Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

25. Правова культура: поняття, структура, функції


Правова культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку юридичної теорії і практики. Йдеться про юридичну досвіді і практиці народу в конкретний історичний період.
Структура правової культури багатошарова. Вона складається з якісної оцінки наступних інститутів:
Позитивне право (чинне законодавство)
Джерело права
Правовідносини
Законність і порядок
Реалізація (застосування) права
Державний апарат - його структура, практична діяльність
Індивідуально-правові акти
Правосвідомість
Юридична наука, література, освіта та ін
Ще раз зазначу, що правова культура являє собою не просто сукупність правових і неправових інститутів, але їх якісний стан.
Рівні правової культури:
Індивідуальний - на рівні окремої особистості - знання законодавства, своїх суб'єктивних прав і обов'язків, вміння їх реалізувати і захистити
Корпоративний - на рівні соціального об'єднання, колективу
Загальний - на рівні суспільства в цілому
Загальнолюдський - правова культура людської цивілізації у світовому масштабі
Види правової культури:
Буденне, масова правова культура, заснована на здоровому глузді і життєвому досвіді
Професійно-юридична правова культура, яка випливає з спеціальної освіти та юридичної практики
Доктринальна (наукова) правова культура вчених-правознавців, що базується на систематизованому науковому знанні
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "25. Правова культура: поняття, структура, функції"
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  правовий статус АКУ і його терри торіальних відділень / / Державне будівництво та пра вові проблеми управління: Зб. науч. тр. - Одеса, 1995. - № 2. 26. Біла Л.Р. Деякі правові аспекти розвітку антимонопольного законодавства в Україні: 36. тез. і допов. - Одеса, 1993. 27. Біла Л.Р. Проблеми удосконалення антимонопольного зако нодавства України / / Правова держава України: проблеми,
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Правовому положенню з феодальною знаттю , брали участь у підготовці законодавчих актів та вироблення внутрішньої і зовнішньої політики, то середнє і нижча ланка наказного дьячества і московські піддячі були слухняними виконавцями і повністю залежали від верховної влади. Місцеві піддячі були близькі за становим і майновим інтересам до служивим або посадским світам своїх міст і
 3. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою процедурою 1. Більш того, в порівнянні з судовим розглядом міжнародних комерційних спорів арбітраж має цілий ряд переваг, які неодноразово
 4. 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів визначаються Конституцією і законами України (ст. 120
 5. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Правознавства); соціологія права (питання ефективної дії законодавства, умови і причини правопорушень, соціальна структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить
 6. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Правову ідеологію і правову психологію. Правова ідеологія - праворозуміння, що включає правові знання, ідеї, концепції, теорії, уявлення. Це раціональний рівень правосвідомості, що формується в процесі інтелектуального осмислення права. Можна назвати його юридичним світоглядом. При цьому правова ідеологія включає уявлення людей, як про суще, так і про бажане праві. Правова
 7. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспіту)
  правової реформи. 4. Метод адміністратівного права та йо Розвиток у контексті реформи адміністратівного права. 5. Система адміністратівного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністратівного права. 6. Джерела адіністратівного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в Галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: Поняття, види та
 8. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  правової, так і з економічної та побутової точок зору. Але при цьому не слід забувати, що боротьба селян за свободу, а також громадську думку різко негативне по відношенню до кріпосного права в значній мірі визначили діяльність уряду щодо його скасування. При визначенні положення селянства слід мати на увазі, що в основі відношення феодала і селянина лежать не тільки
 9. 4.Питання вивчення народних рухів
  культурі та побуті, вони змінювалися під впливом різних обставин. Як сусіди, вони сварилися один з одним і мирилися, гнали худобу і дарували лихих скакунів, обмінювалися зброєю і торгували хлібом, разом бенкетували на весіллях і мстилися кровним ворогам. На Північному Кавказі союзницькі відносини з північнокавказькими владетелями, підтримка Руської держави, а також переваги військової козачої
 10. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  культурі, плануванні, побуті давньоруського міста можуть бути підручники Н.І. Павленко, В.Б. Кобрина і В.А. Федорова «Історія СРСР з найдавніших часів до 1861 р.» (- М.: Просвещение, 1989), Л.А. Кацва, А. Л. Юрганова «Історія Росії VIII-XV ст.: Підручник для VII класу середніх навчальних закладів» (- М.: МИРОС. 1995). Вчителі середньої школи в тих розділах шкільного курсу, які роблять можливим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua