Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

3.2. Особливості абітурієнтів системи ПО

Формування навчальних груп у системі персоналізованого освіти, як уже раніше підкреслювалося, повинно здійснюва-

389

-е -

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ ^ 0

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ляться на основі відбору абітурієнтів з однорідними задатками до певних видів діяльності. Таким шляхом формуються гомогенні за інтелектуальними здібностями учнів навчальні групи (класи). Оскільки психологічна наука поки не виробила надійних методик виявлення інтелектуальних задатків індивіда в ранньому віці, окрім як тривале спостереження, багаторазові проби та співбесіди з батьками та вихователями (вчителями), то на першому ступені освіти - в початковій школі, тимчасово ще зберігатиметься вікової підхід до формування навчальних груп і вони все ще будуть залишатися певною мірою гетерогенними. Освітянська ж спрямованість початкової освіти (р \; а1; ХЦ), по-перше, не створює нездоланних труднощів ні для «артистів», ні для «мислителів» в оволодінні програмою навчання, а, по-друге, створює сприятливий фон для виявлення специфіки задатків окремих учнів. Ступінь успішності або безуспішності в окремих предметах навчального плану початкової освіти може служити сигналом для більш поглибленого дослідження сили або слабкості задатків учня. Може виявитися досить доброчинним для вільного виявлення учням його переваг, а, отже, і для виявлення його інтелектуальних задатків використання безоціночною системи навчальної роботи, деталі якої ще належить розробити методистам.

На другому щаблі ПО, в середній школі фактор задатків вже висувається на перший план у формуванні навчальних груп, оскільки головним результатом навчання в середній школі є оволодіння кожним учнем конкретної робочої спеціальністю і основами наук, тісно пов'язаними з цією спеціальністю. Ні тому резону змушувати учня вивчати те, що противно його природним задаткам, бо ще біблійним пророкам було відомо, що «людина може успішно вивчити тільки те, що його душі завгодно» (АіойаЬ 2атак, 19а). Обов'язковим компонентом освіти в середній школі стає посильний продуктивну працю учнів на реальних робочих місцях, відповідних їх спеціалізації. Вельми важливо, щоб праця учня оплачувався відповідно з її кількістю і якістю точно так само, як оплачується праця робітника на підприємстві, де продуктивно трудиться учень. Не вимагає багатослівної пояснення виховно-освітнє значення платного продуктивної праці для учня.

390

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді

3531

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

Починаючи з третьої ступені освіти, старшої школи, наявність спеціальних задатків до професійної діяльності в даній області є обов'язковою умовою включення учня у відповідну навчальну групу. Це не означає, однак, що наполегливе бажання самого учня спеціалізуватися в деякому напрямку, до якого у нього не виявляється сучасними методами досить виражених задатків, має рішуче припинятися. Навпаки, бажання учня самостійно випробувати себе в певному виді діяльності має всіляко заохочуватися, так як це є не що інше, як продовження психологічного тесту на наявність певного виду задатків.

Важливо тільки, щоб учень також розумів свої проби як тест і ставився б до цього тесту усвідомлено і з розумінням його результатів як провісників його майбутніх успіхів.

Завдання вчителя полягає у навчанні учнів процедурам самостійного виявлення своїх задатків і оцінці їх значущості. Важливо також підвести учнів до розуміння рівної значимості різних домінантних задатків у різних людей і хибності життєвих уявлень про пріоритетність одних перед іншими, сформованих на основі сьогохвилинних соціальних і матеріальних міркувань.

3.3. Дидактичні цілі вивчення предметів

Вище були в найбільш загальній формі наведено спадкоємні цілі навчання на кожній з п'яти ступенів персоналізованого освіти. Мета навчання предметів не повинні виходити за рамки наведених параметрів, щоб дотримати безумовну наступність між ступенями освіти і уникнути перевантаження учнів на будь-який з ступенів. Сказане не означає, що деяким учням забороняється засвоєння діяльності з більш високою якістю і в більшому обсязі, ніж позначене цілями навчання. Сказаним тільки підкреслюється, що можливе кон'юнктурне прагнення деяких вчителів до перевищення цілей навчання («процентоманію") не має заохочуватися, так як за ним часто криється нездорове марнославство, провідне настільки ж часто до перевантажень учнів в одних предметах і неуспішності в інших. У результаті страждає кінцеву якість професійної підготовки, і фахівець по-

391

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16 : 15 Page 35 * 2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

лучан, висловлюючись словами А.П. Чехова, «подібним флюс» - однобоким і неповноцінним.

3.4. Зміст і терміни навчання

Основна вимога до змісту персоналізованого освіти полягає в обов'язковій націленості всіх предметів на забезпечення професійної підготовки учня в обраному напрямку і з заданою якістю. Цій вимозі може відповідати тільки сукупність взаємопов'язаних предметів, центрованих навколо спеціальних відомостей, що становлять опис професійної діяльності. Виходячи з цього, у змісті ПЗ можна розрізняти три взаємопов'язані сукупності навчальних дисциплін: а) спеціальні, б) природні; в) соціально-культурні.

Наприклад, за напрямом «індустріально-виробнича діяльність» у навчальних планах середньої та старшої школи ці цикли дисциплін можуть виглядати в загальному вигляді таким чином:

а) машинознавство , машинобудування, технологія і матеріали, енергетика, економіка, машинобудівне креслення;

б) математика, фізика, хімія, географія, астрономія;

в) історія розвитку індустріально- виробничої діяльності людей (а не походи царя Дарія); професійно-орієнтована мова (російська та іноземна); літературні твори, пов'язані з галуззю праці; соціо-психологичес-кі відомості, пов'язані з управлінням та діяльністю.

У середній школі учні опановують практичними прийомами індустріальної праці за обраною спеціальністю на рівні кваліфікованого робітника (верстатники, слюсарі, монтажники, ремонтники та ін.) на базі шкільних або виробничих навчальних майстерень. У старшій школі учні опановують практичними вміннями за професією в умовах реального виробництва.

Технічним прийомом, що дозволяє чітко структурувати несуперечливе і зв'язне зміст персоналізованого навчання є логічна структура професійної діяльності з додатковими підставами (градаціями та навчальними елементами) опорних відомостей з базових (природних) наук та соціо-культурного циклу дисциплін .

392

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3 ^ ь3

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

Терміни навчання на кожному ступені освіти повинні бути розраховані за методикою, викладеної вище в сьомий лекції.

3.5. Дидактичні процеси ПО

Дидактичні процеси ПО повинні бути оптимальними і гарантувати досягнення всіма учнями цілей навчання, заданих на даному ступені ПЗ. Для цього при проектуванні навчальних занять необхідно користуватися матеріалом, викладеним у лекціях № 8-10.

3.6. Професійні особливості викладачів

для ПО

Професійної особливістю будь-якого викладача є його «подвійний професіоналізм»: в науці, яку він викладає, і в педагогіці. Цією особливістю, на жаль, відрізняються не всі ті, хто сходять на викладацьку кафедру. Як же їм вдається на ній втриматися до самої пенсії при явному невігластві в сучасній педагогічній науці? Таке практично неможливо в будь-який інший сучасної галузі людської діяльності, де неосвіченого працівника, що не має спеціальної освіти «за версту видно». Пояснення цьому феномену знаходиться в природі самої людини: кожна людина є природженим учителем, для якого вміння навчати і вчитися є генетичною здатністю, яка також спостерігається і у інших представників живої природи. Зрозуміло, що природа озброїла всі живі організми цим інстинктом, щоб їх покоління могли успішно виживати в природному довкіллі, яке (виживання) забезпечується засвоєнням небагатьох примітивних форм доцільної поведінки. Найвищий рівень цього інстинкту розвинувся у людини, вінцем якого є здатність людини до освіти інших і самопросвещенію.

Просвещение, таким чином, це дещо ускладнена форма інстинктивного навчання і засвоєння загальнолюдського досвіду. Будучи позбавленим діагностично цілей і об'єктивного контролю навчальних досягнень, воно задовольняється своїми примітивними результатами, близькими до Р1; а1; Людський геній винайшов в незапам'ятні часи настільки ж інстинктивну

393

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді ДТ

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

п'ятибальну шкалу оцінок, використання якої створює ілюзію вимірювання успішності навчання та оцінки майстерності вчителя. Власне те ж відбувається з Єдиним державним іспитом, автори якого свідомо чи по педагогічному неуцтвом, змішавши в одному «казані» тести різного рівня з надуманою 100-бальною шкалою, повертаються потім до п'ятибальною шкалою, створюючи ілюзію успішності і приховуючи справжню картину провального стану освіти в країні.

Подібне неможливо в умовах персоналізованого освіти, яке дозволяє створювати чіткі педагогічні проекти і досягати заздалегідь заданих результатів. Зрозуміло, що і поняття педагогічного професіоналізму в умовах персоналізованого освіти підніметься на щабель вище інстинкту та інтуїції (див. Лекцію № 10).

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16:15 Раді 3І * "5

« Предидушєє Наступна "
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Особливості абітурієнтів системи ПО "
 1. Відбір кандидатів на навчання
  особливостях особистості абітурієнтів, їхніх здібностях до діяльності в структурі правоохоронних органів. Підсумки та оцінки результатів підводяться зведенням всіх отриманих даних в таблицю (табл. 8.4). Таблиця 8.4 Підсумки та оцінки педагогічного і психологічного відбору 4. Висновок мандатної комісії з усім кандидатам, які пройшли поетапно професійної відбір. За
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  абітурієнтів та учнів 11 класу. М.,
 3. В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін .. Стародавня і Московська Русь: навч. посібник В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін. Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2005, 132 с., 2005
  абітурієнтів гуманітарного
 4. Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп.-Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д : Видавничий центр «Март». - 288 с., 2003
  абітурієнтів і студентів вузів та інших навчальних закладів, де викладається конституційне право Росії або його
 5. 4.2.1 . Роль постачальників продукції та споживачів випускаються фахівців у вдосконаленні якості системи навчання
  абітурієнтам. Цінність і корисність повинні тепер стати ключовими поняттями для кожного працівника університету, бо, якщо не буде у нас споживача, не буде і попиту на товар (фахівців). А так як немає ринку збуту, товар не реалізується, витрати не відшкодовуються. Звідси випливає: чи не споживач залежить від виробника, а виробник залежить від нього, адже збитки несе той, хто не
 6. 3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів
  особливістю є те, що з їх допомогою виявляється тільки якість засвоєння учням навчального матеріалу, який йому за умовами навчання (програма, підручник) повинен бути свідомо відомим (змістовна валідність). Їх друга особливість полягає в тому, що вони легко можуть бути співвіднесені з викладеними в третій лекції параметрами і критеріями, що описують якість засвоєння знань
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  особливості культурного середовища, в якій функціонує російська політична
 8. Література
  особливе російського феодалізму. (Постановка проблеми) / / Історія СРСР. - 1989. - № 2. Носов Н.Є. Становлення станово-представницьких установ у Росії. - Л., 1969. Павлов А.П. Государев двір і політична боротьба за Бориса Годунова (1584-1605 рр..). - СПб, 1992. Панеях В . М. Панорама історії Росії XV-XVI ст. А. А. Зіміна. До виходу в світ книги «Витязь на роздоріжжі» / / Вітчизняна історія. -
 9. 12.1. Педагогічна функція в управлінні правоохоронним органом Соціальні системи та управління у них
    особливостей живе покоління людей. Управління здійснюється людьми і носить тому об'єктивно-суб'єктивний характер, що проявляється в відмітних особливостях, які воно набуває в конкретній соціальній системі, у тому числі і правоохоронному органі. Не всі варіації цих особливостей, викликані суб'єктивними причинами, є виправданими та ефективними. Соціальний, людський
 10. 2. Звідки він взявся, цей ЄДІ?
    особливо як - залишається діагностично невизначеним і відданим на відкуп для суб'єктивної оцінки вчителю. Не випадково американські школярі все частіше демонструють своє неприйняття фінального тесту, правильно стверджуючи, що його вимоги не відповідають шкільного рівню навчання, до якого вони звикли, б) проти цього важко заперечувати через відсутність чітких вихідних позицій в конструюванні
 11. Рентабельність освіти.
    абітурієнти використовують ті чи інші оцінки (свої власні, батьків і знайомих) і беруть до уваги можливість одержання додаткових доходів після завершення освіти і необхідність здійснення витрат на нього. При прийнятті рішень про вкладення коштів в освіту учні та їх батьки зіставляють очікувану граничну норму віддачі від таких вкладень з прибутковістю альтернативних
 12. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЄДІ
    абітурієнта, а не за результатами ЄДІ; г) ЄДІ підриває авторитет школи і вчителі відвертим недовірою до шкільних оцінками. У запропонованій нижче лекції дається педагогічно аргументоване судження про суть цього нового феномена в нашій освіті та доцільності його використання для вдосконалення освіти в країні. Одночасно показані вади в судженнях як адептів ЄДІ, так і
 13. Контрольні питання
    особливості розвитку російської правової системи? 4. Які основні риси міжнародного права як особливої правової системи? 5. На яких принципах будується процес взаімомодействія міжнародного та внутрішньодержавного права в сучасному світі? Список літератури Барціц І.М. Типологія сучасних правових систем: Учеб. Посібник. М., 2000.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua