Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету

Опції інформаційного центру визначаються Положенням, затвердженим ректором університету, на підставі якого його начальник несе повну відповідальність за ефективність всієї роботи. Положення є керівним документом, на його підставі здійснюється діяльність персоналу, включаючи керівника за рішенням виробничих завдань, покладених на весь трудовий колектив. Межі і рамки діяльності підлягають перегляду тільки за умови зміни мети і завдань, тобто при зміні основного виробничого призначення.

Мета підрозділу визначається довготривалої проблемної завданням

вузу.

На підставі мети і завдань будується структура ІЦ, кожен елемент (лабораторія) якого характеризується видом вирішуваних завдань.

Структура центру підлягає коригуванню або зміні лише у разі його переорієнтації на вирішення завдань, що докорінно відрізняються від колишніх. Зміна структури відбувається за умови зміни призначення підрозділу або введення додаткових ресурсів для нових завдань.

Визначаючи інформаційний центр як складну організаційно-технічну систему з підготовки висококваліфікованих фахівців, виникає необхідність у встановленні його статусу в структурі вузу.

Положення про обчислювальному центрі, раніше рекомендоване Мінвузом, мало свої позитивні сторони, але воно діяло в інших економічних умовах, тому деякі його пункти застаріли і не відповідають сучасним вимогам. Наприклад, з формування штатного розкладу, визначення джерел фінансування, нормуванню витрат часу на обробку даних, розрахунку цін, правовим нормам і т. д. Тому в 2001 р. було введено нове Положення.

Особливість даного моменту полягає в більш широкому впровадженні технічних засобів у всі сфери виробництва: як у навчальний процес, так і в управління господарською діяльністю ВНЗ. Наприклад, в даний час без таких підсистем, як «Абітурієнт», «Бухгалтерія», «Кадри» та інших взагалі не можна обійтися, бо ці структури забезпечують необхідної та оперативною інформацією весь університет. Крім того, у зв'язку з введенням в експлуатацію комп'ютерних мереж, Інтернет, електронної пошти виникає необхідність в організації цілодобового режиму функціонування техніки щодо забезпечення збереження робочої інформації, що циркулює в комп'ютерній мережі. Швидкі темпи розвитку програмно-технічних засобів: операційних систем, пакетів прикладних програм; підвищення б-стродействія машин, пристроїв введення-виведення на друк роблять сучасний інформаційний центр високодинамічний системою.

У зв'язку з вищевказаними та іншими якісними змінами в університеті зросли вимоги до функціонування інформаційних центрів, що призводить до підвищення інтенсивності їх роботи і кола розв'язуваних завдань.

Тому більш динамічними стають процеси планування, управління, матеріально-технічного постачання зі своїми особливостями і вузівської специфікою.

Наприклад, особливість матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) полягає в тому, що в даний час постачання даного обладнання ведеться іноземними фірмами, які не враховують специфіки нашої колишньої системи. Так, придбані засоби комп'ютерної та оргтехніки не комплектуються принциповими схемами, запчастинами, необхідної робочою документацією та іншими речами.

Всі ці та інші чинники і специфіка багато в чому ускладнюють вирішення завдань експлуатації, пошуку несправностей, забезпечення оперативного ремонту, освоєння програмних продуктів і т. д., які призводять до зниження ефективності.

В умовах вузу ця проблема ще більше посилюється за рахунок слабкої діяльності допоміжних служб при високій динамічності роботи інформаційних центрів.

Порівняно з іншими виробничими структурами ІЦ є більш динамічними, пов'язаними з безперебійним і безперервним забезпеченням навчального процесу, оперативної обробкою ділової та керуючої інформації, тому вони повинні отримати особливий статус високодинамічний системи масового обслуговування і мати вищий пріоритет в порівнянні з іншими підрозділами при вирішенні виробничо-господарських питань.

З метою підвищення ефективності управління процесом виробництва на підставі затвердженого Положення на МФ встановлюються права та обов'язки керівництва та співробітників інформаційного центру. Наведемо їх.

Декан МФ здійснює адміністративно-технічне управління і контроль за якісним і своєчасним виконанням робіт з питань: 1.

Табельної обліку робочого часу співробітників відповідно до вимог КЗпП. 2.

Введення в експлуатацію технічних засобів, програмного та математичного забезпечення. 3.

Використання та витрати фінансових коштів за призначенням. 4.

Оперативного планування та виконання обчислювальних робіт факультету щодо забезпечення навчального процесу та НДР. 5.

Розробки планів перспективного розвитку комп'ютерної техніки, ПМО, що відповідають вимогам підготовки фахівців на основі нових інформаційних технологій в галузі машинобудування (НІТМ). 6.

Забезпечення правил експлуатації комп'ютерної мережі та ефективності її використання у навчальному процесі та НДР. 7.

Дотримання вимог охорони праці, правил пожежної та електробезпеки.

Таким чином, декани є центральною фігурою з впровадження НДР на своїх факультетах.

Питаннями навчально-методичного та наукового характеру займається представник факультету, має знання та навички роботи з використання НІТ в навчальному процесі та НДР, який призначається з числа ППС деканом факультету. Він бере активну участь у вирішенні таких завдань: 1.

Розробка перспективних планів з урахуванням специфіки кафедр факультету і тенденцій розвитку сучасних програмно-технічних засобів навчання. 2.

Організація заходів з освоєння ППС нових пакетів прикладних програм, що використовуються в навчальному процесі та НДР. 3.

Впровадження нових ППП з метою більш якісної підготовки випускників факультету.

Загальний розпорядок роботи інформаційного центру регламентується розкладом навчальних занять факультету, наказом ректора № 712 від 2.10.2000 р. «Про графік регламентованих перерв при роботі в несприятливих умовах праці», іншими наказами та розпорядженнями.

З метою підвищення оперативності вирішення виробничих питань для кожної лабораторії визначено коло завдань, що вирішуються обслуговуючим персоналом.

1. Лабораторія «Нові інформаційні технології в машинобудуванні» (НІТМ) займається: -

підготовкою курсових і дипломних проектів (розрахунки, висновок креслень); -

установкою нових програмних продуктів, їх адаптацією, вивченням і впровадженням у навчальний процес; -

проведенням семінарів та курсів для викладачів і співробітників МФ з освоєння нових програмних продуктів; -

поширенням досвіду і знань серед співробітників та викладачів кафедр.

Персонал лабораторії зобов'язаний: -

забезпечувати проведення навчальних занять спільно з провідними викладачами кафедр; -

готувати необхідні програмні продукти до навчального процесу і підтримувати їх в робочому стані; -

надавати необхідну допомогу та консультації студентам при роботі в конкретних пакетах і системах, при самостійній роботі; -

вміти встановлювати, супроводжувати нові програмні продукти; -

проводити оновлення антивірусного захисту; -

відновлювати і замінювати операційні системи, прикладні та сервісні програми; -

вміти працювати в комп'ютерній мережі, текстовому і графічному редакторах, користуватися Інтернетом, електронною поштою, сканером, плоттером; -

дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимоги охорони праці. 2.

«Науково-дослідна лабораторія» (НДЛ): -

забезпечує виконання робіт докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів-дослідників на засобах лабораторії; -

підтримує всі необхідні програмні засоби в робочому стані.

Територіально знаходиться при кафедрі ТМ.

Персонал лабораторії зобов'язаний: -

забезпечувати своєчасну установку сервісних пакетів, що дозволяють здійснювати оперативну обробку результатів наукових досліджень і їх графічне оформлення; -

вести навчання і надавати допомогу користувачам при роботі з новими пакетами і в комп'ютерній мережі.

Персонал лабораторії повинен знати і вміти: -

встановлювати всі використовувані пакети і сервісні програми; -

проводити оновлення антивірусного захисту, пакетів прикладних програм; -

здійснювати відновлення та заміну операційних систем; -

вміти працювати в текстовому і графічному редакторах, з електронною поштою; -

дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимоги охорони праці. 3.

Лабораторія «Основи комп'ютеризації технічних систем і технологічних процесів» (ОКТСіТП): -

використовується для проведення навчального процесу зі студентами.

Персонал лабораторії зобов'язаний: -

вести роботу щодо забезпечення безперебійного функціонування програмних продуктів; -

надавати допомогу провідним викладачам кафедр факультету з проведення навчальних занять та консультації студентам при виконанні розрахунок-але-графічних робіт.

Персонал лабораторії повинен знати і вміти: -

працювати з пакетами прикладних програм, що використовуються в лабораторії; -

проводити оновлення антивірусного захисту ; -

працювати в текстовому і графічному редакторах; -

встановлювати операційні системи і, в разі потреби, вміти відновлювати їх; -

дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимог охорони праці. 4.

Лабораторія «Основи комп'ютерної підготовки» (ОКП): -

виконує роботи з проведення занять зі студентами в основному молодших курсів МФ з основ інформатики та мов програмування.

Персонал лабораторії зобов'язаний: -

знати основи інформатики та мови програмування; -

здійснювати своєчасну підготовку програмно-технічного забезпечення; -

виконувати профілактичні роботи щодо забезпечення функціонування технічних засобів; -

проводити оновлення антивірусного захисту, відновлення програмного забезпечення; -

працювати в текстовому і графічних редакторах, в комп'ютерній мережі, користуватися Інтернетом, електронною поштою, сканером; -

дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимоги охорони праці. 5.

Лабораторія «Машинна графіка» (МГ).

Територіально знаходиться при кафедрі «Машинна графіка і нарисна геометрія» і використовується для виконання робіт студентами 1-го і 2-го курсів навчання для всього університету.

Завантаження лабораторії забезпечується завідувачем кафедри відповідно до плану проведення навчального процесу. Функціонування лабораторії здійснюється на підставі загального розкладу занять студентів УлГТУ.

Керівництво інформаційного центру факультету надає даній лабораторії технічну, методичну допомогу і консультації; працівники лабораторії зобов'язані дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимоги охорони праці. 6.

Технічне обслуговування СВТ (ТОСВТ) на МФ здійснюється провідним інженером-електронікою. Він зобов'язаний: -

виробляти контроль за правильною експлуатацією комп'ютерної та оргтехніки згідно з технічними вимогами; -

здійснювати профілактичні роботи згідно з інструкціями з експлуатації; -

виконувати дрібні ремонтні роботи; -

виробляти з програмістом ІЦ сполучення програмних засобів із зовнішніми пристроями для їх ефективного використання; -

виконувати роботу по своєчасній подачі заявок на придбання ЗІП, витратних матеріалів, необхідного інструменту; -

вести реєстрацію використовуваних видаткових матеріалів шляхом запису в журнал обліку; -

вивчати нову техніку і сприяти її періодичному оновленню; -

дотримуватися правил електро-і пожежної безпеки, вимоги охорони праці.

Усі працівники інформаційного центру зобов'язані виконувати накази і розпорядження ректора, проректора і керівників структурних підрозділів по підпорядкованості.

Даний перелік робіт сприяє формалізації процесу виробництва інформаційного центру, а значить - ефективності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету "
 1. ВСТУП
    статус і структура обчислювального центру. Пропонується змінити статус ІОЦ і перевести його в розряд центру сервісного обслуговування (ЦСО) у сфері інформаційних технологій. Сформульований принцип необхідної самодостатності, стійкого функціонування обчислювального центру. Визначено основні завдання обчислювальних структур на перехідному етапі економіки. Глава друга присвячена
 2. . Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки
    статус з питань прийняття рішення. Системою, яка відповідає вищевказаним вимогам, може служити класифікатор, який якраз і розроблений за функціонально-територіальною ознакою, де об'єднуючим фактором груп однорідних елементів служить функціональний ознака, т. к. всі ПК виконують одну і ту ж задачу - обробку інформації користувачів. Відмітною фактором є
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    статус сучасного великого і корисного суспільного знання. Цьому ж сприяють і функції, які виконує теорія права. Їх декілька: пізнавальна (гносеологічна), прогностична, прикладна, ідеологічна, виховна. По суті питання про функції теорії права - це питання про те, як і що робить юридична наука, принаймні її теоретична частина, для суспільства, для
 4. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    статус, базовий рівень якості і вищий рівень якості. Процедура акредитації також була введена в Угорщині та Хорватії. Так, у Хорватії кожні п'ять років експертна комісія, що призначається Міністерством науки і техніки, оцінює рівень якості та ефективності викладання, а також наукову і професійну діяльність. В цілому слід зазначити, що в країнах Східної та Центральної Європи
 5. 1.2.2. Структура інформаційного центру машинобудівного факультету
    структурою розуміється будова, розташування елементів частин щодо один одного і зв'язки між ними. Так як структура визначає властивості об'єктів і систем будь-якої природи, тому її вважають найбільш раціональним матеріальним утворенням і пов'язують з поняттям нус, логос, тобто з доданням сенсу або розумності. Структура як сукупність стійких зв'язків між елементами,
 6. 3.4. Використання комп'ютерної мережі
    структурними підрозділами інформаційного центру, кафедрами факультету, службами університету та лабораторіями. Вона дає можливість доступу до розподілених інформаційних ресурсів, архівам даних, електронній пошті і т. д. Вихід в Internet як в глобальну систему дозволяє оперативно обмінюватися інформацією, використовуючи зовнішні ресурси, що сприяє скороченню витрат часу
 7. 3.5.3. Конкретні заходи щодо підвищення якості навчання
    структури другого рівня. 3) Елементи пари першого рівня формують для студента поле знання на його конкретному робочому місці, утворюючи тим самим новий елемент структури третього рівня. 4) Визначаються відносини між елементами другого і третього рівнів, які є в якісному відношенні більш високими, ніж елементи нульового та першого рівнів. Елементи другого і третього
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    статус Установчих зборів як «господаря землі Руської», вироблений угодою лідерів Петроградської Ради і Державної думи в ніч на 2 березня з основним принципом «непредрешенія» головних питань державного життя до Установчих зборів, зробив Тимчасовий уряд і радянські партії заручниками формули «непредрешенія». Вони не могли розпорядитися владою, не ризикуючи бути
 9. 9. Правове регулювання малого підприємництва
    статусом юридичної особи, будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім довірчих товариств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ), а також суб'єкти підприємництва, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    статусом монарха (наприклад, генеральні секретарі комуністичної партії в деяких соціалістичних державах). Крім того, спадковий характер влади при монархії забезпечує легітимність (законність, прийняття) кожного нового монарха, представляє дуже стабільний і зручний спосіб переходу влади, «працює» на спокій, згуртованість відповідного суспільства в критичних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua