Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.6 Культурна модернізація

Модернізація (від англійського modern - сучасний) - зміна, удосконалення, що відповідає сучасним требованіям1. З точки зору філософів, які вивчають дану проблему, суттю модернізації як особливої форми розвитку є перехід від традиційного суспільства до сучасного.

Традиційні суспільства є історично першими. Даний тип суспільства виник в глибоку давнину, поширений він і зараз. Це суспільство, відтворюють себе на основі традиції і має джерелом легітимації активності минуле, традиції, досвід. Традиційні суспільства відрізняються від сучасних рядом особливостей:

- домінування традиції над новацією;

- залежність в організації соціального життя від релігійних чи міфологічних уявлень;

- циклічність розвитку;

- колективістський характер суспільства і відсутність виділеної персональности;

- авторитарний характер влади;

- предекономіческій , предіндустріальной характер;

- відсутність масового освіти та ін

Сучасне суспільство по більшості провідних ознак протилежно традиційному. Даний тип суспільства можна представити як систему наступних визначальних рис:

- переважання інновацій над традицією;

- світський характер соціального життя;

- поступальний (нециклічне) розвиток;

- виділена персональность;

- переважна орієнтація на інструментальні цінності;

- демократична система влади;

- індустріальний характер;

- масова освіта;

- активний діяльний психологічний склад;

- перевагу світоглядного знанню точних наук і технологій (техногенна цивілізація) і т.д.

Оскільки сучасні суспільства по суті протилежні традиційним суспільствам, то модернізація суспільства - це складний, тривалий і драматичний процес, який різними країнами проходиться по-різному залежно від історичної та культурної специфіки даних країн.

Історично першими на шлях модернізації встали західні країни, саме тому до середини XIX століття модернізація розуміється як вестернізація. М.Вебер, прагнучи виявити духовні передумови

1 Людина і суспільство. Культурологія. - Ростов на Дону: Фенікс, 1996. С.213

132

сучасних соціальних змін, створює концепцію становлення капіталізму з духу протестантської етики. З точки зору протестантизму, божественне призначення людини полягає у чесному, сумлінному виконанні ним його обов'язків у мирському житті.

Тому багатство - показник того, що людина домігся успіху у своєму земному житті і тим самим виконав приречення бога. Багатство розумілося як спосіб порятунку душі, а не як засіб задоволення власних бажань. Протестантизм виховував такі риси особистості, як працьовитість, ощадливість, розважливість, відповідальність. Таким чином, за М. Вебером, головним джерелом модернізації, є протестантська релігія з її особливою етикою, системою цінностей.

Багато філософів бачать витоки західної ментальності (а отже, і модернізації) в античності, коли сформувався активний діяльний суб'єкт, який стверджує себе у впливі на зовнішній світ, який розглядає весь світ як об'єкт докладання своїх знань і сил. Цей тип людини і створив унікальну західну цивілізацію. А отже, еволюція Заходу у напрямку до сучасності була результатом послідовного впливу античності, Ренесансу, Реформації та Просвітництва, перемоги їх принципів, яка не могла не відбутися.

Шлях західної цивілізації ні безхмарним. У XX столітті все частіше звучать ідеї про кризу, про «занепад» європейської цивілізації. Причинами самокритики Заходу були посилюється соціально-політична нерівність, класова боротьба, націоналізм, расизм, шовінізм, відчуження людини, перетворення його в придаток машини, дегуманізація суспільного життя, поява технологій масового знищення, негативні наслідки науково-технічного прогресу.

У XX столітті виникають політичні сили, що пропонують альтернативи західному шляху і західним цінностям. Однією з таких сил був соціалізм, який можна розглядати як відображення і породження головних протиріч західного шляху, а досвід будівництва соціалізму в СРСР як один з варіантів модернізації. Оскільки соціалізм заперечував основні цінності західної цивілізації: ринок, демократію, індивідуалізм, то основний акцент у розвитку суспільства був зроблений на індустріалізації. Такий тип модернізації як організації мас для індустріалізації отримав назву наздоганяючої модернізації (Б.П.Вишеславцев).

Фундаментальними досягненнями соціалістичної модернізації

були:

1) здійснення індустріалізації та досягнення інших рис сучасності - масова освіта, розвиток науки, урбанізація і пр.;

2) збереження власної культурної основи розвитку, а саме таких особливостей, як колективізм, антиринковий підхід, комуністична ідеологія, яка грала роль духовного фундаменту соціалістичних перетворень;

133

3) ідеал всебічно-розвиненої, гармонійної людини - ідеал, безсумнівно, утопічний, але все ж ініціював розвиток освіти, науки, культури.

У 60-80-ті роки XX століття в модернізаційний процес включаються країни Південно-Східної Азії, спочатку Японія, яка успішно конкурує з країнами Заходу в економічній і технологічній сфері, потім і інші країни цього регіону. Специфіка даної модернізації полягає в тому, що вона здійснювалася на власній культурній основі. Країни Південно-Східної Азії зрозуміли, що на шляху вестернізації їх навряд чи чекає успіх, і в процесах модернізації стали спиратися на власні традиції. Таким чином, країни Азії реалізують абсолютно новий шлях розвитку, в основі якого лежить не індивідуалізм, а колективізм.

Така модернізація має ряд позитивних аспектів:

- вона не має предзаданной моделі розвитку і використовує унікальні особливості своєї країни;

- - вона позбавляє країни від багатьох протиріч і духовних проблем, пов'язаних з конфліктом традиційних і індивідуалістичних цінностей.

Таким чином, існує кілька варіантів модернізації: вестернізація, наздоганяюча модернізація, модернізація на власній культурній основі. Сьогодні у світі утверджується ідея різноманіття шляхів модернізації: оскільки культура кожного народу унікальна і неповторна, то немає і не може бути універсальною модернізації, її темпи, характер і наслідки будуть різними в різних країнах. А отже, найважливішим чинником модернізації суспільства є його культура.

Література

1. Зарубіна М.М. Самобутній варіант модернізації [Текст] / М.М. Зарубіна / / Социс. - 1995. - № 3. - С. 46-51.

2. Модернізація в Росії і конфлікт цінностей [Текст]. - М.: Іфра, 1994.248 с.

3. Російська модернізація: проблеми і перспективи (Матеріали «круглого столу») [Текст] / / Питання філософії. - 1993. - № 7. - С.3-39.

4. Федотова В.Г. Коли немає протестантської етики ... [Текст] / В.Г. Федотова / / Питання філософії. - 2001. - № 10. - С.45-56.

134

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.6 Культурна модернізація"
 1. Програмні тези
  модернізації в середині XX в. Головні тези загальної теорії політичного розвитку. - Дихотомія «традиційне - сучасне» як ядро теорії модернізації. Закриті традиційні суспільства. Різновиди перехідних суспільств. Основи сучасного суспільства. Політичний розвиток як зростання складності, спеціалізації та диференціації політичних інститутів. Недоліки класичної теорії модернізації. -
 2. тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII століття
  модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII
 3. Додаткова література
  культурні передумови модернізації. - Поліс, 1992. - № 5-6. Мельвіль А.Ю. Демократичний транзит в Росії - сутнісна невизначеність процесу та його результату. - Космополіс. Альманах 1997. Турен А. Повернення людини чинного. Нариси соціології. - М.,
 4. Проблемні питання 1.
  Модернізація? 6. З чим був пов'язаний зростання інтересу до проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке Сучасність / Модерн? Які якості притаманні сучасному суспільству? 8. З якими проблемами стикаються перехідні суспільства? Як реагує на них політична наука?
 5. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
  модернізації загальної освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності
 6. Запитання для семінарського заняття 1.
  Модернізації. 8. Які найбільш прийнятні варіанти модернізаційних перетворень в концепції Д. Растоу? 9. Який вплив робить на загальну теорію модернізації інтенсифікація процесів економічного та політичного розвитку, глобалізації та регіоналізації? 10. Яка специфіка товариств «пізнього старту»? Які фактори, на вашу думку, визначають різні досягнення товариств «пізнього
 7. Революція і реформи Мейдзі в Японії.
  Культурному відношенні типовою східною країною, в плані соціально-економічної динаміки вона відповідала швидше західноєвропейським стандартам. До середини XIX в. внутрішній розвиток країни вичерпало свої потенційні можливості. Замкнутість і відгородженість від решти світу, середньовічне побудова громадських і державних структур перешкоджали подальшому розвитку суспільства і
 8. ісламського фундаменталізму В СУЧАСНОМУ СВІТІ
  культурного імперіалізму "Заходу. Існує безліч інших тлумачень і трактувань поняття "фундаменталізм" - як наукових, так і тісно прив'язаних до політичної кон'юнктури. Відтворити їх все абсолютно нереально, та це й не входить у наше завдання. Що ж таке фундаменталізм? Релігійна течія? Ідеологічна утопія? Охоронна, ізоляціоністська ідеологія, що використовує
 9. 51. Землі історико-культурного призначення.
  Культурного призначення 1. До земель історико-культурного призначення належати землі, на якіх розташовані: а) історико-культурні Заповідники, музеї-Заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цівільні та Військові) Кладовище, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди и пам'ятні місця , пов'язані з історічнімі подіямі; б) городища, кургани, Давні поховання, пам'ятні скульптури
 10. 48. Культурні права людини і громадянина за Конституцією РФ
  культурного життя, що передбачає можливість здійснення діяльності щодо збереження, створення, розповсюдження та освоєння культурних цінностей усіх націй і народностей. Права людини в галузі культурної діяльності пріоритетні по відношенню до прав у цій галузі держави і будь-яких його структур, громадських та національних рухів, політичних партій, етнічних спільнот,
 11. Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток
  культурного та освітнього простору - захищає в системі освіти національної культури, регіональні культурні традиції та особливості в умовах багатонаціональної держави; - загальнодоступність освіти - адаптивність його системи до рівнів і особливостей розвитку та підготовки учнів, вихованців ; - світський характер освіти - закріплює право на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua