Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.5 Соціальні інститути та заклади культури

Термін «соціальні інститути культури» вживається звичайно в двох значеннях: безпосередньому і розширювальному . У безпосередньому - це якась конкретна організація чи установа, що виконують функції створення, зберігання і розповсюдження культурних цінностей. У розширювальному сенсі соціальний інститут включає і самі процедури, порядок (норму) просування, трансляції і виконання культурної діяльності у всіх сферах життя суспільства (ритуали, звичаї, традиції, свята, богослужіння, опікунство, літературна критика і т.д.)

Головне завдання культурних інститутів - реалізація політики держави щодо планування, функціонуванню, забезпеченню культурного життя суспільства.

Створення будь-якої класифікації культурних інститутів - досить складне завдання, тому що кількість реалізованих ними функцій практично незліченно. Типологія культурних інститутів утруднюється також тим, що виконання деяких функцій забезпечується по частинах різними інститутами, а деякі культурні інститути у зв'язку з поліфункціональністю культури виконують відразу безліч різних функцій. Так, наприклад, музей є одночасно і культуроохранним, і просвітницьким закладом, а театр - і творчим, і видовищним інститутом.

За функціональною ознакою культурні інститути можуть бути згруповані в кілька підсистем:

- творчі інститути для здійснення духовного виробництва (театри, студії, кіностудії, книговидавничі комплекси, творчі спілки та аматорські творчі об'єднання, архітектурні та художньо-виробничі майстерні, оркестри, ансамблі);

- інститути по поширенню культури, по безпосередній соціокультурної роботі з населенням, в числі яких: а) інститути освітянського профілю (бібліотеки, музеї, виставки, меморіальні споруди та комплекси, лекторії і т.

д.), б) інститути естетичного виховання (кінотеатри, художні музеї та виставки, концертні організації, структури з проведення різних художньо-видовищних заходів і пр.); в) культурно-дозвільні інститути (клуби, палаци культури, дитячі дозвільні установи, структури самодіяльної художньої, декоративно-прикладного та іншого творчості тощо);

- культуроохранние інститути (органи з обліку, охорони і використання пам'яток культурно-історичної спадщини, реставраційні майстерні тощо);

- установи, що організують і планують культурну діяльність, здійснюють управління культурними процесами: урядові організації, творчі союзи, науково-дослідні установи. Сюди ж примикає соціальний інститут наукової та художньої критики, який впливає на людей, що здійснюють духовне виробництво і споживають духовні цінності.

130

Існує думка, що культура менш інших сфер піддається управлінню, не вкладається в рамки регламентації. У розвитку культури часто виникають протиріччя між тенденцією до централізації культурної діяльності з боку держави та її демократизацією. Державне втручання загрожує залежністю культурної діяльності від влади, а без урядової підтримки мистецтво і наука не можуть вижити і приречені на скорочення. Нова ситуація в культурі характеризується тенденцією до децентралізації, переходом від адміністративних методів управління до ринкових механізмів (фонди, спонсорство, патронаж, премії), тим самим породжуючи нову залежність діячів культури.

Кожна країна має свої адміністративні структури для управління культурою. Широке розуміння культури включає освіту, роботу ЗМІ, туризм, виховання молоді.

Управління цими сферами здійснюється різними відомствами, а для їх координації створюються парламентські комісії, комітети. Поряд із загальнодержавними установами значне місце в культурному житті займають неурядові: письменницькі та журналістські організації, асоціації, приватні видавництва, різного роду спільноти, релігійні структури, професійні спілки, клуби та гуртки за інтересами тощо

Ефективність культурної політики держави значною мірою залежить від рівня скоординованості роботи різних управлінських структур.

Співвідношення соціальних інститутів культури протягом історії змінювалося в залежності від ступеня диференціації суспільного життя і переходу від доіндустріального до індустріального і постіндустріального суспільства. Однак, в будь-якому суспільстві «соціальні інститути організовують і координують діяльність людей у сфері культури, без чого вона набула б розрізнений, непослідовний і нестійкий характер».

Література

1. Єрасов Б.С. Соціальна культурологія [Текст]: підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Видання третє, доп. і перераб. / Б.С. Єрасов. -М.: Аспект Пресс, 2000. - 591 с.

2. Кравченко А.І. Культурологія [Текст]: навчальний посібник для вузів / О.І. Кравченко. - М.: Академічний проект, 2001. - 491 с.

3. Культурологія у питаннях і відповідях для заліків та іспитів [Текст]: навч. посібник для вузів / ред. І.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. - М.: Центр, 2001 -336 с.

4. Морфологія культури. Структура і динаміка [Текст] / ред. Г.А. Аванесова та ін - М.: Наука, 1994. - 415с.

131

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.5 Соціальні інститути та установи культури"
 1. § 2. Суспільство і його соціальні та політичні інститути
  соціальних, а потім і політичних інститутів, тобто стійких соціальних або політичних встановлень, установ, об'єднань і спільнот, що виконують необхідні для суспільства соціальні або політичні функції. Як вже зазначалося, люди - істоти суспільні, вони не можуть жити, трудитися, що не об'єднуючись по потребам та інтересам, цілям. Словом, соціальні та політичні інститути
 2. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку юридичної теорії і практики. Йдеться про
 3. Проблемні питання 1.
  Інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична культура і цивілізація? 5. Яка роль традицій і «чужого», стороннього досвіду політичного розвитку у формуванні політичної культури
 4. 4. Система адміністративного права
  соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В адміністративному праві виділяють такі підгалузі: 1. Службове право 2. Політичне право 3. Освітнє право і
 5. Додаткова література
  інститутів влади. - Влада, 1999. - №
 6. Педагогіка і практика
  соціальної педагогіки, особливо в роботі з молоддю. Серед недержавних наукових установ та об'єднань вчених найбільш значима робота Академії педагогічних і соціальних наук (АПСН). Функціонування педагогічної науки забезпечується також за допомогою управління, здійснюваного органами, передбаченими Статутами та Положеннями наукових установ; інформаційного забезпечення,
 7. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 8. Східна римська імперія.
  Соціально-політ еволюції: сер IV-сер VII - перехід до стабільних установам влади; VII-XIII - розвиток феодальних відносин (розкол церкви-1054). Третій період: 1204-1453 (імперія завойована хрестоносцями - падіння Константинополя) - посилений феод роздробленості, занепад ролі центральної влади, боротьба з
 9. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область педагогічної діяльності її суб'єкта і об'єкт-суб'єкта і наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же
 10. Програмні тези
  культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури.
 11. Соціально-педагогічна реальність
  соціальне середовище: суспільний устрій і стан його економічного господарства; діяльність органів державного управління; рівень культури, освіченості, суспільної свідомості різних верств населення, їх соціального забезпечення та захисту; соціально-демографічні, національно-етнічні та інші особливості; взаємовідносини різних соціальних груп; народні звичаї, традиції та
 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
  установ культури (будинків культури, бібліотек, музеїв, театрів, кінотеатрів та ін.); г) контролюють дотримання встановлених правил, нормативів і стандартів у роботі муніципальних унітарних підприємств культури; д) створюють умови для організації дозвілля населення, включаючи організацію та утримання картинних галерей, фонтанів, театрів, відкритих естрад, організацію народних гулянь, святкових і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua