Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

1. Історія науки. Предмет екологія

Екологія - це наука про взаємини живих організмів один з одним і з навколишнім їх неорганічної середовищем, про зв'язки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем. Термін «екологія» був вперше введений німецьким біологом Ернстом Геккелем в 1869 році; він утворений з двох грецьких слів: oikos, що означає будинок або житло, і logos - вивчення або наука. У працях «Загальна морфологія організмів» і «Природна історія миротворения» Геккель намагався дати визначення сутності екології. За Геккелю, екологія представляє науку про домашнє побут живих організмів, так звана «економія природи».

Екологія як наука сформувалася в середині 19 в. Історія розвитку екології пов'язана з виникненням і розвитком людського суспільства. У міру зростання масштабів і вдосконалення способів вилучення природного речовини у людей вироблялося свідомість зв'язку із зовнішнім світом і залежності від нього. Відомі юридичні норми, що існували в Ефіопії в часи Аксумского царства (IV в. Н.е.): річкову рибу, птицю, степових та лісових ссавців не можна було продавати і купувати. Жителі високогір'я звільнялися від випасу худоби та обробки земель, але повинні були утримувати в чистоті водний стік.

Етапи становлення наук про природу, в т.ч. та екології:

Перший період: Аристотель (IV в. до н.е.) запропонував першу класифікацію тварин, описує їх поведінку, залежність морфології від умов зовнішнього середовища, пристосування до умов середовища проживання. Праця «Історія тварин».

Теофраст Ерезійскій (IV ст.н.е.), учень Аристотеля дав опис 500 видів рослин, з урахуванням місцеперебування виділив їх природні угруповання, заклавши основи геоботаніки.

Другий період: Великі географічні відкриття дали поштовх до розвитку систематики. Перші систематики - А.Цезальпін (1519-1603), Д.Рей (1623-1705), Ж.Турнефор (1656-1708) повідомляли і про залежність рослин від умов зростання або обробітку, про місця їх проживання. Відомості про поведінку, звички, про місця мешкання тварин називали «історією» життя тварин.

Карл Лінней, перший фенологи і засновник наукової систематики, в 1749г. опублікував дисертацію «Економія природи», в якій під економією розумів взаємини всіх природних тел. Вважав, що необхідно не тільки розмноження, але й руйнування організмів, оскільки загибель одних організмів дає можливість для існування інших. Т.ч. Лінней заклав основи розуміння біотичного кругообігу.

Ж. Бюффон (1707-1788) вважав можливим «переродження» видів і думав основними причинами такого перетворення вплив зовнішніх факторів (температури, якість їжі і гніт одомашнення).

Жан-Батіст Ламарк (1744-1829) - автор першого еволюційного вчення, вважав, що вплив зовнішніх обставин - одна з найважливіших причин пристосувальних змін організмів, еволюції тварин і рослин. У книзі «Філософія зоології» вперше широко поставив питання про вплив середовища на організми, але не зумів пояснити причин їх «припасованості» до середовища проживання.

Т.Р.Мальтуса (1766-1834) - у книзі «досвід про принципи народонаселення» вивів закономірність зростання населення - в геометричній прогресії, а засоби же існування ростуть в арифметичній прогресії. Результат - об'єктивний розрив між темпами зростання населення і засобів існування, а отже ілюзорність загального благоденства. Книга викликає суперечки і донині.

Олександр Гумбольдт (1769-1859) - німецький натураліст, показав значення клімату для життя рослин, ввів поняття ізотерм, висунув ідею горизонтальній зональної і вертикальної поясності в поширенні рослин.

К. Ф. Рулье (1814-1858) - російський біолог, розробив систему вивчення тварин. Розкрив значення біотичних факторів в житті рослин і тварин, затвердив поняття географічної та екологічної мінливості видів.

Н.А.Северцов (учень Рулье) в 1855р. опублікував магістерську дисертацію «Періодичні явища в житті звірів, птахів, гадюк Воронезької губернії». Це перше спеціальне екологічне дослідження.

Третій період: Поява еволюційної теорії Дарвіна-Уоллеса. Робота Ч.Дарвин (1859г.) - «Походження видів шляхом природного відбору». Геккель Е. У 1866 р. визначив нову область знань і дав їй назву - екологія в працях «Загальна морфологія організмів».

К.Мебіус (1877) - німецький гідробіолог, працю «Устриці і устричне господарство» - висновок про існування біоценозів (спільнот організмів). Біоценоз - закономірне поєднання різних організмів, які у певному біотопі. Біотоп - сукупність умов середовища, в яких мешкає біоценоз.

С.Форбс (США, 1887) вперше розглянув озеро як «мікрокосм», тобто цілісну систему.

В. А. Докучаєв (Росія, 1883) - книга «Російський чорнозем», вчення про грунт як продукті сукупного творчості живих організмів, гірської породи і клімату, визначив п'ять факторів грунтоутворення.

Четвертий період: поява на початку ХХ століття системної концепції в екології завдяки працям В.І.Вернадського. У 1926 р. вийшов його головний працю «Біосфера», в якому біосфера - живі організми та їх навколишнє середовище-постає як єдина глобальна система; біосфера функціонує завдяки взаємодії живих, відсталих, біокосних компонентів.

У 1935 р. англійський учений А.Тенслі ввів поняття екологічна система, що включає живі організми і фізичні умови місцеперебування і є єдиним цілим, надорганізменних рівнем. У 1942 р. в роботах В.Н.Сукачева з'явився термін біогеоценоз як синонім екосистеми.

У 70-ті роки завдяки розвитку обчислювальної техніки і методів математичного моделювання були розроблені методи системного аналізу, які стали широко використовуватися і в екології.

П'ятий період: друга половина ХХ століття - розуміння світовим співтовариством загрози екологічної кризи, виявлення глобальних екологічних проблем. Перетворення екології в інтегровану науку, комплекс природних, технічних і суспільних дисциплін.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Історія науки. Предмет екологія "
 1. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 2. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 4. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 5. Теми рефератів
  науки і практики: сутність, проблеми, підходи. 2. Проблема походження життя. 3. Соціальна екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1 . Вступ до філософії.-М.: ІПЛ, 1989. - ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера.-М.: 1967. 4. Мойсеєв М.М. Людина.
 6. Висновок.
  екологія та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення одного з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика
 7. ВИСНОВОК
  науки - неоекологія. Народжена екологією вона не може успішно функціонувати без неї. Виходячи з цього вперше запропоновано роз'єднавши (розділивши екологію та неоекологія) об'єднатися - отримавши (сформувавши) фундаментальні знання з класичної екології, освоїти основи неоекології. Це і є навчальний курс "Основи екології та неоекології". Тому, практично впроваджуючи в реальну
 8. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 9. ВИСНОВОК
  історію біології та економіки. Вже у XVIII ст. А. Лавуазьє розробляв уявлення про кругообігу речовин в екосистемах, а Ж.Б. Ламарк і Т. Мальтус дали прогноз можливих важких наслідків господарської діяльності людини для природи. Екологія бурхливо розвивалася у ХХ ст. та перетворилася з біологічної науки в комплекс з багатьох наук, велика частина яких вивчає відносини
 10. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  історію його розвитку, місце і роль у біосфері і в екосистемах. Екологічні проблеми, породжувані діяльністю людини, їх зміст, причини і наслідки. Існуючі та прогнозовані шляхи і засоби вирішення екологічних проблем. Студент повинен вміти: на основі теоретичних знань визначати фактори екологічного ризику , прогнозувати ступінь їх впливу на людину в різних
 11. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЇ ЯК комплекной СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО НАУКИ Про ВЗВАМООТНОШЕНІЯХ ОРГАНІЗМІВ. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ.
  історичну і еволюційну. За конкретним об'єктам та середах дослідження на екологію тварин, екологію рослин, екологію мікроорганізмів. З науково-практичної точки зору цілком обгрунтовано поділ екології на теоретичну і прикладну. З наведених вище напрямків
 12. Тема Предмет і об'єкти вивчення екології.
  екології.
 13. Екологія людини
  науки - теорія екологічних напарниках, гіпотеза про егоїстичному гені, неосвітлені питання еволюційного вчення , вчення про "прихованих видах". "Екологія людини" багато в чому вивчає питання, так чи інакше зачіпають у інших дисциплінах. У процесі викладання курсу викладаються теоретичні і практичні питання впливу довкілля на життєдіяльність людей, дається визначення
 14. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  екологія ділиться на загальну екологію, геоекологію, Біоекологія, екологію людини і прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження поділяються за якістю на позитивні і
 15. 2.1 Лекційний курс.
  екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 16. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 17. ЛІТЕРАТУРА
  екології та неоекології 2.Учебно-методичні розробки кафедри (курс лекцій). 3.Федоров В.Д., Гильманов Т.Г., Екологія, вид-во МГУ. М ., 1980, 464с. 4.Мьякушко В.К., Вольвач Ф.В., Екологiя. Вища школа. К., 1984, 168 с. 5.Стадніцкій Г.В., Родіонов А.І. Екологія: уч. посібник, М., Висш.школа, 1988, 272 с. 6.Боков В.А. та ін Геоекологія (науково-методична книга по
 18. § 3. СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЇ
  науки екологічного комплексу виділені не по об'єкту вивчення, а за методами, якими вони користуються: - математична екологія моделює і прогнозує екологічні процеси, тобто зміни в природі, які відбудуться при зміні екологічних умов; - хімічна екологія розробляє методи визначення концентрацій забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферу,
 19. 4.1.Программная лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології"-Концептуальні засади неоекології.
  науки - неоекології. ЛІТЕРАТУРА 1 . Некос В.Е.Основи загальної екології та неоекологіі.Учебн.пособіе, Частина 2-Основи загальної неоекології і глобальної неоекології,-Харків, ХДУ, 1998р. - 156 с. 2.Алаев Е.В. Соціально-економічна географія. Понятийно -терміноло-гический словник. - М.: Думка, 1983. -32 с. 3.Реймерс Н.Ф. Природокористування: Словник-довідник. - М.: Думка, 1990. - 637
 20. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
  історія, філософія, політологія). Предмет науки - відрізняється від об'єкта дослідження. Один і той же об'єкт можна вивчати різними науками. Предмет науки визначає специфіку того чи іншого наукового знання. Теорія держави і права, будучи наукою гуманітарної, вивчає особливі явища соціального життя. Якщо об'єктом вивчення теорії держави і права як науки виступають держава і право,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua