Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

2.Напрям екології

В екологічних дослідженнях за традицією виділяють два напрямки-аутекологію і сінекологію. Аутекологія концентрує свою увагу на взаєминах між організмом або популяцією і навколишнім середовищем, тоді як сінекологія займається спільнотами і середовищем. Наприклад, вивчення окремого примірника дуба або виду дуб звичайний (((іегсш гоЬіг) або роду дуб (((іегсш) буде аутекологіческім дослідженням, а вивчення спільноти дубового лісу - сінекологіческім.

Сучасні дослідники виділяють більше 100 напрямів в екології, які можна об'єднати в 5 гілок екології:

1. Глобальна екологія - вивчення можливих глобальних зрушень у біосфері під впливом різних факторів (космічні впливу, процеси в надрах Землі

2. Біологічна екологія - включає в себе: 1) аутекологію (екологію природних біологічних систем - особин, видів); демекологія (популяційної екології); сінекологію (екологія многовидових спільнот, біоценозів), біогеоценологией (екологічних систем);

2) екологію систематичних груп організмів - бактерій, грибів, рослин, тварин;

3) еволюційну екологію.

3. Екологія людини або соціальна екологія - досліджує взаємодію людини з навколишнім середовищем.

4. Геоекологія - вивчає взаємини організмів і середовища проживання, їх географічну приналежність. Включає в себе екологію середовищ (повітряної, наземної, грунтової, прісноводної, морської); екологію природно-кліматичних зон (тундри, тайги, степу, пустелі, гір, ландшафтів).

5. Прикладна екологія - комплекс дисциплін, що вивчають взаємовідносини між людським суспільством і природою.

Виділяють такі прикладні розділи екології:

- інженерна екологія;

- сельскохозяйсвтенная екологія;

- урбоекологія;

- біоресурсного і промислова екологія;

- медична екологія.

З.Подходи і методи екології

В сучасної екології, науці про довкілля стикаються два підходи до проблеми взаємин людини і природи: антропоцентричний та біоцентріческого.

1. Антропоцентрический або технологічний підхід - у центрі екологічних проблем стоїть людина. переексплуатація природних ресурсів, забруднення води і повітря розглядаються лише з точки зору їх негативного впливу на здоров'я людини. Виниклі проблеми навколишнього середовища представляються тільки як наслідок неправильного ведення господарства. Вважається, що проблеми можуть бути усунені шляхом технологічної реорганізації та модернізації, що закони природи не можуть і не повинні заважати науково- технічному прогресу.

2. біоцентріческого або екоцентричний підхід - людина лише одна з форм життя, і як біологічний вид значною мірою залишається під контролем головних екологічних законів і у своїх взаєминах з природою змушений і має приймати її умови. Порушені людиною регуляторні функції біосфери не можуть бути відновлені або змінені технологічним шляхом. Прогрес людства обмежується екологічним імперативом.

Методи:

1. Екосистемний - вивчення потоку енергії і кругообігу речовин між біотичних і абіотичних компонентами екосфери, функціональні зв'язки (ланцюги живлення) живих організмів між собою і з навколишнім середовищем.

2. Вивчення співтовариств (сінекологія) - дослідження рослин, тварин і мікроорганізмів, що мешкають в екосистемах. Основний упор робиться на визначенні та описі видів і вивченні факторів, що обмежують їх поширення. Сінекологія детально вивчає сукцесії і клімаксние спільноти, що важливо для раціонального використання природних ресурсів.

3. Популяційний підхід (аутекологія) - вивчення моделей росту, розвитку видів, всередині і міжвидові взаємини. Екологія популяції забезпечує теоретичну базу для розуміння спалахів чисельності шкідників та паразитів, відкриває можливості боротьби з ними за допомогою біологічних методів; дозволяє оцінити критичну чисельність виду, необхідну для його виживання (важливо при організації заповідників, веденні мисливського господарства).

4. Вивчення місцеперебування - вивчення екологічної ніші видів із залученням фахівців гідрологів, грунтознавців, метеорологів, океанографів та ін

5. Еволюційний та історичний - вивчення зміни біосфери, окремих екосистем, спільнот, популяцій, місць існування в часі, що важливо для прогнозів майбутніх змін. Еволюційна екологія розглядає зміни, пов'язані з розвитком життя на Землі, дозволяє зрозуміти закономірності, що діяли в екосфері до появи людини. Реконструкція минулого на підставі даних палеонтології. Історична екологія займається змінами, пов'язаними з розвитком людської цивілізації і технології, з їх зростаючим впливом на природу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.Напрям екології"
 1. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології : навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану : Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Изд. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 3. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Популяційна екологія, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 4. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 5. Висновок.
  направлення і продумані дії. Відповідальна і дієва політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми назбираємо надійні дані про сучасний стан середовища, обгрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення і запобігання шкоди, 8 завдається природі людиною. І якраз для більш
 6. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан . - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л . Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М. , Наумова
 7. ВИСНОВОК
  напрямки, нарівні з фізикою, хімією, біологією, географією та іншими науками, тим самим віддавши належне однією з найактуальніших, перспективних і життєво необхідних наук. Але такої честі була удостоєна НЕ геккелевская (традиційна) екологія, чисто біологічна наука, а зовсім інша - міждисциплінарна наука, яка охопила і об'єднала навколо себе більшість нині існуючих наук у вирішенні
 8. 2.1 Лекційний курс.
  екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства . 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 9. ЛІТЕРАТУРА
  екології та неоекології 2.Учебно-методичні розробки кафедри (курс лекцій). 3.Федоров В. Д., Гильманов Т.Г., Екологія, вид-во МГУ. М., 1980, 464с. 4.Мьякушко В.К., Вольвач Ф.В., Екологiя. Вища школа. К., 1984, 168 с. 5.Стадніцкій Г.В., Родіонов А.І. Екологія: Уч.пособие, М., Висш.школа, 1988, 272 с. 6.Боков В.А. та ін Геоекологія (науково-методична книга по
 10. Екологія людини
  напрямки підготовки 020800.62 - "екологія та природокористування". Волзький 2009 Рецензент: кандидат географічних наук, доцент С.Н. Канищев (ВГІ (ф) ВолДУ) Друкується за рекомендацією вченої ради факультету природничих наук ВГІ (філії) ВолДУ (протокол № 1 від 01.10.2009р.) Автори: Сергієнко Любов Іванівна (Волзький гуманітарний інститут (філія) ВолДУ)
 11. 12. Визначте, має Чи місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  екологія ділиться на загальну екологію, геоекологію, Біоекологія, екологію людини і прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження поділяються за якістю на позитивні і
 12. Теми рефератів
  екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії.-М.: ІПЛ, 1989. - ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера.-М.: 1967. 4. Мойсеєв М.М. Людина. середу. Суспільство.-М., 1983. 5. Гиренок Ф . І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера.-М.: Наука,
 13. Вступ:
  екології "як раніше засвоєні, так і деякі визначення нових авторів. Актуалізація знань по основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, геосистема, екологічна піраміда, біосфера, охорона природи, природокористування та ін.) Навчальний
 14. § 3. СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЇ
  напрямом стало вивчення впливу на екосистеми тундри видобутку нафти і газу і розробка способів зменшення шкідливого впливу промисловості; - екологія морів вивчає вплив господарської діяльності людини на морські екосистеми: використання біологічних ресурсів, забруднення при видобутку на шельфі нафти і газу, скидання у воду промислових і побутових стоків і твердих
 15. Екологія урбанізованих територій
  Екологія урбанізованих
 16. Розділ факторіальна екологія
  екологія
 17. Лекція № 4 Екологія популяції
  екологія
 18. 4.1 . Програмна лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології"-Концептуальні засади неоекології.
  напрямки неоекології. 20.Аналітіческіе, синтетичні і методичні дисципліни неоекології. 21.Определеніе поняття "неоекологія". 22.Чем визначається теоретична, методична та практична значимість вивчення неоекологія антропосферою? 23.Значеніе введення нової науки - неоекології. ЛІТЕРАТУРА 1.Некос В.Е.Основи загальної екології та
 19. Тема Предмет та об'єкти вивчення екології.
  екології.
 20. Тема Основи аутекологіі (факториальной екології).
  екології (факториальной
© 2014-2022  ibib.ltd.ua