Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Стоматологія. Ендодонтія
««   ЗМІСТ   »»

ПЕРЕДМОВА

Мета вивчення модуля «Ендодонтія» дисципліни «Стоматологія» - формування професійних компетенцій у лікаря-стоматолога, яка може мати пацієнтам амбулаторну стоматологічну терапевтичну допомогу шляхом маніпуляцій в порожнині зуба і кореневих каналах. Навчальний посібник організовує навчальний процес відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом середньої професійної освіти спеціальності «Стоматологія», доповнює конкретним змістом наявну навчальну літературу до кожного практичного заняття, написаний відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (10-й перегляд, МКБ-10). Навчальний посібник також розраховане для самостійної роботи ординаторів та лікарів факультету додаткової освіти по стоматологічним спеціальностями.

Кожне практичне заняття формує клінічне мислення того, хто навчається, розвиває його практичні навички роботи під час прийому стоматологічних хворих під керівництвом викладача. Зіставляються клінічні прояви пульпітів і періодонтитів з даними основних і додаткових методів дослідження, встановлюються причинно-наслідкові зв'язки між проявами захворювання і скаргами пацієнта, обґрунтовується діагноз, складається адекватний план лікування і реалізується йод керівництвом і за допомогою викладача.

Ті, що навчаються вивчають клініко-теоретичні аспекти етіології, патогенезу, патологічну анатомію, клініку, діагностику, диференційну діагностику та методи лікування пацієнтів з ускладненим карієсом зубів. Вони опановують основними і спеціальними методами обстеження пацієнта. Під час прийому пацієнтів навчаються організовують робоче місце відповідно до вимог ергономіки, правилами інфекційного контролю, дбайливо ставляться до обладнання та апаратури стоматологічного кабінету, дотримуються вимог етики, деонтології, дизайну, вимоги з охорони праці та техніки безпеки, дотримуються законодавства з охорони здоров'я.

Студент в кінці заняття робить записи в щоденниках прийому хворих, лікар заповнює історії хвороби пацієнтів. Під час циклу студент веде рецептурну зошит, виконує завдання по самостійній роботі, пише реферати, використовуючи додаткову літературу. Студенти, ординатори, лікарі на циклах підвищення кваліфікації готуються до занять, семінарів, використовуючи основну і додаткову літературу, відвідують лекції. Викладачі демонструють навчальні фільми по обезболиванию, використання коффердама, ендодонтичного інструменту і апаратури, етапи проходження, іригації, інструментальної обробки та технології пломбування в ендодонтії. Студенти беруть участь в онлайн-конференціях (вебінарах).

Ті, що навчаються під керівництвом викладача опановують техніку проведення анестезії та лікування хворих з пульпіту і периодонтитами, виконують ендодонтичний етап, його контроль, роблять адекватний вибір пломбувальних матеріалів.

Контроль знань здійснюється під час співбесіди, використовуються різноманітні його форми, перевіряються виконання завдань самостійної роботи, реферати. Навчають розбирають клінічні ситуаційні задачі, вирішують тестові завдання з використанням комп'ютерних технологій. Критерієм тестового контролю знань є відсоток правильних відповідей. Випробуваний отримує «відмінно» при 91 - 100% правильних відповідей, «добре» - при 81-90%, «задовільно» - при 70-80%, «незадовільно» - якщо правильних відповідей менше 70%.

За сукупністю даних про знаннях і практичних навичках виводиться рейтинговий бал. Студенти, ординатори, лікарі залучаються до науково-дослідної роботи, їм пропонують готувати доповіді-презентації па обрану тему. Здається іспит «Стоматологія», що включає і питання модуля «Ендодонтія». Іспит складається з трьох етапів: перший - практичні вміння (форма контролю - залік), другий - з використанням комп'ютерних технологій (тестовий залік), третій - за екзаменаційними білетами (співбесіда з питань і ситуаційних задач). Всього 50 квитків, кожен має три питання. Студенти проходять двотижневу виробничу практику. Напередодні практики дається інформація про її цілі, зміст, після практики проводиться підсумкова конференція. Щоденник виробничої практики студенти здають кафедральному керівнику практики, отримують залік.

В результаті вивчення модуля «Ендодонтія» студент повинен освоїти:

трудові дії

необхідні вміння

необхідні знання

Для засвоєння матеріалів підручника студентам пропонується наступний тематичний план самостійної роботи.

 1. Підготовка до лікування пацієнтів групи ризику. Премедикація - стоматологія. Ендодонтія
  Пацієнтам в стані психічного та емоційного напруження, з тривожністю, яка супроводжується збільшенням частоти пульсу, порушенням з руховими реакціями, занепокоєнням, необхідно призначати премедикацію перед лікуванням за умови згоди пацієнта. Премедикація включає застосування психотропних і
 2. Первинна структура білків - біохімія
  Первинною структурою білків називають послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі. Пептидний зв'язок, характерна для первинної структури, не є повністю одинарної. Її довжина становить 0,132 нм, що є середнім значенням між істинною одинарним зв'язком С-N (0,149 нм) і істинної
 3. Перитоніт, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати етіологію, патогенез, клінічну картину перитоніту; сучасні методи лабораторного та інструментального обстеження хворих, способи лікування перитоніту, показання до їх застосування; заходи профілактики перитоніту в залежності від етіології; вміти -
 4. Період дошкільного дитинства - вікова фізіологія і психофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати особливості формування механізмів мозкового забезпечення пізнавальної діяльності в період дошкільного дитинства; особливості рухових, перцептивних і когнітивних здібностей дитини; основні характеристики пам'яті та уваги у дошкільнят;
 5. Периферичний відділ смакової сенсорної системи - вікова анатомія і фізіологія
  Смакова чутливість пов'язана з смаковими нирками - рецепторними утвореннями, що знаходяться на спеціальних складках слизової оболонки мови - смакових сосочках. Смакові бруньки у дітей можуть бути розсіяні також на задній стінці глотки, м'якому небі і надгортаннике. У людини смакові сосочки
 6. Периферична нервова система, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Периферична нервова система представлена нервами, освіченими нервовими волокнами і гангліями, - скупченням чутливих нейронів по ходу аферентних нервових провідних шляхів. Нерв зовні оточений пухкою волокнистою сполучною тканиною, що утворює оболонку - епіневрій. Від епіневрій вглиб відходять
 7. Перетравлення білків - біохімія частина 2.
  Білки, що надійшли в організм з їжею, в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) розщеплюються до амінокислот при дії групи протеолітичних ферментів - пептідгідролаз за сучасною номенклатурою; широко відомо їх тривіальне назва - протеази , або протеїнази. Ці ферменти каталізують гідролітичні розщеплення
 8. Передопераційна підготовка хворих - сестринська справа в хірургії
  Передопераційний період - це час від моменту надходження хворого в хірургічний стаціонар до початку проведення оперативного лікування. Основна задана передопераційної підготовки - зниження операційного ризику і створення оптимальних передумов для успішного результату. Передопераційна підготовка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua