Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2. Індустріалізація: здобутки та витрати

Індустріалізація країни була ключовим завданням будівництва соціалізму в СРСР. У 1946 р. І.В. Сталін, говорячи про корінних відмінностях радянського методу індустріалізації від ка-капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. Односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації і змістом цього процесу. Свою увагу вони почали концентрувати навколо проблеми первооче-чергової форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично ілюст-лися в працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х
рр.. (Е.Ю. Локшин, І.М. Бровер, К.А. Петросян та ін.), а при освітленні індустріалізації в окремих регіонах дослідники не проводили відмінності між поняттями «індустріалізація СРСР» і «індустріалізація республіки».
Тим часом, в 1920-і роки індустріалізація розглядалася як багатогранний процес створення багатогалузевої економіки при більш прискореному темпі розвитку «групи А», як процес реконструкції всього народного господарства на основі передової техніки, перекладу відсталих форм господарства на соціалістичний шлях розвитку, як процес, що має своєю економічною і політичною основою союз робітничого класу і крес-тьянства. Головною метою індустріалізації було завоювання економічної незалежності країни від світового капіталістичного господарства. Таке розуміння індустріалізації стало поступово затверджуватися з середини 50-х рр.. (З виходом в 1954 р. підручника політичної економії), але тема розвитку важкої промисловості (або однієї її галузі - машинобудування) продовжувала переважати. З середини 60-х рр.. великий розмах придбала публікація документів про індустріалізацію, своєрідною вершиною якої став чотиритомний звід «Ін індустріалізації СРСР. Документи і матеріали »(1969-1973). Розширення джерельної бази дозволило вийти загальних роботах А.Ф. Хавіна (1962) і Ю.В. Воскресенського (1969), колективним монографіями (1967, 1969). Безсумнівним достоїнством історіографії тієї пори можна вважати звернення до зіставлення рівня незавершеною капіталістичної індустріалізації Росії та особливостей індустріалізації в СРСР; важливий крок був зроблений у вивченні боротьби за техніко-економічну незалежність СРСР (В.І. Касьяненко); набули поширення роботи по окремих галузях промисловості; намітилися деякі кроки у вивченні соціально-економічних наслідків індустріалізації країни. Однак великого узагальнюючого праці про індустріалізацію створено так і не було, лише певною мірою його заповнює вийшла в 1984 р. невелика монографія BC Лельчук «Індустріалізація СРСР. Шляхи, засоби, досягнення ».
Звертаючись до історії індустріалізації, ми, як правило, беремо за точку відліку XIV-й з'їзд партії, за яким закріпилася назва «з'їзд індустріалізації». Але його рішення були у відомому сенсі вже другим кроком у цьому напрямку. Першим доку-ментом, в якому одержала вираження ідея індустріального перетворення Росії, був план ГОЕЛРО. Мова в 1920 р. йшла не просто про електрифікацію народного господарства, до чого деколи зводять істота плану, а й про те, щоб на цій основі перевести економіку на шлях інтенсифікації: передбачалося першочергове розвиток машинобудування, металургії, паливно-енергетичної бази і хімії. У постанові VIII з'їзду Рад РРФСР (1920 р.) «Про важкої індустрії» було поставлено питання про високі темпи розвитку важкої промисловості та її фінансове забезпечення: приблизно 1/3 всіх коштів планувалося отримати за рахунок внутрішніх джерел, а інші 2/3 - з допомогою іноземних концесій і кредитних операцій.
Однак надії на реалізацію цього плану не виправдалися, тому що обстановка, що склалася в країні в 1921 р., зажадала перегляду економічної політики. Від штурмових методів, прямих шляхів довелося перейти до створення попередніх умов для переходу до соціалізму, дещо послабити увагу до важкої промисловості і всі сили кинути на підйом сільського господарства та виробництво предметів споживання, бо першочерговим завданням був порятунок трудящих, призупинення декласування робітничого класу. Лише з середини 20-х рр.. знову пріоритетну увагу стало віддаватися важкої промисловості, енергетиці, машинобудуванню. Одночасно відбувався перехід до жорсткої централізації та концентрації всіх ресурсів, регулювання народного господарства за допомогою державних планів. Надії на отримання коштів від концесій, на закордонні кредити не виправдалися, а зовнішньоторговельні операції 1918-1925 рр.. належної виручки не дали. XIV з'їзд ВКП (б), взявши наприкінці 1925 р. курс на індустріалізацію країни, визначив як основні внутрішні джерела її здійснення. Але які саме? На цей рахунок у керівництві не було єдиної думки. Троцький, Зинов'єв, Каменєв, Преображенський, піднімаючи питання про «сверхіндустріалізацію»,
бачили єдине джерело у збільшенні податків на селянство, а по суті пропонували пограбування села. Такий шлях казал - ся неприйнятним Бухарину, який вважав його «аморальним» і пропонував отримати кошти за рахунок зростаючої рентабельності промисловості, прогресивного оподаткування на капіталістичні елементи та залучення особистих заощаджень населення, які розміщені в державний банк. Однак державна промисловість в середині 1920х рр.. не могла дати необхідних коштів негайно, податки ж були і так великі: в 1923/24 р. доходи від них склали 1/3 всіх надходжень бюджету, а в 1924/25 р. - 45,5%. Близько 1/3 доходів давав транспорт, а питома вага надходжень від промисловості, торгівлі та банків становив не більше 2-4%. Заощаджень ж у населення практично не було. Варіант Бухаріна - це шлях повільного, поступового накопичення коштів, орієнтації виробництва на ринок.
Вихід все ж був у активному залученні села в процес індустріалізації. Це передбачало насичення ринку про-промисловими товарами, яких потребувало селянство, отримання в обмін на них необхідної сировини і хліба, від продажу якого і з'являлися потрібні кошти. Однак сталінське керівництво пішло по шляху більш простому для нього, але важкого і болісного для селянства. Вирішено було форсувати колективізацію з метою безоплатного отримання хліба з селянства, але вже не шляхом продподатку, а обов'язкових поставок. Зовні це нагадувало на практиці реалізацію ідей Троцького, перетворилося, за визначенням Бухаріна, в «військово-феодальну експлуатацію селянства». Тим часом, Радянське держава отримувала набагато більше коштів не від продажу хліба, а нафти і лісу. Так, в 1930 р. за рахунок продажу хліба було виручено 883 млн. руб., А нафти і лісу - 1 млрд. 430 млн. рублів. Навіть в 1932-33 рр.., Коли на великих територіях країни в результаті сталінської колективізації вибухнув голод, хліб продовжували вивозити за кордон. Але отримано було від його продажу тільки 389 млн. руб., В той час, як від реалізації нафти і лісу - 700 млн. У міру зростання промисловості збільшувалася значення як джерела індустріалізації і внутрішніх накопичень. До того ж, стала широ-
ко використовуватися практика позик у населення, різко зросла продаж спиртних напоїв.
Основні практичні результати були досягнуті в роки першої і другої п'ятирічок. У 1929 р. урядом було прийнято перший п'ятирічний план розвитку народного господарства, який був напруженим, але реальним для виконання. Однак незабаром планові завдання стали штучно завищуватиметься. Якщо за планом до кінця п'ятирічки передбачалося щорічне виробництво електроенергії в обсязі 23 млрд. квт. годин, чавуну - 10 млн.т, тракторів - 53 тис. штук, автомобілів - 100 тис. штук, то вже в 1930 р. І.В. Сталін говорив про досягнення в 1932 р. виробництва 17 млн. т чавуну, 170 тис.тракторов, 200 тис. автомобілів. Щорічні темпи зростання з 22% вирішено було збільшити до 45-47%. Але рішення про форсування темпів йшло не тільки від Сталіна. Гасло «5-річка - в чотири роки» був широко підтриманий масами, насамперед у середовищі робітничого класу, який значно поповнився малограмотними і політично неосвіченими вихідцями з села. Для них ідеї «наздогнати і перегнати», «рвонути вперед» були дуже привабливими.
Гасла про виконання п'ятирічки в чотири і навіть три роки, спроби насильницького прискорення привели до диспропорцій, порушення плановості і в підсумку до спаду темпів наприкінці п'ятирічки, тривало і на початку другої п'ятирічки. У гарячці були віддані забуттю питання поліпшення організації і стимулювання праці, розвитку госпрозрахунку, соціальної сфери. У результаті виникла невідповідність між зростанням продуктивності праці і зарплати, почалося розлад грошової системи, по ряду показників став відчуватися товарний голод, стали рости роздрібні ціни. У країні була введена карткова система. Часті аварії на виробництві, низька якість товарів стали пояснюватися «шкідництвом», головними винуватцями були визнані старі фахівці. У 1930 р. в країні пройшов один з перших гучних процесів у справі «Промислової партії». На будовах п'ятирічки широко застосовувався працю ув'язнених (наприклад, половину з возводивших Магнитку складали так називає-мі спецпереселенці, найчастіше вчорашні селяни).
Але це не заважало І.В. Сталіну на січневому (1933) Пленумі ЦК і ЦКК ВКП / б / зробити висновок про перетворення країни з аграрної в індустріальну і оголосити про виконання першої п'ятирічки за 4 роки і 3 місяці. На ділі країна виробляла в 1932 р. 13 млрд. квт. годин електроенергії, 6 млн.т чавуну, 50 тис. тракторів і менш 25 тис. автомобілів. Рубежів, намічених першим п'ятирічним планом, вдалося досягти тільки на другому-третьому році другої п'ятирічки. Що стосується ще більших показників, обіцяних Сталіним у 1930 р., то вони виявилися досягнутими лише по завершенні другої п'ятирічки, а то і після війни. При підведенні підсумків Сталін не навів жодних порівняльних даних планових та підсумкових показників, він лише констатував створення нових галузей промисловості.
Підсумки другої п'ятирічки виявилися дещо кращими, ніж перші, але говорити про її дострокове виконання (за 4 роки і 4 місяці) також не доводиться. Домогтися намічених цілей або наблизитися до них допомогло лише масове стахановський рух, що означало поряд з адміністративно-командними методами використання заходів щодо стимулювання праці та пожвавленню соціальної політики. Не випадково тому стаханівський рух вже в ході його розгортання користувалася підвищеною увагою авторів: тільки за 1935-1940 рр.. йому було присвячено понад 4,6 тис. робіт. Більшість з них носили економічний характер, лише в деяких містилися історичні екскурси, але такої кількості статей і книг про стаханівський рух не знав жоден з наступних періодів історіографії. Найбільші результати в промисловому розвитку були досягнуті в період 1931-1937 рр.., Коли керівництво важкою промисловістю здійснювали Г.К. Орджонікідзе і Г.Л. П'ятаков. Виробництво чорної металургії в 1933 - 1937 рр.. виросло в три рази, середньорічний приріст становив 40-60%. За роки другої п'ятирічки країна, по суті, припинила ввезення сільськогосподарських машин і тракторів, в цілому питома вага імпортної продукції в загальному споживанні країни знизився до 1-0,7%.
Але ініціатива і новаторство піддалися суворим випробуванням в 1937-38 рр.. В результаті масових репресій знизився творчий потенціал суспільства, створений кадровий корпус сильно постраждав.
Порушення законності, репресії, свавілля перетворювалиадміністративно-командне управління в адміністративно-каральне. Сталін у ході індустріалізації прагнув досягти успіхів, не рахуючись з їх ціною. Однак, незважаючи на великі труднощі, перегини, важкі й трагічні витрати, ентузіазм і зусилля радянських людей підняли виробництво основних видів промислової продукції на новий рівень, відмінний від дореволюційної Росії. До початку Великої Вітчизняної війни СРСР подолав абсолютне відставання від головних держав Західної Європи з виробництва основних видів індустріальної продукції. Наприкінці 1930-х рр.. виробництво електроенергії, палива, чавуну, сталі, цементу перевершувало відповідні показники Німеччини, Англії, Франції чи наближалося до них. За абсолютним обсягом тільки в США виробництво було істотно більшим. Індустріалізація супроводжувалася і якісними змінами, появою нових виробництв. Одночасно Йшов процес формування кадрів робітничого класу. Загальна чисельність робітників у СРСР зросла з 9 млн. в 1928 р. до 23 млн. в 1940, в тому числі в промисловості - з 4 до 10 млн. число фахівців народного господарства зросло з 0,5 до 2,5 млн.
Але головний показник - виробництво продукції на душу населення - в СРСР був значно нижче рівня розвинених капіталістичних країн, становлячи від нього 1/4, половину, іноді 2/3. Правда, в 20-х рр.. розрив був ще більшим, і в 30-і роки він скоротився. Виступаючи в лютому 1931 р. на Першій Всесоюзній конференції працівників соціалістичної промисловості, І.В. Сталін заявив: «Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань в десять років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть ». Рівно через 10 років почалася війна. Але перемогти нас вже не змогли, тому що в найкоротший термін, хоча і ціною неймовірних втрат, країна вирвалася з відсталості, заклала основи сучасної промисловості, створила індустріальну базу на сході країни. Зрештою результат військового зіткнення вирішували не показники виробництва на душу населення, а абсолютні. Чим більше було валове виробництво сталі і чавуну, тим більше країна могла отримати військової техніки. Роз'яснюючи в 1946 р. причини перемоги СРСР у війні, Сталін сказав про важливість політики
 індустріалізації і додав, що на перетворення СРСР на країну індустріальну треба було всього 13 років (1928-1941 рр..).
 Під впливом висловлювань Сталіна одні автори стали пов'язувати індустріалізацію лише з першого п'ятирічкою, інші (їх більшість) - з 1930-ми роками в цілому. Чи вірні ці оцінки сьогодні? Труднощі розгортання НТР, перекладу народного господарства на шлях інтенсивного розвитку надали цьому питанню особливої гостроти. Дійсно, чому в країні (якщо
 вона стала індустріальної ще в 1930-ті роки) настільки поширений ручна праця? У 1930-і роки в сфері промисловості вдалося створити потужний потенціал. Проте в 1940 р. фондовіддача фактично залишалася такою ж, як і в 1928 р. Висунутий на рубежі 1920-30-х рр.. гасло «Техніка вирішує все!» не виправдав себе. Він відбивав технократичні уявлення про всесилля машин, упор на підготовку кваліфікованих робітників, посилення уваги до освоєння нової техніки було зроблено із запізненням. Суть курсу становила практика всемірного розвитку важкої промисловості, легкої індустрії належної уваги не приділялося.
 В основу тези про перетворення країни з аграрної в індустріальну в ході довоєнних п'ятирічок були покладені офіційні підрахунки про співвідношення продукції промисловості та сільського господарства. У 1988-1989 рр.. в пресі з'явилися статті О. Лациса, Л. Гордона, Е. Клопова, Н. Шмельова, В. Селюнина та ін, які поставили проблему змісту і методів індустріалізації. Ними було відзначено, що в епоху індустріалізації виникли інфляційні тенденції і відбулися величезні зрушення в цінах. Тому порівняння, засновані на узагальнюючих вартісних по-показниках і характерні для радянської історіографії, виявилися ненадійними. Дослідники завищували темпи зростання, особливо в періоди помітного оновлення продукції. Фактично навіть напередодні війни село вносила в національний дохід держави більше, ніж індустрія. І хоча важка промисловість нарощувала випуск різного роду машин і механізмів, як і раніше ручна праця превалював (особливо на селі). Таким чином, з усього комплексу об'єктивно назрілих завдань індустріалізації до початку 1940 -
 х рр.. була в основному вирішена одна, хоча й принципово важлива. Рішення інших завдань переносилося на наступні роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Індустріалізація: здобутки та витрати"
 1. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. Односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації і
 2. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
    індустріалізацію країни. Він завершив розпочатий ще його попередниками курс стабілізації російського рубля грошовою реформою 1897 Було введено золотий грошовий обіг і вільний обмін паперових грошових знаків на золото. Це приваблювало іноземний капітал, який спрямовувався передусім у промисловість, вкладався у виробництво. Збільшення ж доходів всередині країни забезпечували непрямі
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    індустріалізації, підвищення культурно-освітнього рівня, загальної цивілізованості, демократизації суспільно-політичного життя) і недієздатність уряду вкинули країну в кризу, усугубившийся з початком першої світової війни. Особливий тип капіталістичної еволюції Росії зумовив розгортання в країні різнорідних за складом, цілям, характером рушійних сил революції. Таким чином,
 4. Явище організованої злочинності.
    досягнення законних цілей допомогою незаконних засобів; в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки таким чином гарантується отримання більш високих доходів; г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної діяльності або
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
    досягненнях сучасної інституційної економічної теорії та теорії фірми Лауреата Нобелівської премії 1991 р. по економіці Рональда Коуза. Розглядаючи економічну діяльність в умовах ринку, Р. Коуз виділив поряд з виробничими витратами, які змушений нести економічний агент, також ще одну важливу категорію витрат, яка не бралася до уваги панувала
 6. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
    досягнення мети стає вкрай ризикованим або неможливим. Необхідність спеціалізації формує систему передачі кримінального професійного досвіду, виховання, що здійснюється за допомогою формування субкультури, неформальних норм і правил поведінки. Кримінальна спеціалізація набуває особливого значення при здійсненні складних економічних злочинів, що вимагають узгоджених
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    досягнення її був би відповідний перегляд чинних правових норм про імунітет. Небажано, щоб імунітет для законодавця був необмеженим і безумовним. Заборона на заміщення виборних посад засудженими злочинцями цілком виправданий, якщо суспільство в цілому довіряє існуючої в країні судово-правовій системі. Введення правових норм, згідно з якими кандидати на виборні
 8. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
    досягнень світової науки і досвіду передових армій світу. По-четверте, цілі реформи мають бути визначені виходячи з науково-запрограмованим і певних базисних даних про стан і перспективи науки, техніки, економіки, соціальної бази суспільства, а не на основі необхідних або бажаних результатів. По-п'яте, обов'язкова умова успішності та ефективності реформи-це участь у її розробці і
 9. 3.5.3 Стратегія проникнення на ринок і цінова політика
    досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію з метою ознайомлення споживачів з продукцією і цінами на неї. Таблиця 6. Канали просування на ринок Шляхи Ціна, руб. Кількість Вартість в Кількість просу місяць, руб. публікацій ня в рік 1 2 3 4 5 Реклама по 1000 5 5000 1 місяця телебаченню 1 2 3 4 5 Рекламна дiяльнiсть в 250 жовтня 2500 3
 10. § 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
    досягнення мети належного виконання основного зобов'язання різні. У деяких ситуаціях бажання уникнути відповідальності (сплати штрафних санкцій) стимулює боржника до належного виконання основного зобов'язання, в інших небезпека втратити майна (застава, утримання), навіть якщо це і не супроводжується якимись додатковими обтяженнями, спонукає боржника до того ж. У
© 2014-2022  ibib.ltd.ua