Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П. . Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЄДІ

Сьогодні, 22 червня 2006 р., засоби масової інформації повідомили всьому світу, що впровадження ЄДІ в Росії відкладено до 2009 р. Дуже правильне рішення: є ще час подумати ... і відмовитися від нього зовсім.

1. Важлива теоретична преамбула.

2. Звідки він взявся, цей ЄДІ?

3. Що являє ЄДІ?

4. Чого від ЄДІ хочуть?

5. Що ЄДІ може дати?

6. Що з ЄДІ робити?

Синопсис

Жодне урядове рішення про реформи в освіті за всі 90 років існування СРСР і його наступника Російської Федерації не викликало таких суперечливих думок і по-^ рій запеклих дискусій , як Єдиного державного іспиту-^

мен (ЄДІ). Якщо спробувати проаналізувати суть висловлювань «за» і «проти» ЄДІ, то їх можна звести до кількох дуже розпливчастим тезам тих і інших, на основі яких ні довести, ні спростувати ЄДІ неможливо. Пояснюється це тим, що ні прихильники іспиту, ні його супротивники не апелюють ні до педагогічної науки, ні до строго поставленим експериментам для доказу справедливості своїх суджень. Вони сперечаються з райкінскому принципом «мені так ка-а-ться». Судіть самі.

Ті, хто вводив цей іспит, і ті, хто ратує за нього, висувають такі аргументи на його користь:

а) керівництво народною освітою і країною будуть розташовувати достовірної інформацією про стан освіти, на основі якої будуть прийматися найбільш ефективні рішення щодо його вдосконалення;

б) централізований іспит вирівняє шанси центрально-міських і периферійних школярів до вступу у вузи, якщо останні будуть здійснювати конкурсний прийом з результатами ЄДІ;

191

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІК2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

в) ЄДІ усуне корупцію в освітніх системах загальної середньої та вищій школах.

Противники ЄДІ висувають такі аргументи:

а) тести ЄДІ занадто примітивні в якості вимог до знань учнів;

б) централізоване тестування занадто дорого;

в) вузи повинні самі визначати свого абітурієнта, а не за результатами ЄДІ;

г) ЄДІ підриває авторитет школи і вчителі відвертим недовірою до шкільних оцінками.

У пропонованій нижче лекції дається педагогічно аргументоване судження про суть цього нового феномена в нашій освіті та доцільності його використання для вдосконалення освіти в країні. Одночасно показані вади в судженнях як адептів ЄДІ, так і його опонентів.

Lecture № 6. The pedagogical analysis _Q_ of the Uniform State Examination (USE = Ef3) _Q

Today, on June, 22nd, 2006, Russian mass media have informed the whole world, that the mandatory introduction of the (ET3) in Russia is postponed up to 2009. That is a very correct decision: there is still time to think ... and to abandon it at all.

1. The important theoretical preamble.

2. Whence it has undertaken this ET3?

3. What it itself represents?

4. What from it is wanted?

5. What can it give?

6. What with it to do?

Sinopsis

No governmental decision on reforms in education for all of 90 years of existence of the USSR and its successor of the Russian Federation has not caused so inconsistent opinions and , at times, fierce discussions as the Uniform State Examination (ET3). If to try to analyze the essence of the pro and contra statements about ET3, they could be reduced to several very indistinct theses of those and others, on the

192

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІЬ3

Лекція № 6. Педагогічний аналіз ЄДІ

basis of which neither to prove, nor to deny them it is impossible.

The cause is that neither supporters of the examination, nor its opponents do not appeal to the pedagogical science or to correct experiments to prove the validity of their judgments. They argue like the famous Russian comedian Raykin did - according to the principle: «it se-ee-ms to me ...». Judge it by yourself.

Those who created this examination, and those who stands up for it, put forward the following arguments in its advantage:

- The management of national education and the country will have a trustworthy information about the conditions in education, on the basis of which the most effective decisions on its perfection will be made;

- The centralized examination will equal the chances of central-city and peripheral schoolboys to be enrolled in higher education schools if the last will carry out competitive enrollment according to the results of the ЄДІ;

- ЄДІ will eliminate corruption in educational systems of the general and professional schools.

Opponents of the ЄДІ put forward following arguments against it:

- ЄДІ tests are too primitive as requirements to pupils'performance;

- Centralized testing is too expensive;

- High schools should define their entrant by themselves, instead of relying on the ЄДІ results;

- Introducing the ЄДІ, the State authority are indicating their open mistrust to the school administration and the teacher, undermining their positions in education.

In the offered below Lecture it is given a pedagogical judgment on the essence of this new phenomenon in our education and expediency of its use for perfection of education in our country. Also defects in judgments as of ЄДІ adherents, and its opponents are simultaneously shown.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЄДІ "
 1. Методи і методика дослідження
  У своїй основі методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів , обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження.
 2. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  Педагогічне рішення являє собою пошук і вибір шляхів для досягнення потрібного педагогічного результату. Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над
 3. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Педагогічні стратегії організації міжособистісної взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 2. Ціннісні орієнтації вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 4. Теми для рефератів 1.
  Психологічна готовність особистості до професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісного
 5. Педагогічний контроль
  Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Хто називається суб'єктом педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Як ви зрозуміли, що таке педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте
 8. категоріальний-понятійний апарат
  Кожна область наукового знання поряд із загальними категоріями і поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне
 9. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 10. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  Тема 1. Соціально-професійна адаптація молодого фахівця-педагога до гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності. 1. Поняття соціально-психологічної адаптації до професійної діяльності. 2. Педагогічна взаємодія початківця вчителя-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до
 11. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
  Будь-яка діяльність здійснюється шляхом виконання дій її суб'єктом - відносно завершених актів активності людини (структурно-функціональних складових діяльності), вирішують приватні задачі на шляху до мети (досягнення проміжних результатів). Діяльність збуджується метою, а дії - завданням, вирішення якої наближає її досягнення. Діяльність складається з ланцюга дій,
 12. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 13. Основні завдання юридичної педагогіки
  Аналіз всього досвіду педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини
 14. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 15. Загальна характеристика
  Спілкування - вид контактів між людьми, пов'язаний з обміном інформацією. Спілкування включено в їх практичну взаємодію, спільне життя, її регуляцію. Разом з тим воно задовольняє і особливу соціальну потребу людей - в контактах з іншими. людьми, потреба знаходити разом способи досягнення життєвого успіху і подолання труднощів шляхом обміну досвідом і знаннями. В
 16. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  У монографії представлений теоретичний і практичний аспект формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 17. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

© 2014-2021  ibib.ltd.ua