Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань

ЗНАННЯ - це форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини (Великий енциклопедичний словник, 1997).

Знання є одним з провідних компонентів змісту фізичної освіти. Їх визначають звичайно як інформацію, вос

63

прийняту, усвідомлену і закріплену в пам'яті кожного учня. На основі знань створюється повний і більш точний образ досліджуваного рухової дії, від якого залежить багато в чому успішність оволодіння технікою рухів.

Першу групу складають словесні методи.

Словесні методи передбачають усну передачу і засвоєння інформації. За допомогою слова вчитель здійснює багато функцій: конструктивну, організаторську, активізує процес навчання та ін Усний виклад здійснюється у вигляді наступних форм мовного впливу:

Розповідь - оповідна форма викладу подій. В оповіданні повідомляються історії розвитку видів спорту, методики тренування (організація гри).

Опис - спосіб створення в учня уявлення про дію. При його застосуванні говориться, що треба робити, але не вказується чому треба робити так.

Пояснення - передбачає розкриття істотних закономірностей виконуваних рухів, забезпечує глибоке розуміння досліджуваного навчального матеріалу, спонукає учнів до активної розумової діяльності. Воно відповідає на два головних питання: «Чому так, а не інакше?» І «навіщо це потрібно робити?».

Бесіда - являє собою питально-відповідну форму оволодіння навчальним матеріалом.

Бесіда може протікати у вигляді питань вчителя і відповідей учнів або у вигляді вільного з'ясування поглядів. Головна вимога цього методу - сувора система продуманих запитань і передбачуваних відповідей.

Розбір - відрізняється від бесіди тільки тим, що проводиться після виконання якого-небудь завдання.

Вказівка - словесне вплив з метою внесення відповідних поправок при неправильному виконанні рухових дій (наприклад, «швидше», «вище помах» тощо).

Оцінка - результат аналізу виконаної дії (наприклад, «добре», «правильно», «погано» та ін.)

64

Команда - форма наказу до негайного виконання дії, його закінченню чи зміні. (Стартові команди, стройові, суддівські репліки).

Підрахунок - дозволяє задавати учням необхідний темп (веслування, для відчуття темпу).

Самопроговаріваніе - застосовується для створення загальної картини майбутніх рухових дій. Суть його полягає в тому, що перед виконанням дії, учень навмисно подумки відтворює техніку виконання вправи, супроводжуючи уявне виконань дій промовлянням виконуваних елементів, рухів вголос, а потім і «про себе» з акцентом уваги на найважливіші характеристики техніки.

Ідеомоторне тренування - уявне виконання дій.

Словесна саморегуляція - заснований на застосуванні внутрішнього мовлення при виконанні дій. Регуляція рухової діяльності при навчанні рухам може здійснюватися за допомогою самонаказів, самопереконання, самонавіювання та ін

Другу групу становлять методи забезпечення наочності.

Методи забезпечення наочності у фізичній культурі сприяють зоровому, слуховому, руховому сприйняттю займаються виконуваних завдань. До них відносяться:

Метод безпосередньої наочності - призначений для створення у займаються уявлення про техніку виконання рухової дії і здійснюється безпосереднім показом рухів самим викладачем або одним з учнів.

Метод опосередкованої наочності створює додаткові можливості для сприйняття рухової дії за допомогою предметного зображення (плакати, посібники, кіно-, відео-, замальовки і т.д.)

Методи спрямованого прочувствования рухового дії спрямовані на організацію сприйняття сигналів від працюючих м'язів, зв'язок або окремих частин тіла. До них відносяться:

- напрямна допомога викладача при виконанні рухової дії

65

- виконання вправ в уповільненому темпі

- використання спеціальних тренажерних пристроїв, що дозволяють відчути положення тіла в різні моменти виконання вправи.

Методи термінової інформації - призначені для отримання термінової інформації після або по ходу виконання рухових дій (фотоелектронні пристрої, електрогоніометри, светолідери та ін.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань "
 1. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  методології педагогіки: - визначення та уточнення предмета педагогіки та її місця серед інших наук, найважливішою проблематики педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики,
 2. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії соціальної роботи, мати уявлення про проблеми наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії в XXI в., Проблемах ефективності в соціальній
 3. 7.4. Підвищення кваліфікації кадрів
  направлено на послідовне вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, зростання професійної майстерності. Особливість підвищення кваліфікації полягає в тому, що слухачі, вже володіючи певними знаннями і практичними навичками виконання робіт, можуть в силу цього критично ставитися до навчального матеріалу, прагнучи отримати саме те, що їм насамперед потрібно для
 4. 9.4. Вибір методів навчання
  методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання
 5. МЕТОДИ І ВНУТРІШНЄ ЗМІСТ ФІЛОСОФІЇ.
  Методи побудови своїх філософських систем, а, отже, різні методи пізнання і пояснення: діалог і інтелектуальне споглядання (Платон), софістичний метод, методи розумового пізнання: аналітичний та синтетичний, формально-логічний метод, індуктивний і дедуктивні методи (Аристотель, емпірики і раціоналісти Нового часу), прагматичний метод (Джемс, Пірс), діалектичний
 6. Вимоги з дисциплін спеціалізації
  методами наукових досліджень і навичками практичної діяльності відповідно профілю спеціалізації в таких розділах клінічної психології, як: - патопсихологія, - психосоматика, - нейропсихология, - психологія аномального розвитку, - психопрофилактика та реабілітація, - психологічне консультування, психокорекція та основи психотерапії. Конкретні вимоги до
 7. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
  Методу предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юр.теорію (юр.науку) як єдину систему знань про державу і право, виражену в поняттях. У юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний, системно-функціональний, метод конкретних соц.ісследованій, статистичний метод і т.д. Фор.-логічний. явл-ся одним з традиційних і найбільш
 8. Планування та організація роботи з кадровим резервом.
  Напрямками; участь у роботі науково-технічних нарад, семінарів, конференцій для ознайомлення з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і техніки; використання кандидата на викладацькій роботі в системі технічної та економічної навчання на підприємстві; навчання на факультетах підвищення кваліфікації, в школах бізнесу, менеджменту, відряджання за кордон для
 9. Поняття про методи
  методів навчання. Метод навчання (від грец. «Шлях до чого-небудь») - це упорядкована діяльність педагога та учнів, спрямована на досягнення поставленої мети (див. рис. 9). Під дидактичними методами розуміють сукупність шляхів, способів вирішення завдань освіти. Оскільки навчання - діяльність спільна, то стосовно педагогу доречно говорити про методи викладання, а до учня - про
 10. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 11. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанту правильної відповіді з запропонованого списку. Можна виділити кілька етапів у розробці навчальних програм засобами PowerPoint: написання
 12. 38. Підстави набуття громадянства Російської Федерації
  набуття громадянства за народженням; 2) в результаті прийому в громадянство. Закон містить перелік обставин, які регулюють прийом до громадянства, 3) в результаті відновлення у громадянство. У чинному Законі Російської Федерації передбачені різні форми відновлення в громадянстві: а) в порядку реєстрації; б) визнання факту відновлення; в) за клопотанням особи; 4) в
 13. Навчання персоналу
  придбання нової спеціальності; послево-зовское професійну освіту (магістратура, аспірантура, докторантура). Взаємодія зазначених видів навчання дозволяє забезпечити можливості для безперервного підвищення освіти кожного працівника, вчасно регулювати відповідність між числом працівників і професійно-кваліфікаційною структурою персоналу. Система роботи з
 14. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Методі, принципах, системах і закономірності його розвитку). 2) Загальні положення про громадянське правовідносинах (поняття, види, елементи, виникнення, здійснення і захист цивільних прав та обов'язків). 3) Вчення про суб'єктів цивільних прав та обов'язків. 4) Вчення про об'єкти цивільних правовідносин. 5) Загальні положення про виникнення цивільних прав та обов'язків (юридичні факти в
 15. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. Посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 16. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткін, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня із заздалегідь
© 2014-2022  ibib.ltd.ua