Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Узагальнена модель ПО

Коли ми вимовляємо слово «освіта», то завжди повинні мати на увазі цілком певну соціальним замовленням педагогічну систему, в рамках якої здійснюється процес навчання і виховання учня. Можна говорити про педагогічній системі початкової освіти, повної середньої освіти, початкової професійної або вищої професійної освіти. Якщо всі названі педагогічні системи «працюють» на один і той же соціальне замовлення (наприклад, підготовку фахівця даного профілю на 3-4 рівні засвоєння діяльності), то вони в сукупності утворюють національну або державну освітню систему.

Педагогічна система може також характеризуватися деякими специфічними ознаками, наприклад, «педагогічна система початкової освіти за методикою Занкова» або те ж саме «за методикою Ельконіна-Давидова» або «за методикою Піаже». Можна говорити про педагогічній системі «традиційного» освіти, маючи на увазі стихійно склалася в століттях і існуючу досі систему освіти, аналізу якої ми присвятили достатньо місця і часу в попередніх лекціях.

Можна, нарешті, і більш чітко описати і побудувати інформаційно-педагогічну модель персоналізованого освіти. Для цього для ясності картини, треба буде дати можливо більш точний опис відомих елементів аналізованої освітньої системи:

- сформулювати її соціальне замовлення, тобто спільну мету функціонування системи персоналізованого освіти;

- охарактеризувати психо-генетичні особливості абітурієнтів системи, методику їх відбору та моніторингу їх прогресу;

- обгрунтувати склад і структуру навчального плану на весь період навчання в даній освітній системі: від початкової школи до аспірантури;

- вказати дидактичні цілі вивчення окремих предметів та їх частин;

- описати доцільно відібране зміст навчання в кожному предметі;

- показати проекти дидактичних процесів вивчення предметів;

385

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 38 * 6

386

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

- охарактеризувати професійні особливості викладачів;

- сформулювати особливості організаційних форм навчання.

Зробимо це по відношенню до педагогічної системі персоналізованого освіти.

3.1. Соціальне замовлення і структура ПО

Не потребує доведення твердження про те, що освіта має служити інтересам суспільства і особистості. Суспільству освіта повинна поставляти високоосвічених професіоналів, а особистості допомагати реалізувати свої домінантні задатки. Щоб освіта зуміло вирішувати ці свої завдання, необхідно, щоб завдання були сформульовані суспільством (державою) в явному вигляді і діагностично. Сформульовані таким чином завдання і є соціальним замовленням освіти.

Чи існує в даний час соціальне замовлення нинішньому освіти, тобто явне і діагностично опис завдань освіти? Негативна відповідь на це питання очевидна. Як же працює сучасна освіта, якщо у нього немає явно вираженого соціального замовлення? За принципом, геніально сформульованому великим А.С. Пушкіним: «Ми всі вчилися потроху. Чому-небудь і як-небудь ... ». У підсумку, за законом великих чисел, випадково якесь пренебрежимо мале число професіоналів задовільної якості все ж проводиться освітою; і якомусь, знову-таки пренебрежимо малому числу учнів випадково вдається розвинути свої задатки всупереч освітньому нехтування до них.

До того як розглянути особливості формулювання соціального замовлення в умовах персоналізованого освіти, слід звернути увагу на необхідність насамперед впорядкування загальної структури традиційно сформованого освіти. Ця структура в даний час являє собою деякий набір практично не пов'язаних між собою, часто тупикових навчальних закладів загальної та професійної освіти. Це: різні види загальноосвітньої школи, професійно-технічні училища, просто училища, технікуми та двоступеневі вузи («інновація»!). А крім того, ще й гімназії, коледжі, ліцеї, академії та ін кон'юнктурні

386

-е-

Bespa1ko1. qxd 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ * 7

387

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

придумки педагогічних винахідників. У цих умовах не дивно, що освіта не має свого соціального замовлення: його, попросту, неможливо сформулювати.

Очевидна необхідність упорядкування структури освіти і перетворення її в прозору, лінійну освітню систему з чіткою наступністю всіх її елементів і ясним соціальним замовленням. Це тим більше необхідно зробити, так як вся освітня система призначена для підготовки одного і того ж індивіда практично до однієї і тієї ж життєдіяльності. Нинішня многоканальность освіти вже призвела до нерівноцінності каналів і фактичної безвихідність деяких з них на шляху просування учня від нижчих щаблів освіти до вищих. Оскільки життєдіяльність сучасного індивіда на 50% його активно використовуваного часу життя складається з професійної діяльності, тому вся освітня система з молодих нігтів повинна бути націлена на підготовку професіонала найвищої якості в певній галузі суспільного життя. Це можна робити тільки за умови опори на вроджені задатки індивіда та застосування для виховання професіонала оптимальних дидактичних процесів.

З урахуванням сказаного структура персоналізованого освіти, швидше за все, повинна виглядати таким чином. Перший ступінь освіти - початкова школа - з 6 до

12 років.

Мета - просвітництво (Р1; а1;

У навчальному плані наступні цикли дисциплін:

а) рідний і іноземна мови (читання , лист, мова);

б) література і мистецтво (знайомство з творами і авторами);

в) суспільствознавство (держава, його пристрій та історія);

г) природознавство (знайомство з основами природничих наук і початкової математикою);

д) народне господарство (знайомство з його компонентами: промисловістю, транспортом, сільським господарством, медициною, утворенням, управлінням);

е) політехнічна навчання (навчальні майстерні та лабораторії, екскурсії, суспільно корисна праця);

ж) фізичне виховання (тільки через добровільну участь у посильних спортивних секціях. Ніяких обов'язкових норм!).

387

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 38 * 8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Другий ступінь освіти - середня школа з 12 до 15 років. Мета - початкова професійна освіта - підготовка кваліфікованого робітника (Р2; \ | / 2).

У навчальному плані наступні цикли дисциплін:

а) спеціальні (професійно-орієнтовані);

б) природничі (професійно-орієнтовані);

в) громадські (держава і право, соціо-політичну освіту (Р1; а1;

г) фізичне виховання (тільки через добровільну участь у посильних спортивних секціях);

д) посильний продуктивну працю за обраною професією.

Третій ступінь освіти - старша школа з 15 до 18 років. Мета - середню професійну освіту - підготовка техніка (Р2-3; а2-3; \ | / 2-3).

У навчальному плані наступні цикли дисциплін:

а) спеціальні за обраною професією;

б) природничі (професійно-орієнтовані);

в) громадські (держава і право, соціо-політичні, економічні);

г) фізичне виховання (тільки через добровільну участь у посильних спортивних секціях).

Д) продуктивну працю за обраною спеціальністю і в початкових робітників і адміністративних посадах.

Четвертий ступінь освіти - вища школа з 18до 21-22 років.

Мета - вища освіта - підготовка майстра (Р3-4;

а 3-4; ^ 3);

У навчальному плані наступні цикли дисциплін:

а) спеціально-наукові;

б) природничі (професійно-орієнтовані);

в) громадські (держава і право, соціо-політичні, економічні, управлінські);

г) продуктивну працю за обраною спеціальністю та у відповідних посадах.

П'ятий ступінь освіти - академія з 22-23-х років. Мета - академічну освіту - підготовка вченого (Р4; У3);

У навчальному плані наступні цикли дисциплін:

а) спеціально-наукові;

б) природничі (професійно-орієнтовані);

388

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16 : 15 Page 38 * 9

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

в) громадські (держава і право, соціо-політичні, економічні, управлінські);

г) науково-дослідна робота за фахом - вивчення (рішення) актуальної наукової проблеми.

Отже, несуперечлива і розвивається система освіти може складатися з п'яти чітко спадкоємних ступенів. Різниця між ступенями складається, головним чином, не в зміні предметів за роками навчання, а в професійному просуванні учня за шкалою якості засвоєння діяльності (^ ат | /), якій він опановує як фахівець, і в розвитку його особистості як громадянина країни.

Рішення про закінчення навчання на даному ступені освіти приймається не по витікання деякого календарного терміну перебування на ній, а по досягнутого ступеня професійної майстерності. Це рішення приймається самим учням за рекомендацією викладача та з урахуванням вимог ринку праці та життєвих обставин учня. Ніякого насильства і диктатури у визначенні освітньої траєкторії учня не визнає персоналізоване освіту. У зв'язку з повною свободою освітніх рішень, доступних учню, вхід на будь-яку ступінь освіти, вихід з неї і повторний вхід мають бути абсолютно безперешкодними, без жодних вступних і випускних іспитів. Можливі лише профорієнтаційні рекомендаційні консультації учню, але остаточне рішення щодо вибору напряму освіти залишається за учнем. Підсумкова характеристика випускника навчального закладу будується за його поточної успішності, на основі якої споживачем підбираються кадри.

Тільки персоналізоване освіта може забезпечити повне задоволення країни у висококваліфікованих кадрах і відчуття щастя кожним його учням. Тільки персоналізоване освіта здатна струсити з себе ті негативні явища (корупція, фальсифікація, викладацький деспотизм і пр.), які «налипнули» на нього в ході перебудови інфантильного традиційної освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Узагальнена модель ПО "
 1. 3.3. Узагальнення і обмеження понять. Визначення ПОНЯТТЯ. Операція поділу
  узагальнення здійснюється шляхом відкидання зі змісту даного видового поняття його видообразующего ознаки. Приклад. Узагальнити поняття «ВолДУ». Волгоградський державний університет. Університет Росії. Університет. Навчальний
 2. Ідеалізм
  узагальнений історичний досвід, в так званому волюнтаризмі (прийнятті довільних рішень, які не відповідають реальним завданням), а також у антинаукових теоріях, що виправдовують експлуатацію і існування паразитичних
 3. Принцип імовірнісного прогнозування
  моделей - модель потрібного майбутнього (розподіл усіх прогнозування на основі попереднього накопиченого досвіду) і мо-дель доконаного (однозначно відображає спостережувану дійсність) [17, 18 , 55]. Такому підходу цілком відповідає наступне визначення навчання: "Навчання системи полягає в тому, що вона відповідно до колишніх успіхами і невдачами (досвід) покращує внутрішню модель
 4. 2J. Доповнення теоретичної моделі референта
  модель розглянутої речі. Любзя модель формулюється мовою теорії, хоча і не дик-Гуетом останньої. Ясно, що теоретична модель може, але не повинна бути, наочною. Будучи побудованою за допомогою понять теорії, вона настільки ж абстрактна (у епістемологічному сенсі), як і сама теорія. Наприклад, класична механіка сумісна з великою різноманітністю моделей планетарних систем; подібним
 5. 6. Патентоспроможність корисної моделі
  моделей, іменованих нерідко малими винаходами. Корисною моделлю визнається конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин. Корисною моделі надається правова охорона, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо сукупність її істотних ознак не відома з рівня техніки. Новизна
 6. Завдання 8: Обмежити та узагальнити поняття:
    Теорія: Обмеження - перехід від даного родового до видового. Узагальнення - перехід від даного видового до родового. Приклад: «юридична особа». Рішення: Обмеження - «іноземна юридична особа». Узагальнення -
 7. Остання ступінь узагальнення
    узагальнень, і, хоча існує безліч інших методик, навряд чи вони можуть зрівнятися з вищезазначеними за ступенем наочності і простоти. Так як поняття «цивілізації» є надзвичайно масштабним - бути може, наймасштабнішим з тих, що здатне виробити історична свідомість людства, - то й методи редукції повинні бути вкрай приблизними, що залишають осторонь нюанси,
 8. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
    моделі робочого місця персоналу, її елементів, характеристик і вагових коефіцієнтів. Розробка типових моделей робочих місць за посадами персоналу. Методика комплексної оцінки персоналу на основі моделі робочого місця в оціночних центрах із залученням фахівців. Технологія роботи з непрацюючим або вивільняються персоналом в центрах зайнятості населення на основі результатів комплексної
 9. 4.2. Моделі робочих місць
    моделей робочих місць. У практичній діяльності кадрових служб підприємств часто використовуються спрощені моделі підбору персоналу: «потрібен слюсар 5-го розряду, чоловік до 50 років», «потрібен начальник дільниці, чоловік з вищою технічною освітою віком до 40 років». При підборі використовуються і інші характеристики (досвід роботи, сімейний стан, знання та вміння, шкідливі звички,
 10. 9. Деякі узагальнення
    узагальненням практично всіх розглянутих вище моделей в наступному сенсі: ми не будемо вводити припущень про характер, законах і т.д. взаємодії елементів і структурі системи, вважаючи, що існують деякі характеристики елементів (їх неузгодженості), що визначають неузгодженість системи. О. Розглянемо систему, що складається з n елементів. Неузгодженість i-го елемента позначимо x, (t),
© 2014-2021  ibib.ltd.ua