Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками

Залежно від способу освоєння структури рухової дії в процесі розучування методи поділяються на:

- метод розучування вправи частинами (расчлененно-конструктивний) ;

- метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний);

- метод сполученого впливу.

Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад, гімнастичні комбінації). Цей метод застосовується в наступних випадках:

- при навчанні координаційно-складним руховим діям, коли немає можливості вивчити його цілісно;

- якщо вправа складається з великого числа елементів, органічно мало пов'язаних між собою;

- якщо вправу проводиться так швидко, що при цілісному виконанні не можна вивчити і вдосконалити його окремі частини;

- коли цілісне виконання дії може бути небезпечним, якщо попередньо не вивчити його елементи;

- коли необхідно забезпечити швидкий успіх в навчанні з тим, щоб підтримати інтерес до навчальної діяльності, сформувати впевненість у своїх силах.

66

Вирішуючи ці вище перераховані завдання, необхідно дотримуватися наступних правил:

- при розчленування слід враховувати особливості структури досліджуваного дії, руховий досвід учнів і умови навчання;

- розчленовування не повинно викликати принципової зміни структури даної дії;

- для окремого розучування слід вибирати тільки ті фази вправи, які можуть ефективно контролюватися учнем або викладачем; фази руху погано піддаються контролю, виокремлювати не слід;

Переваги даного методу:

1. Полегшує процес засвоєння дії. До мети учень підходить поступово, накопичуючи відповідні вміння. Відточується кожна деталь дії.

2. Заняття стає більш конкретним. Успіхи в чому-небудь доставляють учням радість.

3. Від різноманіття підвідних вправ заняття стають цікавішими.

4. Застосування цього методу сприяє швидкому відновленню втрачених навичок

5. Метод незамінний при розучуванні складно координованих вправ.

Недолік методу полягає в тому, що не завжди розучені елементи по частинах вдається поєднати.

Метод цілісно-констректівного вправи. Сутність його полягає в тому, що техніка рухової дії освоюється з самого початку в цілісній структурі без розчленування на частини. Цілісний метод дозволяє розучити структурно нескладні рухи (наприклад, біг, метання, ловля предмета) і застосовується на будь-якому етапі навчання. Цілісним методом можливо освоювати окремі деталі, елементи або фази не ізольовано, а в загальній структурі руху, шляхом акцентування уваги учнів на необхідних частинах техніки.

67

Недолік цього методу полягає в тому, що в неконтрольованих фазах можливе закріплення помилок. Отже, при освоєнні вправ зі складною структурою його застосування небажане.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками "
 1. Види трудової адаптації
  оволодіння професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності, необхідних для якісного виконання
 2. 6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань
  методи. Словесні методи передбачають усну передачу і засвоєння інформації. За допомогою слова вчитель здійснює багато функцій: конструктивну, організаторську, активізує процес навчання та ін Усний виклад здійснюється у вигляді наступних форм мовного впливу: Розповідь - оповідна форма викладу подій. В оповіданні повідомляються історії розвитку видів спорту, методики
 3. § 2. Функції навчання
  методів і реалізується за допомогою організації спілкування вчителя та учнями. У процесі навчання при засвоєнні змісту освіти формуються погляди, переконання, відносини, якості особистості. Правильно організоване навчання сприяє реалізації його розвиваючої функції, яка передбачає розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної, емоційно-вольової, рухової і
 4. Методика формування та вдосконалення професійних навичок
  методичним заходам забезпечення цього відносяться: збільшення частки практичних форм занять; розширення числа і збільшення різноманітності форм практичного навчання; постановка завдань на самостійне удосконалення та підтримання на належному рівні найважливіших дій з періодичним зняттям нормативів швидкості і якості виконання; підвищення уваги до відпрацювання дій при протиборстві в
 5. § 1. Предмет і завдання дидактики
  методах, засобах, організації, що досягаються. Виходячи їх цього найважливішими категоріями дидактики є освіта і навчання. При правильно поставленому навчанні учні опановують знаннями, виробляють вміння і навички застосування їх на практиці, засвоюють способи творчої діяльності і, разом з тим, глибоко осмислюють світоглядні та
 6. Особистість як суб'єкт педагогічного процесу
  методами і формами дій, володіє індивідуальним стилем діяльності, в якій особистісно формується і розвивається. З іншого боку, особистість - об'єкт педагогічного процесу, який відчуває на собі вплив виховання, навчання, освіти та розвитку, цілеспрямовано і свідомо організовуваного суб'єктом педагогічної діяльності. Батьки, педагоги, старші, керівники та
 7. Особистісно-значущі якості юриста
  методами, необхідними для вирішення завдань, що виникають при виконанні функціональних обов'язків; - володіти вміннями і навичками фізичного розвитку і самовдосконалення; - вміти організувати свою працю з використанням сучасних комп'ютерних та інших технологій; - володіти комп'ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації для виконання функціональних
 8. Сутність і значення педагогічної взаємодії педагога і учнів
  методів їх роботи є і спільне: замість зорового і слухового контакту між учнем та навчальним існує щось більше - міжособистісні стосунки і дії, які відрізняються: - прагненням і педагога, і учнів до єдиної мети; - взаємним розумінням викладача і інших учасників заняття, усвідомленням спільності інтересів і необхідності взаємної підтримки та узгоджених
 9. Введення
  методичного посібника є розгляд основних можливостей ІТ та методів їх використанням у навчальному процесі початкової
 10. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
  Методами і прийомами самостійної роботи. ОП.01 ПРАКТИКУМ ПО патопсихологи: 90 По завершенню роботи в спецпрактикумі студенти повинні вміти: формулювати завдання психодіагностичного дослідження хворого (на підставі бесіди з лікуючим лікарем і ознайомлення з історією хвороби), складати програму психодіагностичного дослідження, представити обгрунтування цієї програми,
 11. Методи навчально-творчого вираження.
  Метод навчання, який дозволяє вчителю, спираючись на наявний у дітей багаж знань, умінь і навичок, на їх індивідуальні здібності, ставити перед ними творчу пошукову задачу, консультувати їх діяльність, оцінювати і використовувати в навчальному процесі її результати. Педагогічна функція пошукових завдань і проектів-в індивідуалізації навчання, розширенні обсягу знань в умовах
 12. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
  вміннями та навичками і за допомогою їх виконувати будь-яку діяльність. Вони формуються на основі задатків і загального розвитку людини. ? Під спеціальними здібностями розуміється система властивостей особистості, що забезпечує високі результати в одній діяльності. Деякі вчені, наприклад А. Г. Ковальов, відносять до спеціальних здібностям практичні - наприклад, слюсарні, домоводче-ські та ін
 13. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів,
 14. Фактори трудової адаптації
  оволодіння необхідними навичками та вміннями і «доведення» працівника до необхідних вимог моделі робочого місця; адаптація молодих фахівців на посадах майстрів і фахівців тривалістю до трьох років, протягом яких він набирає необхідний виробничий досвід і стає повноправним членом колективу підприємства чи організації; програма введення в посаду керівного
 15. Японська модель оцінки.
  Оволодіння конкретними фаховими навичками відповідно до прийнятих на фірмі / організації програмами розвитку персоналу, розрахованими на формування кваліфікованих і різнобічних за профілем працівників, які будуть працювати в фірмі протягом тривалого
 16. 14.2. Види координаційних здібностей
  рухової діяльності, просторова орієнтація та ін координаційних здібностей - це можливості індивіда, що визначають його готовність до оптимального управління і регулюванню рухової дії. Теоретичні та експери 155 ві дослідження дозволяють виділити види КС: спеціальні, специфічні і загальні. Спеціальні КС відносяться до однорідних з психофізіологічних
 17. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  рухової дії (наприклад, зменшенням довжини і збільшенням темпу кроків при бігу). 2. Фаза декомпенсованого стомлення характеризується тим, що, незважаючи на всі старання, людина не може зберегти необхідну інтенсивність роботи, якщо продовжити роботу в цьому стані, то через деякий час настане відмова від її виконання. 140 3. Фаза повного стомлення характеризується високою
 18. 7.4. Підвищення кваліфікації кадрів
  навичок і вмінь, є результатом самої виробничої діяльності. Спеціально організоване навчання дозволяє досягти мети за більш короткий термін. Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, зростання професійної майстерності. Особливість підвищення кваліфікації полягає в тому, що слухачі, вже володіючи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua