Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТИПИ І СТРУКТУРА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧО-ПРАКТИЧНОЇ І ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Особлива група форм навчання забезпечує організацію творчих, навчальних, художніх, технічних та фізкультурно-спортивних занять. Збільшення у людей вільного часу можна розглядати не тільки як показник суспільно-економічного прогресу, збільшення багатства суспільства, а й як своєрідну необхідність. Вільний час надається людині суспільством для розвитку творчих сил в інтересах суспільства і всебічного розвитку власної особистості. Тому оновлення суспільного життя вимагає приділення особливої уваги розвитку форм навчання духовно-творчої, фізкультурно-спортивної та розважальної діяльності дітей. З їх допомогою реалізуються заняття мистецтвом, фізкультурою, частково наукою і працею. Вся позакласна робота, пов'язана з пізнавальною діяльністю школярів, формуванням професійних інтересів і потреб., Знань, умінь і навичок, також спирається на ці форми навчання.

Основні функції цієї групи форм навчання полягають у забезпеченні розвитку здібностей і обдарувань дитячої особистості та індивідуальності шляхом залучення її в різноманітні, вільно обираються види діяльності. Вони покликані заповнити духовний світ кожної дитини суспільно цінними захопленнями, збагатити духовними цінностями, навчити глибоким колективним та індивідуальним переживанням, сприяти особистісному самоствердження. Ці форми дозволяють забезпечувати оптимістичний і емоційний тон дитячого життя, постійно формувати позитивну життєву перспективу.

Ведучими формами творчої діяльності є гуртки, творчі об'єднання, студії, факультативи, практичні заняття у творчих майстернях, фізкультурних секціях. До супутніх формам творчої діяльності відносяться читацькі, глядацькі, слухацькі конференції, захист самостійних доповідей, учнівські симпозіуми та диспути, масові літературні, музичні, театральні свята, виставки дитячих робіт. В якості допоміжних форм використовуються краєзнавчі, фольклорні експедиції та екскурсії, шкільні клубні об'єднання, змагання, конкурси, олімпіади. Основним системоутворюючим компонентом діяльності в цих навчальних формах є направляемое і развиваемое педагогом дитяча творчість.

Серед провідних форм, що сприяють розвитку індивідуальних інтересів і здібностей дітей, - факультативні заняття. Від обов'язкових уроків вони відрізняються новизною, більшою глибиною змісту, створенням психологічної установки в учнів виключно на творче, продуктивне засвоєння.

Організаційна структура гуртків, творчих об'єднань, студій досить різноманітна, хоча можна виділити і загальні для всіх цих форм принципові структурні елементи. До них відноситься підрозділ всієї роботи на теоретичну, критично-анали-тичні і творчо-практичну діяльність. Заняття можуть проводитися як комплексні і можуть бути присвячені лише одному виду діяльності. На теоретичному занятті матеріал викладається педагогом або самими дітьми як наслідок їх попередньої самостійної підготовки. Учні знайомляться з літературою, довідниками / фізичним матеріалом, отримують консультації в бібліотеках, на. виробництві, у фахівців. В результаті теоретичне заняття збагачує школярів новими фактами, висновками, узагальненнями. Цьому сприяє вільне спілкування гуртківців, що супроводжується попутними питаннями, короткими дискусіями, виразом індивідуальних думок.

Критико-аналітичний структурний елемент стає панівним на заняттях, присвячених аналізу творів мистецтва, історичних документів, фактів, дослідних робіт, а також критичній оцінці творчо-практичної діяльності самих учнів. Наприклад, на факультативі сучасної поезії проводиться спеціальне заняття по критичному розбору віршів. Учні пишуть самостійні рецензії, присвячені творчості поета, і на занятті піддають їх критико-аналітичному обговоренню. На факультативах з кіно і театру критико-аналітичні чний розбір щойно сприйнятого твору мистецтва є головною метою і засобом формування культури сприйняття, виховання справжнього художнього смаку.

Найважливішим елементом факультативної форми є творчес-ко-практичні заняття. Вони служать засобом розвитку творчого потенціалу, трудових і професійних умінь і навичок. У структурі цих занять, що включають елементи теорії та аналізу, головне місце відводиться творчої діяльності дітей: вирішення завдань, обговорень, практичних робіт, малювання, писання, рецензії, імпровізації.

Предметні гуртки, секції, студії дозволяють поєднувати рішення навчальних і творчо розвивають завдань, об'єднання на заняттях як учнів, що заповнюють прогалини, що поглиблюють свої позиції, так і творчо удосконалюються, розвиваючих спеціальні здібності. Особливе значення гуртки, студії, секції мають для дітей, удосконалюються в галузі мистецтва, фізкультури.

У навчальному плані цих предметів приділено дуже скромне місце: приблизно 5% навчального часу. Тим часом за своїм значенням для всебічного розвитку особистості вони заслуговують тривалого, систематичного освоєння дітьми протягом усіх років навчання. Тому факультативно-гурткова работа.по мистецтву і фізкультури стає обов'язковим продовженням визначених занять. Структура форм з освоєння дітьми мистецтва та фізкультури орієнтована головним чином на практичні роботи. Основна частина часу відводиться на гімнастичні вправи, малювання, спів, оволодіння усною і письмовою мовою, вдосконалення технічних прийомів у спортивних іграх. Провідні форми позакласної творчої діяльності сприяють вирішенню завдань поглибленого, диференційованого, профільного навчання школярів.

До супутніх формам організації навчальної творчо-практичної діяльності дітей, відносяться педагогічно перетворені форми виявлення, відкриття та пропаганди наукового знання. У старших класах як у навчальний, так і в позаурочний час проводяться захист самостійних доповідей, навчальні симпозіуми, диспути. Захист положень доповіді здійснюють один або двоє учнів, які займаються у спеціальних гуртках, творчих об'єднаннях. Його зміст. Як правило, пов'язано з проблемами відновлення суспільства, науково-технічного прогресу. Доповідачі отримують грунтовні консультації вчителів, вчених, виробничників, фахівців у галузі науки, техніки, сільського господарства. Учні класу або паралелі готуються до обговорення оголошеної теми, знайомляться з рекомендованою літературою. З їх числа призначаються офіційні критики-опоненти. На захисті доповідачі відповідають на зауваження критиків і запитання присутніх. В обговоренні беруть участь усі бажаючі. На закінчення вчитель, керівник гуртка, об'єднання підводить підсумки дискусії. Він оцінює зміст доповідей, виступи критиків та учасників обговорення.

Навчальний учнівський симпозіум готується і проводиться на заключному етапі вивчення розділу, спеціальної теми. Це своєрідна форма організації підбиття підсумків та закріплення знань учнів. Усі школярі отримують тему для коротких виступів, які готуються ними письмово. На симпозіумі спочатку виступає вчитель, який формулює загальну проблему. Потім слідують доповідачі, виступи всіх бажаючих та відповіді на запитання учасників. На закінчення вчитель підводить підсумки, робить узагальнення з теми, оцінює виступи, активність учнів, виставляє оцінки.

Диспут як супутня форма навчальної роботи допомагає посилити проблемний, творчий характер навчання. Його організовують у разі потреби поглибленого вивчення питань, органічно пов'язаних з вивченими темами, в цілях подальшого творчого осмислення фактів, законів, подій. Форма публічної суперечки особливо ефективна при засвоєнні дітьми гуманітарних предметів, освоєння морально-естетичного ставлення до явищ життя і мистецтва. Старшокласники сперечаються про достоїнства літературного героя, про нові підходи до оцінки історичних подій і окремих історичних діячів, відстоюють свої точки зору щодо значущості окремих творів образотворчого мистецтва, захищають свої позиції з питань любові, етики та психології сімейного життя.

Диспут може випереджати або завершувати вивчення теми. Думки учнів стають для вчителя або відправним пунктом у викладі нового матеріалу, або предметом критичної оцінки. Підготовка до диспуту починається з постановки проблеми. Учні знайомляться з додатковою літературою, консультуються з педагогом. Вступні повідомлення школярів висловлюють протилежні позиції та оцінки, спонукають хлопців до викладу і відстоювання своєї думки. Полеміка завершується оціночним і роз'яснюють виступом педагога. Учитель робить педагогічні спостереження, враховує для подальшої виховної роботи рівень мислення і позиції своїх учнів.

Супутніми формами навчання творчості є різноманітні читацькі, глядацькі, слухацькі конференції, виставки, масові свята. Конференції по книзі, творчості письменника, кінофільму, театральної або телевізійній постановці, радіовистави ставлять у центр уваги учнів актуальний твір мистецтва, активізують їх самостійність в оцінці, судженнях, думці. У процесі підготовки школярі уважно знайомляться з художнім твором і продумують виступу. У вступному слові вчитель намічає коло основних проблем, які обговорюються в доповідях і виступах. Підводячи підсумки, педагог зосереджується на найважливіших висновках і узагальненнях.

Виставки присвячуються результатами дитячої творчості в галузі праці, образотворчої діяльності, краєзнавчих та туристичних походів. Велике освітньо-виховне значення має підготовча робота, до якої залучаються всі школярі. В якості екскурсоводів на такіх.виставках виступають самі діти: вони дають пояснення, відповідають на запитання, організовують на місці обмін досвідом творчої діяльності.

Масові свята як форма навчально-виховної роботи організовуються у вигляді днів, тижнів, місячників підвищеної уваги до музики, образотворчого мистецтва, кіно, театру чи творчості видатного письменника, поета. Серед них тижня дитячої книги, театру, музики, дні поезії Пушкіна, Лермонтова, Маяковського, Єсеніна. Під час таких свят діти дізнаються про нові твори мистецтва, зустрічаються з письменниками, художниками, композиторами, знайомляться з їх творчими планами.

В якості допоміжних форм творчо-практичного навчання в навчально-виховному процесі використовуються різного роду змагання, конкурси, олімпіади, неформальні об'єднання за інтересами, пізнавальні експедиції. Змагання в засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок, як переконують дослідження і практичний досвід, припустимо і ефективно лише в умовах позакласної пізнавальної діяльності, спрямованої на стимулювання інтересів, здібностей, обдарувань. Як форма організації таких різноманітних видів діяльності, змагання породжує корисну активність серед учнів. Так, фізкультурно-спортивні змагання всередині шкільного класу, паралелі, школи та між школами дають можливість закріпити корисні вміння та навички досягнутим успіхом, пропагувати в "дитячому середовищі фізкультуру, спорт, здоровий спосіб життя. Воспитательно-оздоровчий ефект змагання залежить від ретельної підготовки , уважного врахування можливостей і стану здоров'я кожної дитини.

Конкурси дитячого малюнка, трудових поробок, технічних конструкцій, олімпіади з математики, фізики, хімії - дієва форма розвитку талантів, виявлення творчих можливостей дітей та їх обдарувань. Підведення результатів таких конкурсів, оголошення імен'победітелей відбувається публічно в урочистій обстановці.

У навчальному процесі в якості допоміжної форми використовуються об'єднання дітей за інтересами. Наприклад, вивчення деяких тем з географії може бути організовано і проведено як засідання клубу мандрівників із заслуховуванням самостійно підготовлених хлопцями повідомлень, виступів фахівців, з переглядом документальних кінопрограм, зачитуванням витягів з записок мандрівників і очевидців ^. Заняття з зоології чи ботаніки може бути проведене як семінар з учасниками об'єднань «У світі тварин», «У світі рослин », безпосередньо на тваринницькій фермі, звіроферми, в поле, саду чи на городі. Ініціаторами таких занять і головними дійовими особами є школярі - активісти клубів об'єднань але інтересам. Вони розповідають про життя тварин і рослин, показують результати своїх дослідів і спостережень. Учасники семінару роблять записи, задають питання, діляться враженнями.

Великий матеріал для навчального процесу дають спеціальні пізнавальні експедиції. Вони присвячуються збору фольклорного, пісенного матеріалу, історичних відомостей про революційні, військові події в районі, області, а також розвідці екологічної обстановки, питань розвитку продуктивних сил.

Допоміжні форми організації навчання дають можливість школярам допомогою вільно обраної духовно-творчої, фізкультурно-спортивної, розважальної діяльності глибоко і різнобічно пізнавати життя, розвивати свої творчі сили. З їх допомогою діти набувають багату додаткову інформацію, життєві вміння та навички, закріплюють їх вправами і творчим застосуванням на практиці, виховують у себе здатність і прагнення до творчості, ділові риси характеру.

 До допоміжних формами навчання пред'являється ряд науково обгрунтованих вимог: 

 - вони повинні бути глибоко науково змістовними, ідейно-морально насиченими, що сприяють духовному збагачення нию, творчості і фізичному розвитку дитячої особистості; 

 - в їх використанні необхідно поєднання обов'язковості, самодіяльності та добровільності, в якому захопливість є вихідним моментом і умовою поступового включення дітей у діяльність як необхідність; 

 - запровадження гри, романтики, незалежно від віку школярів, буквально в усі творчі, фізкультурно-спортивні та розважально-пізнавальні заняття, забезпечення здорового духу товариського змагання, порівняння і взаємодопомоги; 

 - здійснення розвитку творчих здібностей і обдарувань, сприяння становленню творчої особистості дитини та індивідуальності; ' 

 - забезпечення морального виховання, оберегающего дітей від переоцінки своїх можливостей, розвитку хворобливого самолюбства, егоїзму, зневаги колективом і нормами поведінки, заздрості як наслідку непомірних вихвалянь, досягнутих ними успіхів у спорті, в технічному, драматичному, хореографічному, літературному, музичному творчості. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТИПИ І СТРУКТУРА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧО-ПРАКТИЧНОЇ та фізкультурно ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ "
 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
    типи уроків, інші форми і їх структуру. 5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам. 6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них. 7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття
 2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
    форм здійснення фізичної культури. Разом з тим недостатньо використовуються для підняття рівня фізичної культури народу стадіони та парки, слабка ініціатива в будівництві найпростіших спортмайданчиків і спортзалів, в організації спортивних, туристських та інших клубів на кооперативних засадах. Тим часом кожна цивілізована людина змолоду повинен піклуватися про свій фізичний
 3. Зміст
    структура служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис фірми 57 Товари та послуги 58 Приміщення та обладнання 60 Маркетинг 60 План виробництва 70 Організаційний план 79 Фінансовий план 83 Висновок 90 Список літератури 91
 4. Проблемні питання 1.
    типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 5. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
    типи керівників, стилі керівництва персоналом. Два тесту, що визначають моделі поведінки керівників: Керівництво та лідерство Тест (Адізас): Ефективне і неефективне керівництво. Тест: Ідеальна група з
 6. Створення.
    структури.
 7. Тема 5. Сутність і форми пізнання
    типи раціональності. Роль і значення нераціональних форм пізнання: інтуїція, уява, фантазії, емоції. Поняття «ірраціональне» і два його аспекти. Ірраціональне як джерело нових смислів, ідей і творінь. Основні особливості наукового пізнання. Наука як історично визначена форма пізнавальної діяльності. Етика і наука. Місце пізнання в системі різних способів освоєння
 8. 48. Культурні права людини і громадянина за Конституцією РФ
    структур, громадських та національних рухів, політичних партій, етнічних спільнот, етноконфессі-ональних груп і релігійних організацій, професійних та інших об'єднань. Ми маємо конституційні права: - право на вільний вибір моральних, естетичних та інших цінностей, на захист державою своєї культурної самобутності; - на залучення до культурних цінностей (тобто на
 9. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    структура в своїй основі схожа (див. гл. 2, 3) з класичною структурою педагогічної системи та процесу, але має і свою специфіку (рис. 8.2). Рис. 8.2. Структура педагогічного процесу (О - навчання. В - виховання) До особливостей юридико-педагогічного освітнього процесу відносяться: а) поєднання широких освітніх і виховних цілей з
 10. Хто має право на творчу відпустку?
    організацій за місцем основної роботи для закінчення дисертаційних робіт, написання підручника, монографії, довідника тощо Умови, тривалість, порядок подання та оплати творчих відпусток затверджено поста 1 Варабаш А.Т. До питання про деякі властивості трудового правовідносини / / Вчені записки Харківського гуманітарного інституту ИНародная Українська інституту. Том II. X.:
 11. КЛАССНО-кабінетний, урочну-поліморфний СИСТЕМА НАВЧАННЯ
    типи поведінки, збудження і спадів уваги, притупляє свіжість і активність сприйняття і мислення. Існування і функціонування уроку як одиничною, універсальною і ізольованою форми навчання в сучасних умовах вичерпало себе. Пошуки його ефективності за рахунок внутрішніх резервів, структурної реорганізації не приносять скільки-небудь значного успіху. У практиці
© 2014-2021  ibib.ltd.ua