Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

МОРАЛЬ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО СВІДОМОСТІ, ВПЛИВУ ТА ВИХОВАННЯ

Мораль як форма суспільної свідомості народжується в системі конкретно-історичних суспільних відносин, є їх духовним продуктом, сумою правил, вимог, норм, регулюючих взаємодії між людьми, їх ставлення до речей і явищ реального світу. Мораль, спираючись на силу громадської думки, використовує духовне заохочення, спонука, спонукання, засудження, впливає на свідомість людей, виховує їх у дусі прийнятих у суспільстві моральних законів. Моральність конкретної людини є освоєна, внутрішньо прийнята суспільна мораль, регулююча його індивідуальну поведінку, яка спирається на світоглядні переконання і почуття совісті.

Наукова концепція походження, сутності моралі і морального виховання розроблена, наприклад, в марксистсько-ленін-ському вченні про форми суспільної свідомості. Ця теорія підкреслює конкретно-історичний характер моралі, піддає сумніву ідею вічною і незмінною моральності, підкреслює її об'єктивний класовий характер. Аналіз співвідношення і взаємодії класової та загальнолюдської моралі зберігає своє науково-теоретичне і практичне значення і сьогодні,

У зв'язку з введенням в нашому суспільстві багатоукладності, різноманіття форм власності відбувається соціальне розшарування, а разом з ним і розбіжність уявлень, понять про моральні принципи і моральному поведінці. Так, наприклад, в одних соціальних шарах зберігається негативне ставлення до експлуатації людини людиною; в інших - не бачать нічого аморального в часткової експлуатації, у створенні резервної армії безробітних, в поляризації багатства і бідності.

Разом з тим не можна не бачити, що в порівнянні з періодом Жовтневої революції відбулися зміни в галузі економіки та всієї ідеологічної надбудови. У суспільстві накопичений досвід централізованого планування, морально-політичної єдності. Вироблений ряд спільних духовних і моральних цінностей. Все це дає можливість сьогодні го.воріть про пріоритет загальнолюдських моральних імперативів перед класовими.

До розуміння необхідності морального єдності в суспільстві підштовхує і гіркий досвід сьогоднішнього зростання соціальної напруженості, руйнівних наслідків страйків, міжнаціональних зіткнень. Пріоритету загальнолюдських цінностей сприяють і глобальні процеси та взаємодії. Ця єдність світового економічного господарства і розподіл праці, екологічне єдність планети, єдність культури, небезпека атомної війни, неможливість самотужки впоратися з голодом, хворобами, наслідками природних катастроф, стихійних лих. Все це, звичайно, не знімає проблем соціально-класового протистояння людей і класового підходу до моралі. Однак у діалектичному взаємодії класових і загальнолюдських імперативів загальнолюдські інтереси і цінності виходять на перший план, звільняють людей від класового засліплення, дозволяють дивитися на класові протистояння, протиборства крізь призму нового мислення.

Моральна свідомість людини в єдності з його емоційною сферою і поведінкою являє собою складне явище. Воно складається з первинних моральних уявлень, які протягом життя ускладнюються і збагачуються, інтегруються в моральні поняття. Однак серцевиною людської моральності є моральне почуття, переживання, совість. Аморальний індивід може мати достатньо чіткі уявлення про норми моральності. Але людина не може бути аморальним, якщо у нього розвинене моральне почуття, здатність до моральних переживань і мукам совісті. Моральне почуття нерозривно пов'язане з моральним ідеалом, ідеальним уявленням про поведінку людини, його ставлення до життя. Досконале. активне, творче виконання моральних вимог суспільства і є моральний ідеал.

На шляхах руху до морального ідеалу підлітки, юнаки та дівчата, переживають моральні шукання, здійснюють пошуки самих себе, пізнання своєї сутності, визначення свого місця в складних, суперечливих моральних відносинах, пізнання себе, визначення моральної позиції , прояв моральної волі.

Моральні пошуки постійно ставлять школярів перед моральним вибором у великому і малому між принциповим і безпринципним поведінкою.

Найважливішими компонентами моральної свідомості і поведінки є моральна потреба і воля, бажання, наполегливість вміння реалізувати моральний вибір у житті. Поза моральної волі не може бути моральної поведінки. Сліпий послух. бездумне виконання призводить до ледачу волю, до безхарактерності і в кінцевому рахунку до аморальності. Тільки переконаність, згоду з власною совістю і вольова твердість забезпечують у сукупності можливість справді морального вчинку.

Заключним компонентом моральної свідомості і поведінки є моральні навички та звички, які виникають і закріплюються в нервовій системі дитини як своєрідний підсумок всієї сукупності моральних відносин і поведінки. Настає такий стан звичного моральної свідомості і поведінки, коли аморальні вчинки, особливо в рамках простих норм, стають практично неможливими. Моральне поведінка стає звичним, буденним, що не потребують в контролі.

Моральність нерозривно пов'язана з іншими формами суспільної свідомості. Особливо тісно вона переплітається з правом. Моральне виховання забезпечує правопослушное поведінку учнів. Виховна функція мистецтва, крім розвитку художнього смаку, полягає ще й у моральному формуванні особистості школяра. Наука сприяє моральному з освітою дітей, спонукає їх до служіння людям. Всі релігійні вчення завжди. Були і є способом впровадження у свідомість людей певної моралі. На основі моралі як форми суспільної свідомості і впливу існують і розробляються педагогічні теорії та системи морального виховання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МОРАЛЬ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО СВІДОМОСТІ, ВПЛИВУ ТА ВИХОВАННЯ "
 1. Свідомість
  - форма відображення реальної дійсності, властива людині. Свідомість людини є функцією "того особливо складного шматка матерії, який називається мозком людини" (Л., 14, 215). Суспільна свідомість - сукупність суспільних ідей, теорій, поглядів, які відображають умови матеріального життя суспільства, спосіб виробництва матеріальних благ. Свідомість виникає у людини в процесі
 2. Мораль
  - (моральність) - правила, норми співжиття, поведінки людей, що визначають їхні обов'язки і ставлення один до одного і до суспільства, одна з форм суспільної свідомості. У класовому суспільстві мораль має класовий характер і покликана, насамперед, узаконити поділ людей за майновою ознакою і право імущих на експлуатацію незаможних. Паразитичні цілі і руйнівний характер
 3. § 6. Правове виховання і правове навчання
  Правове виховання - це цілеспрямована діяльність по трансляції (передачі) правової культури, правового досвіду, правових ідеалів та механізмів розв'язання конфліктів у суспільстві від одного покоління до іншого. Правове виховання має на меті розвиток правової свідомості людини і правової культури суспільства в цілому. Зазвичай говорять про правовому вихованні в широкому і вузькому сенсі. У першому
 4. § 4. У чому відмінність і схожість моральності та моралі?
  Моральність має іманентну природу походження для свідомості людини, так як 'найчастіше народжується або у формі релігійного одкровення, або у формі голосу совісті, сорому, який найчастіше ука-; ивает, як себе вести в конкретної ситуації. Моральні установки стають результатом:> кгта гпческо! Про стану людини, що перебуває в штучній п.ні природної ізоляції від
 5. § 3. У чому смислове відмінність слів «етика», «мораль» і «моральність» в сучасному їх розумінні?
  З часом відбулося розділення смислів, які стоять за термінами «етика», «моралі,» і «нравст венность». І хоча загальна їх розуміння в різних традиціях відрізняється один від одного, можна виділити деякий універсальне значення, що закріпилося за кожним з них. Так, наприклад, за терміном «етика» закріпилася назва розділу філософського знання, що займається вивченням походження моралі та форм
 6. § 8. Як матерія впливає на якість пізнання?
  Зовнішнє середовище впливає на якість мислення через тілесні почуття. Це означає, що будь-яка середу але своєму онтологическому станом агресивна й тому, впливаючи на свою частину - індивідуальна свідомість людини, змушує його пристосовуватися до себе або хоча б з нею рахуватися. А між тим, одна середу не по Хожа на іншу. Для того ж, щоб відрізняти різні середовища, необхідний критерій для їх
 7. Виховання
  § 219. Виховання в самому широкому сенсі слова є приготування до повного життя. Воно містить в собі, по-перше, навчання всім тим знанням і відомостями, які необхідні для успішного самопідтримки і підтримки сім'ї, по-друге, воно передбачає розвиток здібностей в тому напрямку, щоб зробити для людини доступними всі радощі, які можна почерпнути в природі і в людстві.
 8. Теми рефератів 1.
  Свідомість як об'єкт філософського осмислення. 2. Свідомість і мова. 3. Свідомість і культура. 4. Самосвідомість і проблема «Я». 5. Особисте й суспільну свідомість. 6. Свідоме і несвідоме у творчості. 7. Духовне спілкування і його символіка. 8. Символізація в науці і
 9. Філософське розуміння свідомості
  Проблема духу як ядра філософської рефлексії. Генезис духовного. Форми духовного. Філософія про природу духовної діяльності. Душа як космічне начало. Тема «духу» в дофілософській традиції. Орфико-піфагорейської вчення про душу. Концепція розуму (Нуса) Анаксагора. Відособленість буття «самого по собі» від буття сприйманого почуттями. Буття «саме по собі» як душа речей. Філософська
 10. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
  Правове виховання - цілеспрямоване постійний вплив на людину з метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно
© 2014-2021  ibib.ltd.ua