Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

1.5.4. Ціна, попит і пропозиція

Між ринковою ціною товару (або послуг), на який пред'являється попит, і його кількістю завжди існує певне співвідношення: чим вища ціна, тим менше число тих, хто згоден купити даний товар , тобто менше рівень попиту при даному рівні доходів, і навпаки, чим нижче ціна, тим більше число покупців і кількість товару. Графічно це можна представити у вигляді такої кривої (рис. 1.3) [10, 13, 15].

Проектуючи на криву попиту, можна визначити, як зміниться величина попиту при зміні ціни, тобто попит поступово убуває, це може бути пояснено на основі закономірності споживчої поведінки: ефекту доходу та ефекту заміщення.

Ефект доходу показує, як змінюється реальний дохід споживача і його попит при зміні ціни на товари та послуг.

На величину попиту, окрім ціни, впливають: рівень доходів, розмір ринку, ціна і корисність інших товарів.

Рис. 1.3. Крива попиту: Рис. 1.4. Крива пропозиції

Q - кількість товару, P - ціна товару, Д - попит

Поступове убування попиту має силу щодо всіх товарів. У кожного продавця обсяг пропозиції буде змінюватися в залежності від ціни: чим вища ціна, тим вище розмір пропозиції на ринку. На рис. 1.4 крива S називається кривою пропозиції. Для кожного товару існують свої криві попиту та пропозиції.

Криві попиту та пропозиції самі по собі окремо показують, що відбувається з покупками і продажами, якщо ціна змінюється. Але на якому рівні повинна встановлюватися ціна, треба звести разом і зіставити криві попиту та пропозиції.

Головний фактор, що впливає на пропозицію, - витрати виробництва.

Якщо накласти один на одного два графіка, що позначають сукупний попит і сукупна пропозиція одного і того ж товару, отримаємо графік, що показує одночасне поведінка попиту та пропозиції даного нас товару, послуги. В якійсь точці ці дві криві перетинаються (рис. 1.5).

У нашому випадку це точка Е, р

р

3

де попит кількісно дорівнює пропозиції (Q1), і ціна Р1 виступає як урівноважує р ціна, або ціна рівноваги. Ринок як механізм розподілу і іс-р1 користування обмежених ресурсів, заснований на добровільному обміні, має цілий ряд переваг. Через ринок відбувається O Q1 Q Рис. 1.5. Крива попиту та пропозиції

стихійне пристосування обсягів і структури виробництва до

обсягом і структурою суспільних потреб, розподіл факторів виробництва між різними виробниками, т.

е. вирішується питання, що і в якій кількості виробляти.

У центрі інтересів ринку стоїть прибуток, і на нього завжди спрямоване виробництво. Основним завданням ринку є попит, кому продати свій товар, тому ринок ефективний. Разом з тим ринок не є ідеальним механізмом, позбавленим недоліків. Так, тенденція до встановлення рівноваги, закладена в його механізмі, веде до постійного порушення рівноваги, як приватного, так і сукупного попиту та пропозиції. Ринковий механізм не стабільний, призводить до нестійких темпами економічного зростання і циклічному характеру розвитку, неповної зайнятості населення, нестабільності цін та інфляції. Ці фактори обумовлені як недосконалістю механізму ринкових відносин, так і іншими зовнішніми причинами.

Конкуренція як основний механізм ринкових відносин може бути ослаблена силами самої конкуренції. Це призводить до використання державних ресурсів в особистих цілях купки людей і призводить до змови між собою, веде до скорочення числа фірм і їх укрупнення: сильні поглинають слабких, що призводить до монополії ринку і витяганню монопольної надприбутки. Тому в будь-якому випадку необхідно державне втручання в ринкові відносини.

Не можна не відзначити соціальні проблеми, що породжують диференціацію доходів населення і розшарування суспільства.

Враховуючи, що в ринкових відносинах конкуренція грає найважливішу роль, отже, якість товару є визначальним чинником його попиту, тому перша глобальна стратегічна задача - у найкоротший термін значно підвищити якість і ефективність підготовки фахівців-випускників УлГТУ, навчаються за базовими спеціальностями і користуються попитом на ринках збуту в регіоні і найближчому зарубіжжі.

Друга тактичне завдання, що сприяє рішенню першої - створення оперативної системи якісного управління процесом навчання.

Третє завдання - підвищення ефективності головного осередку, що визначає якість навчання у вузі [ППС ^ студент ^ персональний комп'ютер]. Ця головна структура системи навчання, де ППС виступає визначальним елементом всієї системи навчання є першою системоутворюючою ступенем.

Наступний блок завдань: 1.

Визначення другий системоутворюючою структури навчання (ССО), яку складають [ВЦФ ^ ИЛК ^ ВПБФ]. Дана структура є важливою, т. к. кожен її елемент вирішує основні завдання навчання на рівні факультету. Слід зауважити, що ППС фігурує як у першій, так і в другій навчальної структурі, і грає вирішальну роль в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців-випускників вузу.

2.

Визначення третій системоутворюючою структури [ПФО ^ бухгалтерія ^ ОК]. Елементи, що становлять дану структуру, дещо відрізняються від попередніх. Вона пов'язує керівників нижчого рівня з керуючими середньої та вищої ланки і є елементом управління.

Наступний етап вдосконалення.

Конкретна практична реалізація завдання вдосконалення системи підготовки фахівців у УлГТУ, яку можна представити у вигляді трьох основних підзадач: -

підвищення якості підготовки фахівців-випускників за рахунок створення АОС як найбільш раціональної форми навчання; -

адаптація структурних підрозділів під нові технології з урахуванням ринкових відносин - надання платних послуг (комерціалізація процесу навчання); -

введення посади керуючого загальним процесом виробництва-навчання студентів в особі начальника навчальної частини.

Головне завдання вдосконалення полягає в розробці перспективного (стратегічного) плану розвитку університету з метою можливої реалізації на ринках збуту фахівців вузу, що користуються попитом на виробництві в масштабі регіону.

Для цього необхідно розробити маршрутну карту, в якій повинні бути вказані основні визначають стан вузу компоненти, це: споживачі товару, постачальники продукції і виконавці, тобто весь процес навчання. У першу чергу необхідно врахувати вимоги споживача до товару; можливості постачальників, які повинні знати вимоги ВУЗу до постав-неушкодженої продукції і, у зв'язку з цим, організація ефективного та якісного процесу навчання з урахуванням вищевказаних вимог ринку.

Фахівці з управління якістю вважають за необхідне в першу чергу вирішити такі основні завдання: 1.

Підвищення якості товару до рівня вимог споживача за рахунок введення ринкових відносин. 2.

Поліпшення системи підготовки фахівців із застосуванням нових інформаційних технологій за рахунок матеріального стимулювання ППС. 3.

Введення системи контролю, що не допускає виникнення помилок в технологічному циклі процесу навчання. 4.

Перепідготовка ППС з основ НІТ з виконанням спеціального завдання. 5.

Здійснення переходу на комерційну основу обслуговування навчального процесу з використанням НІТ. 6.

При виявленні провалин шукати слід не винних, а способи їх усунення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5.4. Ціна, попит і пропозицію "
 1. .3. 1.5Механізм функціонування ринку
  ціна, попит-пропозиція, конкуренція. Завдання, які вирішуються ринком: що виробляти, як виробляти, і для кого виробляти. Ці три чинники і вирішуються через ринковий механізм, утворений з ціни, попиту-пропозиції, конкуренції [16]. Відбувається це через встановлення рівноваги між попитом і пропозицією: - по-перше, - ціни служать орієнтиром для зміни обсягу виробництва, вибору
 2. § 1. Поняття і значення договору
  ціна товарів, робіт і послуг, а також інші умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів. Якщо після укладення договору прийнятий закон, що встановлює обов'язкові для сторін правила, інші, ніж ті, які діяли при укладенні договору, умови укладеного договору зберігають силу, крім випадків, коли в законі встановлено, що його дія поширюється на
 3. 1. Акції
  ціна, за якою продавець, який має повну інформацію про їх вартість і не зобов'язаний їх продавати, згоден був би продати цінні папери, а покупець - рада директорів товариства, який має повну інформацію про вартість цінних паперів та не зобов'язаний їх придбати, - згоден був би придбати ці цінні папери. Таке визначення ринкової вартості цінних паперів суперечливо. З одного боку, і
 4. Глава IХ. Великі угоди
  ціна того чи іншого товару визначається співвідношенням попиту і пропозиції, що й підтверджується редакцією пункту 1 статті 77, з якої випливає, що в кінцевому рахунку ціна продаваного і майна, що купується визначається угодою сторін - продавця і покупця. Проте завжди при укладанні великих угод суспільство, відповідно до статті 77, повинно пройти тривалу і складну процедуру
 5. 1. Поняття договору на передачу науково-технічної продукції
  ціна переданої науково-технічної продукції. Оскільки на багато видів такої продукції відсутні суспільно необхідні витрати, розмір ціни визначається ефективністю продукції для споживача, співвідношенням попиту і пропозиції на неї, а не фактичними витратами на її розробку. Зазвичай договірна ціна на науково-технічну продукцію встановлюється на стадії укладання договору і не
 6. ГЛОСАРІЙ
  ціна робочої сили з урахуванням складного співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Заробіток - в статистиці заробітної плати - грошова сума, отримана найманим працівником за фактично відпрацьований або оплачений час. Заробіток = Ставка заробітної плати * Обсяг витраченої праці. Закрита кадрова політика - кадрова політика, орієнтована на включення нового персоналу
 7. Трудові ресурси
  ціна) робочої сили; конкуренція (між працівниками, роботодавцями, працівниками та роботодавцями); резервування робочої
 8. 1.1.2. Класична, кейнсіанська і неокейнсианская концепції зайнятості
  ціна, в даному випадку заробітна плата. Саме за допомогою заробітної плати, на їх думку, регулюються попит і пропозицію робочої сили, підтримується ринкова рівновага. З неокласичної концепції випливає, що ціна на робочу силу реалізується за потребами ринку і встановлюється автоматично, в залежності від попиту та пропозиції праці; безробіття, якщо і можлива, то як
 9. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
  ціна її позначалася наступними цифрами: зменшення національного доходу на 10-15 відсотків, і спад промислового виробництва був би рівний 15-18 відсоткам. При цьому зростання безробіття, здавалося, мав перетворитися, свого роду, об'єктивний процес: падає виробництво - піднімається рівень безробіття. Однак безробіття передбачалося стримувати і регулювати. Вивільняється населенню
 10. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  ціна вироблюваних управлінських рішень у вигляді нормативних документів, різного роду практичних рекомендацій і т. д. При цьому на перший план висуваються завдання не так реєстрації, скільки прогнозування. Прогноз і моніторингові дослідження досить близькі. Моніторинг володіє і реєструючої, вимірювальної функцією. Моніторинг як науковий термін утворюється від латинського «монітор»
© 2014-2022  ibib.ltd.ua