Головна
ГоловнаНавчальний процесКорекційна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006 - перейти до змісту підручника

1.5. Політика держави в галузі соціального захисту дітей з відхиленнями у розвитку

З розширенням зв'язків між різними державами і народами стали формуватися правила міжнародної моралі, а потім і юридичні норми, що визначають ставлення суспільства до осіб з відхиленнями у розвитку та що ставлять поза законом найбільш грубі порушення прав людини. Сформовано права і свободи, які не повинні залежати ні від суспільного устрою даної країни, ні від інших обставин. Ці права невід'ємно притаманні будь-якому індивіду, де б він не жив або перебував.

Будь-яка держава, бажаючи бути повноправним членом світової спільноти, має співвідносити своє законодавство і свою політику до вимог певних міжнародних стандартів. Права і свободи людини значною мірою вийшли за межі чисто внутрішньої компетенції держави, стали предметом міжнародної турботи.

В даний час прийнято всі міжнародні норми в галузі прав і свобод особистості називати міжнародними стандартами. Цим терміном охоплюються міжнародні договори, резолюції громадських організацій. Ключові положення цих документів зводяться до забезпечення дітям повноцінної гідного життя в суспільстві нормально розвиваються людей.

Останнім часом наше суспільство рухається по шляху будівництва правової держави, тому необхідно уточнити і розширити положення про права та обов'язки громадян, серед яких кілька десятків мільйонів людей-інвалідів. Тому особливого значення набувають питання правового забезпечення цієї категорії осіб.

На всіх етапах свого розвитку людське суспільство не могло бути байдужим до тих, хто мав ті чи інші порушення фізичних і психічних якостей. Цих осіб не можна було не помітити, тому що вони вимагали до себе особливої уваги. Якщо це увагу їм не виявлялося або виявлялося не в тій формі і не в тому обсязі, якого вони вимагали, ці особи ставали важким тягарем для суспільства і джерелом таких соціальних зол, як злочинність, дармоїдство, бродяжництво.

У зв'язку з цим у суспільства виникла необхідність визначити своє ставлення до даних осіб, їх правове становище, необхідні для них форми допомоги.

Порушення фізичного або розумового розвитку вносять значну своєрідність у процес становлення дитини як особистості. Це було помічено ще на ранніх етапах суспільного розвитку і знайшло відображення в законодавствах, що визначали становище таких осіб у суспільстві.

Громадське становище дітей з порушеннями розвитку визначалося сукупністю правил, які виражалися як в законах вищих органів державної влади, так і в актах державних установ.

З розвитком суспільства змінювалося не тільки його ставлення до своїх аномальним членам, змінювався і сам критерій аномальності. Адже на характер ставлення суспільства до аномальних і встановлення рамок між нормою і патологією впливає ряд численних чинників: це рівень економічного, політичного, морального, релігійного розвитку суспільства, стан освіти, охорони здоров'я, науки і культури.

На різних етапах цивілізації існували різні критерії людської неповноцінності, оскільки залежно від рівня розвитку суспільства до фізичних і інтелектуальних якостей особистості пред'являлися різні вимоги.

Рабовласницький, феодальний і буржуазний формаціям відповідають певні системи громадського та цивільного права. У кожній формації по-особливому визначалося суспільне становище дітей з порушеннями розвитку як членів певного суспільства.

У рабовласницькому суспільстві становище аномальних дітей регулювалося правилами, які поступово оформлялися в закони. У відповідності з цими законами на ранніх етапах рабовласницького ладу діти з різними фізичними вадами підлягали фізичному знищенню.

Умертвіння дітей-виродків мало місце і в Стародавньому Римі. Римський філософ Сенека писав, що треба вбивати виродків і топити тих дітей, які народжуються на світ кволими і спотвореними. Так треба поступати не через гніву й досади, а керуючись правилами розуму: відокремлювати негідне від здорового.

У теж час глухим і сліпим, що належали до класу рабовласників, надавалися деякі права. У Римському законодавстві були, наприклад, такі закони: «Сліпі, глухі і німі можуть бути спадкоємцями»; «сліпі, глухі і німі можуть робити заповіту, але якщо заповіт зроблено перш, тобто до хвороби, після якої людина стала сліпий, ньому і глухий, то воно затверджується ».

Пізніше розрізнені положення були об'єднані в кодексах Феодосія II і Юстиніана. У цих кодексах особам, які мають аномалії, було надано право користування приватною власністю, але право передачі власності їм не надавалося. Всім особам, які мають порушення слуху, мови, зору, інші аномалії, заборонялося брати участь у суспільному житті. Римське право не визнавало аномальних людей повністю дієздатними.

У всі часи на ставлення людей до аномальних дітям робили великий вплив релігійні погляди. У середньовіччя посилення релігійного початку в самих різних областях зробило негативний вплив на суспільне становище таких дітей. У рабовласницькому суспільстві духовенство, що мало велику силу, прагнуло утвердити в суспільній свідомості думку про те, що будь-яке відхилення у розвитку дитини є проявом «злого духу». Це забобонне уявлення римсько-католицька церква намагалася закріпити ім'ям бога і тата. Інквізиція прагнула усунути від участі в суспільному житті всіх аномальних дітей, навіть незалежно від їх класової приналежності.

Відредагував і опублікував на сайті: РГГЕББ! (НЕГГвОІ)

У слов'янських державах на дітей з різними видами порушень дивилися як на «божих людей», тому їх оточували ореолом святості.

На ранніх етапах розвитку Київської держави виникло чисто національне явище - громадське піклування «убогих дітей». Широкі кола населення, керовані почуттям милосердя, надавали посильну допомогу притулкам, богадільня і страннопріїмний домівках.

Одним з перших офіційних документів на Русі був затверджений в 996 р. київським князем Володимиром Святославичем Статут про православної церкви, який зобов'язував церква піклуватися про убогих, жебраків і юродивих. Внаслідок цього організація прізренческіх виховних установ для убогих дітей зосереджувалася в основному в монастирях і церквах, про що згадується і в «Повісті минулих літ» (1074).

Громадського піклування сприяло виникненню в Київській Русі, а потім і в Московській державі притулків, виховних будинків, в яких жили, виховувалися і готувалися до посильної праці діти з різними видами порушень. Перший такий будинок виник в XI ст. при Києво-Печерській лаврі.

Епоха Відродження є періодом, коли відбуваються істотні зміни у поглядах людей на природу самої людини, на мету і сенс його життя. Умами людей все більш опановувала віра в розум і сили людини. У цей час відбуваються значні зміни в суспільному становищі і вихованні дітей з відхиленнями розвитку.

Раніше, ніж в інших державах, правове становище аномальних визначилося законодавством в Англії. Англійські закони вже в XIII в. прагнули встановити різницю між ідіотами і одержимими, так як це мало велике значення при вирішенні майнових питань.

У Росії до цього питання повернулися в XVI ст. При Івані Грозному в 1551 р. в «Стоглавий судебник» була внесена стаття про необхідність піклування жебраків, хворих і позбавлених розуму. Цих осіб рекомендувалося поміщати в монастирі, щоб вони не були «пугалом для здорових». Однак цей закон не отримав широкого застосування.

Перші спроби прийняти офіційні заходи по боротьбі з жебрацтвом робляться в Росії в царювання Федора Олексійовича в 1677 р. було видано указ, що регулює заходи громадського піклування. Цей указ забороняв жебраком, убогим і юродивим бродити по вулицях і дорогах. Він зобов'язував відкривати для них богадільні, які стали першими установами громадського піклування. Цей акт також позбавляв права керувати своїм майном глухих, сліпих, п'яниць і дурних.

Звичай прізреваемих недоумкуватих в монастирях особливо поширився за Петра I. Це пояснюється тим, що деякі бояри з метою позбавити своїх синів від державної служби, до несення якої їх зобов'язував цар, стали під виглядом «дурнів» поміщати своїх дітей у монастирі. Петро I змушений був вжити заходів, що попереджають зловживання системою піклування недоумкуватих в монастирях, що сприяє розвитку дармоїдства серед осіб, що користуються призрением.

У зв'язку з цим Петро I видає укази, в яких він називає ознаки розумово ненормальних людей. У числі таких документів були укази «про дурнів», мали метою припинення можливої симуляції.

Петро I заборонив посилати «дурнів» в монастирі без попереднього їх огляду. У своїх указах він називав ознаки, на підставі яких слід судити про те, чи є обстежуваний дійсно розумово ненормальним. «Дурня» він вважав тих, хто «одповіді учинити не можуть, не годяться ні в яку науку і службу, нерухоме до порожнього призводять, безпутність марнують». Коли і ці заходи по боротьбі з симуляцією не дали очікуваних результатів, Петро I ввів заборону «дурням» одружуватися і успадковувати майно. По всій видимості, ця міра мала більш дієвий ефект.

Також Петро I розробив проект указу про створення госпіталів для душевнохворих, в які повинні були поміщатися і ненормальні занедбані діти. Але цей указ не був запроваджений у життя.

На Русі тільки в царювання Катерини II вперше здійснився задум про створення будинків для душевнохворих. У 1775 р. вона видає «Указ про заснування Наказів громадського піклування». Згідно з цим Указом у Росії створюється ряд закладів для догляду за інвалідами, сиротами, душевнохворими. Наказом громадського піклування доручалося піклування і нагляд за народними школами, сирітськими будинками, лікарнями, богадельнями, будинками невиліковних хворих і божевільних.

У XIX в. після Великої французької революції (1789 - 1793 рр..) помітно поліпшується суспільне становище аномальних дітей. Французька революція розглядала громадську допомогу не як благодійність, не як милостиню, а як обов'язок держави, що вимагало відображення і в законодавстві.

У Франції в 1804 році був прийнятий «Кодекс Наполеона», який відбив всі положення Римського права, що стосувалися прав сліпих, глухонімих та інших аномальних дітей і дорослих.

Проте в другій половині XIX в. бурхливий розвиток промисловості, що підсилюється потреба у кваліфікованих кадрах змусили більшість розвинених країн перейти до системи загальної початкової освіти. Це в свою чергу спричинило за собою посилення уваги вчених, педагогів та інших до осіб з легким ступенем розумової відсталості, яка виявляється або в процесі навчання, або в умовах роботи на виробництві. Ці особи вимагали до себе більшої уваги, ніж особи з глибоким ступенем відсталості, які, перебуваючи під постійною опікою, не уявляли серйозної небезпеки для суспільства. Діти з легким ступенем розумової відсталості не справлялися з програмою початкової школи та, відрахований звідти, потрапляли на вулицю, стаючи джерелом поповнення резервів антисоціальних елементів. Таким чином, допомога недоумкуватим починає розглядатися не тільки як прояв гуманності, але і як соціальна необхідність, як засіб самозбереження суспільства.

Все це дало поштовх до розвитку мережі спецустанов, і в кінці XIX в. в ряді країн відкриваються спецшколи для розумово відсталих дітей, а через деякий час з'являються закони, що регламентують діяльність цих установ і встановлюють критерії відбору дітей у ці установи.

Так, наприклад, в Англії перші спецшколи для розумово відсталих дітей були відкриті в 1892 р. в Лондоні і Лейчестері. А в 1899 р. в Англії був прийнятий закон про навчання розумово відсталих дітей. Цей закон надавав право громадам самим вирішувати питання про введення у себе навчання для розумово відсталих. Якщо громада була згодна навчати цих дітей, то держава виділяла для цих цілей кошти і встановлювало наступну регламентацію організації спеціального навчання розумово відсталих дітей:

1) навчати розумово відсталих до 16 років;

2) відбирати дітей у спецшколи через шкільну комісію;

3) надати право батькам вимагати від шкільної комісії обстежити дитину, якщо у них виникають сумніви в його повноцінності;

4) батьків, які відмовляються посилати на обстеження дитини, викликаного шкільної комісією, піддавати штрафу;

5) шкільні комісії зобов'язані періодично переосвідетельствовать дитини з метою повернення його в нормальну школу;

6) такого переогляду можуть зажадати і батьки, але не частіше одного разу на

півріччя.

Спеціальне навчання розумово відсталих дітей в Англії пожвавилося, коли за цю справу взялися громадські організації. Найвидатніша роль в цьому відношенні належить Національній асоціації в помоьць дефективних дітям, створеної в 1903 р. і існуючої в наш час. Ця Асоціація надає дію на адміністративні установи Англії, спонукаючи їх відкривати спецшколи. Онаже веде нагляд за окончившими спеціальні школи, допомагає в їх працевлаштуванні.

 У 1913 р. англійський парламент прийняв спеціальний акт про розумової дефективности - «Закон про подальші поліпшення в справі піклування про недоумкуватих та інших розумово дефективних особах і про деякі поправки до Закону про душевнохворих». Цей закон був прийнятий після 10-річної підготовки, і його по праву можна назвати самим повним і ретельно обробленим офіційним державним актом про недоумкуватих в державах першої чверті XX в. Стосується він головним чином глибоко відсталих. 

 За цим законом розумова дефективність визначалася як затримане або неповний розвиток розуму, що виникло до 18-річного віку внаслідок спадкових причин або хвороб і травм. 

 Цей закон встановлював чотири категорії розумово дефективних. 

 1. Ідіоти - особи, у яких вроджені або придбані в ранньому віці розумові дефекти настільки сильні, що вони не можуть захистити себе від звичайної фізичної небезпеки. 

 2. Імбецили - особи з вродженою чи з'явилася в ранньому віці розумовою недостатністю, яка хоча і не доходить до ступеня ідіотії, але все ж настільки значна, що вони не здатні і не можуть бути навчені управлінню собою або своїми справами. 

 Відредагував і опублікував на сайті: РРЕББ! (НЕРБОИ) 

 3. Недоумкуваті особи - це особи, чия розумова недостатність не доходить до ступеня імбецильності, але все ж виражена настільки, що вони потребують догляду, нагляд і контроль для захисту їх власних або чужих інтересів. Ці діти не здатні до навчання у звичайній школі. 

 4. Морально дефективні - це особи, чия розумова неповноцінність ускладнюється агресивністю або злочинними нахилами. Ці особи потребують догляду, нагляд і контроль для безпеки оточуючих. 

 З'являються закони, що регламентують діяльність цих установ і встановлюють критерії відбору дітей у ці установи. 

 Закон 1913 ставив метою захистити права особистості недоумкуватих від зазіхань, а суспільство - від антисоціальних дій недоумкуватих. 

 Закон встановлював такий порядок приміщення недоумкуватих у спеціальні установи, який виключає можливість зловживань з боку родичів заради яких майнових вигод. Закон вимагає ретельного обстеження особистості, перш ніж ставиться діагноз «слабоумство». Цим обстеженням повинні займатися не тільки лікарі, а й судові органи. 

 Дозволяється примусово поміщати недоумкуватого в спеціальну установу, якщо він становить небезпеку для оточуючих. 

 Для керівництва всіма справами піклування недоумкуватих створюється складається з юристів і лікарів Центральний державний Рада, а на місцях створюються комісії. Рада та комісії займаються обліком недоумкуватих, організовують для них установи, розподіляють кошти, контролюють діяльність спеціальних установ, організовують індивідуальну опіку над недоумкуватими. Рада визначила, що установи для недоумкуватих можуть відкриватися місцевою владою, благодійними організаціями та приватними особами. 

 Закон покладав на населення відповідальність за погане поводження з недоумкуватими. 

 Як і на Заході, в Росії рух на захист аномальних дітей посилилося з кінця XIX в. У пресі, на з'їздах лікарі, педагоги, психологи ратують за подолання відсталості царського уряду щодо організації громадської допомоги аномальним, вимагають проведення реформи в галузі освіти, охорони здоров'я. Серед них такі зачинателі російської дефектології, як В.П. Кащенко, ПІ. Россолімо, М.П. Лебедєва, І.В. Маляревский, Є.К. Грачова, М.П. Постовськая, С.Я. Рабинович та інші. 

 Ці та багато інших питань стали предметом обговорення на II з'їзді російських діячів з технічного і професійній освіті, що проходив у Петербурзі в 1895-1896 рр.. Робота його XII секції була присвячена питанням аномальних дітей. 

 Обговорювалися результати діяльності вже наявних у країні установ для аномальних дітей, дискутувалися питання потреби в спеціальних навчальних закладах для відсталих дітей; необхідності підготовки кадрів для роботи з такими дітьми і т. д. 

 Але основним предметом обговорення стало положення недоумкуватих в Росії і організація для них громадської допомоги. У доповідях, присвячених цьому питанню, проводився аналіз становища недоумкуватих в Росії. Висновки робилися невтішні: у Росії практично нічого не делалосьдля полегшення становища недоумкуватих осіб. Вся ініціатива з призрению, навчання й виховання недоумкуватих виходила від приватних осіб, а не від держави. Природно, що кількість недоумкуватих, охоплених спеціальною допомогою, було мізерно. 

 Учасники з'їзду, спираючись на досвід організації допомоги недоумкуватим в інших країнах, визначили основні форми допомоги недоумкуватим, типи і структури установ - як шкільних, так і дошкільних. Вони також вказували на необхідність максимально диференціювати допомогу недоумкуватим залежно від характеру ненормальності. Кінцевою метою всієї турботи про ненормальних дітях вони вважали підготовку до праці як до засобу існування. При організації установ для недоумкуватих рекомендувалося орієнтуватися на земства, приватну ініціативу і благодійність. 

 Найглибше і всебічне обговорення питання виховання і навчання розумово відсталих дітей отримали на I Всеросійському з'їзді з питань народної освіти (1913-1914 рр..). Резолюція з'їзду встановлювала загальне обов'язкове навчання розумово відсталих дітей, розглядала загальну організацію допоміжних шкіл, склад учнів, програми та методи навчання, позашкільне виховання розумово відсталих і підготовку вчителів для цього типу шкіл. 

 Однак, незважаючи на повну розробленість програми організації допомоги розумово відсталим в Росії, всі спроби зробити цю програму державної не мали успіху. 

 Таким чином, в Росії до початку XX в. турбота про аномальні здійснювалася благодійними організаціями. 

 Нове ставлення до дітей з порушеннями розвитку та інвалідам формується в нашій країні після Жовтневої революції. Турбота про цих дітей стала державною: хворі і знедолені діти отримали право на виховання, навчання і лікування. У сукупності всі заходи держави, спрямовані на боротьбу з безпритульністю, дефективностью, захист прав, загальне оздоровлення підростаючого покоління, стали іменуватися «охороною дитинства». Гасло «Всі діти - діти всієї держави» визначав ставлення до дітей у перші роки Радянської влади. 

 Охорона дитинства стала обов'язком Нарком проса, Наркомсобеса, Наркомздрава, Наркомюста, ВЧК, дитячої комісії при ВЦИКе. 

 У перші роки Радянської влади діяльність спеціальних шкіл регламентувалася головним чином рішеннями різних з'їздів, конференцій (наприклад, з'їзд соціально-правової охорони неповнолітніх - СПОН 1924 р.). Єдиними офіційними документами про установи цього виду були декрети Раднаркому РРФСР: «Про погодження функції Наркомосу, Наркомздоров'я і Наркомсобеса» (1919 р.) і «Про погодження функцій Наркомздоров'я і Наркомосу» (1929 р.). 

 У 1926 р. Наркомпрос РРФСР видав розпорядження «Про відбір дітей у допоміжні дитячі установи», яке стало першим офіційним зазначенням про комплектування допоміжних шкіл. 

 Вперше типи закладів для дітей з порушеннями розвитку були визначені в постанові Раднаркому РРФСР «Про установах для глухонімих, сліпих і розумово відсталих дітей та підлітків» (1926 р.). Положення «Про допоміжній школі і допоміжних вузах для розумово відсталих дітей» (1928 р.), в якому узагальнювались всі раніше видані документи про спеціальні школах, стосовно до школі допоміжної. 

 Найбільш значною подією в житті допоміжної школи є прийняття колегією Наркомосу в 1931 р. рішення про введення загального обов'язкового навчання дефективних дітей у віці від 8 до 15 років. Цим же рішенням допоміжна школа була перетворена в допоміжну фабрично-заводську семирічку. 

 У нашій країні спеціальними державними актами зняті політичні і громадянські обмеження з дітей, що мають порушення у фізичному і розумовому розвитку. 

 Особливої гостроти проблема виховання та навчання осіб з порушеннями розвитку набула після Другої світової війни, так як залишалося мало держав, де б в тій чи іншій мірі не здійснювалася допомога таким дітям. Такий поштовх у розвитку ця проблема отримала внаслідок ряду чинників. 

 У першу чергу підвищення уваги до таких осіб було викликано прогресом у розвитку економіки, освіти, загальної культури та соціального життя суспільства. Все це вело до зростання вимог до інтелектуальних якостей людини і його освітнього цензу. 

 Введення обов'язкового навчання в країнах, що розвиваються і підвищення загального освітнього цензу в розвинених країнах висунули проблему диференціації дітей за їх пізнавальним можливостям і відповідно проблему диференціації навчання. 

 Крім того, після Другої світової війни великий розвиток отримала проблема прав людини в міжнародному масштабі, так як в окремих країнах Європи, в Америці вже в XIX-XX ст. була проголошена рівність всіх людей перед законом. 

 Однак проблема прав людини привертає увагу як в рамках внутрішньонаціональних відносин, так і на міжнародному рівні. 

 Виникнення міжнародного співробітництва щодо сприяння загальній повазі і дотриманню прав людини в основному пов'язане з установою та діяльністю ООН (1946 р.) - Міжнародної організації з підтримання миру і безпеки. 

 Ідея прав людини з'явилася ще до виникнення ООН, проте тільки з її створенням вона отримала офіційне і загальне визнання. Права людини - один з основних об'єктів діяльності ООН. 

 Міжнародне співробітництво держав у галузі прав людини протікає в певних 

 формах: 

 Відредагував і опублікував на сайті: РРЕББ! (Млостей ^ ВОІ) 

 * Створення єдиних універсальних стандартів прав і свобод людини, які повинні обов'язково дотримуватися; 

 * Прийняття на себе державами-учасниками міжнародних домовленостей, зобов'язань дотримуватися даних стандартів у рамках внутрішнього правопорядку; 

 * Створення спеціального механізму контролю за дотриманням прийнятих державами зобов'язань; цей механізм включає в себе процедуру подання до різних міжнародних комітети (наприклад, в Економічну і соціальну раду ООН, Комісію з прав людини) доповідей-звітів держав-учасниць про проведення ними в життя положень угод . 

 У 1948 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Загальну декларацію прав людини. Це пакет міжнародних документів про економічні, соціальні і культурні права людей; основний міжнародний кодекс поведінки в галузі прав людини. 

 У преамбулі до Декларації підкреслюється, що основою свободи, справедливості та загального миру є визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав. Відзначається, що зневажання і нехтування правами людини призводить до варварських актів. 

 У першій статті Декларації сказано, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 

 Кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені в даній Декларації, без якого б то не було різниці, як-то: у відношенні раси, кольору шкіри, мови, статі, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового , станового або іншого становища (ст. 2). 

 Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність (ст. 3). Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання (ст. 5). 

 Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом (ст. 7). Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя (ст. 12). Кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях (ст. 22). 

 Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує його гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і, при необхідності, іншими засобами соціального забезпечення (ст. 23, пп. 1, 2, 3). 

 Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне право обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку (ст. 24). 

 Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.

 Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом (ст. 25, пп. 1, 2). 

 Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б у тому, що стосується початкової та загальної освіти. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Механічне і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути доступною для всіх на основі здібностей кожного. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод (ст. 26, пп. 1, 

 2). 

 Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. 

 Загальна Декларація прав людини була проголошена як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства постійно мав на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню їх загального визнання. 

 Для реалізації цих положень в 1948 р. була створена Міжнародна федерація з внесемейного вихованню ЮНЕСКО - ЮНІСЕФ (ФІЦЕ). Вона включала в себе такі організації, як Німецьке патріотичне благодійне товариство (у ФРН), Міжнародна асоціація по вихованню в дитячих установах (у Франції), Асоціація соціального піклування (у Великобританії), Центральний союз благополуччя дітей (у Фінляндії). Всього в даний час Федерація об'єднує близько 20 національних секцій, що діють в європейських країнах. Таким чином, прийняття цього документа дозволило ФІЦЕ виступити на захист прав дітей незалежно від їх національностей, раси. 

 У 1959 р. Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Декларація прав дитини, що розвинула положення Загальної декларації прав людини. Декларація прав дитини грунтується на положенні, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування. Декларація підкреслює, що людство зобов'язане дати дитині краще, що воно має. У ній проголошені 10 принципів надання прав і свобод дитини. Ось ці принципи. 

 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без винятків і без відмінностей і дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини, що стосується дитини або її сім'ї . 

 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно і в соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини. 

 3. Дитині має належати від її народження право на ім'я та громадянство. 

 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток, з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включно допологової і післяпологовий догляд. Дитині має належати право на належне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування. 

 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному чи в соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальний режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан. 

 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розумінні. Він повинен, коли це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і в усякому разі, в атмосфері любові, моральної та матеріальної забезпеченості: малолітня дитина не повинен, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають достатніх засобів до існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей. 

 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, принаймні на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б, на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства. 

 Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, на кому лежить відповідальність за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках. 

 Відредагував і опублікував на сайті: РГГЕББ! (НЕГГвОІ) 

 Дитині має бути забезпечена повна можливість ігор і розваг, які були б спрямовані на цілі, переслідувані освітою; суспільство та органи публічної влади повинні докладати зусиль до того, щоб сприяти здійсненню зазначеного права. 

 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першим одержує захист і допомогу. 

 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Він не повинен бути об'єктом торгівлі в якій би то не було формі. 

 Дитина не повинна прийматися на роботу до досягнення належного вікового мінімуму, йому ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвитку. 

 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на пользудругіх людей. 

 Зростання соціальної значущості проблеми виховання і навчання дітей з вадами розвитку, наявність великих труднощів у її вирішенні висувають цю проблему в якості міжнародної. Багато держав відчувають потребу у виробленні певних міжнародних принципів, які могли б бути покладені в основу їх діяльності в галузі спеціальної освіти і морально стимулювали б цю діяльність. Деякі держави потребують не тільки в моральній підтримці, ної в матеріальній та консультативної допомоги. Тому ці проблеми стали предметом уваги багатьох організацій, що функціонують під егідою ООН. У їх числі ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Відділ спеціальних служб ООН, Відділ реабілітації ООН, Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна ліга товариств допомоги розумово неповноцінним особам і т. д. 

 Зусилля цих організацій в основному спрямовані на вирішення таких проблем: виявлення біологічних і соціальних причин порушень розвитку; розробка методів і критеріїв діагностування відхилень; визначення боргу суспільства, держави щодо цих осіб; вивчення шляхів вдосконалення системи допомоги таким особам різного віку; визначення шляхів соціальної адаптації та реабілітації; розробка правового становища інвалідів і т. д. 

 У 50-ті роки в різних країнах спеціальним навчанням було охоплено значну кількість дітей. 

 У США обов'язкове спеціальне навчання для розумово відсталих дітей було введено в 1950 р. 

 У Німеччині в 1951 р. уряд прийняв постанову «Про навчання і виховання дітей і підлітків зі значними фізичними і психічними дефектами», відповідно до якого в країні стали створюватися школи і класи, дошкільні групи в установах органів охорони здоров'я, де проводилося тривале стаціонарне лікування дітей . Потім стали відкриватися денні школи, що відносяться до системи народної освіти. 

 У Японії відповідно до закону «Про спеціальні заходи з організації державних шкіл для аномальних» (1956 р.) держава взяла на себе витрати з будівництва спеціальних шкіл, з оснащення їх необхідними технічними засобами навчання. У той час по всій країні діяли спеціальні класи для дітей з інтелектуальною недостатністю, для сліпих і глухих при початкових школах. 

 У 1960 р. в Женеві відбулася XXIII Міжнародна конференція з народної освіти, яка прийняла Конвенцію про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти. 

 У Конвенції зазначалося, що аномальні діти в залежності від своїх можливостей мають право на освіту в спеціальних навчальних закладах і в звичайних школах серед нормальних-однолітків. Досягнення в галузі медицини, психології та лікувальної педагогіки дозволяють виявити розумово відсталих дітей і організувати їх навчання за допомогою методів, заснованих на диференціації та індивідуалізації навчання. 

 Конференція розробила ряд рекомендацій з питань організації спеціальної освіти: по можливості раніше, ще в дошкільному віці, виявляти розумово відсталих дітей; виявляти розумову відсталість за допомогою таких методів, які забезпечували б граничну об'єктивність; здійснювати принцип обов'язковості освіти розумово відсталих, виходячи з можливостей органів освіти тієї чи іншої країни. Тривалість навчання розумово відсталих не повинна бути менше, ніж тривалість обов'язкового навчання; давати розумово відсталим безкоштовну освіту навіть у тому випадку, якщо спеціальне навчання вимагає значних фінансових витрат; створювати різні типи класів та установ на основі врахування різноманітності форм розумової відсталості; для дітей з більш глибокими ступенями відсталості більш доцільно організувати спеціальні школи з інтернатами і без них. Інтернати рекомендуються і тоді, коли розумова відсталість супроводжується недоліками поведінки; осіб, що проживають в малонаселених пунктах, де неможливо відкрити спеціальну школу або клас, рекомендується забезпечити (індивідуалізованим навчанням у звичайних класах; транспортними засобами на предмет доставки в найближчу спеціальну школу або клас; навчанням на вдома; можливістю знаходитися в інтернаті); індивідуалізувати навчання відповідно до здібностей, потреб і рівню розвитку мислення кожної дитини; разом з тим для розвитку соціальної свідомості дитини необхідно передбачити заняття в групі; доручати одному вчителю (по можливості) не більше 15 учнів; не нехтувати повторенням і вправами, необхідними для закріплення набутих навичок і знань; необхідно також приділяти увагу вихованню таких рис характеру і звичок поведінки, які були б прийнятні з моральної та соціальної точок зору, могли б компенсувати недоліки розуму і дати впевненість у собі; мати на увазі, що гра, фізичне і ритмічне виховання, заняття музикою і хоровим співом, малюванням і пластикою є невід'ємною частиною навчання розумово відсталих дітей; ці засоби вираження привчають до самодисципліни і сприяють гармонійному розвитку особистості; співпраця школи з родиною (вчителі і, якщо можливо, соціальні працівники повинні вести з батьками та опікунами постійну роботу, щоб навчити їх розуміти своєрідність недорозвиненого дитини; батьків та опікунів потрібно залучати до участі у шкільних або позашкільних заходах; створювати дошкільні курси та навчальні майстерні з тривалими періодами навчання, якщо спеціальна школа не може дати справжнього професійного навчання; допомагати розумово відсталою молоді у працевлаштуванні; здійснювати за розумово відсталими нагляд і після того, як вони закінчили школу; з цією метою слід розвивати відповідні приватні та офіційні установи, які підтримували б контакти з розумово відсталими і їх сім'ями, забезпечували б їх соціальний захист; зважаючи необхідності зберегти тісні зв'язки між звичайним і спеціальною освітою, а також у зв'язку з тим, що у багатьох вчителів звичайних шкіл у класі можуть виявитися діти, яким навчання дається насилу, абсолютно необхідно, щоб всі вчителі та інспектора звичайних шкіл отримували точну інформацію про проблемах розумової відсталості. 

 Становить великий інтерес і позиція ВООЗ у питаннях соціальної та трудової реабілітації та адаптації осіб з порушеннями розвитку: підкреслюється, що успішність у вирішенні цієї проблеми залежить не стільки від ступеня оволодіння тією чи іншою кваліфікацією, а й від адекватності реакції і поведінки, від уміння встановлювати нормальні взаємини з оточуючими, правильно сприймати зауваження і критику і від інших якостей особистості. 

 У другій половині 60-х років одним з аспектів гуманізації школи на Заході було надання рівних шансів для повноцінної шкільного життя дітям з відставанням у розвитку і скасування спеціальних шкіл для аномальних дітей. Мова йде про створення загальної інтегрованої школи, об'єднуючою в своїх стінах учнів з різними освітніми можливостями. 

 У ці роки розгортається широке загальнодемократичний рух за права людини і соціальну справедливість у сфері освіти. Під напором цього руху політики поступово усвідомлюють той факт, що рання інтеграція дітей з порушеннями розвитку у звичайні школи - запорука їх подальшого успішного входження в трудову і громадське життя. 

 У 1969 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію соціального добробуту, прогресу і розвитку, до якої увійшли положення Конвенції про допомоги по інвалідності, по старості та в разі втрати годувальника (1967 р.). 

 У Декларації йдеться про створення та поліпшенні системи соціального забезпечення і послуг соціального попечітельствадля всехліц, які зважаючи на хворобу, непрацездатності тимчасово або постійно не можуть заробляти на життя, з метою забезпечення належного рівня життя для таких осіб. 

 Передбачалися також захист прав і забезпечення добробуту дітей-інвалідів, забезпечення і захист людей з фізичними та розумовими вадами, відзначалася необхідність вжиття належних заходів з відновлення працездатності осіб з розумовими та фізичними вадами, особливо дітей та молоді, щоб допомогти їм в можливо повній мірі стати корисними членами суспільства. Такі заходи повинні включати надання можливості лікування, навчання, професійної та соціальної орієнтації, пільг 

 Відредагував і опублікував на сайті: РРЕББ! (НЕРБОИ) 

 при працевлаштуванні, створення соціальних умов, в яких непрацездатні особи не піддавалися б дискримінації. Декларація - це заява про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання в державні установи або їх усиновлення на національному та міжнародному рівнях. 

 Значною подією стало прийняття Декларації про права розумово відсталих осіб (1971 р.). 

 Декларація визнає необхідність надання розумово відсталим особам допомоги у розвитку їхніх здібностей у різних областях діяльності та сприяння у міру можливості включення їх у звичайне життя суспільства. У ній наголошується також, що деякі країни на певних етапах свого розвитку можуть докласти лише обмежені зусилля в даній області. 

 У Декларації особливо підкреслюється, що розумово відстале особа має у максимальному ступені здійсненності ті ж права, що й інші люди: право на належне медичне обслуговування та лікування, на освіту, навчання, відновлення працездатності і заступництво, які дозволять йому розвивати свої і максимальні можливості . Розумово відстале особа має також право на матеріальне забезпечення та на задовільний рівень життя. Воно має право продуктивно трудитися або займатися яким-небудь іншою корисною справою в повну міру своїх можливостей. У тих випадках, коли це можливо, розумово відстале особа повинна жити в колі своєї родини або з прийомними батьками та брати участь у різних формах життя суспільства. Сім'ї таких осіб повинні отримувати допомогу. 

 У разі потреби приміщення таку людину в спеціальний заклад необхідно зробити так, щоб нова середовище й умови якомога менше відрізнялися від умов звичайного життя. Розумово відстале особа має право користуватися кваліфікованими послугами опікуна в тих випадках, коли це необхідно для захисту його особистого добробуту та інтересів. Розумово відстале особа має право на захист від експлуатації, зловживань і принизливого поводження. У разі судового переслідування у зв'язку з будь-яким діянням вона повинна мати право на належне здійснення законності, повністю враховує ступінь розумового розвитку. Якщо внаслідок серйозного характеру інвалідності розумово відстале особа не може здійснювати свої права або ж виникає необхідність в обмеженні або анулювання деяких або всіх таких прав, то процедура, що застосовується з метою такого обмеження або анулювання, має передбачати належні правові гарантії від будь-яких зловживань. Ця процедура повинна грунтуватися на оцінці кваліфікованими фахівцями суспільно корисних можливостей розумово отсталоголіца, атакож передбачати періодичний перегляд і право апеляції у вищі інстанції. 

 Декларація про права розумово відсталих осіб включала положення Декларації загальних і спеціальних прав розумово відсталих, яка була прийнята в 1968 р. Міжнародною асоціацією з прав розумово відсталих і проголошувала право розумово відсталих дітей на спеціальне навчання. 

 Сама Міжнародна асоціація була створена при ООН як спеціальний орган в 1956 р. Ці дві декларації можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо кожна держава почне на ділі здійснювати положення, що входять до них. 

 Так, в США на початку 70-х років був прийнятий закон, згідно з яким всі учні розумово відсталі повинні отримати можливість навчатися в спеціальних установах. Дитина вважається учнем, якщо він володіє потенційними можливостями до навчання, здатний одержувати користь від навчання і виховання в таких областях, як соціальна компетентність, емоційна стабільність, догляд за собою, придатність до якої-небудь роботи. 

 З 70-х років в США питання спеціального навчання аномальних дітей починають привертати увагу не тільки педагогів, психологів, а й юристів. Наприкінці 1971-1972 рр.. в Каліфорнії вперше в історії Америки відбувся судовий Пеньсільванскій процес, в результаті якого окружний суд прийняв постанову, відповідно до якого керівництву штату ставилося в обов'язок забезпечити кожному розумово відсталому людині у віці від 6 років до 21 року доступ до громадської освіти і професійній підготовці відповідно з його здібностями до навчання і лікування. 

 Після прийняття цих законів у США почалися реформи освіти, в ході яких був проголошений курс на максимальну підготовку учнів з відхиленнями в інтелектуальному та фізичному розвитку до життя і професійної праці. Орієнтування таким чином освіти було не що інше, як організований процес соціальної адаптації. 

 У 1975 р. в США був виданий закон під назвою «Мейнстріммінга» про освіту дітей з труднощами в навчанні, прийняттям якого американське федеральне уряд поставив проблему інтеграції в ранг загальнонаціональних завдань. Згідно з цим законом кожен ущербний дитина віком від 3 років до 21 року має право на вибір найбільш оптимальної для нього форми безкоштовного шкільного навчання і сприятливою шкільного середовища. Закон передбачав широку систему контролю, що гарантує його виконання. 

 Значення цього закону для аномальних дітей суттєво, так як він демонстрував прагнення федерального уряду впливати на навчальні заклади, всю шкільну систему в напрямі її гуманізації в самому широкому плані; зроблений у ньому акцент на процедурні питання відображає дедалі зростаючу роль правового мислення та впливу юрисдикції на шкільну політику і культуру; та влада, яку закон дав до цього практично безправним батькам збиткових дітей, має велике соціальне значення, так як змушує знову замислитися над питаннями: кому належать школи? навіщо вони потрібні? 

 Справедливість вимагає дати збитковим дітям максимум можливостей для здобуття ними повноцінного соціального життя. Суспільство прийшло до розуміння, що відповідно до загальнолюдської мораллю і вимогою соціальної справедливості в освіті дискримінація неповноцінних дітей неприпустима. Максимальне включення таких дітей у звичайні шкільні класи не тільки сприяє їх соціальній адаптації, а й «оздоровлює» емоційну сферу їх нормальних однолітків. 

 Закон гарантував дитині максимальну ступінь пов'язаної з його збитковістю спеціалізації навчання, необхідної в кожному індивідуальному випадку. Для її встановлення в американських школах діють особливі міждисциплінарні комісії за участю наділених широкими правами батьків дитини. 

 Шкільний вік для глибоко розумово відсталих встановлений законом від 6 до 17 років. Навчання цих дітей здійснюється в установах різних типів, вони можуть перебувати в інтернатах-клініках, проживаючи там з дитинства до старості. 

 У Німеччині на початку 70-х років у результаті активної діяльності Товариства з реабілітації аномальних дітей і підлітків в Конституції було закріплено право на працю та освіту осіб з фізичними та психічними вадами. Ставилося завдання забезпечення спеціальним постійним спостереженням за аномальними дітьми і дорослими і прилучення їх до посильної праці. Для цього в країні були створені дефектологічні консультаційні пункти, які надають допомогу аномальним дітям в лікуванні, навчанні та працевлаштуванні. 

 У Данії з 70-х років зусилля держави, місцевої влади, громадських організацій спрямовані на реабілітацію та інтеграцію дітей з порушеннями розвитку. Мета спеціальної освіти - в максимальному розвитку індивідуальних можливостей кожної дитини, а своєрідність - у використанні специфічних навчальних програм індивідуальної та групової роботи, пристосувань при навчанні і для полегшення різних видів діяльності цих дітей. Таке навчання здійснюється у державних спеціальних школах, школах-інтернатах, приватних школах, в початкових суспільних (масових) школах, де діти з порушеннями розвитку можуть займатися в спеціалізованих і загальних класах з використанням спеціальних навчальних посібників. 

 У процесі навчальної та виховної роботи дітям намагаються дати відчути, що вони такі ж, як і всі інші діти, і також, як усі, навчаються в школі. 

 У першій половині 70-х років на аномальних дітей в Данії поширювалася дія Закону про обов'язкове семирічному навчанні, відповідальність за виконання якого була покладена на місцеві влади. Молоді люди, що мають ті чи інші сенсорні або моторні порушення, могли продовжувати навчання в різних коледжах. Кожен район має Центр навчання дітей з порушеннями розвитку. Зручне територіальне розташування - одна з умов функціонування Центрів, до яких прикріплені консультанти-лікарі з відповідних спеціальностей. 

 У 1975 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила Декларацію про права інвалідів - документ, в якому уточнені і розширені права аномальних осіб. Суспільство розуміло, що необхідно попереджати інвалідність, викликану фізичними та розумовими вадами; надавати інвалідам допомогу в розвитку їх здібностей у різних областях діяльності і сприяти включенню їх в нормальне життя. 

 Відредагував і опублікував на сайті: РГРЕЗБ! (Негре) 

 У Декларації дано визначення терміну «інвалід», що означає особу, яка в силу нестачі фізичних або розумових здібностей не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормальної особистої та соціального життя (ст. 1). 

 Інваліди повинні користуватися всіма правами, викладеними в цій Декларації. 

 Ці права повинні бути визнані за всіма інвалідами без яких би то не було виключень і без різниці і дискримінації за різними ознаками, незалежно від того, чи стосується це до самого інваліду або до його сім'ї (ст. 2). 

 Інваліди мають невід'ємне право на повагу їх людської гідності. Інваліди, які б не були походження, характер і серйозність їх каліцтв або недоліків, мають ті ж основні права, що і їхні співгромадяни того ж віку, що в першу чергу означає право на задовільну життя, яка була б як можна більш нормальної і повнокровним (ст. 3). Інваліди мають ті ж громадянські і політичні вдачі, що й інші особи; пункт 7 Декларації про права розумово відсталих осіб застосовується до будь-якого можливого обмеження або ущемлення цих прав відносно розумово неповноцінних осіб (ст. 4). 

 Інваліди мають право на заходи, призначені для того, щоб дати їм можливість придбати якомога більшу самостійність (ст. 5); на медичне, психічне чи функціональне лікування, включаючи протезні та ортопедичні апарати, на відновлення здоров'я і положення в суспільстві, на освіту, ремісничу професійну підготовку та відновлення працездатності, на допомогу, консультації, на послуги з працевлаштування та інші види обслуговування, які дозволять їм максимально проявити свої можливості і здібності і прискорять процес їх соцільной інтеграції (ст. 6). 

 Інваліди мають право на економічне та соціальне забезпечення та на задовільний рівень життя. Вони мають право у відповідності зі своїми можливостями отримати і зберегти за собою робоче місце чи займатися корисною, продуктивною і винагороджується діяльністю (ст.

 7). 

 Інваліди мають право на те, щоб їх особливі потреби приймалися до уваги на всіх стадіях економічного та соціального планування (ст. 8). 

 Інваліди мають право жити в колі своєї сім'ї або в умовах, які заміняють її, і брати участь у всіх видах суспільної діяльності, пов'язаних з творчістю чи проведенням дозвілля. Що стосується його або її місця проживання, то жоден інвалід не може зазнавати якого-небудь особливому поводженню, не вимагає в силу стану його або її здоров'я. Якщо перебування інвалідів в спеціальній установі є необхідним, то середовище та умови життя в ньому повинні якомога ближче відповідати середовищу та умовам нормального життя (ст. 9). 

 Інваліди повинні бути захищені від якої б то не було експлуатації, від будь-яких видів поводження, носящіхдіскрімінаціонний, образливий або принижує характер (ст. 10). 

 Інваліди повинні мати можливість користуватися кваліфікованою юридичною допомогою, коли подібна допомога є необхідною для захисту їх особи і майна; якщо вони є об'єктом судового переслідування, вони повинні користуватися звичайною процедурою, повністю враховує їх фізична або розумовий стан. 

 У 1978 р. відбувся VII Світовий конгрес Міжнародної ліги товариств сприяння розумово відсталим (МЛОСУО), який був присвячений питанням дотримання Декларації прав розумово відсталих (1971 р.) і Декларації про права інвалідів (1975 р.). Обговорювалися проблеми планування майбутнього розумово відсталих, їх проживання, трудової підготовки, правові питання. 

 На конгресі було підкреслено, що через неопрацьованості проблеми наступності в роботі установ для розумово відсталих, останні, закінчивши школу, усвідомлюють, що для них у суспільстві немає прийнятного місця роботи. Зазначалося, що для того щоб сформувати по можливості більш повноцінного члена суспільства з розумово відсталого, необхідно формувати у нього позитивне ставлення до роботи; була порушена проблема патронажу, вказувалося, що аномальний дитина не повинна постійно бачити собі подібних. Важливо, щоб розумово відсталі розуміли, що їхня праця служить внеском у загальну справу щодо поліпшення життя всіх людей. На підсумкових засіданнях Конгресу був проголошений принцип активної інтеграції та нормалізації аномальних дітей. 

 ООН проголосив 1979 Міжнародним роком дитини. У Німеччині отримує всебічне наукове обгрунтування концепція інтегративної педагогіки, яка була розроблена Німецьким радою за освітою і полягала в педагогічному стимулюванні збиткових дітей, а також передбачала можливо більш широку їх інтеграцію в звичайні школи. Передбачалося також впровадження уроків та курсів, що забезпечують більшу мобільність і варіативність інтеграції. 

 У 80-ті роки в Німеччині на основі інтегративної педагогіки проголошується відмова від одноманітності в організації процесів навчання і навчання, від єдиних вимог до успішності учнів, від однакових для всіх дітей темпів засвоєння навчального матеріалу, проголошується курс на велику внутрішню диференціацію в рамках шкільного життя. Інтегрована школа покликана забезпечити різним дітям можливості для розуміння і прийняття один одного, для плідної взаємодії на гуманістичній основі. 

 А це є не що інше, як практична реалізація статей Декларації про права розумово відсталих осіб Декларації про права інвалідів - включення аномальних дітей в повнокровне життя суспільства. 

 У США процес інтеграції активізувався наприкінці 70-х-початку 80-х років у зв'язку з рухом за громадянські права. Положення про інтеграцію за наполяганням про-громадської було внесено в Доповнення както про освіту і узаконено в 1981 р. Підставою цього положення послужили такі психологічні концепції, як «гіпотеза контакту» і теорія «моделювання», відповідно до яких інтеграція сприяє тому, що діти , що мають дефекти розвитку, можуть моделювати свою поведінку за образом поведінки нормальних однолітків. 

 У завдання спеціальної освіти входить забезпечення доступності безкоштовного навчання дітям усіх категорій з відхиленнями у розвитку; захист прав цих дітей, їх батьків або піклувальників; надання допомоги всім школам, навчальним дітей з тими чи іншими дефектами, у фінансовому та організаційному плані; забезпечення ефективності навчання з метою задоволення всіх потреб дітей цієї категорії. 

 Особливе місце в Акті про утворення відводиться положенню про можливість для дитини з порушеннями розвитку навчатися в «найменш обмеженою навколишньому середовищу», тобто в міру можливості спільно з нормальними однолітками. Це положення передбачає два шляхи в організації навчання: 

 * Навчання в масовій школі спільно з нормальними дітьми, якщо дефект дозволяє дитині опановувати програмою і контактувати з однокласниками; 

 * Навчання в спеціальному класі при масовій школі, де частина часу відводиться на заняття з корекції та компенсації наявного дефекту з метою кращого засвоєння програмного матеріалу. 

 Першою школою США, яка інтегрувала своїх учнів у звичайні класи, билаЛексінгтонская школа-інтернат для глухих в Нью-Йорку. Як показала практика, тільки 5% глухих учнів змогли навчатися в масовій школі, хоча вони мали сурдоперекладача, який допомагав вести бесіди з чують однокласниками. На думку експертів, навчання в цих умовах може завдати психологічну шкоду особистості глухого, оскільки він усвідомлює, що має право бути у світі чуючих тільки тому, що веде боротьбу за це право і отримує постійну спеціальну допомогу. 

 Діти з емоційними розладами вчилися в основному в масових школах (по 2-3 дитини в класі, одержуючи постійну допомогу лікаря-невропатолога) або проходили курс лікування в стаціонарах. 

 Діти з труднощами в навчанні, яких раніше відносили до групи розумово відсталих, навчалися в масовій школі при додаткової допомоги дефектолога і психолога. 

 Розумово відсталі діти з легким ступенем дефекту навчалися в спеціальні класах при масових школах; з більш вираженим дефектом - у спеціальних школах. 

 Для дітей з порушенням зору існують різні форми навчання, залежно від тяжкості ураження зору. Навчання може бути організовано в масовій школі при регулярному офтальмологічному огляді та додаткової педагогічної допомоги; в коррекционном класі або спеціальних школах. 

 З вищесказаного випливає, що в Америці позначилася тенденція навчання дітей зі слабко вираженим дефектом або в масовій школі з наданням дитині спеціальної педагогічної допомоги, або в спеціальному класі при масовій школі. Відповідно до Акту про освіту школа отримує кошти від держави в розрахунку на кожного учня. 

 У 1983 р. була проголошена Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, в якій сказано, що 1981 р. - рік інвалідів - проходив під девізом: «Повна участь та рівність інвалідів в соціальному житті та розвитку», а для здійснення 

 У Конвенції термін «інвалід» визначається як особа, можливості якої отримувати, зберігати підходящу роботу та просуватися по службі значно обмежені у зв'язку з фізичними та психічними 

 Відредагував і опублікував на сайті: РГГЕББ! (НЕГГвОІ) 

 дефектами, тому завдання професійної реабілітації - сприяти його соціальній інтеграції. Положення Конвенції поширюються на всі категорії інвалідів (ст. 5). 

 Відзначається, що кожна держава відповідно до національних умов, практики і можливостей розробляє, здійснює та періодично переглядає національну політику в галузі професійної реабілітації та зайнятості інвалідів (ст. 2). Дана політика побудована на принципі рівності можливостей інвалідів і працівників у цілому. 

 Вживаються заходи для створення і розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості інвалідів у сільських районах та віддалених місцевостях. Кожна держава-член ставить за мету забезпечувати підготовку і наявність консультантів з реабілітації та персоналу, що відповідає за професійну орієнтацію, навчання, працевлаштування і зайнятість інвалідів (ст. 9). Решта положень Конвенції присвячені традиційним правових питань інвалідів. 

 Як підтвердження реалізації цих положень наведемо приклади деяких держав-членів ООН. У Німеччині та Польщі на високому рівні знаходиться система профорієнтації та професійної підготовки інвалідів. У Польщі існують так звані баланси здоров'я, контролюючі розвиток дітей різних вікових груп і забезпечують надалі можливість працевлаштування інвалідів відповідно до їх здібностей. У Німеччині активно діють реабілітаційні майстерні для людей з різними дефектами, існує Закон про працевлаштування та охорони прав працюючих розумово відсталих осіб, а діючі лікувально-трудові майстерні знаходяться під опікою і контролем товариств сприяння інтелектуально неповноцінним особам. За Законом кожна дитина з порушеннями розвитку повинен пройти в тій чи іншій формі спеціальне навчання. 

 У Данії існують «заступництвом майстерні», де інваліди можуть використовувати свої найпростіші трудові навички тут же їм забезпечується постійне місце роботи на пільгових умовах (наприклад, глибоко розумово відсталі виконують пакувальні роботи, роботи по збірці іграшок і електроарматури та ін.) 

 У 1985 р. в Гамбурзі проходив 1 Європейський Конгрес з проблеми розумової відсталості, у роботі якого брали участь члени Міжнародної ліги товариств допомоги особам з розумовою дефектом, яка налічує близько 100 товариств з 67 країн усіх континентів. Конгрес проходив під девізом «нормалізації», яка розглядалася як суспільно політична концепція, що передбачає ставлення до розумово відсталим в галузі освіти, обслуговування, житлових умов, трудової діяльності та способу життя какк особам з нормальною психікою. 

 Принцип нормалізації для інвалідів означає залучення в нормальне життя серед здорових людей, а для суспільства - допомога інвалідам у продуктивній діяльності. В основі даного принципу лежить підхід до розумово відсталому інваліду як до звичайного громадянина, як до людини, у якого, як і у всіх інших, є свої проблеми. 

 Було підкреслено, що перебування інвалідів в ізольованих установах протягом тривалого часу посилює їх інвалідність. Звідси робиться правомірний висновок про важливість спілкування зі здоровими оточуючими людьми, що збагачує і закріплює придбаний інвалідами досвід і дає їм впевненість у своїй незалежності. Висвітлювалося розвиток концепції нормалізації в США і Канаді. Розвиток та впровадження цього принципу призвело до асигнування на служби для розумово відсталих. Кінцева мета нормалізації - це підвищення соціальної ролі людей, що опинилися в положень знедолених, надання їм права участі в соціальному житті. 

 Тенденція до максимально можливого залученню збиткових дітей у звичайні школи визначає в даний час динаміку шкільної культури в багатьох країнах світу. 

 У ряді країн ЄС вже проведені радикальні структурні перетворення, що призвели до повного скасування спецшкіл (Швеція, Данія, Італія). 

 У 1989 р. була прийнята Конвенція про права дитини - «велика хартія вольностей для дітей», «світова конституція прав дитини», яка конкретизує, поглиблює положення Декларації прав дитини, покладаючи на що прийняли її держави насамперед правову відповідальність за їх дії відносно дітей . 

 Положення Конвенції зводяться до 4 осноьним вимогам, які повинні забезпечити права дітей: виживання, розвиток, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства (ст. 6). 

 У цьому акті закладено два основних принципи: 

 1) дитина є самостійним суб'єктом права, тому, охоплюючи весь комплекс громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини, концепція одночасно визнає, що здійснення одного права невіддільне від здійснення інших; 

 2) пріоритетність інтересів дітей перед потребами сім'ї, суспільства, релігії. Свобода, необхідна дитині для розвитку своїх інтелектуальних, моральних і духовних здібностей, вимагає не тільки здорового та безпечного навколишнього середовища, відповідного рівня охорони здоров'я, харчування, одягу і житла, але надання всього цього в першочерговому порядку завжди, в благополучні й важкі роки, в роки війни і миру. 

 Вимоги Конвенції вельми сучасні і разом з тим являють собою важливі зобов'язання на майбутнє. Адже турбота про дітей - це насамперед обов'язок дорослих. Повага Прав людини починається з ставлення суспільства до своєї зміні. 

 Конвенція - це документ високого соціально-етичного значення, заснованого на визнанні будь-якої дитини частиною людства, на виключення дискримінації особи за будь-якими мотивами і ознаками (ст. 19). Вона підкреслює пріоритет інтересів дітей, спеціально виділяє необхідність особливої турботи з боку будь-якої держави і суспільства по відношенню до неповноцінних дітям-сиротам, дітям-інвалідам. У статті 23 записано, що держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні ребенокдолжен вести повноцінне і гідне життя. Держави визнають право неповноцінної дитини на особливе піклування і відповідають за надання цієї турботи про нього. Допомога, забезпечення неповноцінній дитині доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, трудової діяльності, доступу до засобів відпочинку, медичного обслуговування, відновлення здоров'я - призводить до найбільш повного по можливості втягнення дитини в соціальне життя. 

 Згідно Конвенції, кожна держава повинна привести своє національне законодавство у відповідність з міжнародним актом. Визначаючи права дітей, Конвенція вводить спеціальний механізм контролю, зокрема, наділяє високими повноваженнями спеціально створюваний Комітет ООН з прав дитини. 

 Конвенція - це документ і найвищого педагогічного значення. Авторитарність у відношенні до дітей, як батьківська, так і педагогічна, - явище інтернаціональне. 

 Взаємини дорослих і дітей повинні будуватися на другий морально-правової та педагогічної основі. Педагогіка виховання має бути іншою - педагогікою доброзичливих відносин особистостей - рівноправних суб'єктів права. Разом з цим стрижневим у формуванні підростаючого людини є шанобливе ставлення до закону, до прав інших людей, кожної людини. 

 У 1990 р. ООН були прийняті Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та План дій щодо її здійснення. Ці документи - головне зобов'язання, яке полягає в тому, щоб до 2000 р. забезпечити гарантії нормального фізичного та розумового розвитку дітей у всьому світі. Положення всіх раніше прийнятих документів ООН будуть реальні, коли кожна держава-учасниця почне на ділі їх реалізацію. 

 У сучасному світі рівень цивілізованості суспільства, авторитет нації ставляться в пряму залежність від становища дітей та глибини турботи про них держави, суспільства в цілому. 

 За роки Радянської влади в нашій країні було прийнято чимало декретів, постанов, законодавчих актів, спрямованих на поліпшення становища дітей, охорону материнства і дитинства. Наприклад, такі документи, як План заходів Міністерства освіти щодо поліпшення умов навчання і виховання дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку (1970 р.). У тому ж році був спеціально розглянуто питання про попередження інвалідності серед дітей та підлітків. Зазначалося, що більше уваги треба приділяти трудової підготовки та працевлаштування учнів допоміжних шкіл, було видано наказ про оснащення шкільних майстерень та визначено перелік обладнання для спеціальних шкіл; в 1975 р. було прийнято Постанову Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого поліпшення навчання, трудового влаштування і обслуговування осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку », спрямоване на розвиток і упорядкування мережі закладів для аномальних дітей. 

 У 80-х роках Уряд РРФСР прийняв ряд постанов: «Про заходи щодо посилення державної допомоги сім'ям, які мають дітей-інвалідів» (1981 р.); «Про стан та заходи подальшого 

 Відредагував і опублікував на сайті: РГРЕББ! (Негре) 

 розвитку мережі спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних установ і повному охопленні навчанням і вихованням аномальних дітей »(1983 р.);« Про заходи щодо докорінного поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків »(1987 р.); «Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок, охорони материнства і дитинства, зміцненню сім'ї» (1989 р.). 

 До речі, 1990-1995 рр.. науково-методичною Радою при Держкомітеті з освіти була прийнята комплексна програма - «Соціально-психологічна підтримка, навчання та виховання дітей з вадами розумового і фізичного розвитку», постанову «Про заходи щодо поліпшення роботи спеціальних навчально-виховних установ для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку ». 

 Благородна ідея, втілена в гаслі: «Все найкраще - дітям», - виявилася реалізованої далеко не повністю. Головні причини цього - низький рівень економічного розвитку, орієнтованість не так на людину, а на речові компоненти суспільного прогресу. В результаті хороший лозунг став міфом, а досягнення меркнуть на тлі існуючих проблем. 

 У Конвенції ООН про права дитини, яка набула чинності в нашій країні в 1990 р., підкреслено, що сім'ї як основному осередку суспільства і природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей повинна бути надана необхідна захист і сприяння. За останніми статистичними даними, у Росії - 4 млн. 592 тис. інвалідів, з них дітей-інвалідів до 16 років - 221 тис. 

 У прийнятому в 1990 р. Законі «Про основні засади соціальної захищеності інвалідів в СРСР» містяться провідні принципи державної політики і щодо дітей-інвалідів, вказується на необхідність створення умов для їх соціальної адаптації. Відомо, що становище дітей-інвалідів - це найгостріша соціальна проблема. Необхідно перш за все вказати на правові основи вирішення цієї проблеми. З метою реалізації цього Закону Радмін прийняв в 1990 р. Постанова «Про заходи щодо поліпшення роботи спеціальних навчально-виховних установ для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку». Постановою передбачено здійснювати заходи з виявлення та статистичному обліку дітей на ранніх стадіях захворювань і дітей з відхиленнями розвитку, надання своєчасної лікувальної консультативної допомоги. Це дозволяє здійснити конкретні заходи щодо своєчасній діагностиці аномалій розвитку. 

 У різних відомствах створюються власні системи державної та соціальної допомоги населенню зі специфічними завданнями, функціями і об'єктами. 

 Медико-соціальна служба, створювана Департаментом охорони здоров'я, здійснює медичний, соціальний патронаж над сім'ями, що мають хворих дітей, батьків-інвалідів; створює медико-психологічні служби для пропаганди здорового образажізні серед населення, в реабілітаційних центрах. 

 Соціально-побутова служба, створювана Департаментом соцзабезпечення і торгівлі, виявляє інвалідів дитинства, самотніх, які потребують допомоги; надає соціально-правову допомогу, організовує посильну надомну роботу, допомагає у веденні господарства, в охороні їх прав і в одержанні належних пільг. Надає соціально-психологічну підтримку і допомогу в соціальній адаптації та реабілітації інвалідів. 

 Соціальна служба благодійних, громадських та релігійних організацій спрямована на надання соціальної допомоги та підтримки потребують соціального захисту громадянам: хворим, самотнім, інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування, аномальним дітям. Ці служби діють в лікарнях, дитячих будинках, будинках для престарілих. 

 Соціальна служба піклується про створення власних соціальних притулків і притулків, реалізує реабілітаційні програми спільно з державними організаціями та департаментами освіти, охорони здоров'я, соцзабезпечення, правоохоронними органами. У Москві відкрилася Всесоюзна асоціація соціальних педагогів та працівників (ВАСОПіР), що виконує функцію соціальної служби. 

 Особистість вільна в тому суспільстві, де панують демократія, законність та інші принципи правової держави. А соціальне благополуччя людини становить передумову і основу справжньої свободи особи. Забезпечення його залежить від соціальної політики суспільства, держави і від якості нормативних актів, що регулюють розподіл життєвих благ. 

 Декларація прав і свобод людини і громадянина була проголошена в 1991 р. У преамбулі наголошується, що права і свободи людини, її честь і гідність є найвищою Цінністю суспільства і держави. Крім того, наголошується на необхідності приведення законодавства РРФСР у відповідність із загальновизнаними міжнародною спільнотою стандартів прав і свобод людини. 

 Загальновизнані міжнародні норми, які стосуються прав людини, мають перевагу перед законами РРФСР і безпосередньо породжують права і обов'язки громадян РРФСР (ст. 1). Рівність прав і свобод гарантується державою незалежно від якихось обставин (ст. 3). Здійснення людиною своїх прав і свобод не повинно порушувати права і свободи інших осіб (ст. 4). 

 Кожен має право на освіту. Загальнодоступність і безкоштовність освіти гарантується в межах державного освітнього стандарту. Основна освіта є обов'язковою (ст. 27). 

 Держава забезпечує захист материнства і дитинства, прав дітей, інвалідів, розумово відсталих осіб та деяких інших категорій громадян (ст. 28). 

 Таким чином, в Декларації прав і свобод людини і громадянина Російської Федерації простежується ретельно розроблена система прав і свобод, а також система юридичних механізмів і захисту, що відображають загальноприйняті міжнародні норми прав людини. Крім того, важливим є встановлення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в Російській Федерації та запровадження інституту Парламентського уповноваженого з прав людини, який довів свою ефективність у багатьох державах. 

 Національне законодавство Росії, визначає правовий статус недоумкуватих громадян, і практика його застосування в основному відповідають Декларації про права розумово відсталих осіб. У той же час вони потребують низки змін і подальшого вдосконалення. 

 Громадянин, який внаслідок свого недоумства не може розуміти своїх дій або керуватися ними, може бути визнаний судом недієздатним. Над ним встановлюється опіка. Визнання громадянина недієздатним тягне за собою зміну його правового статусу. 

 При аналізі поняття недієздатності в літературі прийнято виділяти її медичний і юридичний критерії. Під першим мається на увазі наявність у особи недоумства, під другим - нездатність розуміти значення своїх дій та керувати ними. 

 У 1992 р. вийшов Указ Президента РФ про першочергові заходи щодо реалізації Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей в 90-і роки, в якому сказано, що виходячи з виняткової значущості державних заходів щодо створення умов для поліпшення становища дітей та відповідно з прийнятими РФ зобов'язаннями з виконання даної декларації необхідно визнати проблему виживання, захисту і розвитку дітей пріоритетною; Указ Президента «Про науковий та інформаційному забезпеченні проблем інвалідності та інвалідів» (1992 р.). 

 У 1992 р. вийшов Закон Російської Федерації про освіту. Згідно з цим законом, під освітою розуміється цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, що супроводжується констатацією досягнення громадянином (навчаються) визначених державою освітніх рівнів (освітніх цензів). 

 Під отриманням громадянином (навчаються) освіти розуміється досягнення і підтвердження ним певного освітнього цензу, яке засвідчується відповідним документом. 

 Право на отримання освіти є одним з основних і невід'ємних конституційних прав громадян Російської Федерації. 

 У законі проголошується пріоритетність сфери освіти, її гуманістичний характер, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості. 

 Підкреслюється загальнодоступність освіти громадянам Російської Федерації на всій її території незалежно від якихось обставин. Обмеження прав громадян на освіту може бути встановлено тільки законом. 

 Право громадян на освіту забезпечується державою шляхом створення системи освіти і відповідних соціально-економічних умов для здобуття освіти. 

 Держава створює громадянам з відхиленнями у розвитку умови для здобуття ними освіти, корекції порушень розвитку та соціальної адаптації на основі спеціальних педагогічних підходів. 

 Відредагував і опублікував на сайті: РГРЕЗБ! (Негре) 

 При реалізації освітніх програм для учнів з відхиленнями у розвитку можуть бути встановлені спеціальні державні освітні стандарти. 

 Серед загальних вимог до змісту освіти особливо підкреслюється, що зміст освіти є одним із факторів економічного і соціального прогресу суспільства і має бути орієнтоване на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації, на розвиток громадянського суспільства і на зміцнення і вдосконалення правової держави. Зміст освіти має забезпечити формування в учня адекватної сучасному рівню знань і рівня освітньої програми (ступені навчання) картини світу; адекватний світовому рівень загальної та професійної культури суспільства; інтеграцію особистості в системи світової та національних культур. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.5. Політика держави в галузі соціального захисту дітей з відхиленнями в розвитку"
 1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
    політики сучасної російської держави. 25. Соціальні та економічні показники рівня соціальної захищеності громадянина. 26. Правове поле соціальної роботи сучасної Росії. 27. Актуальні проблеми сучасної російської соціальної роботи. 28. Наукові школи соціальної роботи в сучасній Росії - проблема консолідації. 29. Вимушені переселенці як об'єкти
 2. Програмні тези
    політики як явища суспільного життя. Людина - «політична тварина» у трактуванні Аристотеля. Давньогрецький поліс; становлення і розвиток уявлень про політику. - Межі сфери політики. Государствоцентрізм. Політика як область взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Сучасні підходи до вивчення політики. Політика - область соціальних відносин і мистецтво
 3. 88. Повноваження Уряду Російської Федерації
    політики; розробляє федеральний бюджет і забезпечує його виконання і т. д. У соціальній сфері Уряд Російської Федерації вживає заходів до реалізації трудових прав громадян, забезпечує проведення єдиної соціальної політики. В області науки, культури і освіти Уряд Російської Федерації розробляє і здійснює політику державної підтримки розвитку
 4. Завдання курсу:
    політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до аналізу розвитку будь-якої наукової
 5. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    політика як категорія теорії соціальної роботи. 44. Концепція соціальної держави. 45. Особливості сучасної російської соціальної політики. 46. Філософські підстави теорії соціальної роботи. 47. Соціологічні підстави теорії соціальної роботи. 48. Психологічні підстави теорії соціальної роботи. 49. Системно-синергетичний підхід в теорії соціальної роботи. 50.
 6. Тема 7.Політіческіе та правові вчення в країнах Європи в другій половині XIX в.
    політико-правової ідеології. Політико-правові проблеми в соціалістичних навчаннях. Виникнення і розвиток марксистського вчення про державу і право. К. Маркс і Ф. Енгельс про базис і надбудову, про класовий характер держави і права, про їх економічну обумовленості, походження, сутності, етапах розвитку та історичних долях. Обгрунтування ідеї комуністичної революції і диктатури
 7. Тема 8.Політіческіе та правові вчення в XX в
    політико-правової ідеології. Розвиток реформістського і центристського напрямків у марксизмі. Проблеми держави і права у творах Е. Бернштейна. Політико-правова теорія К. Каутського. Ідеї парламентаризму, політичного плюралізму, соціального законодавства. Політична теорія більшовизму. В.І. Ленін про соціалістичну революцію, диктатуру пролетаріату, її завданнях, формах і
 8. Чи беруть участь профспілки в обговоренні проектів нормативних актів?
    політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Проекти законів, що стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань. Проекти нормативно-правових актів, касающіхсятрудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами
 9. Тема 4.Політіческая та правові вчення в Європі в період ранніх антифеодальних революцій
    політико-правової ідеології Нового часу. Політичне вчення H. Макіавеллі. Макіавеллі про досвід істо-рії, про природу людини, про цілі і формах держави. Погляди на співвідношення політики і моралі. Макіавеллізм. Боротьба політичних ідей в період Реформації. Тираноборцев. Ж. Боден про сувере-нітету державної влади та про форми держави. Політико-правові ідеї раннього соціалізму. Питання
 10. 12. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ДЕРЖАВИ ПО КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    політика Російської держави спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя, а саме держава охороняє працю і здоров'я людей, встановлює і гарантує мінімальний розмір оплати праці, забезпечує державну підтримку сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та громадян похилого віку, розвиває систему соціальних служб, встановлює державні пенсії та
© 2014-2021  ibib.ltd.ua