Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

РЕАКЦІЇ ОКИСЛЕННЯ, НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЄЮ МОНООКСИГЕНАЗ

Деякі ферментні системи здатні окисляти ксенобіотики. До них відносяться:

Реакції відновлення в ЕПР протікають за участю НАДФН-залежного флавопротеїнів і цитохрому Р-450. Найбільш часто зустрічається відновлення нітро- і азосоединений:

НАДН-залежні реакції вносять значно менший внесок в биотрансформацию ксенобіотиків. У мікросомах локалізовані принаймні дві ферментні системи, здатні відновлювати ксенобіотики. Обидві системи - флавопротсіни з ФАД як про- стетичне групи. Класичним прикладом мікросомального відновлення є перетворення нітробензолу в анілін.

Найбільш поширеними реакціями гідролізу ксенобіотиків є естеразной реакції. Вони грають дуже важливу роль у розвитку токсичного ефекту при гідролізі фосфорорганічних речовин. Можна також відзначити гідроліз під дією неспецифічних естераз складних ефірів, амідів, гідроксамових кислот, гідразидів та ін. Наприклад:

Реакція біоактивації ксенобіотиків часто призводить до змін в молекулі ксенобиотика, які збільшують її полярність, розчинність і сприяють швидшому виведенню з організму. Так як токсичність в чималій мірі обумовлена накопиченням речовини в клітинах, можна вважати, що виведення вихідного ксенобиотика або його метаболітів з організму призводить до зменшення або повного зникнення токсичного ефекту. Однак існує багато винятків, наприклад, в ряді реакцій утворюються продукти з більшою токсичністю в порівнянні з вихідною речовиною, особливо в реакціях першої фази системи біотрансформації.

Це не дивно, так як впровадження в молекулу полярної групи може значно збільшити її реакционноспособна по відношенню до інших сполук.

Реакції біотрансформації, в яких утворюються продукти, що мають велику токсичність у порівнянні з вихідним ксенобіотиком, називаються реакціями біоактивації. Існує багато прикладів подібних реакцій, причому найбільш відома реакція перетворення інсектициду паратіона в па- раоксон. Маратом належить до органотіофосфатам, нейротоксичність яких заснована на їх взаємодії з ферментом ацетилхолінестеразою. Спорідненість цього ензиму до параоксон у багато разів вище, ніж до вихідного з'єднанню - паратіон. Іншими словами, реакція окислення, необхідна для перетворення речовини в більш розчинний з'єднання, призводить до утворення продукту біоактивації.

В результаті біоактивації можуть утворюватися токсичні інтермедіати, що індукують патологічні процеси в організмі (табл. 32.1).

Таблиця 32.1. Токсична дія метаксенобіотіков на організм

речовина

Формула

метаболіт

ефект

бромбензил

-Про

чу

некроз печінки

анілін

h,nhQ

НО-NH-

Мстгсмоглобінсмія

Д і мстив і ітроза м і і

H} C^> N-N = 0 Н3З ^

Н, (Г

канцерогенез

вінілхлорид

нз = зн

H ' ^ Cl

нон

х-х

н про

рак печінки

 1. Регуляція мітохондріального окислення - біохімія
  Факторами, що лімітують швидкість дихання, є доступність кисню, АДФ, субстратів, можливості і стан самої дихального ланцюга при насичують концентраціях всіх субстратів і компонентів. При наявності всіх компонентів дихального ланцюга і субстратів, за винятком АДФ, поглинання 0 2 (Дихання) не
 2. Регуляція ліпідного обміну - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Процес відкладення жиру і його мобілізації з жирових депо з подальшим використанням в тканинах здійснюється за принципом саморегуляції. Підвищений рівень глюкози в крові затримує розпад тригліцеридів і активує їх синтез, навпаки, при зниженні її концентрації посилюється розщеплення жирів і
 3. Регуляція кровообігу, загальні положення - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати особливості забезпечення організмом кровио всіх органів і тканин в точній відповідності з мінливими потребами; характер взаємодії місцевих, нервових і гуморальних регуляторних механізмів; координацію роботи серцево-судинної системи
 4. Регуляція експресії генів у прокаріотів - біологія. Частина 1
  Вивчення регуляції генної активності у прокаріотів призвело французьких мікробіологів Ф. Жакоба і Ж. Моно до створення (1961) оперон моделі регуляції транскрипції. оперон - це тісно пов'язана послідовність структурних генів, що визначають синтез групи білків, які беруть участь в одного ланцюга
 5. Регуляція біосинтезу гема - біохімія частина 2.
  Основний швидкістьлімітувальною реакцією синтезу гема є конденсація гліцину і сукцинил-КоА, що каталізується амінолевулінатсінтазой (АЛ-синтаза). Встановлено, що в рстікулоцітах регуляція здійснюється на рівні синтезу АЛ-синтази на стадії ініціації трансляції. При цьому Мал. 25.3. Схема регуляції
 6. Регуляторні пептиди - фізіологія людини і тварин
  Серед сигнальних молекул, що беруть участь в хімічній передачі інформації, важливе місце належить РП. Ці речовини є полімерні ланцюжки, що містять від 2 до 70 амінокислотних залишків. Більші молекули такого типу, що володіють сигнальної функцією, класифікують як регуляторні білки. РП синтезуються
 7. Рефлекторні дуги спинного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Для того щоб зрозуміти, чому утворено і як функціонує сіра і біла речовина СМ, треба знати, як влаштовані дуги спинномозкових рефлексів. При цьому потрібно враховувати, що за участю СМ здійснюються найрізноманітніші реакції, в тому числі довільні рухи, керовані ГМ. Однак існують і відносно
 8. Рефлекси, пов'язані з вестибулярним апаратом - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Рівновага підтримується рефлекторно, без принципового участі в цьому свідомості. Виділяють статичні і статокинетичні рефлекси. Статичні рефлекси здійснюються макулярної органами - забезпечують підтримання рівноваги при стоячих і похилих положеннях тіла і компенсаторні обертання очей
© 2014-2021  ibib.ltd.ua