Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.2. Поняття про екологію як науку і загальнонауковому підході до вирішення проблем взаємодії природи і суспільства

Проблеми функціонування екологічної сфери (природокористування) досліджують багато галузей знань. Найбільш значні теоретичні та практичні успіхи досягнуті в ході досліджень, що проводяться на стику природних і суспільних наук.

Природничі науки (природознавство) - це сукупність галузей знань про природу, які ставлять за мету розкриття сутності явищ природи, пізнання загальних законів її розвитку, пошуки шляхів використання отриманих знань у практичній діяльності людини. Найбільшими галузями природознавства є: фізика, хімія, біологія, фізична географія, геологія, гідрологія, грунтознавство та ін Серед галузей природознавства в дослідженні процесів природокористування особливе місце займає екологія.

Екологія як наука сформувалася в надрах біології в середині XIX ст., Після того як були накопичені відомості про різноманіття живих організмів на Землі. Виникло понима

7

ня того, що не тільки будова і розвиток організмів, але і взаємовідносини їх із середовищем проживання підпорядковані певним закономірностям, які заслуговують спеціального вивчення.

Термін "екологія" був введений у науку відомим німецьким вченим-зоологом Е. Геккелем, який у своїх працях "Загальна морфологія організмів" (1866) і "Природна історія миротворения" (1868) вперше спробував дати визначення сутності нової науки. Слово "екологія" утворене від двох грецьких слів: oikos - будинок, житло, місцеперебування і logos - слово, вчення; в буквальному сенсі екологія - наука про местообитании.

Е. Геккель визначав екологію як "загальну науку про відносини організмів з навколишнім середовищем".

За Е. Геккелю, екологія являє собою науку про "домашнє побут" живих організмів і покликана досліджувати "все ті замкнуті взаємини, які Ч. Дарвін умовно позначив як боротьбу за існування". У процесі розвитку ця наука перетворилася на біологічне вчення, яке досліджує живі організми та їх сукупності, які взаємодіють один з одним і утворюють з навколишнім середовищем проживання якесь єдність, в межах якого відбувається перетворення енергії й органічної речовини.

Сучасна екологія в структурному відношенні представляє складну систему знань, перш за все вона підрозділяється на загальну і приватну (екологія рослин та екологія тварин). У завдання загальної екології входить дослідження популяцій, біоценозів і біосфери, а також екологічних систем і біогеоценозів. Виділяються також наукові напрямки, що досліджують дію різних факторів навколишнього середовища на окремі види (аутекологія), взаємини організмів, їх різних сукупностей (демекологія, сінекологія).

В останні десятиліття відбулося розширення кола понять екології у зв'язку з включенням в сферу об'єктів її вивчення людини як біологічного виду з його "пріродопокоріте-льно" діяльністю і виниклою загрозою глобальної екологічної кризи. Екологією стали називати весь комплекс взаємин людини з навколишнім природним середовищем. Загострення проблем навколишнього середовища привело до проникнення екології в різні галузі науки і практики, тобто до екологізації знань та господарської діяльності. Це зумовило появу прикладних галузей екології: промислової екології, агроекології, соціальної екології (екології людини), екології міста і т.

п. Ідеї та компетенція спочатку вузькою і приватної біологічної дисципліни охопили широке коло проблем навколишнього середовища .

8

Відомий американський еколог Ю. Одум ще в 1963 р. назвав екологію наукою про будову і функції природи в цілому, а в його праці "Екологія" (1986) вона трактується як "міждисциплінарна область знання про устрій і функціонуванні багаторівневих систем у природі і суспільстві в їх взаємозв'язку ". Це дуже широке визначення, але воно більш за інших відповідає сучасному розумінню екології.

В "Короткому економічному словнику" (1987) екологія визначається вже як "наука про загальні закономірності взаємодії природи і суспільства; спеціальна сфера діяльності суспільства, спрямована на охорону навколишнього середовища і доцільне використання природних ресурсів". Таким чином, погляд на екологію як на область тільки природознавства змінився, хоча ніхто, звичайно, не заперечує права на існування класичної "геккелевской" екології - науки про местообитании живих організмів, яка як і раніше вивчається студентами-біологами і об'єднує кілька самостійних дисциплін (аутоекологія , демекологія, сінекологію, загальну екологію). Для студентів же економічного профілю інтерес представляє екологія в її сучасному тлумаченні як загальнонаукових підхід до проблем взаємодії суспільства і природи. Саме в такому трактуванні вона є теоретичною основою раціонального природокористування і грає важливу роль у розробці екологічної стратегії держави, забезпеченні сталого людського розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Поняття про екологію як науку і загальнонауковому підході до вирішення проблем взаємодії природи і суспільства "
 1. Висновок.
  Поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому
 2. ВСТУП
  понятті екосистеми і трактує екологію як науку про екосистеми. У рамках цього підходу будь досліджуване явище розглядається, насамперед, як складова частина процесів, що відбуваються в екосистемі, і досліджується вплив його на стан і еволюцію екосистеми в цілому. Другий підхід - популяційний, центральним об'єктом дослідження в екології вважає популяції. З точки зору
 3. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 4. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 5. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с. , 1998

 6. 2.1 Лекційний курс.
  екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 7. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 8. 2.Напрям екології
  зрозуміти закономірності, що діяли в екосфері до появи людини. Реконструкція минулого на підставі даних палеонтології. Історична екологія займається змінами, пов'язаними з розвитком людської цивілізації і технології, з їх зростаючим впливом на
 9. Вступ:
  поняття "екології "як раніше засвоєні, так і деякі визначення нових авторів. Актуалізація знань з основним поняттям засвоєних при вивченні курсу" Вступ до спеціальності "(поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, геосистема, екологічна піраміда, біосфера, охорона природи, природокористування та ін.)
 10. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються основні терміни дисципліни "Загальна екологія". Студент знайомиться з основними етапами антропогенезу, екологічними особливостями представників загону приматів. Представляються основні положення теорії ноосфери, закладені працями Т. де Шардена, В.І. Вернадського.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua