свідомості, інтересів, бажань, знань. звичок та ін Кожен співробітник, залежно від своїх педагогічних особливостей (освіченості, навченості, вихованості, розвиненості), - джерело міцності або дезорганізують впливів у системі, з чим не може не рахуватися керівник. 

 Очевидно, що педагогічний підхід до управління правоохоронними органами завжди, а в сучасних умовах особливо, виступає обов'язковою умовою його ефективності та відповідності вимогам суспільства. Педагогіка управління розпорядженні можливості для забезпечення такого управління. Викладені принципи характеризують організаційно-діяльнісної концепцію управленія198. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Управлінсько-педагогічні принципи"
 1. 5.3. Адаптація молодих фахівців
    управлінської, конструкторської та ін.). У цьому зв'язку кардинального поліпшення потребує відбір на навчання найбільш підготовленої частини робочої молоді організації на відповідні професії на основі розвитку і вдосконалення довготривалих форм професійної орієнтації, виявлення найбільш дос-Тойн претендентів для вступу до вищих навчальних закладів. З метою практичного закріплення
 2. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
    управлінських завдань по діяльності ВНЗ можна представити у вигляді об'ємної піраміди. Її рівні - це тимчасові групи завдань, а вертикальні шари - це функціональні області управління. В якості рівнів управління виділяються: концептуальні рішення, стратегічні завдання управління, тактичні завдання управління, оперативне управління. Концептуальні завдання управління включають вироблення
 3. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
    управлінські впливи, що виробляються самою організацією. Цей же оператор містить ряд параметрів, що позначають зовнішні впливи, що задають (нормативи): цілі функціонування організації; невідомі фактори; вихідні параметри організації, що характеризують якість її функціонування. Узагальнена модель системи оцінки якості освіти, наприклад, групи студентів по одній з дисциплін,
 4. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    управлінських структур. Експертний Комітет регулярно збирає інформацію про діяльність вищих навчальних закладів і щорічно направляє Президентові звіт про свою роботу і про стан справ у сфері вищої школи. Важливо те, що у Франції результати університетських перевірок і оцінок широко публікуються і дають можливість не тільки державі, а й суспільству судити про академічному рівні того чи іншого
 5. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
    управлінська); підвищення іміджу організації, що виражається у відповідальності учнів (різних рівнів) і викладачів за результати своєї роботи; зростання довіри споживачів до випускників організації; формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в регіоні, поліпшення економічного становища співробітників всіх рівнів; реорганізації системи управління
 6. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість
 7. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
    управлінських органів у школі: колективного управління школою; посадових осіб школи; управлінських органів різних громадських організацій. Визначено основні принципи керівної діяльності. Розписані функціональні обов'язки керівних шкільних органів. Розкривається сутність організації та контролю за якістю навчально-виховної роботи. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні
 8. Соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    управлінська функція, яка реалізується в двох напрямках: - участь вчителі у визначенні освітньої політики на двох рівнях: на рівні школи - при проектуванні освітньої програми; на рівні місцевого співтовариства, країни - при участі в суспільно-педагогічних дискусіях з актуальних проблем сучасної школи та освіти ; - координація діяльності суб'єктів
 9. ВЗАЄМОДІЯ В ВІДКРИТОЇ ШКОЛІ
    управлінських і педагогічних кадрів, розширення їх кругозору, підготовка до вирішення завдань інноваційного характеру. У змісті взаємодії школи з соціальними суб'єктами можна виділити три групи розв'язуваних завдань: збереження певних культурних традицій - культурологічна спрямованість змісту шкільного компонента. Акцент у взаємодії робиться на спільну
 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
    управлінських кадрів (звичай), що організують навчально-дослідну діяльність навчаються. У відповідності з конкретними умовами і можливостями програма може бути адаптована або видозмінена. Програма підвищення кваліфікації будується виходячи з проблем конкретного вчителя, з опорою на його ініціативу. Обов'язковою умовою підвищення кваліфікації вчителя на робочому місці є
 11. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    управлінський, освітній або виховний);-яку систему (наприклад, систему різнорівневих домашніх завдань, систему діагностики) і т. д. Таблиця 4.4 Візитна картка методичної теми Прізвище, ім'я, по батькові Проблема, яку я намагаюся вирішити в процесі роботи над методичною темою Для вирішення цієї проблеми я буду розробляти Моя методична тема буде називатися
 12. § 2. Форсування соціалістичного будівництва і його політичні наслідки
    управлінської системи і пропонували відмовитися від надзвичайних заходів, підвищити ціни на хліб, розвивати кооперативний рух, враховувати реальні можливості селянського господарства і психологію селянина. Однак цей варіант не був прийнятий, а його прихильники згодом були відсторонені від керівництва. З кінця 1929 р. був узятий курс на форсування соціалістичної перебудови села,
 13. 1.2. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА, ЇЇ СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
    управлінської діяльності, організації виховно-педагогиче-ського процесу, самовдосконаленні. Інваріантна функція детермінує просування людини до власних вершин розвитку та самореалізації. Головною сферою прояву його феноменальних можливостей є професія, в процесі якої здійснюється участь у всіх сторонах праці. Отже, пріоритетною сферою для
 14. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
    управлінських ігор викладачі відзначають високий вплив цих коштів на становлення загальної професійної компетентності, в тому числі і професійно-педагогічної. Деякими викладачами іспити з дисциплін проводяться у формі гри. Задум повідомляється заздалегідь. Протягом семестру проводяться консультації, на яких пояснюється зміст і сценарій гри. Зміст ситуації
 15. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
    управлінської діяльності, про можливості застосування педагогічних знань в їх майбутньої професійної діяльності, а також про основні принципи ведення дискусії. Однак, мотиви досягнення і афіліації були актуалізовані не у всіх студентів, що послужило орієнтиром у подальшій роботі. Поряд з аналізом поставлених на початку етапу завдань, діагностика показала й інші зміни вихідного
 16. 3.5. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища
    управлінські завдання, пов'язані з включенням суб'єктів у процес особистісно-значущої взаємодії; рефлексивно-аналітичні завдання, що встановлюють інтелектуально-особистісний ефект полісуб'єктний взаємодії. Всі ці завдання, що мають різний рівень узагальненості, відносяться до деякого Надситуативно рівню - в тому сенсі, що вони вирішуються не в якійсь одній окремо взятій
 17. Список літератури 1.
    управлінських рішень. - М.: Юрист, 1998. 151. Качанов Ю.Л., Шматко Н. А. Семантичні простору соціальної ідентичності / / Соціальна ідентифікація особи. - М., 1993. 152. Кашапов М.М. Психологія педагогічного мислення. - СПб.: Алетейя, 2000. 153. Кедров Б.М. Класифікація наук. Прогноз К. Маркса про науку майбутнього. - М.: Думка, 1985. 154. Кларін М.В. Інновації у світовій
 18. 1.4. Соціальна робота як Соціогуманістичний діяльність
    управлінського впливу в системі соціальної роботи, націлюючи її на забезпечення можливості оперативного та ефективного вирішення проблем кожного клієнта. Проходження фахівців взаємопов'язаним принципам соціальної робо-ти забезпечує оптимальне співвідношення між змістом соціальних проблем та результатами їх рішення і легітимність соціальної роботи як особливого,
 19. 2.3. Цільові та нормативні підстави взаємодій в соціальній роботі
    управлінських структур і т.д. (55. С. 60). За допомогою ресурсів відбуваються доцільні дії, перш за все, на мікрорівні діяльності, в конкретних ситуаціях соціальної роботи. Вони дозволяють людям успішно адаптуватися в зовнішньому середовищі. Поняття «людина в ситуації соціальної роботи» сходить до її психодинамической моделі (Ф.Холліс, Г.Берлер тощо) і визначає стан людей,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua