Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

4.1. Країни Європи в XVI-XVUI ст. 4.1.1. Новий час: поняття і періодизація

Новий час було найважливішим етапом у процесі становлення сучасної світової цивілізації. У цю епоху відбувається перехід суспільства від «традиційного» типу до «індустріального». Термін «нова історія» з'явився в європейській політичній думці ще в епоху Відродження. Європейські мислителі-гуманісти, осмислюючи шляху розвитку людської цивілізації, запропонували потрійний розподіл історії на Стародавній світ, Середні століття і Новий час. Цей поділ міцно закріпилося в историче-ської літератури. Що стосується питання про хронологічні рамках даного періоду, то серед істориків досі немає єдиної думки з цього приводу. Довгий час у вітчизняній історіографії точкою відліку Нової історії було

139

прийнято вважати англійську буржуазну революцію 1640, явившуюся характерним прикладом кризи «старого порядку». Однак процес розкладання феодального суспільства почався набагато раніше. Останнім часом більшість істориків дотримуються принципово іншої точки зору. Вони вважають, що початок нового періоду світової історії слід віднести до рубежу XV - XVI століть. У цей час у житті європейського суспільства відбувалися зміни глобального характеру. В економічній сфері такі процеси, як активний розвиток торгівлі, фінансового та банківського справи-, поява і розширення мануфактурноїпромисловості, що почався процес первісного нагромадження капіталу, поступово стали входити в протиріччя з традиційними засадами середньовічної економіки. Змінюється і соціальна структура суспільства. Буржуазія і «нове дворянство», значно розбагатіли за ці роки, починають грати все більшу роль в політичному житті європейських держав. Революційні зміни відбуваються і в духовній сфері. Гуманізм, що поширювався в Європі з XV століття, розглядав людину вже не як носія усіляких вад, зобов'язаного все життя спокутувати «первородний гріх», а як вільну особистість, що володіє величезними можливостями. Закономірним результатом розвитку гуманізму стала Реформація, що зруйнувала духовну монополію католицької церкви в Європі. Ідеологічною основою цього процесу стала теза про те, що людина не потребує посередництва церкви для порятунку своєї душі. На рубежі XV - XVI століть в значній мірі змінюються уявлення європейців про Землю.

Досягнення наукової думки, Великі географічні відкриття - все це розширювало кругозір людей, впливало на уявлення про своє місце в навколишньому світі. Дані явища найрадикальнішим чином змінили спосіб життя європейців, ознаменувавши початок Нового часу. Процес трансформації європейської цивілізації проходив у важкій боротьбі зі старими порядками, інститутами (католицька церква, тощо), які не бажали поступатися своїми позиціями. Ця боротьба, що протікала у вигляді релігійних воєн, національно-визвольних рухів, буржуазних революцій,

140

тривала більше двох з половиною століть. Даний період може бути позначений як ранній Новий час.

Важливою віхою в процесі становлення та утвердження буржуазних відносин в якості основи суспільного життя був кінець XVIII століття, який ознаменував початок нового етапу в розвитку світової цивілізації / До цього часу істотно зросла політична та економічна міць буржуазії. У деяких країнах (Нідерланди, Англія) в її руках знаходилася практично вся повнота влади. Події останньої чверті XVIII - початку XIX століть, перш за все, Велика французька буржуазна революція, завдали остаточного удару по пережиткам феодального ладу в Європі. Бурхливі події цього періоду були ідеологічно підготовлені широким просвітницьким рухом, яке почалося з кінця XVII сторіччя. Політичні, економічні, морально-етичні ідеї просвітителів стали основою сучасного лібералізму, саме просвітителі вперше відкрито заявили про необхідність введення в суспільну практику поділу влади, рівності громадян перед законом, створення механізму здійснення «природних» прав людини. Друга половина XVIII століття характеризується остаточним затвердженням капіталістичного способу виробництва. У цей період процес переходу від «традиційного» до «індустріального» суспільству значно прискорився, що було викликано початком промислового перевороту в Європі. Мануфактура поступово витіснялася фабрикою. У розвитку країн Європи та Північної Америки все очевидніше виявлялися такі фактори, як швидка зміна технічних досягнень і технологій, економічна конкуренція, відчуження людини від результатів праці, боротьба трудящих за свої права. Різко зрослий шар найманих робітників уже в XIX столітті починає чинити значний вплив на політику правлячих злить.

Центральною проблемою соціального розвитку індустріальних країн стають протиріччя між буржуазією, що одержувала величезні прибутки, і безправним і експлуатованим робочим класом. Боротьба між цими соціальними групами визначала характер розвитку капіталістичних відносин протягом усього XIX століття. Лише до кінця сторіччя робочий клас

141

перетворився на потужну, організовану політичну силу, з якою ні держава, ні буржуазія не могли не рахуватися. Успіхи індустріальної цивілізації сприяли зміцненню віри у всемогутність людських сил, у можливість перетворення навколишнього світу на свій розсуд, ідею постійного поступального, прогресивного розвитку цивілізації.

Найважливішим явищем Нової історії було поширення елементів Західної цивілізації на весь світ. Початок цьому процесу поклали ще Великі географічні відкриття, які передали в руки європейців величезні багатства. Європа стверджувала свою гегемонію у світі шляхом відкритої експансії. Найбільш розвинені країни проводили активні колоніальні захоплення, винищуючи і пригнічуючи місцеве населення, нав'язуючи йому свої політичні, економічні та культурні норми і традиції. До кінця XIX століття європейська цивілізація вже панувала в усьому світі. Великі території Азії і Африки, що були колоніями європейських держав, використовувалися останніми як джерело сировини і ринок збуту своєї продукції.

Верхньою межею періоду нової історії вважається рубіж XIX - XX століть, коли західна цивілізація підійшла до своєрідної історичної розвилці: їй потрібно було або знайти шлях поступової адаптації до нових умов, або різко змінити вектор свого розвитку і перейти в принципово новий якісний стан.

Таким чином, період Нової історії можна розділити на два найбільші етапи: перший - з кінця XV - початку XVI століть по другу половину XVIII століття, коли нові явища тільки зароджувалися і пробивали собі дорогу в життя, і другий - з другої половини XVin по початок XX століть, час прискореного становлення індустріального суспільства зі своєю специфічною політичної та соціальної структурою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Країни Європи в XVI-XVUI вв. 4.1.1. Новий час: поняття і періодизація "
 1. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  страняется на увесь інший світ, то в XX столітті в орбіту наукового осмислення виявилася втягнутою історія всіх регіонів земної кулі. Теорія держави і права стає, таким чином, дійсно логічним узагальненням історії всепланетного державно-правового розвитку суспільства. У цьому новому розумінні первісного суспільства перш за все слід виділити знання, що характеризують розвиток
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  країнам Заходу, по відношенню до яких трактування марксизмом держави як знаряддя політичного панування одного класу над іншим вимагає переосмислення, але, зрозуміло, без зряче заперечення. І це не дивно. Зокрема, К. Поппер зазначав, що «сучасна приватна власність на засоби виробництва виступає головним чином в акціонерній формі, а в число найбільших власників
 3. Загальна характеристика європейського середньовіччя
  країни, західно-слов'янські народи (хорвати, чехи, словаки, поляки та ін.), народи Прибалтики, угорці. Східними сусідами середньовічних європейців були жителі давньоруських князівств, пізніше - Московської держави, південно-східними - візантійці разом з болгарами і сербами. Північну Африку, а потім і більшу частину Піренейського півострова завоювали в VII-VIII ст. араби-мусульмани. З другої
 4. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  країн, їх політичних і економічних об'єднань. Це тим більше важливо, оскільки в 2003 р. зазначалося 110-річчя Гаазької конференції з міжнародного приватного права, в 2001 р. - 75-річчя діяльності Міжнародного інституту з уніфікації приватного права і 30-річчя діяльності Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Таким чином, сама динаміка розвитку основних центрів по
 5. 3. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні
  странение мала періодизація по так званим історичним епохам: Стародавній світ, Античність, Середньовіччя, Відродження, Просвітництво, Новий і Новітній час. У цій періодизації був досить ясно виражений часовий фактор, але були відсутні змістовні якісні критерії виокремлення даних епох. Подолати недоліки методології історичного дослідження, поставити історію, як і
 6. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  странения культурного шару межі їх середньовічної території. Враховуючи, що культурний шар міст містить сліди господарської та містобудівної де-ності, залишки архітектурних споруд, речові знахідки, в тому числі такі унікальні, як берестяні грамоти, свинцеві звислі друку, предмети мистецтва, законом про охорону пам'яток 1976 р. і рядом інших постанов
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Країни, що вступила на капіталістичний шлях розвитку. Царизм, звироднілі в розгнузданий свавілля чиновників усіх рангів, всупереч потребам часу, придушував будь-яку громадську ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не існувало ніякого парламенту, ніяких легальних партій, жодних правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були
 8. 1. Велика Вітчизняна війна
  країни, Сталін висунув ідею «заманювання» ворога і «контрнаступу як головного способу військових дій в справедливих війнах». Історикам необхідно було підганяти факти під основні висловлювання вождя. Основне число досліджень присвячувалося великим битвам, героїзму радянського народу, підкреслювалася роль Сталіна і партії в перемозі над ворогом. Багато роботи були написані учасниками цього
 9. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  странение і використання набувають у таких суспільствах і peг-улятівние початку, що формувалися в ході самоорганізації людства. Ця регуляція забезпечує існування і відтворення конкретних громад, кланів, груп. Це правила пом'якшення агресивних зіткнень між групами, організації сімейно-шлюбних відносин, закріплення статево-вікового поділу, взаємодопомоги, організації
 10. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  земців, звернення і використання їх як рабів, а потім і звернення в рабство власних громадян. У цих державах розвиваються не розподільні, а товарно-грошові відносини, що включають в економічний оборот і раба як товар, відбуваються формування та захист правових систем, опосредствующих ринкові товарно-грошові відносини. В основі цих відносин лежить приватна власність,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua