Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

1.1.2. Класична, кейнсіанська і неокейнсианская концепції зайнятості


Понятійний апарат будь-якої соціальної теорії формується і розвивається в процесі усвідомлення існуючих реалій життєдіяльності суспільства. Зміни, що відбуваються в соціумі, неминуче призводять до змін в наукових теоріях. Особливо інтенсивно цей процес йде в умовах соціальних перетворень. Реформування російського суспільства, спрямоване в першу чергу на розвиток ринкових принципів і відносин у соціально-економічній сфері, зумовило, з одного боку, поява нових для нашої дійсності соціальних явищ (безробіття), а з іншого - наповнення новим змістом вже наявних процесів (зайнятість) . Все це вимагає адекватного теоретичного осмислення, і не тільки з точки зору розвитку соціальної науки, але, може бути, в першу чергу з позицій практики соціального управління, що відбуваються.
Складність теоретичного аналізу досліджуваної проблеми стосовно російських умов пов'язана як з історичної динамікою, тобто ламкою існуючих стереотипів діяльності, поведінки, свідомості, так і з необхідністю виявлення сутнісних характеристик суспільних явищ, які зачіпають життєві інтереси багатьох суб'єктів соціальної дії, що породжує багатоплановість тлумачень, оцінок, думок.
Усвідомлення соціальної проблематики відбувається на декількох пізнавальних рівнях: на буденно-буттєво (стереотип, здоровий глузд), практико-управлінському (концепція, технологія) і науковому (теорія, доктрина).
З початком реформування радянської суспільної системи проблеми зайнятості та безробіття особливо інтенсивно вивчаються на перших двох рівнях. У масовій суспільній свідомості, а також у державних і політичних функціонерів, управлінців-практиків сформувалися певні стереотипи в розумінні проблем зайнятості та безробіття та можливих шляхів їх вирішення.
Стереотип перший. Безробіття (незайнятість) розглядається як виключно негативне соціальне явище. Така оцінка часто супроводжується етичними категоріями «нещастя», «лихо», «неминуче зло» та ін
Стереотип другий. Вважається, що якщо існує ринок праці, то обов'язково повинна існувати і безробіття. Особливо інтенсивно такий стереотип підтримується представниками політекономії соціалізму. Однак насправді тут немає прямої залежності, швидше навпаки, розвинений і гнучкий ринок праці сприяє «розсмоктуванню» безробіття.
Стереотип третій. Незайнятість у вигляді безробіття представляється як вимушене явище, викликане зовнішніми стосовно людини силами і
обставинами, тобто як явище, повністю незалежне від індивіда, його волі, бажання, дій. Безумовно, «відродження» російської безробіття як соціального явища відбулося в умовах практично сталого повсюдного і глибокого спаду суспільного виробництва. У цих умовах не можна говорити про виключно вимушений характер вітчизняного безробіття, так як узаконені умови статусу безробітного та соціальної підтримки. Встановлюється такий стереотип у безробітних, що бути безробітним економічно вигідніше, ніж працювати. І тоді це виходить вже не вимушена, а добровільне безробіття.
Стереотип четвертий. Зайнятість і безробіття трактуються як стихійні за своєю природою соціально-економічні явища, що не піддаються зовнішньому управлінському впливу і регулюванню. Однак, по-перше, можна вважати обгрунтованим положення про регульованості ринків в цілому, і зокрема ринку праці. По-друге, досить повну та ефективну для свого часу і існуючих тоді умов теорію економічного регулювання зайнятості (і безробіття) розробив Дж. М. Кейнс (1883 - 1946 рр..). Ця теорія протягом декількох десятиліть індустріального розвитку західної економіки дозволяла вирішувати найважливіші соціально-економічні аспекти проблем зайнятості та безробіття (початок XX в.).
Історично склалося так, що проблеми зайнятості і безробіття почали розроблятися в рамках економічних наукових дисциплін, тут же закладалися основи наукового понятійного апарату даної досліджуваної проблеми.
Різноманіття теоретико-методологічних підходів до вивчення проблем зайнятості і безробіття породжує необхідність вибору підстави для їх класифікації. Можна виділити три типи взаємини: А - повна незалежність; Б - повне суміщення; В - перетин. Модель А характеризує головним чином соціальну практику в до індустріальну епоху; модель Б відображає основні підходи до вивчення зайнятості та безробіття в індустріальному суспільстві; модель В відображає відносини, що формуються в ході постіндустріального розвитку.
Для традиційного (до індустріального) суспільства проблем зайнятості та безробіття, в їх розумінні, не існувало. Питання включеності індивідів в процес суспільної праці вирішувалося головним чином позаекономічними і примусовими методами («влада традиції» і «дисципліна палиці»); спосіб виробництва був таким, що зайвої робочої сили не існувало. Сам працю на ранніх етапах розвитку цивілізації (в епоху рабовласницьких товариств) розглядався як щось недостойне вільної людини, як доля низьких шарів суспільства.
Ще в Середньовіччя поділяли поняття «робота» і «праця», причому перше співвідносилося з діяльністю ремісників, майстрових, а другий, як і в більш ранні часи, носило негативний відтінок. Осмислення процесів, позначених цими поняттями, йшло в рамках різних філософських теорій і концепцій. Теорії того часу відбивали головним чином проблеми видів або форм зайнятості - вищих і нижчих, «шляхетних» і «простяцікі».
Епоха раннього капіталізму не внесла істотних змін у логіку роздільного висвітлення проблем зайнятості та безробіття. У XIX і початку XX століть досліджується проблема підприємництва. У цю ж епоху сформувалися перші уявлення про безробіття як про резервну робочій силі. Але справжній переворот в уявленнях про теоретичних побудовах з проблем зайнятості та безробіття відбувся у часи промислової революції, з появою масових робітничих професій, інтенсивної індустріалізацією і урбанізацією господарської життєдіяльності суспільства.
Перетворення зайнятості з переважно приватної (індивідуальної, сімейної) проблеми в переважно суспільну проблему і поява безробіття як феномена соціального життя обумовлені індустріальним етапом суспільного розвитку. Дана епоха сформувала своє бачення проблеми зайнятості та безробіття.
Зайнятість населення стала розглядатися тепер, як один з аспектів функціонування економічного і обслуговуючих її ринків (насамперед ринку праці), а безробіття - як зворотна сторона зайнятості, - як незайнятість робочої сили, що в теоретико -методологічному плані означає перехід до моделі Б. Питання зайнятості нерозривно пов'язані з безробіттям, тому проблема зайнятості вирішується як проблема зайнятості - безробіття.
Для постіндустріального розвитку характерні такі параметри трудового процесу індивіда, як володіння багатьма професіями при постійному навчанні новим професіям в різних галузях знання; свобода переміщення (мобільність) і не тільки в межах ринку праці (від одного роботодавця до іншому), але також у плані вибору різних сфер і форм зайнятості (найману працю, самозайнятість, зайнятість творчістю, підприємництво і т.д.).
В основі моделі індустріального типу суспільного розвитку лежить ідея регулюючої ролі економічного (матеріального) стимулу. Головна особливість, що відрізняє економічний напрямок, - це подання розглянутої проблеми через призму функціонування ринку праці, тобто в рамках аналізу найманої праці, визначення ціни (або вартості) робочої сили, виявлення економічних умов зайнятості робочої сили та її незайнятості (безробіття).
Існують наступні теоретико-методологічні підходи до проблем зайнятості та безробіття. Вони залежать від тієї чи іншої концептуальної спрямованості економічного аналізу.
Марксистський підхід (К. Маркс, Ф. Енгельс, представники російської економічної школи - Г. А. Лопатін, Н. І. Зібер). Історично в руслі цього підходу проведені одні з перших теоретичних розробок проблем праці та безробіття. Тут ринок розглядається як ринок робочої сили, а безробіття - як «промислової резервної армії» або як «надлишкове робоче населення». При цьому була виявлена тільки одна причина безробіття - надмірний робочий населення як необхідний продукт накопичення капіталу. Зростання капіталу обумовлює розпадання робітничого класу на активну армію і резервну армію, причому промислова резервна армія праці може то збільшуватися, то зменшуватися, але вона ніколи не припиняє свого існування. Тобто безробіття постає у вигляді незнищенного пороку капіталістичного суспільства. Звідси випливає висновок: щоб позбутися від громадського пороку, в даному випадку безробіття, необхідно змінити суспільний лад.
Неокласичний підхід. У західних економічних теоріях працю (зайнятість) розглядається лише як один з виробничих ресурсів, які розподіляються через ринок. Прихильники даної концепції Дж. Перрі, Р. Холл вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, діє на базі умовного рівноваги, тобто основним ринковим регулятором служить ціна, в даному випадку заробітна плата. Саме за допомогою заробітної плати, на їх думку, регулюються попит і пропозицію робочої сили, підтримується ринкова рівновага. З неокласичної концепції випливає, що ціна на робочу силу реалізується за потребами ринку і встановлюється автоматично, в залежності від попиту та пропозиції праці; безробіття, якщо і можлива, то як добровільною.
Кейнсианский підхід. Концепція Дж. М.Кейнса спиралася на соціальні реалії 30-х років XX в., Коли в багатьох країнах панував економічна криза, а масове безробіття і соціальні конфлікти призвели до зміни в ряді держав політичних режимів.
Ринок праці розглядається як явище постійної економічної рівноваги. Кейнсіанська модель виходить з того, що ціна робочої сили (заробітна плата) інституційно фіксована і не піддається змінам, особливо в бік зменшення.
Таким чином, попит на робочу силу, по кейнсіанської моделі, регулюється не коливаннями ринкових цін на працю, а сукупним попитом, визначеним державною політикою. Наприклад, один із класиків кейнсіанства Е. Хансен розглядає три типи антициклических програм регулювання зайнятості та безробіття: 1) вбудований механізм гнучкості; 2) автоматично діючі компенсуючі параметри; 3) керовані програми компенсування.
Кейнсіанські ідеї регулювання рівня зайнятості та безробіття дозволили західним країнам протягом значного періоду досить успішно вирішувати гострі соціально-економічні проблеми, в першу чергу проблему зайнятості та безробіття. Однак економічна криза 1979 - 1981 рр.. став не просто черговим циклічним кризою, але кризою кейнсіанської моделі державного регулювання. Під впливом цієї кризи відбулася кардинальна перебудова системи державного регулювання і склалася нова, неоконсервативная модель державного регулювання.
Монетаристский підхід. Найбільш відомими прихильниками неокласичної моделі державного регулювання є представники школи монетаристів, насамперед М.Фридмен. Монетаристами вводиться поняття природного безробіття.
Щоб ринок був урівноваженим, монетаристи пропонують використовувати інститути грошово-кредитної політики, також передбачаються інші заходи, спрямовані на розвиток підприємництва, тобто усувається цілий ряд прямих форм державної регламентації економічної діяльності - реалізується політика дерегулювання . Ці заходи включають ліквідацію регламентації за цінами і заробітної плати та ін
Великий інтерес представляє контрактна теорія зайнятості, висунута в середині 1970-х років М. Бейлі і Д. Гордоном. Її особливість - виникнення на стику декількох концепцій. В основі даної теорії лежить положення про те, що підприємці і робітники вступають між собою в довгострокові договірні відносини. Ці контрактні відносини пов'язують агентів на ринку праці навіть тоді, коли вони не укладають між собою письмового договору в юридичній формі. У цьому випадку контракт стає імпліцентним, тобто неявним, юридично не оформленим угодою, умови якої і підприємець, і наймані працівники все одно прагнуть дотримуватися, оскільки це взаємовигідно. І працівники, які мають спеціальну освіту і професійну підготовку за профілем роботи фірми, і підприємці зацікавлені в тому, щоб їхні стосунки були досить стійкими і тривалими. У результаті між робітниками, що мають спеціальну підготовку, і підприємцями виникає умовне угода - імпліцентний контракт, який дотримується ними не тому, що цього вимагає юридичний договір, а тому, що це виправдано економічно.
В даний час контрактна теорія зайнятості є однією з теоретичних основ механізму функціонування ринку праці, оскільки поряд з мінімізацією ризику вона фіксує довготривалий характер відносин купівлі-продажу між працівниками та підприємцями.
 Отже, розглянувши основні теоретико-методологічні підходи до проблеми зайнятості та безробіття, що склалися в руслі економічної парадигми, можна зробити наступний висновок. У марксистській і кейнсіанської концепції ринку праці факт безробіття розглядався як «неминуча безробіття» і «вимушене» явище, тобто обумовлене зовнішніми громадськими причинами. У неокласичної і монетаристської концепціях, безробіття розглядається як «добровільне» і «природне» явище, тобто тут підкреслюються причини особистісного начала.
 Жоден з розглянутих підходів окремо не характеризує в повному обсязі ні явище безробіття, ні явище зайнятості, та й всі вони разом узяті не охоплюють всіх проблем ринку праці та робочої сили. Нові підходи та ідеї тепер вже
 розглядаються в рамках соціальної (соціально-економічної) парадигми, яка не так заперечує економічний підхід, скільки розвиває його. фактори безробіття Теоретичні підходи (концепції) (Індивід) особистісні Неоклассіч. (Добровольн.) - 1890-ті роки Монетаризм (естествен.) - 1970-ті роки (Соціум) громадські Марксизм (неминуча) - 1860-ті роки Кейнсианство (винужд.) - 1930-ті роки Запитання і завдання для самоконтролю.
 Які основні теорії зайнятості та безробіття ви знаєте?
 Перерахуйте стереотипи в розумінні проблем зайнятості та безробіття.
 Як проблема безробіття розглядалася в різних наукових концепціях?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.1.2. Класична, кейнсіанська і неокейнсианская концепції зайнятості"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
    класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково Латинської Америки, що опинилися до початку XX століття на становищі колоній і напівколоній великих держав. Для країн другого ешелону, в тому числі і
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    класичному вигляді знала лише Європа. В інших регіонах типові були чи змішані державні утворення, або (на незмірно більшій території Землі) державного-венность, що виникла на фундаменті азіатського способу виробництва. В основі всіх цих держав, і особливо останнього роду, лежало позаекономічний примус, і лише після промислового пе-реворот виникає буржуазне
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    класичній формі ніде не сущест-яття. Однак сплески фашистської ідеології можна побачити в багатьох країнах. Фашистські ідеологи за підтримки шовіністичних, люмпенізованих верств населення активно борються за оволодіння державним апаратом або принаймні за участь у його роботі. Авторитарному режиму в його різновидах протистоїть демократичний режим. Власне
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    класична енциклопедія права - це все ж загальноприйняте, систематизоване уявлення тих чи інших правових понять, як раз назавжди встановлених, визнаних, словом, енциклопедичних. Однак, прикро, що й деякі сучасні юристи намагаються підмінити енциклопедією права теоретичне вивчення права як реального соціального інституту. Вони зводять таке вивчення до подання
 5. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    класична формулювання «закон набирає чинності з моменту опублікування» націлена на те, щоб адресат закону дізнався про його появу і, відповідно, організував своє правомірна поведінка. Але здавна виникала проблема - а як бути, якщо громадянин не знав закону, не вів себе у зв'язку з цим правомірно? Чи можна приймати відмовку суб'єкта права про це як підставу для його звільнення від
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    класичному феодальному суспільстві. Поняття «кріпак», «поміщик», «феодал», «сеньйор», «васал» найбільш ємко характеризують різні ступені відносин залежності в цьому суспільстві. Нарешті, фігури «найманого робітника», «підприємця», «капіталіста», «роботодавця» характеризують нові форми залежності в буржуазному суспільстві. А в соціалістичному суспільстві поняття «колгоспник», «голова
 7. ГЛОСАРІЙ
    класичне скорочення: ДЦ) - глобальні цілі життя, що носять НЕ меркантильний характер, пов'язані зі значним внеском особистості у розвиток суспільства. Термін введений в ТРТЛ (Теорії розвитку творчої особистості) Г. С. Альтшуллером та І. М. Верткін. Доктрина порівнянної цінності - концепція, згідно з якою жінки повинні отримувати однакову з чоловіками платню, коли рівень їх кваліфікації,
 8. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
    класичної економічної теорії про саморегулюючому характері ринку. Однак жодна з поставлених цілей не була досягнута: монопольна структура залишається до цього часу цілісної; в сфері виробництва та обігу, зростає спекулятивний капітал, і з'являються вітчизняні мільйонери; формування приватного сектора йде повільно. Економіка країни далека від стабілізації, більш того, обсяги
 9. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і надавало підтримку коаліції всіх партій і громадських організацій. Центризм - це вираження вікового досвіду більшості народу в будь-якому суспільстві і державі. Але в
 10. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    концепцій. Нині все більш пробиває собі шлях усвідомлення того, що тільки об'єктивний (науковий) погляд на історію громадянської війни, що враховує думку і документальні джерела протиборчих тоді сторін, дозволяє наблизитися до історичної правди. Увага істориків зосереджується на широкому комплексі питань: Уточнення самих понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua