Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

4.1. Формалізація системи управління

Загальний стан питання підготовки кадрів вищої кваліфікації можна охарактеризувати наступним чином. У зв'язку з порушенням економічного балансу між попитом і пропозицією, настав застій у сфері виробництва. У результаті кадри вищої кваліфікації залишилися незатребуваними, багато промислових підприємств не орієнтовані на випуск нового виду продукції, а вищі навчальні заклади ще не перейшли на більш ефективні форми навчання [12, 17, 20, 24].

Звідси випливає необхідність терміново організувати і провести: 1)

короткострокову форму прискореної перепідготовки вже наявних у надлишку фахівців з вищою освітою для вирішення поточних завдань виробництва, 2)

раціональну форму навчання майбутніх висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на нові технології з урахуванням закордонного досвіду підготовки кадрів; 3)

впровадження сучасних систем прискореного навчання та оперативного управління вузом з використанням нових комп'ютерних технологій .

Ефективним способом вирішення сформульованих завдань служать автоматизовані системи управління та автоматизовані навчальні системи (АОС).

Формалізація вищевказаних завдань вимагає представити процес навчання у вигляді функціонуючої та розвиваючої системи. При цьому функціонування передбачає вирішення завдання перепідготовки кадрів, а розвиток - реалізацію перспективної задачі навчання. В цьому випадку весь процес навчання зображується у вигляді простої наочної структури взаємин: Споживач

Постачальник

Св =

«

«

Виробник

(школи)

(підприємства)

(вузи) Представляючи дану структуру у вигляді блок-схеми, її можна формально виразити у вигляді рис. 4.1. Зробивши ідентифікацію елементів структури, ми отримаємо формалізовану систему, яка відображатиме взаємини між постачальником, виробником і споживачем. Зв'язавши їх зворотним зв'язком управління, ми можемо описати її математично. Щоб даними чином формалізована задача відображала вимоги ефективного управління, необхідно ввести в неї критерії та привести їх у відповідність нових ринкових умов процесу навчання. При цьому умови мають бути обов'язковими і єдиними для всього університету. Якщо дані критерії або деякі

Рис. 4.1. Структура взаємин постачальник - вуз - споживач

з них не відповідають встановленим вимогам, тоді слід ввести більш точні, придатні до використання в автоматизованих системах управління. Для реалізації цього завдання необхідно процес навчання розглядати більш конкретно з урахуванням змінених умов функціонування вузу.

Але перш ніж зважитися на витрати, пов'язані з перебудовою системи навчання та автоматизованого керування, слід відповісти на питання: «А чи вигідно нам вдосконалюватися? Або вжити інших заходів? »Головним визначальним фактором отримання відповіді на поставлене питання служать витрати, величина яких повинна визначатися з аналізу стану університету.

Необхідність вдосконалення диктується умовами ринку.

Необхідною умовою вдосконалення служить прискорення процесу навчання і підвищення якості підготовки фахівців. Другою умовою є адаптація основних структурних підрозділів вузу під нові комп'ютерні технології з урахуванням ринкових відносин.

Провідні зарубіжні фірми вже давно усвідомили, що якщо в процесі функціонування існуючих систем виникають провали, невдачі, помилки і т. п. явища, причина криється не настільки в техніці або в людях, скільки в недоліках систем управління. Працівники, які обслуговують ці системи, в більшості випадків не є джерелами невдач, вони прості виконавці в середовищі, де ще діють застарілі і негнучкі процедури управління. Самі керівники структурних підрозділів також не є основними винуватцями поточних помилок. Їх єдина вина - робота в рамках системи, не пристосованою до обліку сучасних, швидко мінливих умов. Усуваючи постійно виникаючі помилки, ми не повинні критико-вать конкретних виконавців, проблема криється не в них, тому головний удар слід спрямувати проти систем, за допомогою яких управляється, контролюється і оцінюється їх діяльність. І тільки після усунення виявлених недоліків необхідно створювати процедури, що дозволяють регулярно приводити систему у відповідність постійно мінливих зовнішніх і внутрішніх умов існування.

Раніше діючі організаційно-технічні системи ручного управління будувалися за горизонтально-вертикальним принципом функціонування, вони володіли рядом достоїнств і недоліків.

Представлення процесу навчання у вигляді функціонує і розвивається системи дає можливість використовувати більш ефективні машинні методи управління, що дозволяють одночасно підвищити оперативність розв'язуваних завдань, що досягається за рахунок обліку всіляких зворотних і перехресних зв'язків, що діють в системі [27 ].

Цієї концепції управління в даний час дотримується більшість зарубіжних фірм.

Наступним необхідною умовою досягнення поставленої мети є запровадження окремої особи, що виконує функції керуючого загальним процесом виробництва.

Даний підхід вже давно використовується за кордоном (США, Японія).

Основне завдання вдосконалення полягає в розробці стратегічного плану розвитку, що враховує мінливі ринкові вимоги та умови, пов'язані з переходом на нові методи управління та економіки. Дане завдання є колективною, включаючи як керівників, так і працівників вузу, але вимагає спеціальних знань, оскільки при цьому використовується метод альтернативних суджень, який є досить складним.

Для забезпечення безперебійного та ефективного функціонування системи потрібна точна маршрутна схема (карта), необхідна для процесу управління, на якій повинні бути відображені ділянки контролю. У цій маршрутній карті обов'язково вказуються види зв'язків співробітників з функціонуючою системою, визначені ділянки вимірювання і ланцюги зворотних зв'язків, по яких ведеться аналіз виникаючих помилок. При відсутності такої схеми-карти контролю оцінку можна проводити тільки за остаточними результатами навчання, покладаючись при цьому на відгуки споживача продукції.

Перш ніж починати вдосконалення системи управління, слід ввести контроль якості її функціонування. Завданням контролю служить виявлення справжньої причини кожного випадку виходу процесу за встановлені межі і аналіз тих ділянок, які викликають ці збої. Однак, якщо навіть процес стабільний, не слід на цьому заспокоюватися, бо вимоги споживача постійно зростають, умови змінюються, а перебудувати систему під нові умови оперативно не завжди можливо.

Більш конкретно вдосконалення системи управління та її стабільне функціонування можна звести до наступних основних завдань: 1.

Постійно і оперативно враховувати всі змінюються вимоги споживача до якості підготовки фахівців - випускників вузу. 2.

Знати і враховувати можливості постачальників з підготовки абітурієнтів для вступу до вузу в світлі зростаючих вимог. 3.

Регулярно здійснювати заходи щодо вдосконалення процесу навчання на основі результатів перевірок (вимірювань, атестацій поточної успішності) і введення більш ефективних форм усунення неполадок.

Аналіз показує, що багато видів діяльності персоналу, що забезпечує функціонування системи навчання, не поступаються за своєю складністю заводським виробничим процесам.

Це дозволяє використовувати існуючі і добре відпрацьовані виробничі показники і у вузівській системі навчання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Формалізація системи управління "
 1. 22. Особливості російської правової системи
  системі РФ відбуваються революційні зміни, реформування всіх її інститутів. Перегляд базових категорій правознавства. Йдеться про поняття, сутність, соціальне призначення, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій «право» і «закон», а т.м. на визнанні
 2. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  формалізація акта, прийнятого державним органом (формат, розташування граматичних структур тощо), яка б дозволила обробляти його на ЕОМ - зберігати, видавати і т.п. При недотриманні цих вимог забороняється реєстрація акта і він не набуває юридичного значення, стає юридично нікчемним. Нарешті, про джерела права. Це поняття набуло широкого поширення в
 3. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
  формалізації оцінок експертів, які спостерігали поведінка індивіда в певних ситуаціях протягом деякого відрізка часу. Q-дані (questionnaire data) засновані на вивченні особистості за допомогою опитувальників і методів самооцінки (тести, шкали самооцінок, самозвіти і т.д.) і займають завдяки простоті інструментальних конструкцій і легкості отримання інформації центральне місце в особистісних
 4. ГЛОСАРІЙ
  формалізація мови, якою співробітники користуються для організації та координації діяльності. Реальні (з практики юридичної фірми) приклади такої формалізації: «Сьогодні - означає« сьогодні до 18:00 »;« Протягом тижня - означає «робота повинна бути представлена до 15:00 п'ятниці», і т.п. Приклад з глосарію в корпоративному проекті автора (формулювання - керівника проекту з боку
 5. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  формалізація ділових відносин, у вигляді укладення договорів з підприємствами , постійно працюючими зі службою зайнятості. Одним з пунктів таких договорів може стати конкретне зобов'язання роботодавця - партнера державної служби зайнятості про оперативне оповіщення про всі зміни щодо заявлених вакансій, а також санкції за його порушення. Багато практичні працівники відзначають,
 6. контрольні роботи
  формалізація »,« мова »,« мова логіки висловлювань »,« знак »,« формула »,« ім'я »,« пропозиція »,« квантори »,« оператори » , «функтори», «предікатори». Також необхідно розібратися в загальних і особливих рисах природних і штучних мов. Використовуючи відповідні вправи, перевірте отримані теоретичні знання. Теми рефератів: Природна мова і штучні мови. Поняття знака. Загальна
 7. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  системи корпоративного освіти; делегування повноважень; розробка системи заохочень педагогічних ініціатив. Вчителі присвоюють нові цінності освіти і вчаться їх реалізовувати у своїй професійно-педагогічної діяльності через нові функції в результаті реалізації двох стратегій: інноваційна діяльність з актуальних напрямів розвитку вітчизняного
 8. 1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету
  формалізації процесу виробництва інформаційного центру, а значить -
 9. 4.2. Етапи вдосконалення та основні завдання поліпшення якості
  формалізації задачі показана на схемі рис. 4.2, яку пропонується використовувати як робочий варіант. Перший крок у цьому напрямку зроблено - це автоматизоване складання розкладу навчальних занять. Одночасно з ідентифікацією визначається функціональне призначення всіх компонентів системи, ступінь їх значимості та важливості в управлінні. Ступінь значущості та важливості
 10. 4.2.1. Роль постачальників продукції та споживачів випускаються фахівців у вдосконаленні якості системи навчання
  формалізації відносин з постачальниками (школами). Якщо споживача цікавить якість товару, що випускається, то постачальники оп-ределяют якість продукції. Таким чином, вихідні показники виробника характеризують вхідні дані, тобто абітурієнти. Отже , забезпечення контролю вхідних параметрів системи управління є першим і необхідною умовою випуску
© 2014-2022  ibib.ltd.ua