Головна
ГоловнаМови та мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Психологічні механізми мовної діяльності

Мова є однією з найскладніших форм вищих психічних функцій. Мовну діяльність характеризують багатозначність, багаторівнева структура, рухливість і зв'язок з усіма іншими психічними функціями. Здійснення мовної діяльності на всіх фазах (рівнях) її реалізації забезпечується низкою складних психологічних механізмів. Ці механізми були і є до цих пір предметом дослідження багатьох психологів і психолингвистов (74, 81, 95, 98 та ін.) Найбільш повно характеристика психологічних механізмів РД представлена в дослідженнях однієї з вітчизняних шкіл психолінгвістики («школа В.А. Артемова - Н.І. Жинкина - І.А. Зимової»), У роботах Н.І. Жинкина і И.А Зимової представлена цілісна наукова концепція психологічних механізмів (ПМ) мовної діяльності. Відповідно до цієї концепції, основними ПМ мовної діяльності є: механізм осмислення, мнемической організації РД (насамперед - механізм мовної пам'яті), а також механізм попереджувального аналізу та синтезу мови (механізм мовного прогнозування або, що те ж саме, - прогнозування мови). Найбільш повно ця концепція представлена в роботі І.А. Зимової «Лінгвопсихології

мовної діяльності» (^ 2).

Найважливішим механізмом РД, безумовно, є механізм осмислення. Цей механізм забезпечує розумовий аналіз як змістовної сторони мови (в першу чергу), так і її структурної організації та мовного оформлення. Реалізується механізм осмислення через аналітико-синтетичну діяльність кори великих півкуль головного мозку - на основі задіяння всіх основних розумових дій та операцій (порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікація, аналіз і синтез). Осмисленню в першу чергу підлягає предмет мовлення

71

72

(що відображається в РД фрагмент, явище, подія навколишньої дійсності). На основі цього механізму в повній мірі усвідомлюються мотиви і цілі мовної комунікації, відбувається орієнтування в умовах здійснення мовленнєвої діяльності (зокрема, комплексний всебічний аналіз ситуації мовного спілкування). Без задіяння цього механізму неможливо здійснити планування і програмування мовленнєвої діяльності. (Це відноситься як до планування цілісного акту діяльності, що реалізується в тексті, так і до програмування кожного окремого мовного висловлювання). Завдяки роботі цього механізму здійснюється також контроль за протіканням мовленнєвої діяльності та її результатами.

Не менш важливу роль у реалізації мовної діяльності відіграє і «мнестичний механізм», в т.

ч. механізм мовної пам'яті. Він також забезпечує всі сторони мовного процесу, включаючи як «змістовний аспект» промови, так і аспект її мовного вираження. Відображення в мові її предмета - того чи іншого фрагмента навколишньої дійсності - неможливо без актуалізації наявних у пам'яті знань і уявлень про цю частину оточуючого нас світу. Точно так само неможливо воно і без актуалізації у свідомості образів-уявлень про знаки мови та правила їх використання в процесі мовної комунікації. І те й інше забезпечується роботою механізму довготривалої пам'яті. Прикладом можуть служити процеси актуалізації та адекватного використання в мовних висловлюваннях активного словника. Крім цього, у функції мовної пам'яті входять також: -

актуалізація знань і уявлень про способи реалізації мовної діяльності (насамперед способах здійснення мовної комунікації); -

знання про соціальних правилах («нормах») мовного спілкування в різних ситуаціях реалізації РД; -

актуалізація і використання традиційно сформованих для даної мови норм і правил мовного оформлення мовних висловлювань (орфоепічних, граматичних, стилістичних, орфографічних - для письмовій мові), відповідних поняттю «мовної норми»; -

актуалізація («вилучення з пам'яті») мовних, мовних і соціальних «еталонів» тих одиниць або елементів, з яких складаються відповідні сторони мовленнєвої діяльності (наприклад, еталони нормативного звукового образу окремих слів і словосполучень, «граматичні» еталони словоформ, речедвігательние еталони, необхідні для процесу реалізації мови в произносительном плані, та ін.)

Не меншу роль у реалізації РД грають і процеси короткочасної оперативної пам'яті. Процес безпосереднього породження (створення) і сприйняття будь-якого мовного висловлювання, реалізація складають цей процес дій та операцій неможливі без утримання в пам'яті всіх складових це висловлювання компонентів (на період його породження або аналізу).

Психологічний механізм «попереджувального аналізу і синтезу» (прогнозування мови) став предметом активного вивчення у вітчизняній психолінгвістиці тільки в 70-х роках XX століття (81, 133, 228 та ін.) Однак до теперішнього часу механізм прогнозування мовленнєвої діяльності залишається ще недостатньо вивченим.

На думку А.А. Леонтьєва (120, 133), дія цього механізму можна охарактеризувати як «евристичний принцип» організації мовленнєвої діяльності.

Відповідно з цим мовна діяльність має передбачати ланка, в якому здійснювався би вибір стратегії мовної поведінки, а також допускати різні шляхи оперування з висловлюванням на окремих етапах породження (сприйняття) мови. У цьому зв'язку важливим видається використання створеної Н.А. Бернштейном в рамках теорії психофізіологічної організації рухів «моделі майбутнього» (19 і ін)

Розглядаючи виникнення і реалізацію довільного руху, Н.А. Бернштейн представляє його послідовність у вигляді наступних етапів: 1) сприйняття і оцінка ситуації; 2) визначення, що має стати з ситуацією в результаті активності; 3) що треба зробити для цього; 4) як зробити це (останні два етапи утворюють програмування вирішення поставленого задачі).

Очевидно, що для того, щоб «екстраполювати» майбутнє (другий етап), мозок повинен мати можливість не тільки відображати вже існуюче, а й конструювати модель майбутньої ситуації («модель бажаного майбутнього»). Вона відмінна від «моделі справжнього»: «У мозку співіснують в свого роду єдності протилежностей дві категорії (форми) моделювання сприйманого світу: модель минулі-справжнього, або що став, і модель майбутнього. Друга безперервним потоком перетікає і перетвориться в першу. Вони необхідно відмінні одна від іншої насамперед тим, що перша модель однозначна і категорична, тоді як друга може спиратися тільки на екстраполювання з тією чи іншою мірою ймовірності »(19, с. 288). З можливих прогнозованих результатів потім вибирається один, і дія програмується стосовно тільки до нього. Те, що Н.А. Бернштейн позначав поняттям «екстраполірованіе», в даний час визначається в психології і фізіології вищої нервової діяльності «імовірнісним прогнозуванням».

Таким чином, РД у всіх її видах реалізується за допомогою складного механізму психічної діяльності людини. Процеси осмислення, утримання в пам'яті, випереджального відображення служать тими внутрішніми механізмами, за допомогою яких, у свою чергу, здійснюється дію основного операційного механізму мови, який Н.І. Жинкин визначив як єдність двох ланок - механізму складання слів з елементів і складання фраз-повідомлень зі слів. Психологічні та мовні механізми являють собою складне багатоланкові освіту, кожна з ланок якого тісно пов'язане з іншими.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Психологічні механізми мовної діяльності "
 1. Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007

 2. Вилюнас В. К.. Психологічні механізми мотивації человека.-М.: Изд-во МГУ,. -288 С., 1990

 3. О. Н. Усанова Діагностика інтелектуальних і мовних порушень у дітей
  мовних порушень у
 4. Анотація
  мовними порушеннями і визначають шляхи корекційного психолого-педагогічного впливу. З робіт, більшість яких носить класичний характер і є бібліографічною рідкістю, відібрані переважно методичні матеріали для поглибленого вивчення психофізіологічних та психолого-педагогічних особливостей дітей. Розглянуто науково-теоретичні основи логопатопсіхологіі,
 5. А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000
  мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії. Мета логічних завдань - навчити основам структурно-смислового аналізу сприйманої мови: виділенню головною і другорядною, нової та відомої інформації, її згортання і розгортання, формуванню мовного висловлювання з використанням
 6. § 1. Предмет і компетенція судово-психологічної експертизи
  психологічна експертиза - один з видів судових експертиз і, отже, один із засобів встановлення істини в судочинстві, джерело доказів. Предмет судово-психологічної експертизи - непатологіческіе психічні аномалії індивіда, що мають значення для встановлення істини по даній категорії справ. Поведінка психічно аномальних осіб відрізняється неадекватністю:
 7. Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011

 8. Контрольні питання
  психологічну сутність навіювання. 24.Раскройте перцептивную сторону спілкування. 25.Охарактерізуйте самооцінку, її вплив на психічний розвиток дитини. 26.Раскройте механізми міжособистісної взаємодії. 27.Раскройте механізм ідентифікації. 28.Раскройте механізм емпатії. 29.Раскройте механізм рефлексії. 30.Раскройте механізм стереотипізації. 31.Раскройте зміст спілкування дорослого з
 9. § 3. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим
  психологічно неадекватні завданням слідчої діяльності. Складні питання доцільно поділяти на ряд більш простих, однозначних. Загальні, багатозначні відповіді потрібно уточнювати і конкретизувати. Задаючи питання, доцільно передбачати можливі відповіді на нього і планувати відповідні деталізують питання по
 10. Емоції. Почуття. Вольові зусилля.
  Психологічний процес) виражаються у людини переживаннями (всередині) і мімікою, пантоміма, вокальної мімікою, поруч вегетативних явищ (зовні). Емоції і почуття у формі переживань відображають не самі предмети і явища, а відносини, в яких вони знаходяться до людини. Прийнято вважати, що емоції (як більш проста структура, пов'язана з відчуттями) регулюють взаємини людини як
 11. Міняйло В. Ю.. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005

 12. 1. ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ
  мовна діяльність, що розуміється як соціальна практика. Таке розуміння терміна склалося в 1960-1970-і рр.. До цього під дискурсом розумівся: 2) метод пізнання, заснований на рассудочен-ном, раціональному, побудувати-енном на логіці осягненні істини і протиставлюваний інтуїтивного пізнання. У цьому розумінні поняття дискурс сходить до основоположною для європейського раціоналізму роботі Декарта
© 2014-2022  ibib.ltd.ua