Головна
ГоловнаМови і мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 7. Операційна структура мовленнєвої діяльності

Як і всякий інший вид діяльності людини, мовна діяльність має свою, досить складну операційну структуру.

По А.А. Леонтьєву, «одиничний акт діяльності є єдність все трьох її сторін (або фаз). Він починається мотивом і планом і завершується результатом, досягненням наміченої спочатку мети; в середині ж лежить динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих на це досягнення »(120, с. 43). Дії та операції є основними структурними компонентами діяльності. Крім того, успішна, а головне - ефективна реалізація діяльності (і що входять до її складу дій та операцій) багато в чому визначається її якісними характеристиками, такими як навички та вміння. Зупинимося докладніше на таких складових елементах мовної діяльності, як дія, операція, навик і вміння.

Людська діяльність існує як дія або ланцюг дій. «Якщо з діяльності мислення відняти дії, - підкреслює О.М. Леонтьєв, - то від діяльності взагалі нічого не залишиться. Це ж можна виразити й інакше: коли перед нами розгортається конкретний процес - зовнішній чи внутрішній, то з боку мотиву він виступає в якості діяльності людини, а як підлеглий мети - як дії або системи, ланцюги дій »(там же, с. 13 -14).

Дія в сучасній психології (в теоретичній концепції діяльності) визначається як одна зі складових діяльності людини, спонукувана її мотивом і співвідноситься з

певною метою. Дія завжди спрямоване на досягнення певної мети (яка в типовому варіанті є як би «проміжної» по відношенню до загальної, кінцевої мети діяльності); дія завжди передбачає вирішення якоїсь конкретної, «приватної» завдання в рамках цілої діяльності. Кожен конкретний вид діяльності реалізується шляхом виконання певних, нерідко вельми специфічних дій.

Цілісне дію (згідно теоретичної концепції П.Я. Гальперіна) складається з трьох частин: орієнтовною основи, процесу виконання і процесу контролю за ним (50). Дія характеризується наступними параметрами: -

рівнем виконання (наприклад, в експресивної мови - це закінчений мовне висловлювання, повністю відповідне нормам даної мови; в промови про себе - внутрішнє промовляння «в умі», т. е . на рівні внутрішнього мовлення); -

ступенем узагальненості і стислості; -

нарешті, ступенем освоєності і «автоматизированности». Окреме дію відрізняється від діяльності в цілому насамперед відсутністю власної «мотивації». Мотивом для кожної дії в рамках цілісного акту діяльності виступає мотив самої діяльності (137, 133).

Дослідження вітчизняних психологів (А. Н. Леонтьєв, П.Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін та ін.) дозволили встановити, що на основі зовнішніх матеріальних дій, шляхом їх послідовних змін і скорочень формуються внутрішні, ідеальні дії, що здійснюються в розумовому плані і забезпечують людині всебічну орієнтування в навколишньому світі (50, 135).

Для визначення мовного дії в психолінгвістиці (з подачі зарубіжних фахівців X. Джексона, Ч. Осгуда, Д. Скіннера та ін.) найчастіше використовується термін «мовної вчинок»,

79

80 який за своїм значенням «увазі» і мотивацію мови, і її соціальну детермінованість, і індивідуально-особистісний аспект практичної реалізації РД. Водночас не можна не помітити, що «в методичному плані», стосовно змісту «мовної» роботи, цей термін-поняття є не зовсім вдалим. Він являє собою свого роду загальне позначення дії, що не наповнене конкретним змістом. Крім того, основне значення слова «вчинок» (соціальна дія, поведінкова реакція та ін.) досить міцно закріплено в лексичній системі будь-якої мови, що визначає необхідність постійного абстрагування від цього основного значення при використанні даного слова-поняття для позначення мовного дії. Для практики корекційної логопедичної роботи більше підходить інший термін-поняття, запропонований А.А. Леонтьєвим (129, 133).

За своїм обсягом і структурою мовні висловлювання (РВ) поділяються на окремі (або поодинокі) висловлювання і розгорнуті мовні висловлювання (опис, розповідь, міркування). Першим з них відповідає така одиниця мови, як пропозиція, друга - текст. «Окремі висловлювання» і «пропозиції», «розгорнуті висловлювання» і «текст» - це не тотожні синоніми-поняття. Перші з них відносяться до одиниць мови і відповідно - до психолингвистическим одиницям, друга - до одиниць мови (95, 119, 133).

Окреме висловлювання може бути реалізовано в комбінованому варіанті: одні його структурно-семантичні компоненти можуть бути виражені знаками мови, інші - невербальними знаками (жест, міміка, немовні звуки, голосове інтонування без фонемного продукування складів і слів), і при цьому воно все одно залишається мовним висловлюванням. РВ може бути (у виняткових випадках) реалізовано тільки через використання немовних знаків (як приклад можна привести «веревчатое лист» стародавніх індійців Північної і Центральної Америки). Відносно одиниць мови (пропозиція, текст) таке «допущення» неможливо; це «строго нормативні» знакові одиниці, у зв'язку з чим будь ненормативний варіант їх знакового вираження завжди однозначно інтерпретується як «помилковий», як

відхилення від мовної, мовної норми ^ 1 (200, 218).

За своєю «комунікативної спрямованості» (завданню) мовні висловлювання поділяються на: (1) висловлювання, що служать для передачі «нової» інформації, (2) висловлювання, мета яких -

отримання необхідної інформації (на рівні окремих висловлювань їм відповідають питальні пропозиції), (3) висловлювання-спонукання до немовних і мовним діям (або імперативні висловлювання) і (4) висловлювання умовиводи.

Мовне висловлювання у психолингвистике (95, 133, 216) як дія, що має своє «означається» (предмет висловлювання, відповідний загальному предмету РД) і «що означає». У якості «означуваного» виступає те, що людина хотіла висловити своїм мовним дією; «означає» є форма реалізації дії (для мовного висловлювання - це відповідна мовна форма вираження).

У якості «означуваного» виступає передане суб'єктом РД смисловий зміст висловлювання. Комунікативної формою є лексико-граматичне і інтонаційне оформлення мовлення. З урахуванням вищесказаного, мовне висловлювання реалізується в мовній діяльності на рівні повідомлення або судження, висловлюваного у формі пропозиції або тексту.

Другим структурно-утворюючим компонентом діяльності є операція. Операція - це також одна з складових діяльності людини, співвідноситься з об'єктивно-предметними умовами досягнення цілей діяльності.

Операції формуються в результаті перетворення дій при їх виконанні. При цьому дія, змінюючи свою спрямованість, стає умовою, засобом здійснення іншої дії, умовою досягнення нової мети.

За своєю природою операція майже тотожна дії. Їх основна відмінність між собою полягає в наступному. Історія становлення і розвитку людського суспільства свідчить про те, що спочатку будь-яка діяльність складалася і виконувалася на основі послідовних рівноправних дій. Поступово (в ході суспільно-історичного розвитку) окремі дії стали виконуватися в максимально автоматизованому варіанті, свідомий контроль за їх виконанням поступився місцем підсвідомого, а самі дії перестали співвідноситися з рішенням якоїсь приватної, проміжної завдання в ході здійснення діяльності.

Специфічною особливістю мовної діяльності є те, що входять до її складу

основні дії - дії породження мовного висловлювання і його сприйняття і розуміння

включають цілий набір (кілька десятків) взаємопов'язаних між собою операцій .82

У психології мови, лінгвістиці і, зрозуміло, в психолінгвістиці прийнято диференціювати операції з їх предмету і призначенню. Так, прийнято виділяти операції зі знаками мови - мовні операції, семантичні операції - операції зі смисловими одиницями РВ («семами») і власне мовні операції, що забезпечують реалізацію мовленнєвої діяльності (різні види і форми мовлення). До мовним операціям, які забезпечують механізм побудови та реалізації мовних дій (мовних висловлювань), належать операції звірення, вибору смислових і мовних елементів, «набору» (складання цілого з частин), а також перестановка, заміна, побудова висловлювання за аналогією та ін Прикладом мовних операцій є, зокрема, вибір потрібних елементів семантичного комплексу (поля) в процесі лексичного оформлення висловлювання. (126, 133).

Операції в процесі мовленнєвої діяльності доводяться до автоматизму. Це, в свою чергу, сприяють доведенню операційної сторони мовного дії до рівня навички.

Навичка визначається в психологічній теорії діяльності як оптимальний якісний рівень виконання дії або операції. Це такий рівень їх виконання, при якому свідомість людини - суб'єкта діяльності - повністю або майже повністю зосереджено на змістовній стороні цієї діяльності. При цьому суб'єкт діяльності відволікається, «абстрагується» від технічної сторони виконання дій і операцій.

За аналогією з операціями, навик може бути мовним, якщо «автоматизуються» (доводяться до досконалості) засоби формування думки і побудови мовних висловлювань, і мовним, якщо автоматизуються способи формування і формулювання думки, способи здійснення мовної комунікації (І.А. Зимова, 92, 94). До основних мовним навичкам (у лінгвістиці і психолінгвістиці) відносяться: -

навички відбору засобів мови (головним чином слів і словосполучень) при побудові мовних висловлювань для цілей адекватного відображення предмета мовлення; -

навички словозміни (зміни слів за граматичними формам) і, відповідно, навички відбору словоформ (потрібної граматичної форми слів); -

навички правильного оформлення граматичної зв'язку слів у словосполученнях, а також побудови самих словосполучень; -

навички словотворення (освіти одних слів від інших з використанням різних способів - «мовних стратегій»); -

навички правильного граматичного структурування (оформлення) пропозицій; -

навички нормативного оформлення граматичної зв'язку між реченнями в складі тексту.

Відповідно до мовним навичкам в психолінгвістиці відносять навички смислового аналізу предмета мовлення та визначення смислових елементів змісту мовного висловлювання; навички мовного спілкування; навички діалогічного мовлення (діалогічного спілкування); навички монологічних висловлювань (а в їх складі - навички переказу, складання розповіді-опису, оповідання-повідомлення за наочною опорі та ін.) Підрозділ навичок на мовні та мовленнєві є досить умовним, оскільки мовні навички «включають» в свій склад мовні (так як без них неможливо нормативне побудова мовних висловлювань), а мовні навички без їх використання в мовній діяльності, в мовних діях та операціях ніякої самостійної цінності для людини не мають. Разом з тим диференціація навичок на мовні та мовленнєві відіграє істотну роль у методичному аспекті з точки зору правильної організації «мовної роботи», особливо стосовно практиці логопедії. Фахівцю, професійно займається формуванням мовлення дітей (особливо в умовах патології розвитку), дуже важливо усвідомлено і методично грамотно підходити до складання програми корекційно-педагогічної роботи, в структурі якої необхідно дотримуватися строгий «баланс» пріоритетів та завдань «мовної роботи», не допускаючи « перекосів »у власне мовну або мовну роботу і не применшуючи значення обох напрямків у роботі по формуванню мови. Методичний аналіз програм корекційної логопедичної роботи з різними категоріями дітей з порушеннями мови, пропонованих різними авторами, повинен проводитися логопед ом-практиком також з урахуванням диференціації мовних і мовних навичок.

Не менш важливим для корекційного педагога є і знання параметрів оцінки

сформованості навички, яка поки що не отримала достатнього поширення в практиці «мовної» (у т. ч. логопедичної) роботи. У цьому зв'язку важливим є розгляд основних критеріїв сформованості навички.

До їх числа відносяться: -

правильність і якість виконання дії або операції (стосовно до мовному дії - відповідність змісту мовного висловлювання цілям РД, а його мовного оформлення -

нормам даної мови, тобто мовної нормі); відсутність помилок; -

оптимальна швидкість (темп) виконання дії й окремих складових його операцій; -

відсутність спрямованості свідомості на форму («технічну» сторону) виконання дії; -

відсутність напруги і швидкої стомлюваності; -

виняток проміжних операцій; ^

- стійкість - якість і час виконання дій (операцій) повинно залишатися незмінним в умовах ускладнення (до певної межі) діяльності, складовою частиною якої вони є.

 Слід особливо підкреслити роль мовної практики у формуванні мовних навичок. Всі навички (як мовні, так і власне мовні) формуються при кратному виконанні мовних дій. Здійснення мовної діяльності передбачає при цьому, що мовні дії мають бути доведені до такого рівня досконалості їх виконання, як «навик» (І.А. Зимова, [92, 95]).

 Таким чином, мовний навик - це мовне дію або операція, здійснювані за оптимальними параметрами. «Такими параметрами є несвідомість, повна автоматичність, відповідність нормі мови, нормальний темп (швидкість) виконання, стійкість ...» (133, с. 221). Якщо за цими параметрами мовне дію або операція задовольняє потребам мовної комунікації, значить, який навчається виконує її правильно, отже - мовної навик сформований.

 Якщо поняття «навик» співвідноситься з дією і операцією і визначає досить високий рівень їх виконання, то «вміння» можна співвіднести з діяльністю в цілому. «При засвоєнні мовних одиниць і правил їх використання, - вказує І.А. Зимова, - у людини з'являється мовна здатність, яка формується, удосконалюється під впливом мовного спілкування. Ця здатність і є мовне вміння »(92, с. 39). Мовне вміння як цілісна система включає чотири складові її підсистеми: лексичну, граматичну, произносительную і семантичну. Кожна з підсистем містить комплекс взаємопов'язаних навичок і «приватних» умінь, а також відповідних їм образів-уявлень, включаючи образи-еталони. Мовна здатність людини «реалізується в процесі вибору, відбору необхідних слів (одиниць мови, що позначають як предмети і явища, так і їх відносини) та складання з них повідомлення за відповідними правилами даної мови» (93, с. 43).

 Мовні навички за своєю природою - це досить стереотипні, «механічні» дії (94, 133). Водночас комунікативно-мовленнєві вміння носять творчий характер, оскільки умови спілкування майже ніколи не повторюються повністю, і людині щоразу доводиться заново підбирати потрібні мовні засоби і використовувати відповідні мовні навички. Отже, прийоми навчання комунікативно-мовним вмінням повинні відрізнятися від прийомів навчання мовним навичкам.

 І.А. Зимова розглядає мовне вміння як обов'язковий фактор мовної діяльності. «Мовна діяльність визначається взаємодією 3 факторів: знанням одиниць мови і правил їх поєднання, навичками користування цими одиницями і правилами і комбінаційною умінням використовувати наявні знання для вираження нової думки в новій ситуації» (92, с. 11).

 Предметне зміст основних підсистем мовного вміння може бути представлене в такий спосіб.

 Виходячи з аналізу внутрішньої структури мовного вміння, можна зробити висновок про те, що лексична і граматична підсистеми мовного вміння мають найбезпосередніше відношення до мовної здатності людини, в той час як произносительная і, певною мірою, семантична підсистема можуть розглядатися як компоненти власне мовної здатності .

 Система взаємопов'язаних між собою навичок, складова внутрішній зміст кожної з підсистем мовного вміння, відображає загальний вміст мовної, в т. ч. корекційно-логопедичної роботи. При цьому кожній з підсистем відповідає окреме, самостійне напрям роботи з формування мовленнєвої діяльності. Корекційним педагогам (насамперед логопедам-практикам) необхідно враховувати, що мовна здатність не є якесь одне, хай і досить складно організоване вміння - воно включає в себе цілий комплекс різноманітних навичок і приватних умінь, Сформування яких і складає основний предмет «мовної роботи ». Це має особливе значення у зв'язку з тим, що «в суспільній свідомості» практична логопедія в більшості випадків пов'язується з корекцією недоліків произносительной сторони мови, і багато логопеди-практики самі бачать основну мету своєї роботи у формуванні речепроізносітельних навичок, в той час як основне призначення корекційної логопедичної діяльності полягає у формуванні у кожної дитини з порушеннями мови комплексного мовного вміння здатності до адекватного здійсненню мовленнєвої діяльності у всіх формах її прояву.

 «Сформувати мовної навик, - вказує А.А. Леонтьєв, - це означає забезпечити, щоб навчається правильно побудував і реалізував висловлювання. Але для повноцінного спілкування потрібно, щоб ми вміли використовувати мовні навички для того, щоб самостійно висловлювати свої думки, наміри, переживання, інакше мовна діяльність виявляється сформованої тільки частково, в ланці її реалізації »(133, с. 221). Потрібно, щоб навчається міг довільно й усвідомлено варіювати вибір і поєднання мовних операцій (навичок) залежно від того, для якої мети, в якій ситуації, з яким співрозмовником відбувається спілкування. Коли людина опанувала зазначеними діями на досить хорошому рівні, можна зробити висновок про те, що у нього сформовано відповідне комунікативно-мовне вміння (там же, с. 221-222).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Операційна структура мовної діяльності"
 1. Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007

 2.  О. Н. Усанова Діагностика інтелектуальних і мовних порушень у дітей
    мовних порушень у
 3. Анотація
    мовними порушеннями і визначають шляхи корекційного психолого-педагогічного впливу. З робіт, більшість яких носить класичний характер і є бібліографічною рідкістю, відібрані переважно методичні матеріали для поглибленого вивчення психофізіологічних та психолого-педагогічних особливостей дітей. Розглянуто науково-теоретичні основи логопатопсіхологіі,
 4. А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000
    структурно-смислового аналізу сприйманої мови: виділенню головною і другорядною, нової та відомої інформації, її згортання і розгортання, формуванню мовного висловлювання з використанням елементів порівняння, узагальнення, виведення, простого докази. Формування навичок зв'язного мовлення представлено поетапно - від рівня окремого пропозиції до цілого
 5. Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011

 6. 1. ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ
    мовна діяльність, що розуміється як соціальна практика. Таке розуміння терміна склалося в 1960-1970-і рр.. До цього під дискурсом розумівся: 2) метод пізнання, заснований на рассудочен-ном, раціональному, побудувати-енном на логіці осягненні істини і протиставлюваний інтуїтивного пізнання. У цьому розумінні поняття дискурс сходить до основоположною для європейського раціоналізму роботі Декарта
 7. Емоції. Почуття. Вольові зусилля.
    структура, пов'язана з відчуттями) регулюють взаємини людини як організму з середовищем, а почуття (як більш складна структура, пов'язана з мисленням і поняттями людини) визначають його взаємини як особистості з іншими людьми, з суспільством. Переживання як форма вираження емоцій і почуття зв'язуються у заїкуватих з наявністю мовного дефекту, з труднощами в мовному процесі, з
 8. ВСТУП
    структурно-смислового аналізу сприйманої мови: виділенню головною і другорядною, нової та відомої інформації, її згортання і розгортання, формуванню мовного висловлювання з використанням елементів порівняння, узагальнення, виведення, простого докази. Формування навичок зв'язного мовлення представлено поетапно - від рівня окремого пропозиції до цілого тексту. У посібнику
 9. § 3. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим
    речовий пасивністю допитуваного, особливо у випадках сюжетної бідності розслідуваної епізоду. У цих випадках активізація мовленнєвої діяльності допитуваного стає особливою комунікативної завданням слідчого. При цьому істотне значення набуває орієнтація слідчого в типі мовної поведінки допитуваного особи. Індивідуальні особливості мовної комунікації можуть створити особливий
 10. § 2. Йдеться і її функція
    мовного спілкування людей. Зв'язок між мовою і мовою виражається у тому, що мова як знаряддя спілкування існує історично до тих пір, дока люди говорять на ньому. Як тільки люди перестають використовувати ту або іншу мову в мовному спілкуванні, він стає мертвою мовою. Таким мертвим мовою стала, наприклад, латинська. Пізнання закономірностей навколишнього світу, розумовий розвиток людини відбувається
 11. О. Н. Усанова, Т. Н. Синякова Особливості невербального інтелекту при недорозвитку мовлення
    операційної сторони пам'яті, операційної сторони мислення. Це передбачає: а) дослідження операцій аналізу і синтезу, б) операцій узагальнення; в) операцій абстрагування; г) операцій порівняння і т. п. Оскільки досліджувані нами параметри інтелектуальної діяльності дуже часто виступають в функціональному єдності, ми фіксували їх як компоненти єдиної системи взаємопов'язаних процесів
 12. Передмова
    структурі дефекту, на наукових уявленнях про принципи і методи вивчення особливостей психічного розвитку у дітей. Ці фундаментальні положення загальної, вікової та спеціальної психології представлені в роботах Л. С. Виготського, Н. І. Жинкина, А. Р. Лурія, Ж. Піаже, Д. Слобіна, О. Н. Усанової та ін У зв'язку з цим саме вилучення з робіт цих авторів представлені в I частини
 13. 8. Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (За винятком поштових переказів)
    операційні каси поза касового вузла кредитної організації виробляти прийом платежів фізичних осіб без відкриття банківських рахунків. У відповідь на запит з АРБ Юридичний департамент Банку Росії дав наступне роз'яснення. * (392) Операційна каса поза касового вузла виробляє всі розрахунки через кореспондентський рахунок своєї кредитної організації (субкоррахунки філії кредитної організації). При цьому
 14. Моделювання свідомості.
    операційно-технічні функції людської свідомості, але і відносини мислячих істот один до одного. Іншими словами, мову можна вести не про створення чогось, що заміняє людини з його свідомістю, а про створення таких пристроїв, на які можна буде перекласти все більшу частину операційно-розумової діяльності людини, у багато разів підвищити її ефективність. Саме моделювання
 15. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
    діяльності; валютне, ліцензування, інспектування кредитних організацій, юридичне управління, бухгалтерського обліку, деякі інші, а також ОПЕРУ, яке проводить розрахунки), б) відділи, з яких складаються управління (наприклад, в управлінні ліцензування є відділ, який відповідає за погодження керівників кредитних організацій), в) чотири територіальні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua