Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія спільнот (сінекологія), 2008 - перейти до змісту підручника

Екологія спільнот (сінекологія)

Сінекологія - частина екології, що вивчає екологічні системи.

Загальноприйнятого поняття системи до цих пір не існує. Під системою звичайно розуміють цілісне утворення, що складається з взаємозв'язаних компонентів (елементів). Будь-яка система складається з частин (підсистем) і є складовим компонентом системного освіти вищого ієрархічного рівня (надсистеми). Наприклад, біогеоценоз як система складається з підсистем - біоценозу, популяцій рослин і тварин - і входить до складу біосфери-глобальної системи високого ієрархічного рівня. Системи володіють емерджентними (новими) властивостями. Кожна система якісно відрізняється від що становлять її підсистем і від надсистеми, в яку вона входить.

Популяція різних видів у природних умовах об'єднуються в системи вищого рангу-спільноти та біоценоз.

6

Біоценоз формує міжвидові зв'язки, що забезпечують структуру біоценозу-чисельність особин, розподіл їх в просторі, видовий склад тощо, а також структуру харчової мережі, продуктивність і біомасу. Для оцінки ролі окремого виду в видовий структурі біоценозу використовують о б і л і е в і д а-показник, що дорівнює числу особин на одиницю площі або об'єму займаного простору.

Правило 10%: з одного трофічного рівня переходить на інший, більш її високий рівень, в середньому близько 10% енергій, що надійшла на попередній рівень екологічної піраміди. Разом з корисними речовинами з одного трафіческого рівня на другий надходять і шкідливі речовини. Однак якщо корисна речовина при його надлишку легко виводиться з організму, то шкідливі не тільки погано виводяться, але і накопичується в харчовому ланцюзі. Такий закон природи, званий правилом накопичення токсичних речовин (біотичного посилення) в харчовому ланцюзі і справедливий для всіх біоценозів.

Біоценоз-сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів, що населяють ділянку суші або водоймища і характеризуються певними відносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища.

Біоценоз-комплекс організмів біогеоценозу, що формується в результаті боротьби за існування, природного відбору та інших факторів еволюції. По участі в біогенному кругообігу речовин у біоценозі розрізняють три групи організмів.

1. Продуценти (виробники) - автотрофні організми, що створюють

органічні речовини з неорганічних; основні продуценти-зелені рослини. Діяльність продуцентів визначає вихідне накопичення органічних речовин в біомасі.

2. Коісументи (споживачі) - гетеротрофні організми, що живляться за

рахунок автотрофних. Гетеротрофи 1-го порядку-травоїдні тварини, а також паразитичні бактерії, гриби тощо бесхлорофнльние рослини, що розвиваються за рахунок живих рослин. Гетеротрофи 2-го порядку - хижаки і паразити рослиноїдних організмів. Бувають консументи 3-го і 4-го порядків (сверхпаразнти, суперпаразіти і т. п.), але всього в ланцюгах живлення не більше 5 ланок. На кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси різко знижується. Діяльність консументів сприяє перетворенням і переміщенням органич. речовин в біомаси, частковою їх мінералізації, а також розсіювання енергії, накопиченої продуцентами,

3. Редуценти (відновники) - тварини, що харчуються залишками, що розкладаються організмів {сапрофаги), і особливо непаразитирующие гетеротрофні мікроорганізми-сприяють мінералізації органічного. речовин, їх переходу в усвояемое продуцентами стан. Взаємозв'язки організмів у біологічному середовищі різноманітні. Крім трофічних зв'язків, що визначають ланцюга живлення, існують зв'язки, засновані на тому, що одні організми стають субстратом для інших (топические зв'язку), створюють необхідний мікроклімат і т. п. Часто можна простежити

7

в біологічному середовищі групи видів, пов'язані з певним біоенозом повністю залежать від останнього.

Для біоценозу характерно поділ на більш дрібні підлеглі

одиниці - мероценози, тобто закономірно складаються комплекси, залежать від біоценозу в цілому (напр.

, комплекс мешканців гниючих дубових пнів в діброві). Якщо енергетичним джерелом біоценозу служать не автотрофи, а тварини (напр., кажани в біоценозі печер), то такі біоценози залежить від припливу енергії ззовні і є неповноцінними, представляючи в сутності мероценози. У біоценозі можна виділити і ін підлеглі угруповання організмів, наприклад, синузии. Для біоценозу також характерно поділ на угруповання організмів по вертикалі (яруси біоценозу). У річному циклі в біоценозі змінюються чисельність, стадії розвитку та активність окремих видів, створюються закономірні сезонні е аспекти біоценозу.

Біоценоз - діалектично розвивається єдність, мінливий в

результаті діяльності вхідних в нього компонентів, внаслідок чого

відбуваються закономірні зміну цін і зміна біоценозу (сукцесії), які можуть призводити до відновлення різко порушених біоценозу (напр., лісу після пожежі і т. п.). Розрізняють насичені і ненасичені біоценози У насиченому біоценозі все екологічні ніші зайняті і вселення нового виду неможливе без знищення або подальшого витіснення к.-л. Компонента біоценозу. Ненасичені біоценозу характеризуються можливістю вселення в них нових видів без знищення інших компонентів. Можна розрізняти первинні біоценози, сформовані без впливу людини (цілинний степ,

незайманий ліс), і вторинні, змінені діяльністю людини (лісу, виросли місці зведених, населення водосховищ). Особливу категорію представляють агробіоценози, де комплекси основних компонентів біоценозу свідомо регулюються людиною. Між первинними біоценозом і агробиоценозамн є вся гамма переходів. Вивчення біоценозу важливо для раціонального освоєння земель і водних просторів, т. к. тільки правильне розуміння регулятивних процесів в біоценозі дозволяє людині вилучати частка біоценозу без його порушення і знищення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Екологія спільнот (сінекологія) "
 1. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 2. Тема Основи сінекологіі (екології спільнот і екосистем)
  екології (екології спільнот і
 3. Висновок.
  екологія та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика
 4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Изд. 2-е, додатк. - Уфа. , 2005

 5. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 6. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003 . (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 7. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  екологія ділиться на загальну екологію, геоекологію, Біоекологія, екологію людини і прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження поділяються за якістю на позитивні і
 8. Теми рефератів
  екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії.-М.: ІПЛ, 1989. - ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера.-М.: 1967. 4. Мойсеєв М.М. Людина. середу. Суспільство.-М., 1983. 5. Гиренок Ф.І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера.-М.: Наука,
 9. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЇ ЯК комплекной СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО НАУКИ Про ВЗВАМООТНОШЕНІЯХ ОРГАНІЗМІВ. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ.
  екологія - фундаментальна комплексна наука про природу, що поєднує знання основ кількох класичних природних наук. Для виявлення специфіки екології як науки розглянемо рівні організації живої матерії гени клітини тканини органи організми популяції види спільноти біосфера екологія екологія екологія екологія еколоія і науки, які вивчають
 10. Розділ факторіальна екологія
  екологія
 11. Екологія урбанізованих територій
  Екологія урбанізованих
 12. Тема Основи демекологія (екології популяцій)
  екології (екології
© 2014-2022  ibib.ltd.ua