Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

УПРАВЛІННЯ ВЧЕНОГО. ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ, Ч. 2

Освіта, і ніщо інше, врятує світ ... Але ... тільки дуже хорошу освіту!

1. Процес управління вченням і його алгоритмічний опис.

1.1. Система управління вченням.

1.2. Інформаційні зв'язки в навчанні.

1.3. Засоби управління вченням.

1.4. Класифікація систем управління вченням.

2. Комбіновані дидактичні системи.

2.1. Дідахографія.

2.2. Сучасна система.

2.3. Локальна система.

2.4. Програмоване навчання.

2.4.1. Кадри навчальної програми.

2.4.2. Інформаційні кадри програми.

2.4.3. Операційні кадри програми.

2.4.4. Кадри зворотного зв'язку.

Синопсис

Вище, при вивченні дидактичних основ процесу навчання і теорій засвоєння, постійно підкреслювалася важливість власної навчальної активності учнів. В ідеалі було б бажано, щоб весь час уроку було зайнято цілеспрямованої навчальної діяльністю учня. Виникає питання: «Що в цьому випадку залишається на частку вчителя?». Завдання вчителя в цьому випадку полягає в спостереженні за навчальною діяльністю учнів, індивідуальному консультуванні, контролі і корекції навчальних дій школярів. Всі ці дії вчителя об'єднуються одним терміном - «управління вченням».

Чи означає це, що традиційні форми діяльності вчителя в класі і професора в аудиторії такі, як розповідь, бесіда, лекція, скасовуються нетрадиційної педагогікою? Нічого подібного! Скасовується лише думку про їх провідної ролі і визначальному успіх навчання значенні, яке їм спочатку прида-

301

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3-f * 2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ється традиційної педагогікою. Відповідно до універсальним алгоритмом функціонування (див. Лекцію № 8), названі форми навчальної діяльності викладача доречні тільки на етапі створення загальної орієнтування учня в матеріалі та уточнення мети навчання. Традиційні ж викладачі часто займають цими формами діяльності все заняття, переносячи всі інші етапи навчальної діяльності на самостійну, некеровану роботу учня. Ефект такого перенесення відомий: неуспішність. Ця помилка традиційних педагогів може бути легко виправлена, якщо вони одного разу познайомляться з нетрадиційною педагогікою і зокрема з лекціями № 8 і 9 цієї книги.

Lecture № 9. Management of learning. Didactic process, part 2

Education and nothing else will save the world But only ... excellent Education.

1. Managerial process and its algorithmic description.

1.1. The Managerial Systems of Education.

1.2. Informational Communications in training.

1.3. Control means in education.

1.4. Classification of educational managerial systems.

2. The combined didactic systems.

2.1. Didachography.

2.2. Modern system.

2.3. Local system.

2.4. The programmed training.

2.4.1. The frames of the training program.

2.4.2. The information frames of the program.

2.4.3. The operational frames of the program.

2.4.4. The feedback frames.

Synopsis

Above, at studying the didactic basics of the process of training and theories of learning, the importance of pupils 'own educational activity was constantly emphasized. In an ideal instance it would be desirable that all time of a lesson would be spent by purposeful educational activity of the pupil. But there arise a question: «What in this case remains on a share of the teacher?» The role of the teacher in this case consists in supervision

302

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3-f * 3

Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2

over educational activity of pupils, individual consultation, control and correction of educational actions of schoolboys. All these actions of the teacher are united by one term: «Management of learning».

Does it mean that traditional forms of activity of the teacher in the classroom and professors in an audience such as explanation, discussion, lecture, are denied by nonconventionalpedagogy? By no means! Only the opinion of their leading role and defining success of training that is initially given to them by traditional pedagogy is denied and their supportive role is thus underlined. According to the universal algorithm of learning (see Lecture № № 8), the named forms of educational activity of the teacher are pertinent only at the stage of creation of general orientation of the pupil in the subject matter and in specification of the purposes of training . Unfortunately traditional teachers frequently fill out with these forms of activity all the time of the lesson, transferring all other stages of educational activity for independent, uncontrollable homework of the pupil. The effect of such strategy is known: poor progress. This mistake of traditional teachers can be easily corrected, if they at once will get acquainted with nonconventional pedagogy and, in particular, with Lectures № 8 and 9 of this book.

1. Процес управління вченням і його алгоритмічне

опис

Управління вченням - це цілеспрямоване, а не традиційно стихійне поведінка вчителя в класі, визначається не випадковими епізодами поведінки учнів, а заздалегідь планований процес. Його основне завдання - отримання зовнішнього зворотного зв'язку, тобто інформації про успіхи та неуспіхи учнів у ході самого процесу навчання. У інструктивних матеріалах для школярів і підручнику також повинна бути передбачена можливість отримання самим учнем внутрішнього зворотного зв'язку про успішність його навчальної роботи.

Від характеру цих впливів і типу одержуваної зворотного зв'язку залежить мотивація навчання (закон успіху) і рівень досягнень учнів у навчанні.

1.1. Система управління вченням

Управління вченням як з боку вчителя, так і в підручнику може здійснюватися за однією з двох можливих схем: як розімкнене управління або як замкнуте управління.

303

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Під розімкненим управлінням вченням розуміється така ситуація вчення, коли зворотній зв'язок про його результати виходить після завершення всього процесу навчання або достатньо великих його частин, порівнянних з місяцем, семестром або роком навчання. За такий довгий період часу може бути вивчене досить багато УЕ і допущено багато помилок у діяльності учня, а також утворитися багато прогалин в його знаннях, які виявляться відстроченої зворотним зв'язком занадто пізно, щоб їх можна було ефективно виправити. Саме ця ситуація виникає при використанні фінального тесту при випуску зі школи в Росії і США. До чого тоді цей фінальний тест, якщо нічого вже виправити не можна?

Розімкнути управління вченням веде і до неприродного, завідомо малоефективного навчальному процесу. Справа в тому, що одноразове сприйняття нової інформації залишає в пам'яті учня вельми тьмяне і неповний слід, про що сам учень не здогадується, перебуваючи під впливом ілюзії знання: адже на занятті він був присутній, вчителі слухав уважно і навіть перегорнув або прочитав підручник. Тим більше несподіваним для нього стає провал на підсумковому, далеко отсроченном іспиті. Для чого взагалі проводиться цей іспит, коли всім, мало-мальськи знайомим з психологією вчення відомо, що для міцного засвоєння предмета він повинен бути неодноразово (за твердженням американського психолога Д. Міллера - 7 разів) «простудіювати» учням. У навчальному процесі з розімкненим управлінням на таке «студіювання» ніщо і ніхто не направляє учня, а тому підсумковий іспит (ЄДІ) представляє для учня справжню пастку з кращими намірами, розставлену «улюбленими» учителями. Сподіватися на те, що цей іспит стане ефективною «погонялки» для вдосконалення якості освіти, може тільки дуже педагогічно наївний дилетант. Якщо нічого не змінюється в процесі навчання, крім іспиту, то іспит буде весь час показувати одне і те ж якість, на яку здатний процес. Чи дивно, що на всіх проведених ЄДІ всі випробовувані провалюються і будуть провалюватися, демонструючи безпорадність традиційно разомкнутого процесу навчання.

Розімкнути управління повсюдно, де тільки можливо, замінюється замкнутим. Тільки на війні, в медицині, політиці верб освіті все ще застосовується розімкнене управління.

304

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 30 * 5

Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2

На війні - стрімголов, вперед! У медицині - розтин покаже! У політиці - «крива вивезе», а в освіті - «курчат по осені рахують». Останнім часом намітився прогрес на війні, в медицині і в політиці: на війні - більше розвідки, розрахунку, моделювання; в медицині - більше техніки для діагностики, в політиці - більш точний прорахунок фіналів, завдяки комп'ютерному моделюванню. І тільки в освіті нічого не змінюється: все те ж розімкнене управління і той же фатальний фінальний тест-пастка, який нічого вже виправити не може, але результати якого можна підтасувати шляхом нескладних маніпуляцій з балами, щоб приховати справжню картину безграмотності школярів.

Тут доречно навести приклад воістину катастрофічного впливу разомкнутого управління на провідну галузь промисловості США - автомобілебудування. Традиційно в автомобілебудуванні застосовувалися статистичні методи контролю якості продукції, коли за результатами контролю невеликої вибірки виноситься судження про якість всієї партії, що обчислюється тисячами одиниць. Так тривало в усьому світі доти, поки один допитливий американський професор-дослідник не показав, що статистичні методи контролю якості деталей автомобіля - це розімкнене управління якістю автомобіля в цілому. Таке управління веде до непереборних і неминучим дефектам всієї машини, які позначаються на її надійності та майбутньої її експлуатації. Його пропозиція полягала в необхідності вести суцільний (замкнутий управління), а не вибірковий контроль придатності деталей для зборки всієї машини, щоб домогтися її високої якості в цілому. Американські амбітні автомобілебудівники - Форди і Крайслери, Шевролет і Олдсмобіл - проігнорували цю науково обгрунтовану рекомендацію професора, а японські Тойоти з Хондами з місця зрозуміли її глибокий сенс і, не шкодуючи витрат, впровадили її в свою промисловість. Знадобилося зовсім небагато років, щоб японські автомобілі назавжди скинули колишню гегемонію американських автомобілів навіть на американському ринку. Зараз американець купує переважно японський автомобіль, незважаючи на те, що й американська промисловість схаменулася і також удосконалює управління якістю своїх автомобілів на основі замкнутих схем.

305

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 30 * 6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Що по суті своєму запропонував автомобілістам американський науковий професор? Він запропонував їм перейти з разомкнутого управління якістю продукції, яким є статистичний контроль, на замкнуте управління якістю.

На жаль, в освіті немає такого яскравого прикладу, коли перехід на замкнуті процеси управління привів би до істотного прогресу в освіті людей і, як наслідок, до більш мирного їх співіснування в цьому повному конфліктів і смертельних загроз світі. Проте перехід і в освіті на замкнуте управління міг би спричинити за собою багато позитивних змін в осмисленому поведінці людей у природі, суспільстві та побуті, знижуючи злочинність, як серед плебсу, так і серед патриціїв сучасного світу. Замість цього ми все ще тупцюємо в освіті на розімкнутих схемах управління ним і намагаємося вдосконалювати його «тим же, але побільше!», Додаючи завідомо розімкнутий, а отже, даремний ЄДІ. В результаті маємо безвихідний освітній криза!

Під замкнутим управлінням у навчанні розуміють дії вчителя або спосіб побудови підручника, коли навчальна діяльність учня контролюється і коректується після кожної взаємодії з кожним навчальним елементом, домагаючись повноцінного досягнення мети навчання (Ка> 0,7). Необхідно з самого початку вивчення ролі зворотного зв'язку в навчанні зрозуміти, що зворотний зв'язок - це інформація не тільки і не стільки вчителю про хід процесу навчання, скільки самому учневі про те, як успішно він засвоює предмет. Регулярно отримуючи таку інформацію, учень стає повноцінним учасником процесу навчання і одного разу може сказати вчителеві: «Почекайте, не поспішайте - я не встигаю за вами!». Учень це говорить, тому що на кожному кроці навчання йому це «кричить» зворотний зв'язок.

 Звичайно, вчитель у групі з трьома-чотирма десятками учнів не здатний здійснювати замкнутий управління їх навчальною діяльністю. Тут на допомогу приходять самоконтроль учня на основі надходить до нього зворотного зв'язку і спеціальним чином побудовані підручники і технічні засоби, побудовані на принципі замкнутого управління навчанням. На основі функціонування в самому процесі навчання зворотного зв'язку можна легко прогнозувати кінцеву якість засвоєння предмета кожним учнем і повністю відмовитися від біс- 

 306 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ * 3 

 Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2 

 корисного фінального тесту, що приносить більше головного болю своїми громіздкими і секретівнимі процедурами, ніж який-небудь користі. 

 1.2. Інформаційні зв'язки в навчанні 

 У процесі навчання всі взаємодії учнів з учителем і підручником здійснюються за допомогою інформаційних процесів і зв'язків. Якщо в інформаційних процесах прямого і зворотного зв'язку враховуються пізнавальні та психічні особливості учнів, то такі процеси називаються спрямованими інформаційними процесами. Серед іншого, в направленому інформаційному процесі повинні враховуватися, в першу чергу, мотивація учня до вивчення предмета, потім його початковий рівень знань з предмета, навички самостійної навчальної роботи і, нарешті, його індивідуальний темп навчальної діяльності. 

 Інформаційні процеси, що не враховують ці особливості учня, називають розсіяними інформаційними процесами. Всі традиційне навчання, здійснюване вчителем у класі чи підручником вдома, як правило, використовує розсіяні інформаційні процеси. 

 Зрозуміло, що за допомогою спрямованих інформаційних процесів можна досягти набагато більшого ефекту управління вченням, ніж за допомогою розсіяних процесів. 

 1.3. Засоби управління вченням 

 В управлінні процесом навчання, крім способу управління (розімкнене - замкнуте) і виду інформаційного процесу (спрямований - розсіяний), має значення якими засобами це управління здійснюється. Тут також ми володіємо лише двома можливостями: «вручну» або за допомогою технічних засобів - «автоматизовано». 

 Під управлінням «вручну» розуміється безпосередня взаємодія вчителя з учнями, коли він не використовує ніяких технічних засобів навчання. Навпаки, при «автоматичному» управлінні все управляючі дії здійснюються технічними засобами навчання. У кожен момент навчання завжди лише один засіб управління виявляється 

 307 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 30 * 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 залученим у процес управління: вчитель або технічний засіб. 

 Між вчителем як живим «засобом управління» вченням і технічним засобом є багато суттєвих відмінностей психологічного характеру, причому не всі вони говорять на користь вчителя. Ще належить ретельно дослідити, коли найбільш доцільно участь вчителі в процесах управління вченням, а коли така участь бажано передати технічним засобам. Один з таких моментів очевидний: можливості вчителя у здійсненні замкнутого управління в направленому інформаційному процесі досить обмежені числом учнів у навчальній групі, тоді як сучасні технічні засоби на базі комп'ютера не мають такого обмеження. 

 Таким чином, в управлінні вченням є три підстави для класифікації всіх можливих способів управління. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "УПРАВЛІННЯ вченого. Дидактичного процесу, ч. 2"
 1. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
    дидактичний матеріал і конспект уроку з обраної теми з його використанням. Методичні рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розроблюваного
 3. 1.4. Класифікація систем управління вченням
    управління навчальною діяльністю учнів. Вони називаються моно-дидак-тичні системами. На цьому малюнку вони позначені арабськими цифрами 1-8. Якщо при вивченні одного і того ж УЕ використовуються кілька моносістем, то виникає комбінована дидактична система, що володіє специфічними властивостями. З елементарної математики відомо, що, комбінуючи вісім моносістем, можна отримати
 4. Командно-адміністративна система управління
    управління народним господарством, заснована на ієрархічному розподілі функцій управління і не допускає відхилень від заздалегідь намічених планів, фактично побудована по армійському зразком. Методи командно-адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання
 5. А.В. Захаров. Дидактичні матеріали курсу "Філософія", 2001
    У цілі курсу входить сприяння вироблення власного уявлення студентів на дозвіл філософських проблем, формування у них активної громадянської позиції, навички застосування категоріального апарату філософії до конкретних життєво-важливим
 6. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
    дидактичних одиниць цих вимог розкривається на основі цивілізаційного підходу. Навчальний посібник дає уявлення про основні закономірності та напрямки розвитку світового цивілізаційного процесу, роблячи основний акцент на місце Росії в цьому процесі. Призначено для студентів вузів усіх спеціальностей, учнів коледжів, технікумів, ліцеїв, гімназій, шкіл і всіх тих, хто
 7. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
    дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці студентів факультету початкових
 8. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
    управління реальними об'єктами (навчальними роботами), організація і проведення комп'ютерних експериментів з віртуальними моделями; здійснення автоматизованого контролю організації навчальної діяльності; розробка педагогічних програмних засобів (1111С) різного призначення; розробка методичних та дидактичних матеріалів; розробка web-сайтів навчального призначення; організація
 9. Процесний підхід.
    управління персоналом як взаємопов'язані і взаємообумовлені (процес управління - загальна сума всіх
 10. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    управління освітою трьох рівнів, визначено їх функції. Велику увагу приділено реформам в школах Росії наприкінці XX століття. Проведено розмежування між поняттями «реформа» і «педагогічна інновація». Виділено етапи реформування школи, вказані причини і наслідки реформи, зміна функцій освіти в ході реформ. І.І. Підласий. Педагогіка. Наводиться класифікація
 11. Література:
    управління персоналом, М., 1993. Друкер П. Ефективний керівник, М., 1994. Єгоршин А.П. Управління персоналом, Н-Новгород, 1999. Журавльов П.В. Світовий досвід в управлінні персоналом, М., 1998. Ільїн Н.І., Лукманов І.Г., Управління проектами, Спб., 1996. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управління персоналом. Регламентація праці, М., 1999. Колишкін В.В. Практичні основи
 12. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ субпроцесів
    управління виділяється з інших процесів подібного типу тим, що в ньому задіяні не тільки стихійні механізми, а відразу два взаємопов'язані фактори: свідомий і спонтанний способи регулювання. У політичному процесі управління як таке ускладнюється - збільшується сила взаємозв'язку його суспільно-продуктивної, соціальноінтегратівной і власне управлінсько-політичної
 13. Література
    дидактичні проблеми; перспективи використання. - М.: Школа-Пресс, 1994. Радянський енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія, 1981. - 1600 с. Федяінова І.В. Особливості створення кросвордів як дидактичних засобів / / Застосування сучасних інформаційних-них технологій в освіті: Зб. тр. 3-го учеб.-метод, семінару (7 червня 2003 р.) - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 15-18.
 14. Програмні тези
    управління та громадянського тиску. Роль участі громадян у макрополітичному процесі. - Концептуальний підхід Г. Алмонда до визначення основних функцій політичного процесу: артикуляція і агрегація інтересів, прийняття і здійснення рішень, арбітраж і контроль. Д. Істон про політичний процес як циклічному функціонуванні політичної системи у взаємодії із соціальним середовищем.
 15. Системний підхід.
    управління персоналом повинно комбінувати соціальні та технологічні процеси з метою трансформації всього вхідного і вихідного по відношенню до середовища. Системний підхід в той же час визначає управління персоналом як частина, компонент системи управління організації, яка виступає як комплекс взаємодіючих елементів: суб'єктів і об'єктів, процесів, відносин, що утворюють якісно
 16. Додаткова література
    управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина. - М., 2000. Державне управління: основиг теорії та організації. (Ред. B. А. Козбаненко). - М., 2000. Законодательнигй процес в США. (Ред. С.А. Кочерян). - М., 1990. Косолапов H.A. Політико-психологічна типологія конфлікту. - Політична наука в Росії: інтелектуальним пошук і реальність. (Ред. А.Д.
 17. 4. Система адміністративного права
    управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері,
 18. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
    управління персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 19. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
    управління персоналом. Принципи - спільне рішення, самонавчальна організація. Стиль керівництва - солідарний. Функції управління персоналом - стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 20. 2.3. Методи управління персоналом
    управління персоналом називають способи впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва. Всі методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua