Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу

Психологічне забезпечення педагогічного процесу в умовах дошкільного закладу є важливим напрямком діяльності дитячого практичного психолога. Тут, педагогічний процес ми розглядаємо як систему педагогічних впливів з освітніми та виховними цілями, де освіта передбачає «накопичення» знань, умінь, навичок суспільно-історичного досвіду, а виховання передбачає формування певних соціальних установок (понять і принципів), ціннісних орієнтації (морально- етичних норм), що визначають свідомість і поведінку людини. У тому і іншому випадку педагогічні впливи спираються на психологічні закони і механізми онтогенетичного розвитку. Крім того, Педагогічний процес співвідноситься з психологічними закономірностями формування особистості в умовах спеціально організованої системи впливів.

Таким чином, розділяючи педагогічний процес на освітній і виховний, ми тим самим диференціюючи його психологічне забезпечення. Забезпечення освітнього процесу здійснюється на основі психологічного супроводу освітніх (розвиваючих) програм; а забезпечення виховного процесу здійснюється на основі психологизации виховних стратегій.

Зупинимося докладніше на кожному з напрямків психологічного забезпечення.

Програма - базовий документ дитячого дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів і вихователів. З 1962 по 1992 р. «Програма виховання і навчання в дитячому садку» (типова програма) була обов'язковим документом, відповідно до якого здійснювався педагогічний процес у дошкільному закладі. «Робота за єдиною, жорстко регламентованої програмі приводила до однаковості форм, змісту і методів педагогічного процесу». Педагоги орієнтувалися на уніфікований і ідеологізований стандарт у вихованні та освіті, що негативно відбивалося на психічному здоров'ї і розвитку дітей.

111

В даний час створені правові умови для різноманітності змісту, форм і методів роботи з дітьми дошкільного віку. Основною тезою перетворень в контексті суспільного дошкільного виховання є «гуманізація та підвищення ефективності педагогічного процесу» на основі індивідуально-диференційованого підходу до дітей. Насамперед, перетворення забезпечується створенням дошкільних установ різного типу на основі варіативності змісту, форм організації та забезпечення педагогічного процесу: державні та комерційні дитячі садки, дитячі ліцеї та центри, прогімназії. Варіативність типів дошкільних установ безпосередньо пов'язана з варіативністю освітніх (розвиваючих) програм для дітей дошкільного віку («Веселка», «Розвиток», «Витоки», «Діалектика» та ін.) Спочатку диференціація програм грунтується на розрізненні цілей і завдань психолого-педагогічних впливів. Деякі з них сприяють загальному розвитку й освіті дошкільнят (загальнорозвиваючі, базисні програми), інші забезпечують розвиток спеціальних здібностей дітей (спеціалізовані програми).

Програми загальрозвиваючого типу включають в себе базисні напрямки та цілі психолого-педагогічних впливів відповідно віковим етапах онтогенетичного розвитку. Своєрідність загальнорозвиваючих програм, їх відмінність один від одного пов'язані з вихідними теоретичними уявленнями про процес розвитку.

Своєрідність спеціалізованих програм полягає в необхідності крім теорії загальної (онтогенетичного) розвитку подати також концепцію особливостей предметного (спеціального) розвитку дітей. Що має на увазі глибоке проникнення в логіку предметів (образотворчого та музичного мистецтв, структур мови та фізико-математичних побудов).

Оскільки адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу можуть визначати вибір тієї чи іншої освітньої програми, постає питання про критерії вибору і технологіях програмного забезпечення. Поставлені питання можуть бути вирішені за допомогою систем спеціального забезпечення програм (методичного, педагогічного, психологічного). Вони принципово різні за цілями, завданнями, методам, а також позиціям спеціалістів, які здійснюють дану діяльність. Пропонована система психологічного забезпечення універсальн-

112

на, а значить, прийнятна для всіх видів типових та альтернативних програм. Крім того, вона адаптована до вітчизняній системі дошкільного виховання в сучасних умовах. Структура даної системи являє собою три взшмосвязанних розділу на основі послідовно здійснюваної діяльності: «Вступ», «Адаптація», «Поточне обслуговування».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу "
 1. Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу
  Будь-який вид діяльності має як матеріальну, так і духовну складові. Педагогічний процес - це взаємодія духовних і фізичних сил його учасників з метою подолання труднощів, що виникають в ході розв'язання педагогічних завдань. Той, хто виявиться морально і психологічно більш готова до досягнення цієї мети, може розраховувати на максимальний результат. Організації, установи,
 2. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Як ви зрозуміли, що таке педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте
 3. Теми для рефератів 1.
  Психологічна готовність особистості до професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісного
 4. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 5. Основні завдання юридичної педагогіки
  Аналіз всього досвіду педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини
 6. Теми для самостійної дослідницької роботи
  Психологічні умови, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища в процесі розвитку психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 7. категоріальний-понятійний апарат
  Кожна область наукового знання поряд із загальними категоріями і поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне
 8. Теми для рефератів 1.
  Психологія глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 9. Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
  Його головною складовою є навчання, виховання і розвиток особистості військовослужбовця. Для виконання цього завдання командир (начальник) повинен бути підготовлений як педагог, здатний реалізувати дидактичні принципи і принципи виховання, регулювати реальну діяльність особового складу з підготовки до якісному вирішенню службово-бойових завдань, використовувати в педагогічному процесі
 10. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 11. Педагогічний контроль
  Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а
 12. Закономірності педагогічного процесу
  Динамічний, розвивається педагогічний процес суперечливий і диалектичен. У ньому проявляються свої закони, закономірності та протиріччя. Останні виникають при невідповідності між застаріваючими педагогічними поглядами, помилковими рішеннями педагогічних ситуацій і новими розвиваються концепціями, методами і факторами освіти, виховання, навчання і розвитку учнів, між
© 2014-2022  ibib.ltd.ua